En lang historie med covid-19-dødsfalltriksing

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

Jeg er klar over at jeg muligens terper litt på dette temaet, men … …

Den 18.3.2022 hadde jeg på Facebook et innlegg med overskriften «FOLKEHELSEINSTITUTTET HAR ENDRET ORDNINGEN FOR REGISTRERING AV COVID-19-ASSOSIERTE DØDSFALL – HVORFOR?». To dager senere ble innlegget likelydende velvilligst gjengitt her hos «steigan.no». Se https://www.terje-sorensen.no/terjep%C3%A5facebook.slideshow.pdf, side 379 og https://steigan.no/2022/03/folkehelseinstituttet-har-endret-ordningen-for-registrering-av-covid-19-assosierte-dodsfall-hvorfor/. Det sentrale i innleggene var at helsemyndighetene endrer tellingen av antall covid-19-døde, og at endringen medfører mer usikkerhet om hvor mange som egentlig dør covid-19-døden, samt at det nye tellingssystemet etter min mening gir dem som måtte ønske det, store muligheter for å sjonglere med dødstallene etter eget forgodtbefinnende. Blant annet kan de øke eller redusere tallene avhengig av hva man ønsker å bruke dem til. Hvis f.eks. helsemyndighetene ønsker høyere tall for å nyinnføre/opprettholde/skjerpe smitteverntiltak, kan de hevde at covid-19-tallene er økende. Noen reell mulighet for å få nytellingstallene faktasjekket er det etter mitt skjønn ikke.

I Facebook- og «steigan.no»-innlegget la jeg frem en graf og en tabell som viser ulikhetene i de to tellingssystemene.

I nærværende innlegg har jeg gått litt nærmere innpå tallene for å komme frem til den prosentvise forskjellen. Se vedlagte illustrasjon

Med henholdsvis en gulmarkert, en grønnmarkert og en magentamerket pilfigur har jeg i illustrasjonens øverste del («A») merket tre tidsperioder. De gjengis og presiseres med samme farger i illustrasjonens nederste del («B») og turde være selvforklarende. Jeg hopper over detaljene og henleder oppmerksomheten mot kolonnen helt til høyre, nederste celle i «B», hvorav det fremgår at covid-19-dødstallene etter den nye telleordningen er hele 64,2 prosent høyere enn den gamle telleordningen i tidsrommet uke 1 til uke 10/2022. Og vi vet altså fra nå av ingen ting om hvordan tallene blir fremover med den nye ordningen og kan heller ikke kontrollere dem og se om det ligger positive covid-19-prøver bak.

—000—

Det er ikke første gang helsemyndighetene tilslører og utydeliggjør covid-19-dødstall, og mine innlegg de siste dagene om emnet er ikke mine første. Allerede 3.8.2020 i et innlegg med overskriften «Usikkerhet rundt dødeligheten av Covid-19», tar jeg for meg flere sider og aspekter ved dødsfalltellingen, og jeg hitsetter blant annet

(sitat)

Etter min mening skjer det en betydelig endring i FHIs oppfatning fra uke 13 til uke 14 (2020, min merknad) av hva som er – eller i det minste kan være – dødsårsaken for dem som er ansett som «covid-19-assosiert døde».

Hva kan årsaken til endringen være?

Jeg tror at en veiledning fra WHO kan være årsaken. Det jeg sikter til, er organisasjonens trykksak «International Guidelines for Certification and Classification (Coding) Of Covid-19 as Cause of Death», datert 16. april 2020».

Her står det, på side 3:

«COVID-19 should be recorded on the medical certificate of cause of death for all decedents where the disease caused, or is assumed to have caused, or contributed to death.»

Det er altså slik at for alle dødsfall der sykdommen er forårsaket eller antas å ha forårsaket eller bidratt til dødsfallet, så skal covid-19 registreres i den medisinske dødsårsaksattesten. Det styrker min oppfatning om at covid-19-dødsfalltallene er svært usikre.

(sitat slutt)

I tiden etter dette har vi da også sågar opplevd at f.eks. en person skutt med flere dødelige skudd av politiet i USA, er blitt registrert som «covid-19-assosiert dødd»! (Lenken til omtalen finner jeg ikke igjen).

Vi har òg opplevd at norske helsemyndigheter har stanset sin egen praksis med å opplyse om tall for andre, kroniske, underliggende alvorlige sykdommer som mulige medvirkende til personers covid-19-dødsfall. Jeg har flere innlegg om dette på Facebook – søk f.eks. på «underliggende» og/eller «85,54». De samme myndigheter stanset sine fra uke 15/2020 ukeregelmessige opplysninger om prosentandelen av slike underliggende, kroniske sykdommer etter uke 52/2020. Da hadde det ukentlige gjennomsnittstallet i mange uker ligget på rundt 85,54 prosent med bare ubetydelig høyere/lavere uketall. Jeg mistenker den dag i dag at årsaken til opplysningsstansen var at vaksineringene mot covid-19 begynte 27.12.2020 (uke 52/2020!!). Når disse informasjonene ikke lenger var tilgjengelige, var det lettere for helsemyndighetene å tilsløre covid-19-dødsfallene og vinne støtte for tvangstiltak og vaksinasjonsprogram i tiden som kom.

Jeg avslutter dette innlegget først med en henvisning til en annen artikkel jeg skrev i «document.no» den 19.8.2020 med overskriften «Svensk undersøkelse reiser ny usikkerhet rundt koronaens dødelighet», hvorav det fremgikk at en kontroll av covid-19-registrerte dødsfall i et par fylker i Sverige, måtte reduseres til kun 15 prosent. Deretter med en henvisning til boken «Brainwashed: How the Media and Government Misread, Misinformed and Mismanaged the COVID-19 Virus» , Kindle-digitalside 85, der det står

(sitat 2)

CDC States – Only 6% of the reported COVID-19 deaths are from COVID-19 by itself!

(sitat 2 slutt)

Det er en kildehenvisning på samme side.

I og med sin nye covid-19-dødstallregistrering, holder norske helsemyndigheter seg stadig i godt selskap!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

KampanjeStøtt oss

Du kan diskutere artikler fra steigan.no på: https://motdagforum.no

Bruksanvisning for å bli medlem er her:
https://steigan.no/2021/03/bruksanvisning-for-a-registrere-bruker-pa-mot-dag-forumet

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.