Vi kan gå i fella med Smart Cities, IoT og Big Data

0

Av Lene G.

Det er på høy tid å sette seg inn i hva Smarte Byer innebærer. I en tid der AI tar over stadig flere av våre jobber, der bønder i Nederland fratas sitt livsgrunnlag, og der vi står overfor stadig høyere mat- og energipriser, presenteres vi samtidig for løsninger på våre problemer fra «våre» store internasjonale bedrifter, organisasjoner og think tankere. – Og noe av løsningen på våre problemer, sies å ligge nettopp i å leve smartere.

I steigan.no har det vært skrevet om Smart Cities.

Les for eksempel: Smarte bynettverk skal undergrave nasjonalstatene og fremme kapitalens agenda

Les også: ICLEI – Local Governments for Sustainability

Hva ICLEI sier om seg sjøl

På nettsidene sine skriver ICLEI (våre uthevinger):

«ICLEI leder kunnskapsutveksling og inspirasjon fra by-til-by og by-til-region-forbindelser over hele verden. Kollegautveksling og kapasitetsbygging er kjernen i det vi gjør.

På nasjonal og global skala presser vi på for robust politikk som reflekterer interessene til lokale og regionale myndigheter og anvender global politikk på bærekraftige byutviklingsstrategier på subnasjonalt nivå.

ICLEI danner strategiske allianser med internasjonale organisasjoner, nasjonale myndigheter, akademiske og finansinstitusjoner, sivilsamfunnet og privat sektor. Vi skaper rom for innovasjon og leder våre partnere i å bygge nye måter å støtte bærekraftig utvikling i urban skala.»

Her er en oversikt over nettverket deres.

ICLEI har for eksempel gått i partnerskap med Google (nå Alphabet) i Global Covenant of Mayors for Climate and Energy.

En ny type byutvikling og såkalt klimavennlighet det satses stort på i verdensmålestokk. Det ligger mye informasjon om dette på World Economics (WEFs) sine hjemmesider også, blant annet under overskriften «Our Alliance is creating smart city governance»:

Her kan man få et visst inntrykk av hvor omfattende denne smarttransformasjonen egentlig er. Det har vært jobbet lenge med dette, og det stilles ikke lenger spørsmål i denne organisasjonen om dette er veien å gå eller ikke – eller om det finnes alternative løsninger.

«Byer er fremtidens løsningsskapere og testlaboratorium. Bare ved å skape et felles tillitsbasert rammeverk kan vi realisere det fulle potensialet til smartbyteknologier til fordel for hele menneskeheten i framtida.»

Smart Cities Network

Se også: Smart Cities Network.

De skriver om seg sjøl:

Smart Cities Network er en global plattform for tankeledelse, forretningsintelligens, kunnskapsdeling og for å skape forretningsmuligheter for det globale samfunnet for smarte byer.

Vårt mål er å utvikle et økosystem der tankeledere, innovatører, konsulenter, analytikere, nettverkere, offentlige, private og offentlige organisasjoner kan komme sammen for å samarbeide.

Sammen ønsker vi å bygge inkluderende, bærekraftige og smarte byer som er fysisk og digitalt sikre, med respekt for vårt naturlige miljø, forbedre livskvaliteten, utvikle en konkurransedyktig økonomi og tilpasset FNs bærekraftsmål.

World Economic Forum og Smart Cities

WEF skriver om G20 Global Smart Cities Alliance

En global innsats som forener kommunale, regionale og nasjonale myndigheter, partnere i privat sektor og byers innbyggere for å fremme ansvarlig og etisk bruk av smartbyteknologier.

Uten demokratisk kontroll, uten nasjonal kontroll

Dette betyr at det nå utvikles flere systemer av bynettverk som delvis henger sammen og delvis overlapper hverandre, og som har det felles at de ikke er forankret i egen befolkning, men i nettverket av globale partnere. 

Også har vi selvsagt også smart cities i en annen kategori, av typen «The Line» presentert i Aftenposten her om dagen.

Se det offisielle nettstedet: The Line

The Line er under utvikling av Mohammed bin Salman. Ikke uventet er han også tilknyttet WEF. Et mer monstrøst og utopisk prosjekt, skal man vel egentlig kunne lete lenge etter. Et spørsmål er også om det noen gang vil realiseres fullt ut, og om det i det hele tatt er den egentlige planen. Om ikke, vet man jo at ytterligheter som dette prosjektet, beveger hjernen vår videre, venner den til enda mer ekstreme og drastiske tiltak og tanker. Så kan man jo tenke at det gjør det lettere å akseptere smart city løsninger i mindre scala eller format, slik at det blir enklere å få med folk på et mindre oppblåst og mer «mainstram» smartkonsept i verdens byer.

Uansett, ifølge rapporten Unlocking the Shared Value of Smart City Data: A Protocol for Action, som ligger ute på WEF, sies det at:

“Smart city technologies hold the potential to transform urban life.”

“Smart cities hold the promise of increased efficiency, improved public services, elevated quality of life and economic growth but are predicated on access to high-quality and dependable data.”

Det hele kobles til IoT (Internet of Things), Big Data håndtering og AI (Artificial Intelligence), som regnes som en forutsetning for å få på plass alle disse smarte løsningene. Du kan lese mer om disse tingene her:

IoT data provides a foundation for smart city use cases

Gjennom IoT skal vår hverdag strømlinjeformes på en effektiv måte. Det hele presenteres både som miljøvennlig og komfortabelt for oss, gjennom at det vil representere en gunstig tilpasning som vil dekke alle våre behov.

“The advent of Fourth Industrial Revolution technologies, such as the internet of things (IoT), machine learning and artificial intelligence, provides an opportunity to maximize the benefits of rapid urbanization while at the same time reducing its costs.”

