«Skitten strøm» fra vindturbiner utelukker reindrift

0
Storheia vindkraftanlegg på Fosen. Foto: Fosen vind

Av Einar Flydal, pensjonist, fhv. forsker og strategirådgiver i Telenor og univ.lektor NTNU

Her er mitt bidrag til den kunnskapsutviklingen som nå skal skje om reindrift og vindturbiner på Fosen:

Pulsene som “hakker opp” strømmens sinuskurver kommer fra vindturbiner (måling: David Colling)

“Skitten strøm” fra vindturbiner utelukker reindrift i store områder rundt turbinene og kraftkablene. Dette følger av etablert kunnskap om virkningene av slike pulser som vindturbiner lager, og om dyrs følsomhet for slike.

At reindriften på Fosen forstyrres av vindturbinene, selv på lang avstand, kan man dermed trygt gå ut fra – selv om man ser bort fra alle andre faktorer. For fugl, insekter og annet dyreliv reagerer på slike pulser, selv når pulsene er svært svake.

Ingen har visst brydd seg om dette før den norske satsingen på vindparker – til tross for at det fins omfattende forskning på feltet og mange advarsler.

Målinger fra en vindpark i Canada viser at “skitten strøm” fra turbinene gjør folk i området syke – selv etter avbøtende tiltak.

Det er Catherine Kleiber, utdannet i zoologi og molekylærbiologi, som har lagt fram målinger fra en vindpark et jordbruksområde på grensa mellom Canada og USA. Målingene viser at turbinene produserer mye “skitten strøm” (linjebundet spenningsstøy / transienter / pulser) som stråler ut fra turbinene og strømnettet og gjør folk syke. Avbøtende tiltak ble ikke nok.

Det foreligger omfattende forskning på at slike pulser rekker svært langt og virker forstyrrende på biologien selv om de er nesten ufattelig svake. De pulsene som fins i naturen, brukes av alle slags levende vesener til å regulere biologiske prosesser. Når de forekommer i uvanlige mengder, skjer det uvanlige ting både i celler, nervesystemer og i ellers: Noen blir værsyke, noen får epileptiske anfall, noen får forstyrret stoffskiftet, blir utmattet, noen klarer ikke å orientere seg eller tenke klart, noen aborterer, m.m. Det kalles blant annet for «mikrobølgesyke». Slike forstyrrende pulser slår også ut i helsetilstanden over tid, både hos dyr, planter og mennesker, selv om bare de færreste reagerer akutt.

En rekke fremstående forskere har advart mot at menneskets voldsomme kunstige produksjon av slike pulser fra sendere og elektrisk utstyr forstyrrer – og skaper kaos i – biologiens naturlige prosesser. En av dem er cellebiologen Susan Pockett, som etter flere hundre fagartikler og tre bøker skrev den populærfaglige boka “Stråletåka – Helse og miljøforurensningen fra mikrobølgene” (2020), som du finner HER.

Om seg selv skriver Catherine Kleiber (min oversettelse):

“Hun er en uavhengig forsker og forfatter og webansvarlig for www.electricalpollution.com. Hun har bevisstgjort og undervist om radiobølgesyke (også kjent som mikrobølgesyke) siden 2001 da hun innså at hennes egne helseproblemene, som tidligere var blitt diagnostisert som kronisk utmattelsessyndrom [ME], faktisk var forårsaket av miljøeksponering for radiofrekvent stråling (RF) fra “skitten strøm”. Siden da har hun arbeidet for å øke bevisstheten om de svært alvorlige helsevirkningene som RF-eksponering allerede har for mange mennesker, samt skritt folk kan ta for å minimere RF-eksponeringen, noe som for de fleste fører til bedre helse. Hun jobber også med å øke bevisstheten om de alvorlige miljøskadene som stråling fra trådløs teknologi forårsaker, samt det betydelige energiforbruket som bidrar til klimaendringer.”

Nedenfor følger Catherine Kleibers tekst om elektrisk forurensning fra vindturbiner, oversatt av undertegnede. Som vanlig har jeg enkelte forklaringer i [klammer].

Jeg ble tipset om Catherine Kleibers bloggpost av en leser. Målinger av elektromagnetiske felt fra norske vindturbiner fins kanskje også? Om noen har slike rapporter, så tips meg gjerne! (Du finner kontaktskjema i menyen her på bloggen.)

Einar Flydal, den 3. mars 2023

Et par tidligere poster om vindturbiner og virkninger finner du den 01.03.2023 og 27.02.2023.

Moderne vindturbiner genererer skadelig «skitten strøm»

Av Catherine Kleiber
(Grafer gjengitt med tillatelse av David Colling)

(originaltekst: «Modern Wind Turbines Generate Dangerously “Dirty” Electricity», udatert, https://www.electricalpollution.com/windturbines.html)

Vindturbiner forårsaker alvorlige helseproblemer. Folk som rapporterer om disse helseproblemene, knytter dem ofte til flimmer og støy fra vindturbinene. Dette fører til at deres rapporter ikke blir tillagt noen vekt.

