Hvordan er det mulig? – Mistilliten til politikere og myndighetspersoner

0
Shutterstock / GD Arts

En logisk psykologisk forklaring.

Av psykologspesialist Tom Green.

Tom Green

´Vi´

Jeg jobber som psykolog, så hver arbeidsdag har jeg muligheten til å aktivere min humane bevissthet.

Jeg kan underskrive på at å verdsette og respektere andres gjøren og væren, som er kjernen i human bevissthet, er en mentalitet det ikke er gitt at vi aktiverer.

Det er derfor vi ofte tenker ‘oss og dem’, istedenfor ‘vi’.

Fordi respekten for andres gjøren og væren, vekker tillit, gjensidig respekt, likeverdighet og forståelse, er det disse egenskapene som alltid går av med seieren i en hver relasjon, om du er terapeut, mentor, veileder, eller i en leder rolle, som for eksempel politiker eller myndighetsperson.

Når du som politiker eller myndighetsperson mister tilliten i befolkningen, så er det fordi du er i ferd med å tape det viktigste slaget i den arbeidsdagen du har.

Slaget om ‘vi’.

Som politiker for eksempel, er du riktignok i en rolle på jobb der det ikke er lett å aktivere din humane bevissthet. Men, det er på ingen måte synd på deg. Uansett hva Gro måtte mene, har du potensial til å aktivere din humane bevissthet mye mer enn du gjør, som alle oss andre.

Vår felles utfordring er å vinne slaget om ‘vi’, og det kan hver enkelt av oss være med på ved å avansere i erkjennelsestrinn mot et Plussnivå av human bevissthet, et nivå som det fra naturens side er logisk at vi alle er på vei til, en reise vi kan beskrive som det humane premiss.

I tidligere artikler er det beskrevet hvordan du kan bruke og utvikle mer av din evne til human bevissthet, og hvordan forskjellige nivåer av denne bevisstheten tilkjennegir seg i oss, på reisen fra Trygghetsskolen til Sannhetsskolen. Link til https://steigan.no/author/tomgreen/

I denne artikkelen sannsynliggjøres årsaks-sammenhengen mellom mistilliten til politikere og myndighetspersoner, og kjennskapet til det humane premiss.

Det konkluderes med at mistilliten til politikere og myndighetspersoner, er forårsaket av at de har alt for liten kjennskap til det humane premiss, i forhold til hva den jobben de har krever av dem.

Det humane premiss

Først blir det litt generelt om premisset for vår humane bevissthet, og årsaken til at vi kan fremstå som for eksempel, ‘løgnere´, ´feige´ og ´virkelighetsfjerne´, når vi er mer eller mindre ukjente med dette premisset.

Etterfulgt av et lengre avsnitt om hva vi gjør når vi aktiverer kjennskapet til dette premisset, som fordrer en logisk intuitiv intelligens, ikke den type intelligens som lar oss akkumulere mye boklig kunnskap og gir oss gode resultater på skolen.

Deretter om hva som skjer når vi lar oss ´hacke´ av ´intelligente feilslutninger´, og dope oss selv ned med følelsesmessige sympatier, virkelighetsfjernhet og oppdiktede virkeligheter, som deaktiverer vårt kjennskap til det nevnte premisset, og sammenfaller med at vi konverterer til Trygghetsskolens ideologi.

Avslutningsvis om politikere og myndighetspersoners utfordring med å bli personlig tøffere i den indre dialogen med seg selv, og avansere oppover de fire første erkjennelsestrinnene på Trygghetsskolen, på veien til erkjennelsestrinn 5 og 6, og en human bevissthet på et Plussnivå, på Sannhetsskolen.

Innvikling og Utvikling

Å respektere at andres gjøren og væren, og deres liv, er like viktig som ditt eget, er vår definisjon av human bevissthet.

Denne bevisstheten er ikke noe du velger med ´fornuften´, på grunnlag av utdanning´, mye ´fakta´ du har samlet inn, eller er følelsesmessig eller personlighetsmessig ´født’ til.

Sånn tenkte vi før.

Nå, derimot, gjennom all eksponeringen av forskjellene mellom oss, i det moderne samfunnet, på internett og sosiale medier, blir vi utfordret på denne tankegangen.

