Helsemyndighetene tar en «spansk en»

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

MERK: Dette innlegget er skrevet i løpet av to-tre dager, med avslutning 26.01.2022. I løpet av skriveperioden oppdaterer kildene som jeg bruker, tallene, grafene og kurvene sine. Men jeg rekker ikke hele tiden å ajourføre dem. Derfor kan det lett oppstå noen mindre og ubetydelige ukorrektheter. Disse påvirker ikke på noen måte mine påstander og meninger.

 —000—

For meg ser det ut til at helsemyndighetene for tiden setter krefter inn for å drive antallet (i) ‘corona/covid-19 (cc19)-tilfeller’ så høyt som mulig. De samme myndigheter unngår bruken av begrepet (ii) ‘smittede’ og/eller (iii) ‘syke’. Hovedstrømsmediene gjør det absolutt ikke, og folk i sin alminnelighet lar seg lett lede til å tro at begrepene (i)-(iii) betyr det samme. Det gjør de IKKE! Og tallene som kommer frem, er også preget av mange feilmuligheter – særlig slike som følger regelen om at «Som man roper i skogen, får man svar». Jeg kommer ikke nærmere inn på dette her og nå.

Grunnen til at helsemyndighetene sliter med å få de nevnte tallene høyest mulig, er at de derigjennom håper å ta publikums fokus vekk fra det faktum at tallene knyttet til sykehusinnleggelser på grunn av cc19, er forholdsmessig lave – ja faktisk synkende siden siste årsskifte. Sykehusinnleggelsestallet er nemlig en viktig parameter for hvor alvorlig/farlig cc19 er. Og om alvoret/faren når det gjelder cc19, synker, svekkes også begrunnelsen for opprettholdelsen av de drakoniske tiltakene myndighetene har tredd ned over hodene på oss.

Antallet dødsfall assosiert med cc19 er òg en viktig parameter i denne sammenhengen, men jeg drøfter ikke dette punktet her.

Ett virkemiddel for å få opp antallet ‘cc19-tilfeller’ er selvsagt noe så opplagt som å øke antallet tester. Det får myndighetene til blant annet ved å legge best gjørlig til rette for og å gjennomføre flest mulig av dem. Å skape frykt har alltid vært én av myndigheters måter for å få dét til. Vi har sett slikt om igjen og om igjen. Det skjer også – i alle fall for Norges del – blant annet ved at myndighetene sender ut en SMS til 4 millioner med oppfordring om å ta i bruk «Smittestoppen»-appen og spre rykter om økt smitte i samfunnet. Se min skjermdump av SMS-en, illustrasjon A.  Det synes tilsynelatende lurt å overlate testingen til publikum, som gratis får så mange selvtestutstyrsenheter de måtte ønske, og så la dem teste seg igjen og igjen og – viktig – å rapportere inn positive testresultater.

ILLUSTRASJON A

SKJERMDUMP FRA EGEN MOBILTELEFON FRA 19.1.2022

Illustrasjon B viser grafikk om antallet cc19-tester som er foretatt siden februar 2020.

ILLUSTRASJON B

Antallet tester i perioden var 9.983.878.

Man ser flere topper – den siste er per 17.1.2022, da var antallet «all time high» med 43.706 testede. I perioden 24.2.2020-24.1. 2022 har gjennomsnittet per dag ligget på 14.242, laveste tall var 0 (null) flere datoer.

I samme periode har antallet ‘registrerte positive cc19-tilfeller’ samlet vært 640.318.

Men alle tallene for perioden 24.2.2020.-24.1.2022 så langt, betyr ikke så mye. Det som virkelig gir mening, er hvor mange som er ‘registrerte positive cc19-tilfeller’ per antall testede i samme periode. En graf merket C viser utviklingen fra 24.2.20-24.1.22.

ILLUSTRASJON C

%-ANDEL POSITIVE TESTER FOR CC19 I PERIODEN 24.2.2020-24.1.2022 (BLÅ KURVE), GLIDENDE GJENNOMSNITT (RØD KURVE) – DATA FRA FHI

ILLUSTRASJON D

Jeg tar med en graf om dette mest for å tydeliggjøre.

%-ANDEL POSITIVE TESTER FOR CC19 I PERIODEN 1.1.-24.1.2022 (BLÅ KURVE), GLIDENDE GJENNOMSNITT (RØD KURVE) – DATA FRA FHI

Høyeste tall i denne grafen er fra 23.1.2022 med et prosenttall på 57,05, gjennomsnitt 39,95 prosent, lavest er fra 6.1.2022 med 25,24 prosent.