Beboere i området rundt Ripley Wind Farm i Ontario [Canada] der det er installert Enercon E82 vindturbiner, føler at turbinene gjør dem syke. Beboere lider av øresus, hodepine, søvnløshet, farlig forhøyet blodtrykk (som krever medisiner), hjertebank, kløe i ørene, rennende øyne, øreverk og trykk for brystet som får dem til å kjempe for å puste. Symptomene forsvinner når beboerne forlater området. Fire beboere ble tvunget til å flytte ut av hjemmene sine fordi symptomene var så ille. Beboere klager også over dårlige mottaksforhold for radio, TV og parabol. Under og i nærheten av kraftledningene fra vindturbinene er det for mye forstyrrelser til at radiomottak er mulig. Lokale bønder har merket seg at de får hodepine når de kjører i nærheten av disse kraftledningene.

Strømmens kurver nedenfor er registrert i en av boligene i området. Graf nr. 1 ble registrert før vindparken startet driften.  (Som du kan se, eksisterte det et jordstrømproblem allerede før vindparken startet. [Dette framgår av at de store bølgene ikke er jevnt sinusformet og av at de ikke er glatte, men har tett med ørsmå «krusninger», dvs. «skitten strøm», eller med strengere fagtermer: linjebundet spenningsstøy og transienter. EF])

Graf 1: Måling på nøytral-lederen før vindturbinene ble satt i drift.

Graf 2: Måling på nøytral-lederen etter at vindturbinene ble satt i drift.

Frekvensbildet til nøytral jord-spenningen endret seg dramatisk etter at vindparken ble operativ (Graf nr. 2). Det er langt flere høye og svært høye frekvenser tilstede; som det går fram av de høyere piggene langs kurven.

Som disse bølgeformene viser, er vindturbiner ekstremt elektrisk forurensende. Studier og anekdotiske rapporter knytter elektrisk forurensning til et sett symptomer som ligner de som oppleves av beboerne i området (1, 2, 3). Symptomene forbundet med elektrisk forurensning skyldes overeksponering for høye frekvenser og er kjent som radiobølgesyke (4). [NB! Det som regnes som høye frekvenser i forbindelse med strøm, regnes som meget lave frekvenser sett med utgangspunkt i radiokommunikasjon. EF] Tekniske fagartikler diskuterer det faktum at det bare krever svært små mengder høyfrekvente signaler (enten fra transienter eller kommunikasjon) på ledninger for å indusere betydelige elektriske strømmer i menneskekroppen. Disse artiklene understøtter funn av at menneskers helseproblemer skyldes eksponering for selv små mengder høye frekvenser (5, 6). De spesifikke symptomene som oppleves avhenger av både frekvensene på stedet og kroppstypen og høyden til personen som eksponeres. Økt risiko for kreft er knyttet til eksponering for «skitten strøm» i ledninger så vel som elektriske jordstrømmer (7, 8). Dyr opplever også helseproblemer knyttet til eksponering for elektrisk forurensning. Kyrs melkeproduksjon og helse lider når eksponeringen for høyfrekvente transienter øker (9, 10).

Suncor og Acciona [to energiselskaper] har til en viss grad forsøkt å rette opp problemet ved Ripley Wind Farm. De begravde samleledningen fra turbinen nær noen av de hardest rammede boligene og ga boligene en egen distribusjonslinje. De satte også en isolator mellom den nøytrale linjen og jordingsnettet for vindparken. Som du kan se, fra bølgeformen nedenfor, hjalp det noe. Det reduserte både de høye frekvensene som ble indusert på distribusjonssystemet på grunn av den korte avstanden til kollektorene, og de høye frekvensene som havnet direkte på nøytralen som var koplet sammen med vindparkens jordingsnett. Det er imidlertid fortsatt ikke like bra som før vindparken ble bygget, og det er heller ikke helsen til innbyggerne.

Graf 3: Måling på nøytral-lederen etter at vindturbinene ble satt i drift og tiltak truffet.

Dette er ikke den eneste vindparken som ser ut til å forårsake alvorlige helseproblemer for lokale innbyggere. Enercon E82 vindturbiner ser ikke ut til å være unike i design eller problemer. Vindturbiner genererer en sinusbølge med variabel frekvens for å kunne dra nytte av hele spekteret av vindhastigheter. Imidlertid opererer nettet kun ved 60Hz [50Hz i Europa], så den variable frekvensen konverteres til likestrøm og deretter brukes en omformer for å konvertere likestrømmen til 60 Hz vekselstrøm. Dette er strømmen som tilføres kraftledningen. De fleste omformere genererer et ekstremt «skittent» «signal», som er en 60Hz bølge forurenset med mange høyfrekvente transienter. De forrige grafene er eksempler på dette. Folkene i dette huset ble så syke hjemme da vindturbinene kom i gang at de måtte forlate hjemmet sitt og flytte til andre steder mens de ventet på at problemet skulle bli løst. Endringene som gjort av vindparken, kombinert med noe som isolerte nøytralen og ble installert av huseierne selv, har gjort boligen levelig, men helsen deres påvirkes fortsatt av driften av vindturbinene.