For eksempel, jeg fikk muligheten for samtaler med flere klienter fra krigsherjede land, under covid-tiden. Voksne mennesker, kvinner og menn, uten særlig utdanning, med mange vonde livserfaringer vi i Norge har vanskeligheter med å kunne forestille oss er mulig.

Men, et spørsmål stilte de tidligere enn mange av oss andre, og det var om covid tiltak handlet om andre ting enn om myndigheters moderlige omsorg for vår helse?

Å snakke med innvandrere med 4 års grunnskole, 3 dager i uka, og være tilskuer til betraktninger av samfunns-situasjonen, som overgår politikere og myndighetspersoner, som i ettertid angrer på det de har vært med på, var en leksjon i erfaringsbasert kunnskap.

Den eneste kilde til kunnskap er erfaring (Albert Einstein).

Erfaringer som denne, reiser to spørsmål, som psykolog Max Wertheimer (1880-1943), grunnleggeren av den holistiske ideen om Gestalt, eller underliggende form, reflekterte over.

Det første spørsmålet var om vi uten flere forskjellige livserfaringer, risikerer å ikke se det større bilde i nye utfordrende situasjoner vi møter?

Og Max konkluderte med en generell betraktning:

“A thing may be true in the piecemeal sense, and false, indeed a lie, as a part in its whole”. Max Wertheimer. (1).

Max Wertheimer, Gestaltpsykologiens grunnlegger, sammen med Wolfgang Köhler og Kurt Koffka.

Det andre spørsmålet Max reflekterte over, var om hva som skjer når vi erkjenner risikoen i det første spørsmålet; – Er det først da vi begynner å forstå at vi er vår egen skjebne, i skapelsen av en human helhet og Pluss i tilværelsen?

Det er først når vi har en helhetlig forståelse av en situasjon at vår indre etiske kode kan aktiveres. Når vår forståelse av helheten blir hindret, blir den koden deaktivert. (2).

Så, bare et raskt lite dykk i Gestaltpsykologi og Anne Harringtons bok om holisme i den tyske førkrigskulturen (1) (4), fører oss rett til interessante refleksjoner om premisset for vår etikk og humanitet, i dagens samfunn.

For medmennesker som er av den oppfatning at vår skjebne er mer av en teknologisk biologisk art, utenfor oss selv, enn av en human indre art, vil jo nødvendigvis enkeltstående omstendigheter som enten miljø, overbefolkning, krig i Ukraina, tørke, Putin, eller Gud vet hva, fremstå som ‘problemet’, og bære ansvaret for vår skjebne.

I lys av Gestaltpsykologien, kan slike synspunkter på vår skjebne, vurderes mer som uttrykk for at vår forståelse av helheten blir hindret av en tankemessig innvikling, med en følgende deaktivering av det humane premiss. Et resultat som sammenfaller med et syn på mennesker som vesener som beveger seg fra hverandre, ikke kan forstå sitt eget beste, stjeler, lyver og dreper, og som må styres av en elite.

Som nettopp er kjernen i den Transhumanistiske ideologien til World Economic Forum, slik den er fremstilt av ledende ideolog og rådgiver Yuval Harari, og redegjort for i tidligere artikkel her på Steigan som Sannhetsskolens forgård.

‘Oss og dem’.

Synspunkter på vår skjebne som er av en mer human art, derimot, kan i lys av Gestaltpsykologien vurderes som uttrykk for en forståelse av helheten forårsaket av en tankemessig utvikling, med en følgende aktivering av det humane premiss. Et resultat som sammenfaller med et syn på mennesker som selv-forstående vesener, som beveger oss nærmere hverandre, og naturen, og kan forstå vårt beste.

Det er i denne sistnevnte Pluss-prosessen vi med vår logisk intuitive intelligens, utvikler vårt kjennskap til det humane premiss, og da risikerer vi ikke i den utstrekning å fremstå som ‘løgnere´, ´feige´ og ´virkelighetsfjerne´ overfor hverandre.

‘Vi’.

Denne Pluss-prosessen for kjennskapet til det humane premiss fordrer en erkjennelsesprosess av den indre dialogen med deg selv, til et Pluss-nivå av human bevissthet, som skjer i seks trinn.