La oss nå se på tallene for sykehusinnleggelser relatert til cc19. Man bør være klar over at det den siste tiden er kommet mye kritikk mot tallene fordi de påstås ikke å vise «rene tall» for sykehusinnleggelser relatert til cc19, men tar òg opp i seg tall for innleggelser assosiert med andre sykdommer. Jeg godtar dog i denne fremstillingen tallene som representative for sykehusinnleggelser relatert til cc19.

ILLUSTRASJON E

TALL F.O.M. 8.3.2020 FOR ANTALL PASIENTER INNLAGT (BLÅ KURVE),  GLIDENDE GJENNOMSNITT (RØD KURVE). «NULLOMRÅDENE» SKYLDES MANGLENDE DATA (HELGER) – TALL FRA HELSEDIREKTORATET

«All time high» er per 17.12.21 med 383 innlagte personer. Gjennomsnittet for perioden 8.3.20-24.1.22 er 103, lavest er 0 (null) for flere datoer.

Som man ser av kurvene – især den røde – fra 17.1.-24.1.22 faller innleggelsestallene i gjennomsnitt.

Hovedstrømsmediene (f.eks. https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/Kzk2AM/fhi-corona-innleggelsene-har-snudd-og-gaar-oppover), prøver å bistå helsemyndighetene med å skape det inntrykket at innleggelsestrenden snus fra nedadgående tall i uke 1 og 2, mens den øker i uke 3 for 2022. Uketallene for dem er henholdsvis 145, 116 og 135. I samme nettartikkel siteres FHI-overlege Preben Aavitsland:

Den store vinterbølgen begynner nå som ventet å gi flere sykehusinnleggelser […] Selv om omikron-varianten er mildere, har FHI forventet at innleggelsene ville øke, rett og slett fordi det blir så mange smittede i samfunnet.

Etter min mening er dette bare en antakelse med lite faktagrunnlag. Fakta synes heller å motbevise Aavitslands påstand. Det kan virke som om Aavitsland er glad for at innleggelsestallene for ham ser ut til å kunne øke. Det skaper i så fall det inntrykket at myndighetene må fortsette sine aktive tiltak mot cc19. Men ser han ikke det ironiske i at det også betyr at alvoret/faren knyttet til cc19, innebærer at han og myndighetene ikke greier å kontrollere økningen og dermed in flagranti ikke lykkes med det som er deres aller viktigste ansvar, nemlig å sørge for at folkets lidelser blir minst mulige?

Så, la oss se på illustrasjon E. Der ser man tre felter med lave, økende/høye/fallende kurveområder. Feltet helt til venstre går fra 24.2. 2020 og varer til omtrent 1.7.2021. Vi kan kalle feltet «Bølge 1» (noen kaller den «Smittebølge 1»). Det neste feltet er omtrent fra 15.9. 2020 og varer til omtrent 15.7 2021. Den kalles noen ganger «(Smitte)bølge 2». Det siste feltet er fra omtrent 1.10.2021 og varere til per i dag, «(Smitte)bølge 3»).

Se nå på illustrasjon C. For «(Smitte)bølge 1» ser man med det blotte øye av kurvene har en bunn, økning, topp og bunn i prosentandelen for positive tester. Topptallet for denne perioden var 11.3.2020 med 17,05 prosent, gjennomsnittet var 2,13 prosent,  lavest var 0 (null) prosent på flere datoer. Men for «(Smitte)bølge 2» finnes det ikke noe tilsvarende. Topptallet for denne periode var 2.4.2021 og på 6,14 prosent, gjennomsnittstallet 2,28 prosent og lavest var den 22.9.2020 med 0,60 prosent. For «(Smitte)bølge 3» har man en kurve under utvikling, men den ligner kurven til høyre i illustrasjon E. Som nevnt foran): Høyeste tall er fra 23.1.2022 med et prosenttall på 57,05, gjennomsnitt 39,95 prosent, lavest er fra 6.1.2022 med 25,24 prosent.

Etter toppnivåene i «(Smitte)bølge 1» og «(Smitte)bølge 2» går det jevnt nedover til et bunnivå mot sommeren. Slik jeg vurderer tall og kurver, kan jeg ikke se at de gir grunn til å mene at innleggelsestallene skal øke i gjennomsnitt for «(Smitte)bølge 3 fra i dag og fremover.

Jeg synes det er viktig til å holde seg til fakta fra sammenlignbar fortid og legge dem til grunn for hva man mener om utviklingen fremover fra i dag. Å synse eller komme med anekdotiske påstander, er ikke bra. Men helsemyndighetene ser ut til å elske «modeller» og «modelleringer» relatert til fremtiden til tross for at de som regel ikke slår til. Virkeligheten vil rett og slett ikke la seg tilpasse kartet!

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelVaksinene: Kjetil Elvevold og Faktisk.no
Neste artikkelProfessor Anne Spurkland påstår at norske leger som har signert Great Barrington erklæringen er kjøpt og betalt