Marianne (44) fikk ME etter covid-19 vaksinen: – Jeg sørger over det livet som er tapt

0
Marianne Foss / Foto: hemali

Mariannes lege fastslår at sykdommen ME er utløst av mRNA-vaksinen, men Norsk pasientskadeerstatning (NPE) avslår Mariannes krav.

Av Julia Schreiner Benito, redaktør i hemali, 17. desember 2022.

Mange ganger står jeg på stuegulvet og hyler. Det kjennes som om livet mitt er ødelagt. Alle er berørt av dette. Barna mine har ikke lenger den mammaen de skal ha, og det er ikke sikkert at de noen gang vil få det. Jeg har vært i fornektelse, men ME-diagnosen ble satt høsten 2021.

Jeg ville aldri tatt vaksinen om det ikke var for at vi ble fortalt at den forhindret smitte.

Marianne Foss er utmattet og i smerter, det meste av dagen tilbringer hun i stille mørke. Det kan gå uker mellom de dager hun er utenfor døren.

Hun tviler

5. mars 2021: Tvilen er sterk da Marianne bretter opp ermet for andre dose Pfizer. Stemmen inni henne sier nei, men det hadde jo gått bra etter første dose. Marianne er ikke redd for å bli syk av covid-19, men for å smitte andre.

Hun skulle så gjerne hatt det stikket ugjort, for Marianne har vært sykemeldt siden. Hun bor med mann og to barn på 13 og 16 år i Trondheim, hun savner sitt energiske liv med turer, venner, verv og jobben på sykehjemmet som hun elsket.
– Mannen min må nå jobbe redusert. Sønnen min spør meg stadig «mamma, blir du frisk igjen noen gang?» Vi var aktive og sosiale, nå er alt endret. «Du smiler aldri som før», sier sønnen min.
– Jeg blir rasende, og jeg angrer meg i hjel. Jeg ville aldri tatt vaksinen om det ikke var for at vi ble fortalt at den forhindret smitte.


Immunlog Charlotte Haug: – For mange ubesvarte spørsmål om mRNA-vaksinen.


Journalen bekrefter ME, trolig utløst av mRNA-vaksinen

Hemali har sett Mariannes journal der det står at hun har ME, og at hun fikk covid-vaksinen «med påfølgende vedvarende symptomer». Samt at skaden har «klar årsakssammenheng» med vaksinen. Videre at «det bes om at hun vurderes for yrkessykdom da vaksinen var sterkt anbefalt av arbeidsgiver pga hennes jobb i helsevesenet.»

Sakkyndige fra NPE, nevrolog dr. Shüler skriver at årsaken til ME er ukjent og at det i Mariannes tilfelle ikke finnes andre nærliggende forklaringer på hennes sykdom. Nevrologen konkluderer også at symptomdebuten i hennes tilfelle skjedde innenfor forventet tid hvis vaksinen skulle være årsaken.
Mariannes fastlege og arbeidsgiver meldte skaden som en bivirkning av covid-19-vaksinen.

NPE hevder at Marianne tilfeldigvis fikk en infeksjon som utløste utmattelse samme dag som vaksineringen.

Advokaten var optimistisk

Advokat Hasse Benberg søkte NPE om erstatning på vegne av Marianne og var optimistisk. I sommer kom avslaget med begrunnelsen «mange i samfunnet får utmattelse». NPE hevder at Marianne tilfeldigvis fikk en infeksjon som utløste utmattelse samme dag som vaksineringen.
– NPE er ikke på pasientens side, sier Marianne.   

Advokat Benberg forklarer at to faktorer veier tungt i spørsmålet om erstatning i vaksinesaker.
– Nær sammenheng i tid mellom vaksinering og sykdom, og at det ikke finnes andre forklaringer enn vaksinering.
Benberg minner om at bevisbyrden er omvendt i disse sakene.
– Når myndighetene anbefaler vaksinering fordi de anser det samfunnsnyttig, er bevisbyrden snudd for å gjøre det enklere for pasienten. Det er NPE som skal bevise at vaksinen er trygg, ikke pasienten som skal bevise det motsatte. Om ikke NPE kan bevise at sykdom oppstår av andre årsaker enn vaksinen, skal de legge til grunn at vaksinen er årsak.
– Likevel gjør de det ikke?
– Nei, og det er spesielt. Jeg har heller ikke fått noen forklaring fra dem på hvorfor.


Professor Eivind Hovig om mRNA-vaksinen: – Eksperimentell genterapi med mangelfull forskning.


NPE skal være uavhengig, men vi som jobber med dette kan oppleve at organet ikke er det. Advokat Benberg.

Marianne har fritatt Benberg fra taushetsplikten, han jobber i Advokatfirmaet Nidaros.

– I flere erstatningssaker legger NPE vaksineprodusentens forklaring til grunn. I Mariannes sak viste NPE til at ME ifølge Pfizer «ikke er kjent bivirkning av vaksinen».  
– I hvilken grad er NPE uavhengig?
– Du spør nok ikke rett person, ler advokaten.
– NPE skal være uavhengig, men vi som jobber med dette kan oppleve at organet ikke er det.
Begrunnelsen for å avslå erstatning i covid-saker overrasker meg. Den virker overfladisk, og det reiser mistanke om at det ligger noe bak avslaget.
– Som hva?
– Frykt for at medhold skal utløse et ras av liknende saker, men dette er ren spekulasjon fra min side, understreker Benberg.