Hvilket erkjennelsestrinn av Human bevissthet er du på?

Du er sikkert opptatt av å vite hvilke av de seks nivåene av human bevissthet du er på, – et aller første søketips; – fordi kjennskap til deg selv i stor grad handler om å søke innover i deg selv, så belag deg på å søke mye. Det du er på jakt etter varierer mye med dialogen du har med deg selv, inntil du er på trinn 5 og 6, og har et større og mer stabilt kjennskap til det humane premiss.

Før vi går mer i detalj om de seks erkjennelses-trinnene i utviklingen av din humane bevissthet, som du også som nevnt kan lese mer om i tidligere artikler, følger en kort oppsummering av trinnene:

TABELL

På trinn 1, kan du delvis erkjenne at den indre dialogen med deg selv består av spørsmål – svar kombinasjoner.

På trinn 2, kan du delvis erkjenne at det er trygt for deg, å holde deg til de personlige spørsmål – svar kombinasjoner du er vant til.

På trinn 3, kan du delvis erkjenne at du har begrenset bevissthet om hvilke spørsmål som har ledet deg til de svarene du har, i dialogen med deg selv.

På trinn 4, kan du delvis erkjenne en ufullkommenhet med hensyn til hvordan du, med hjelp av dialogen med deg selv, skaper en dypere respekt for andres kunnen og gjøren.

På trinn 5, på Sannhetsskolen, erkjenner du at meninger, ønsker og behov hos andre, som er motsatte av de du selv har, er en inspirasjon for utvidelsen av din bevissthet.

På trinn 6, erkjenner du en dypere personlig nytelse når du gir av deg selv til andre og ser at de er glade og fornøyde.

Som nevnt ovenfor, alt som er et resultat av vår indre dialog med oss selv, varierer, – fra våre oppfatninger og meninger, sympatier og antipatier, til våre resonnementer og refleksjoner, om oss selv, om andre, og om ting og tang.

Så, har du lagt merke til hvordan dine oppfatninger, meninger og sympatier, varierer, med situasjonen du er i? -, da er du på sporet av å oppdage den indre dialogen du har med deg selv, som består av en kontinuerlig strøm av spørsmål-svar kombinasjoner.

Erkjennelses trinn 1

Erkjenner du en indre strøm av spørsmål-svar kombinasjoner? -, ikke detaljert, men med en generell fornemmelse av at det i forkant av de svarene du har, som er dine meninger og oppfatninger, er noe du spør deg selv om, eller noe du gjør? Da er du i tilfelle på erkjennelsestrinn 1; – du søker innover, observerer deg selv, og blir oppmerksom på at det er noe du gjør når du spør og svarer i den indre dialogen med seg selv. Som er nødvendig for at du kan bli mer kjent med deg selv.

Du er på første trinn på veien til en human bevissthet på et Plussnivå. Så la oss se hvor kjent du kan bli med deg selv, og hvem du egentlig er.

Og det kan du få til, ved å ta tak i spørsmålene i din indre tankestrøm, fordi svarene, som er dine meninger og oppfatninger, er på en måte ‘satt’. De er ‘satt’, i den forstand at de er svar på spørsmål du alltid har stilt deg, fra du var et barn, og som vi vanligvis ikke er bevisst en gang. Fordi du er blitt så trygg på, eller vant til, den virkeligheten som de svarene har konstruert for deg, har vi ofte heller ikke noe bevisst intensjon om å forandre på dem.

Det kan for eksempel være at du går rundt nå og tenker at alle liker deg, fordi du fant det svaret på det spørsmålet, en gang, i oppveksten, og slik ble det, du tenkte at alle liker deg. På samme måte om du går rundt og tenker at alle ikke liker deg.

Det svaret vi er mest vant med, på spørsmålene som for lengst har gått under radaren vår, i den indre dialogen med oss selv, er vi tryggest med, om det er negativt, eller positivt. Og det vi er vant med, er vi tryggest med, og det fortsetter vi med, for ´sånn er det´.

Hvis dette i stor grad er i tilfelle for din del, så er du godt på plass på Trygghetsskolen, som du også kan få en fast plass på, om du da ikke vil erkjenne mer om din indre dialog med deg selv. Det er det samme som å bli mer kjent med deg selv, finne sannheten om deg selv, hvem er du egentlig?

