Farlig forslag til utbygging av vindkraft

0

Motvind Norge har sendt medlemmene en kommentar til en ny saksbehandling av vindkraftprosjekter som er foreslått av EU og som nå forberedes i Norge. Motvind oppfordrer oss til å reagere. Her er teksten fra Motvind med diverse vedlegg:

Av Hildegunn Flengstad  og John Fiskvik.

«Som dere formodentlig kjenner til, har EU lansert en plan for blant annet å hastebehandle konsesjoner for nye vindkraftverk både til lands og til havs. Planen har fått navnet REPowerEU, og begrunnes primært med redusert gassimport fra Russland, selv om vi vet at planene har versert lenge før Putins angrep på Ukraina. Motvind Norge aksepterer derfor ikke på noen måte EUs argumentasjon for å rettferdiggjøre det nye konsesjonsregimet. Som ledd i arbeidet ønsker EU å gjennomføre endringer i «fornybardirektivet, energieffektiviseringsdirektivet og bygningsenergi-direktivet». EU-kommisjonens forslag til endringer i disse direktivene ble presentert 18. mai i år.

Olje- og Energidepartementet sendte 9. juni ut endringsforslagene på høring med frist 8. august. En fullstendig uakseptabel kort høringsfrist. I tillegg foreligger ikke underlagsdokumentasjon i på norsk.

Motvind Norge er svært kritisk til denne høringen, og ikke minst måten den blir gjennomført på, og krever derfor at alle relevante dokumenter blir gjort tilgjengelig på norsk og at høringsfristen blir forlenget til minimum 8-åtte uker etter at norske utgaver av underlagsdokumentene foreligger.

At Motvind Norge ikke er formelt satt opp som høringsinstans for dette direktivet må antas å være et ledd i et forsøk på å tildekke saken og forsøke å holde seg under «radaren» gjennom sommeren frem til høringsfristens utløp. Med bakgrunn i at vår organisasjon er den fremste organisasjonen for å ivareta berørte vindkraftnaboers interesser og fremme naturvern i alle vindkraftsaker, finner vi dette aldeles uhørt og ikke så lite kynisk.

Dette er på mange måter Nasjonal Ramme fra 2019 på ny, bare enda verre. Prosessen «Hvordan bryte spillet» er derved blitt enda viktigere enn vi kunne forutse. Skulle dette direktivet bli vedtatt er det svært sannsynlig at det vil medføre ytterligere svekkelse av Norges kontroll over vårt eget kraftsystem samt økt strømproduksjon til fordel for EU, og vil dessuten innebære en drastisk reduksjon i behandlingstid for konsesjoner som vil innebære at dagens etablerte prosesser for høringer og konsesjonsbehandling av vindkraft vil bli overstyrt. Etter påtrykk fra en europeisk vindbransje, som kynisk utnytter Ukraina-krigen til sin fordel, kan behandlingstiden for konsesjonssøknader for vindkraft bli drastisk redusert til 1-2 år.

EU-vindbransjens uttalelse om EU-Repower dokumenterer dette.

På denne bakgrunn har vi fra Motvind Norge sendt et åpent brev til Olje- og energiminister Terje Lien Aasland – som du finner vedlagt i sin helhet. Vi viser også til nyhetssak på vårt eget nettsted i sakens anledning.

Vi anmoder på det sterkeste alle våre utvalg, lokale og regionale lag, men også det enkelte medlem om å sende inn høringssvar til regjeringen innen 8.august, hvor krav om oversettelse av all dokumentasjon til norsk samt utsatt høringsfrist inngår. Vi vil dessuten appellere til samarbeidende organisasjoner å gjøre det samme. La oss vise EU, regjeringen og vindkraftutbyggere at motstanden mot vindkraft slett ikke er svekket, men tvert imot STYRKET etter at ca. 5.300 høringssvar i 2019 bidro til at Nasjonal Ramme den gang ble skrotet. Informer – og følg gjerne opp kommuner, fylkeskommuner og politiske nettverk samt lokale media.

Bli gjerne med og støtt oss i den intensiverte kampen gjennom vår pågående Spleis.
Og del den gjerne på Facebook! Fortsatt god sommer!»

Hildegunn Flengstad              John Fiskvik

leder Motvind Norge              1.nestleder Motvind Norge

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelMacron led nederlag i nasjonalforsamlinga om koronapass
Neste artikkelHvordan USA skal kontrollere verden?