– Før elsket jeg å være aktiv ute, nå tapper det meg

– Jeg må bli kjent med kroppen min på nytt. Før elsket jeg å være ute, nå tapper det meg, sier Marianne.
– Hele tiden må jeg velge; hva ønsker jeg, hva må jeg ofre, er det verdt det? Da jeg prioriterte å gå på konsert med datteren min, visste jeg at jeg ville bli liggende i seks dager etterpå.

Benberg har sendt klage på avslaget fra NPE til pasientskadenemda.
– Det kan gå opptil to år å få svar. Dersom det er negativt, tar vi saken til domstolen. Jeg har tro på Mariannes sak fordi avslaget er dårlig begrunnet. De siste år har domstolen dratt rettspraksis i favør av vaksineskadde, desto mer overrasket ble jeg over avslaget.

– Hos oss i Nidaros ser vi en tredobling i saker som gjelder vaksineskader, og det slår meg nå at majoriteten er unge kvinner uten sykdomshistorie. Plagene oppstår plutselig hos personer som har vært helt friske inntil vaksineringen. Vi tar Mariannes sak så langt som det trengs. Det kan ta 3-4 år, sier Benberg.
– Jeg skal ha erstatning, for jeg ble syk av vaksinen, sier Marianne.

Mariannes symptomer

  • Frostkramper og feberfølelse
  • Hodepine, meget redusert kortidshukommelse
  • Hjernetåke
  • Synsforstyrrelser
  • Bena kollapser
  • Melkesyre
  • Blodet hennes har endret seg, tross tilskudd er hennes nivå av vitamin D kritisk lavt

NPE bekrefter at betennelse kan utløse ME, men…

Hemali har sett journalene fra lege og nevrolog som bekrefter at Marianne var helt frisk før vaksinering 5. mars 2021. De bekrefter også at hun umiddelbart fikk høy feber og sterke symptomer i ukene etter vaksinen. Av hennes behandlere er dette forklart som immunaktivering, en betydelig belastning på kroppen.

Sakkyndige nevrolog fra NPE bekrefter at en betennelsesreaksjon kan utløse ME. Videre bekrefter han at symptomdebuten skjedde innen forventet tid til å være bivirkning av vaksinen. Journalene viser også at immunaktivering langt på vei er sammenfallende med en betennelsesreaksjon som belastning på kroppen.

Det er ikke kjent at vaksinen kan føre til vedvarende fatigue. NPE

Utdrag av avslaget fra NPE:


«Vi mener sykdommen ikke kan skyldes vaksinen. Det er ikke kjent at vaksinen kan føre til vedvarende fatigue. Arsakene til CFS/ME er ikke sikkert kjent, men det antas at infeksjoner, stress og traumer kan være utløsende for tilstanden. Fatigue er en hyppig tilstand i befolkningen, og årsakene er sammensatte. Ut fra tilgjengelig forskning og kunnskap om vaksinens egenskaper, kan det ikke forklares at vedvarende fatigue eller CFS/ME kan oppstå som følge av vaksinen. Ut fra den kunnskapen vi har i dag, er det derfor ikke mulig at vaksinen kan føre til denne tilstanden. Vi mener det er langt mer sannsynlig at det bare var en tilfeldig nærhet i tid mellom vaksinasjonen og pasientens plager.
Ut fra dette har vi kommet til at vaksinen ikke kan være årsaken til pasientens vedvarende utmattelsesplager. Vilkårene for rett til erstatning er dermed ikke oppfylt.»

Loven sier at bevisbyrden er omvendt i vaksinesaker, men…

Dette sier loven: Erstatningsansvaret skal vurderes etter egne bevisregler i pasientskadeloven og det er ikke et krav om sannsynlighetsovervekt. Det er tilstrekkelig at det kan være en årsakssammenheng mellom vaksinen og skaden. Det må imidlertid være en årsakssammenheng som er praktisk mulig, og som kan forklares med egenskaper ved vaksinen og medisinsk viten. En teoretisk mulighet for årsakssammenheng er ikke nok. Erstatningssøker har krav på erstatning så lenge vaksinen kan være årsak til skaden, og det ikke finnes én eller flere andre mer sannsynlige årsaker.

Vaksineforsker Grødeland finner ikke litteratur om sammenheng vaksine/ME

NPEs sakkyndige, nevrolog Stephan Schüler, søkte vaksineforsker Gunveig Grødeland om råd i forbindelse med Mariannes sak:

Schüler:
Er det kjent at vaksinen gir økt risiko for CFS/ME og/eller vedvarende fatigue? I så fall, hvor stor er økningen? Vi ber om henvisning til relevante studier/artikler.

Grødeland:
Ved gjennomgang av litteraturen finnes ikke litteratur som rapporterer om sammenheng med vedvarende fatigue (CFS/ME) og vaksinasjonen. En slik sammenheng er mao ikke kjent i dag.

Grødeland:
Om ovenstående symptomer (tretthet, influensalignende symptomer, red.anm.) vedvarer utover 4-6 uker eller debuterer senere enn 6 uker etter vaksinasjon er det foreløpig ikke tilstrekkelig medisinsk grunnlag til å konkludere med at vaksinene kan være årsaken, selv om dette ikke kan utelukkes (Garg RK, Paliwal GK. Spectrum of neurological complications following COVID-19 vaccination. Neurol Sci. 2022; 43(1): 3–40.)ME er ikke angitt som bivirkning i produsentens preparatomtale (flere 100 mill. doser er blitt brukt).


Denne artikkelen ble først publisert av hemali.

Forrige artikkelIndia ignorerer Vestens sanksjoner mot Russland
Neste artikkelEconomist: – Det våpenarsenalet Ukrainas hærsjef krever er større enn det Europas største armeer har