Erkjennelses trinn 2

Når du erkjenner at du velger den dialogen med deg selv som gjør deg mest trygg, har du på et nivå utviklet et kjennskap til deg selv og ditt ‘manus’ for livet:

Du kan. på erkjennelsestrinn 2, med dine svar i dialogen med deg selv, dine meninger og oppfatninger, fornemme at du går, eller vil gå, den ‘tryggeste’ veien i livet.

Og det er helt greit, om du da ikke utvikler en så stor underliggende emosjonell sympati for, og tilbøyelighet til å forklare og rettferdiggjøre gyldigheten av dine svar i din indre tankestrøm, at du hindrer utviklingen av den naturlige humane erkjennelsesprosessen du har begynt på.

I så tilfelle, som vi kommer tilbake til nedenfor, vil den indre dialogen med deg selv kunne bli en del av en innvikling i Minus-premisser i din tankegang, som sammenfaller med det vi ovenfor beskrev som en deaktivering av det humane premiss.

For at den naturlige humane erkjennelsesprosessen du har begynt på skal kunne utvikle seg, er det med andre ord avgjørende at du setter deg selv høyere krav til bevisstheten din om hvilke spørsmål du stiller, i den indre dialogen med deg selv.

Ikke bare av trygghetsmessige, men også av vanemessige årsaker, lar ikke spørsmålene i den indre tankestrømmen seg så lett forandre. For mange av oss har det begrensede antall spørsmål som vår indre dialog ofte kan bygge på, som nevnt, helt eller delvis, for lengst gått under radaren, i oppvekst og skolegang.

Erkjennelses trinn 3

Spørsmålene i vår indre tankestrøm, kan det altså være vanskelig å oppdage. Så, jeg gjentar, hvis du ikke erkjenner et krav i deg til bevissthet om hvilke spørsmål du stiller i din indre dialog, som markerer trinn 3, så vurder å ta affære.

Fordi, som regel tar vi først et bevisst valg i forhold til å tå affære, når vi blir utfordret av våre omgivelser, ikke at det nødvendigvis er noen andre som skjønner hvilken reise vi er på, og minner oss på det, men rett og slett på grunn av ´normal´ motgang i livet.

En erfaring fra terapeutiske samtaler, er at vi ofte ikke forbedrer oss før vi må. Det å bli utsatt for ubehag, i form av avvisning, oppsigelse, økonomiske problemer etc., er i denne sammenheng, en velsignelse, i den forstand at vi blir ´geleidet av naturen´ til å øke kravet til bevissthet om spørsmål vi ikke har stilt før, i vår indre tankestrøm.

To eksempler på spørsmål vi ofte kan bli bedre på å stille; – ´det jeg gjør og sier nå, er det på bekostning av den andre / av meg selv? – tar jeg hensyn til den andre / meg selv, når jeg sier eller gjør det jeg tenker jeg skal, nå´?

Dette er eksempler på spørsmål vi bevisst kan stille oss selv og finne nye svar på, som kan gjøre at vi utnytter mer av vår intuitive logiske intelligens, og åpner oss opp for nye, oppdaterte og mer humane og etiske måter å se verden på, jfr. Gestalpsykologien og MAX Wertheimer ovenfor.

Et eksempel på en slik utvikling er hentet fra intervjuet i Hemali, 27 Juni 2022, der Dr. med Charlotte Haug, reflekterer over “mange ubesvarte spørsmål”, rundt den eksperimentelle vaksinen med ny teknologi, jeg siterer;

“Men hvis vi ruller tilbake til november/desember 2020 og i stedet hadde sagt at “ok, vi har virkelig hevet oss rundt og utviklet en ganske eksperimentell vaksine med ny teknologi. Vi tror at den kan virke, men vi vet ikke så mye ennå. Vi kan gjøre den tilgjengelig hvis folk gjerne vil ha den. Eller enda bedre: man kunne sagt at vi fortsetter, vil flere være med i dette kontrollerte forsøket? (min kursiv). Det ville vært en helt annen måte å kommunisere rundt dette på, og nå ville vi ha sittet med veldig mye sikrere resultater.” Hvorfor skjedde ikke det? “. (3).