Men, som rapporten også peker på, gir IoT også store og fortreffelige muligheter for innsamling av data.  – Og data i denne sammenheng representerer store inntjeningsmuligheter. De enorme verdiene ligger i mulighetene for ytterligere datainnhenting enn det man har per i dag. Det hele presenteres imidlertid på en hyggelig måte og knyttes til begreper som «sustainable, resilient and equitable» – «bærekraftig, robust og rettferdig».

“Data is at the heart of this vision for more sustainable, resilient and equitable cities as it fuels the Fourth Industrial Revolution.”

“In developing future smart cities, data will be an important means of production that provides the necessary nutrients and is a critical instrument for many relevant parties to analyse and solve economic and social problems.”

WEF-rapporten tar opp behovet for økt sikkerhet knyttet til «to unlock the power of IoT data». Fokuset på etiske spørsmål rundt dette, kostnadene for den enkelte borger i form av overvåking og personvern, er derimot fraværende.

Det er klart at et etisk hensyn kan bli vanskelig å imøtekomme dersom økonomisk vinning og kontroll skal være i høysetet. – Og her snakker vi ikke om småpenger eller liten grad av overvåking og digital kontroll.

Sylvia Slegers (Contributing Reporter, The Rio Times) er en som har satt søkelys på hvordan implementeringen av smartsamfunnet foregår og hva det innebærer av manglende involvering og informering av folk i den sammenheng. Hun har sett på Apeldoorn, Nederlands første smart city.

In the web of the WEF: “Smart City” secretly begins operation in the Netherlands

“Apeldoorn, a city with 165,000 inhabitants in the province of Gelderland in the center of the country, has been transformed into the Netherlands’ first “smart city” – new speech for surveillance city – by the World Economic Forum (WEF) without consulting residents.”

“The municipality receives no revenue from the project, and the responsibility lies with RadioLED, with notorious offshore center Liechtenstein as their operations center. This company also manages the data from thousands of sensors that accompany the citizens of Apeldoorn wherever they go.”

Det er også viktig å reflektere over mulige negative konsekvenser av et velutbygd smartsamfunn basert på AI, IoT og analyse og overvåking ved hjelp av big data. Vi snakker her om Digital Autoritarianisme, AI overvåking og i verste fall slutten på vårt privatliv og frihet slik vi kjenner det i dag. John W. Whitehead og Nisha Whitehead (OffGuardian) har skrevet en interessant artikkel om dette tema.

Her skriver de blant annet:

«AI-overvåking utnytter kraften til kunstig intelligens og utbredt overvåkingsteknologi for å gjøre det politistaten mangler arbeidskraft og ressurser til å gjøre effektivt eller grundig: være overalt, se på alt og alle, overvåke, identifisere, katalogisere, kryssjekke, kryssreferere og samordne.

Alt som en gang var privat er nå oppe for rett kjøper.

Både myndigheter og selskaper har hensynsløst tatt i bruk AI-overvåkingsteknologier uten noen omsorg eller bekymring for deres langsiktige innvirkning på rettighetene til innbyggerne.»

– Og som det også pekes på i artikkelen, i hendene på tyranner eller mer diktatoriske regimer, er AI overvåking det ultimate middel til undertrykkelse og kontroll. I den sammenheng nevnes spesifikk bruken av smart city/safe city plattformer, ansiktsgjenkjennings systemer og fremtidsbeskrivende politiarbeid (predictive policing).

Det nevnes også at Kina, som en slags rollemodell for en dystopiske fremtid, har vært en viktig kraft i å distribuere AI overvåking på sine egne innbyggere, spesielt ved hjelp av sine sosiale kredittsystemer, som de bruker for å identifisere, spore og skille sine «gode» borgere fra » dårlige.»

Avluttende spørsmål

Hvor er den nasjonale diskusjonen knyttet til denne gigantiske internasjonale transformasjon? Den er totalt fraværende blant våre politiske partier, noe som innebærer at vi som velgere utestenges fra å mene noe som helst om dette tema.

Noe av det som forundrer mest i dag er kanskje hvordan World Economic Forum har kommet sigende inn på banen som en sentral internasjonal aktør. – Og ikke bare en hvilken som helst aktør, men en som legger føringer på verdens nasjonalstater gjennom sin politiske agenda, stakeholderpolicy og gigantiske nettverk bygd opp over tid. World Economic Forum er en arena der sentrale personer i de store internasjonale organisasjonene som EU, NATO, UN deltar og samarbeider. Her deltar verdens rikinger og næringslivstopper, i regi av Klaus Schwab og med støtte fra blant annet Bill Gates. Mens World Economic Forum snakker om The Great Reset og The Fourth Industrial Revolution, snakker FN om transformasjon av verden i Agenda 21, i Agenda 2030 og Agenda 2050. Vi trenger å få løftet dette frem i lyset nå, også i nasjonale politiske fora. Vi trenger politikere som tør å ta opp disse temaene i eget land, som ikke bare tar diskusjonene bak lukkede dører i internasjonale rom. Uten åpen diskusjon og rom for ulike meninger undergraves det demokratiske systemet vårt samfunn har vært tuftet på.

Du kan lese mer om hvordan WEF tenker koblingen mellom AI og IoT her:

4 key areas where AI and IoT are being combined

Du kan lese mer om hvordan WEF/G20 Global Smart Cities Alliance tenker styringen av smarte byer her:

Governing Smart Cities: Policy Benchmarks for Ethical and Responsible Smart City Development

Forrige artikkelVoldsom konkursøkning innen serveringsbransjen og detaljhandel
Neste artikkelSannheten om korrupsjon, fattigdom, prostitusjon og utnyttelse i Ukraina