For å eliminere det elektriske forurensningsproblemet som endevender helsen til folk som bor i nærheten av vindparker, må omformerne filtreres skikkelig ved hver vindturbin, og dessuten bør alle oppsamlingslinjer fra vindturbinene til transformatorstasjonen graves ned. Også ved transformatorstasjonen må strømmen filtreres før den slippes inn på strømnettet. Det må også være installert et skikkelig system for nøytral og jord for å håndtere den høyfrekvente returstrømmen.

Mer informasjon om elektrisk forurensning og helse finner du på http://www.electricalpollution.com. Forfatteren kan kontaktes med spørsmål om elektrisk forurensning på webmaster@electricalpollution.com. Hvis du ønsker å motta periodiske e-postoppdateringer som er relevante for elektrisk forurensning, vennligst send en e-post med «join email list» i emnefeltet. Hvis du trenger målinger, vennligst kontakt Dave Stetzer i Wisconsin (608-989-2571 eller dave@stetzerelectric.com).

[I Norge er det nok mer praktisk å benytte norsk kompetanse. Se på FELOs nettside for en liste over folk som gjør målinger, http://felo.no, eller kontakt EMF-Consult AS på http://emf-consult.no. EF ]

Referanser

  1. Havas M, Olstad A. 2008. Power quality affects teacher wellbeing and student behavior in three Minnesota Schools, Science of the Total Environment, July.
  2. Havas M. 2006. Electromagnetic hypersensitivity: biological effects of dirty electricity with emphasis on diabetes and multiple sclerosis. Electromagnetic Biology Medicine 25(4):259-68.
  3. Havas M. 2008. Dirty Electricity Elevates Blood Sugar Among Electrically Sensitive Diabetics and May Explain Brittle Diabetes. Electromagnetic Biology and Medicine, 27:135-146.
  4. Milham S, Morgan L. 2008 A New Electromagnetic Exposure Metric: High Frequency Voltage Transients Associated With Increased Cancer Incidence in Teachers in a California School. American Journal of Industrial Medicine.
  5. Wertheimer N, Leeper E. 1979. Electrical wiring configurations and childhood cancer. Am J Epidemiol 109(3):273-284.
  6. Marha K, Musil J, and Tuha H. Electromagnetic Fields and the Life Environment. Institute of Industrial Hygience and Occupational Diseases, Prague. San Francisco Press 1971. SBN 911302-13-7
  7. Ozen, S. 2007. Low-frequency Transient Electric and Magnetic Fields Coupling to Child Body, Radiation Protection Dosimetry (2007), pp. 1-6.
  8. Vignati, M. and L. Giuliani, 1997. Radiofrequency exposure near high-voltage lines. Environ Health Perspect 105(Suppl 6):1569-1573 (1997)
  9. Hillman D. Relationship of Electric Power Quality to Milk Production of Dairy Herds, 2003 American society of Agricultural Engineers Annual International Meeting, 27- 30 July 2003, Las Vegas, Nevada, USA, Paper Number: 033116
  10. Rogers D.M. 2006. BC Hydro Deals with Farm Neutral to Earth Voltage. September.

The only known cure for Radio Wave Sickness is to stop being exposed to high frequencies.

Kategorier: artikkel Stikkord: ADDAlzheimers sykdomastmaautismedårlig strømkvalitet, diabetes, elektriskelektrisk forurensningelektriske jordstrømmer, emf, fibromyalgi, gulfkrigssyndrom, høyfrekvensfilter, jordstrømmerkreftkreftklyngekronisk tretthetkronisk utmattelsessyndrom, leukemi, ME, migrene, mikrobølgesykesyndrom, MS, multippel sklerose, nøytraloppmerksomhetsforstyrrelseParkinsons sykdom, primær, radiobølgesyke, radiofrekvenssykeskitten strøm, strålevern, stråling, sykehussyndrom, vagabonderende strømmer, vibroakustisk sykdom, vindparker, vindturbiner, vindturbinsyndrom


Denne teksten ble først publisert på http://einarflydal.com den 03.03.2023

Forrige artikkel15-minuttersbyen – en besnærende visjon for å skape urbane fengsler
Neste artikkel67 prosent av norsk vindkraft eies av utenlandske selskaper