Erkjennelses trinn 4

Alle nye og kritiske spørsmål vi stiller om ting og tang, er opprinnelig fra bevisste oppdateringer av spørsmål i vår indre konversasjon med oss selv, og representerer derfor en indre løsrivelsesprosess, fra Trygghetsskolen.

I denne prosessen, som egentlig er en personlig selvstendighets-prosess, møter du som nevnt din ufullkommenhet når det gjelder fornemmelsen av helhet og Pluss i tilværelsen din. I løpet av livet vil vi møte den både på område kjærlighet, dyktighet og frihet, og det er avgjørende at du bevisst erkjenner den for å komme videre i erkjennelsesprosessen din, frem til opptak på Sannhetsskolen.

For, du kommer ikke videre fra de lavere humane bevissthetsnivåene du har briljert på, med dine bestemte meninger og oppfatninger, om deg selv og andre, uten personlige utfordringer.

Du vil bli utfordret på gyldigheten av de relasjoner og den virkelighetsforståelsen du har viklet deg inn i på Trygghetsskolen, som følge av det begrensede kjennskapet vi der har til det humane premiss.

Kanskje du også i denne prosessen, for første gang vil innse at din utfordring når det gjelder din humane bevissthet ikke er et spørsmål om fornuft, rasjonalitet, utdanning eller medfødte evner, men å komme nærmere andre medmennesker, og naturen, enn du kanskje trodde det var mulig å komme?

Det er altså erkjennelsen av ufullkommenheten din på trinn 4, som gir deg den avgjørende inspirasjonen til å forbedre din humane bevissthet slik at den blir mer og mer i samsvar med helhet og Pluss i tilværelsen din, og den personen du egentlig er, på trinn 5 og 6.

Denne selvstendighetsprosessen, er det samme som opptak til Sannhetsskolen, for deg selv, som vil være en inspirasjon for andre rundt deg, og for samfunnet du er en del av, som vi kommer tilbake til nedenfor.

Trygghetsskolens ideologi

Ikke noe søndagsskole dette med større kjennskap til det humane premiss, og i tillegg er det som nevnt to trinn til i denne erkjennelsesprosessen, trinn 5 og 6, som kan hjelpe deg med å utvikle en human bevissthet på Pluss-nivå, som vi kommer mer tilbake til nedenfor.

Det sier seg altså selv at det kan være mange personlige grunner til at det kan fornemmes ´tryggest´ med en full eller delvis uvitenhet om hva du gjør for å skape respekt for andres og dermed egen kunnen og gjøren, og vinne slaget om “vi”.

Fordi, la oss repetere, en fornemmelse av helhet og Pluss i tilværelsen fordrer mye av oss, du må 1) erkjenne din indre dialog med deg selv, for det andre 2) erkjenne at du velger de tryggeste svarene, og har gjort det lenge og vært bare delvis klar over det, og for det tredje 3) erkjenne at du må stille høyere krav til spørsmål du stiller til deg selv, i den indre dialogen med deg selv, om andre.

Og ikke bare det, når vi stiller høyere krav til oss selv, 3, så møter vi altså vårt forbedringspotensial når det gjelder å verdsette og respektere ikke bare andres gjøren og væren, men også vår egen, på et høyere nivå enn det vi er vant til, og hvis vi skal bli inspirert til å aktivere dette potensiale, så fordrer det som nevnt at vi erkjenner vår ufullkommenhet med hensyn til det samme, 4).

En slik erkjennelsesprosess innebærer som nevnt en personlig konfrontasjon med det mest sårbare i oss, som redselen for å stå alene, ikke bli likt, ikke strekke til, bli forlatt og kanskje også utstøtt, følelser som er forbundet med mye personlig ubehag og redsel, som det er en personlig utfordring å tørre kjenne på, og handle på.

Derfor finnes det leverandører av ´tekniske´, ´ikke-humane´, ideer til fremtidens løsninger på menneskehetens utfordringer, som Klaus Schwab, og Yuval Harari, fra World Economic Forum (WEF), som ikke tilskriver mennesket et forbedringspotensial når det gjelder å erkjenne mer og mer av seg selv og bli mer human bevisst, se det større bilde, og bevege seg nærmere hverandre og naturen.

Tvert i mot, i disse ideologiene er mennesket som nevnt et vesen som beveger seg bort fra hverandre og naturen, som ikke vet sitt eget beste, og som derfor best må styres og kontrolleres med teknologi og algoritmer, av en elite, for å unngå katastrofe, om det nå er på grunn av virus, miljømessige årsaker, eller utallige andre utvalgte trusler, som en måtte finne på å begrunne tiltak med.

Et slikt Minus-premiss i din indre tankestrøm, har sin funksjon, vi skal beskytte oss, og det kan være både bra og naturlig å holde oss litt mer tilbake noen ganger.

Men, slike mer eller mindre ´opplagte´ hensyn overholder ikke i det hele tatt kravene til et logisk humant premiss, så lenge de ikke balanseres av intensjoner som har som formål å bygge oss alle opp som en helhet og et ´vi´, som er et Pluss-premiss, som i sitatet ovenfor fra intervjuet i Hemali, 27 Juni 2022, med Dr.med Charlotte Haug.

Når Minuspremisser ikke balanseres av Plusspremisser, i tankestrømmen vår, så risikerer vi å miste vår forståelse av helheten, og blåse opp enkeltfenomener for å skape en ´kunstig virkelighetsfjern følelse av helhet´, forårsaket av en innvikling i Minus-premisser i den indre dialogen med oss selv.

Vi går da i verste fall i møte med en samfunnssituasjon, lik nazismen;

Nazism was a sickness of logic rather than … a phenomenon driven by powerful feeling and unleashed instinct”. (4)

Intelligente feilslutninger

Deaktivering av det logiske humane premiss, er en konsekvens av vår innvikling i Minus-premisser i tankestrømmen vår, som vi kan beskrive som ´intelligente feilslutninger´, og som sammen med følelsesmessige sympatier og antipatier ødelegger vårt kjennskap til det humane premiss.

Et eksempel på en intelligent feilslutning, er uttalelsen av Canadas statsminister Justin Trudeau, en WEF-student, i et intervju med CBC Radio.

Det var deres (de uvaksinerte), egne valg, ingen ville noensinne tvinge noen til å gjøre noe de ikke ønsket. Men vaksinerer du deg ikke, får det konsekvenser

Etter en referanse til at det eksisterte et valg, blir uttalelsen av Trudeau fulgt opp med et Minuspremiss, ´ingen ville noensinne tvinge noen til å gjøre noe de ikke ønsket´, for hvorfor skulle noen tvinge andre til noe som helst, og avsluttes med uttalelsen, ´men vaksinerer du deg ikke, får det konsekvenser´, som er en trussel, og som gjør at hele uttalelsen faller på sin mangel på balanse, mellom Puss og Minus. Da Pluss-premisset ikke blir ivaretatt, og det styrende premiss for tankegangen blir et Minuspremiss, ´vaksinerer du deg ikke, får det konsekvenser´, fremtrer hele uttalelsen som en innvikling, eller ´a sickness of logic´, som sammenfaller med at uttalelsen kan karakteriseres som ´virkelighetsfjern´.

Dette er en uttalelse som Trudeau sikkert har mange ´rasjonelle´ forklaringer på, og rettferdiggjøringer av, derav ‘intelligente´, i ´intelligente feilslutninger´. Og, i kontrast til sitatet fra intervjuet i Hemali, 27 Juni 2022, med Dr.med Charlotte Haug, så er Trudeau sin uttalelse styrt av et Minuspremiss, som ikke er balansert av intensjoner som har som formål å bygge oss opp til vårt beste, en helhet og et ´vi´, derav ´feilslutning´, i ´intelligente feilslutninger´.

Kravene til et logisk humant premiss, blir ikke overholdt av Trudeau, og uttalelsen kvalifiserer ikke bare til en ´intelligent feilslutning´, men havner i kategorien underliggende følelsesmessige sympatier eller antipatier, virkelighetsfjernhet og oppdiktede virkeligheter.

Skjermdump fra NRK

´Oss og dem´, ikke ´Vi´.

Partilederdebatten 19 august, ´Energidebatten´, er det siste eksemplet på en lang liste de siste årene, av virkelighetsfjernhet, oppdiktede virkeligheter og konklusjoner deretter, fra politikere og myndighetspersoner (5).

Plussnivå av human bevissthet

Det har blitt mer og mer tydelig i covidtiden at kjennskap til det humane premiss, skulle ha vært et personlig krav til politikere og myndighetspersoner, sett i forhold til den jobben de har, og sett i forhold til de påvirkninger de er utsatt for.

I tidligere artikler er det redegjort for hvordan WEF-leverandører av ideologiske premisser og føringer for dagens politikk nasjonalt, for flere tiår siden konverterte til Trygghetsskolens ideologi, i uvitenhet om sin manglende kjennskap til det humane premiss. (6).  

Som redegjort for ovenfor, så er derfor utfordringen, spesielt for politiker og myndighetspersoner, å bli personlig tøffere i den indre dialogen med seg selv, avansere oppover de fire første erkjennelsestrinnene på Trygghetsskolen, på veien til erkjennelsestrinn 5 og 6, og en human bevissthet på et Plussnivå, på Sannhetsskolen.

Erkjennelses trinn 5 og 6

På Sannhetsskolen lar vi oss først, på trinn 5, inspirere av meninger, ønsker og behov hos andre, som er motsatte av de vi selv har. Andres kunnen og gjøren utløser ikke nødvendigvis en reaksjon i oss som handler om å beskytte oss selv, fremfor andre, som sammenfaller med at vi på et dypere nivå kan vurdere andre sitt liv som like viktig som vårt eget, som gjør at du på trinn 6, i utviklingen av din humane bevissthet, erkjenner en dypere personlig nytelse når du gir av deg selv til andre, og ser at de er glade og fornøyde.

Denne nytelsen markerer at det har blitt logisk og naturlig for deg å føre dialoger med deg selv, der kravet til bevissthet i deg selv, om en dypere respekt for andres kunnen og gjøren, er høy. Det har derfor utviklet seg en tilgjengelighet i bevisstheten din for akkumulering av sammenhengende tankerekker av kjensgjerninger, om både deg selv og andre, det vi har beskrevet som en logisk intuitiv intelligens, et intuitivt sansesett.

På grunnlag av resonnementet ovenfor konkluderes det med at mistilliten til politikere og myndighetspersoner, er forårsaket av at de har alt for liten kjennskap til det humane premiss, i forhold til hva den jobben de har krever av dem.

Når du som politiker eller myndighetsperson mister tillit i befolkningen, så er det fordi du er i ferd med å tape det viktigste slaget i den jobben du har, slaget om “vi”. Det er respekten for andres gjøren og væren, som alltid går av med seieren i en hver relasjon, om du er terapeut, mentor, veileder, leder rolle, politiker eller myndighetsperson.

Respekten for andres gjøren og væren kan politikere og myndighetspersoner utvikle på et dypere plan, ved å avansere i erkjennelsestrinn på Trygghetsskolen, mot et Plussnivå av human bevisst, på Sannhetsskolen, et nivå som det fra naturens side er logisk at vi alle er på vei til, og som er beskrevet her som kjennskapet til det humane premiss.

Referanser

  1. Max Wertheimer, ‘On truth’, Social Research 1 (2), 1934, cit. Anne Harrington, Reenchanted Science: Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999), pp. 133-34.
  2. https://winteroak.org.uk/2022/08/16/the-acorn-76/#4
  3. https://hemali.no/siste/dr-immunolog-charlotte-haug-mange-ubesvarte-sporsmal/
  4. Anne Harrington, Reenchanted Science: Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999), pp. 133-34.
  5. https://steigan.no/2022/08/energidebatten-i-nrk-en-selsom-forestilling/?fbclid=IwAR1f50osyTCVnH_suSJoeDhaYaCFArJFAx-EUQhG1zxsQQVgIMOJaziLaqE
  6. Yuval Harari, 21 Lessons for the 21 Century. 2019.
Forrige artikkelDen sørgelige historien om bakgrunnen for rettssaken mandag 5. september
Neste artikkelOverraskende store mengder hormonforstyrrende stoffer er funnet i danske menns urin