Per Bjønnes Kristiansen – et liv for ei bedre framtid

0
Per Bjønnes Kristiansen

Per Bjønnes Kristiansen er død. Jeg har dermed mistet en god venn og politisk kampfelle gjennom store deler av mitt liv, og steigan.no har mistet en entusiastisk støttespiller.

Per og jeg møttes da vi var unge aktivister i den revolusjonære bevegelsens spede barndom, og vi har holdt kontakten gjennom alle skiftende tider og kamper siden da. På 2000-tallet har diskusjonene våre mye dreid seg om både analysen av dagens råtnende kapitalisme og om hvordan det skal gå an å reise kampen på den for å mobilisere flest mulig folk.

Da jeg arbeidet med boka Sammenbruddet som kom ut i 2011 hadde jeg stor glede og nytte av samtalene med Per. Han var også opptatt av hvordan kapitalismen ødelegger livsgrunnlaget for menneskeheten, og mente som meg at kampen for et alternativt samfunn ikke bare må handle om klassekamp, men også om å skape et samfunn der menneskeheten handler og lever i samspill med den naturen vi er en del av.

Per var helt sentral i kampanjen for å gjøre steigan.no til avis, og bildet over disse linjene er både et uttrykk for hva han mente til sin død, og et eksempel på den kampanjen han var med på å utforme.

Per har ført en langvarig kamp mot den sjukdommen som til slutt endte livet hans. I den kampen hadde han også forstått hvor mye kostholdet betyr for oss og hvor viktig det er å frigjøre seg fra det industrielle og usunne kostholdet som agribusiness har skapt.

Vi hadde mange samtaler inspirert av landsbyen Tolfa i Italia og det arbeidet vi gjør der for å stimulere lokal og økologisk bærekraftig produksjon, og Per likte svært godt de visjonene som ligger bak prosjektet Convento dei Cappuccini di Tolfa:

«Det finnes bare to kilder til rikdom, sier jeg til de som vil høre på, og det er naturen og det menneskelige arbeidet. Noen andre kilder finnes ikke. Her har vi en rik natur og vi har menneskelig arbeidskraft. La oss så organisere oss til å få mer rikdom ut av den naturen vi har rundt oss og la oss bruke den varierte kulturen vi har til å skape enda bedre kulturopplevelser. Og får vi til det sammen så skaper vi noe enda viktigere, nemlig folk med kompetanse som har tro på seg sjøl og sin egen skaperevne.»

Ei uke før han døde hadde vi en kort epostsamtale. Per ville at steigan.no skulle ta opp klasseperspektivet i hvordan NAV behandler fattigfolk stilt opp mot stortingsrepresentanters juksing med regelverket. Han understreket sin sterke støtte til steigan.no som prosjekt og avis. Og vi ble enige om å treffes så snart som mulig.

Det ble det dessverre aldri noe av.

Men jeg har hentet fram en tekst Per sendte meg i 2011 som et utkast til et opprop for å skape en ny bevegelse mot kapitalismens herjinger og for et bærekraftig samfunn. Teksten gir et uttrykk for Pers analyse og tenkemåte, og den er mer aktuell enn noensinne.

OPPROP for en bærekraftig framtid!

Av Per Bjønnes Kristiansen.

1)

Menneskehetens samlede aktivitet overskrider nå jordas kapasitet. En fortsettelse av denne utviklingen vil føre til store lidelser og etter hvert et sammenbrudd for vår sivilisasjon i løpet av få generasjoner. Kunnskapen om disse forholdene er vitenskapelig dokumentert og ikke lenger basert på meninger.

2)

Årsaken til disse dystre utsiktene skyldes at vårt økonomiske system bare fungerer med vedvarende vekst og at produksjonen er motivert ut i fra profitt. Framtidige kostnader på dagens overbelastning av naturen inngår ikke i dette økonomiske systemets beregninger. Konsekvensene er et ødeleggende overforbruk og at vi får et sammenbrudd i løpet av to til fire generasjoner.

3)

Vår framtid blir ødelagt ved at næringsliv, statsmakter og våre politiske lederskap ikke viser noen evne eller vilje til å ta tak i utfordringene og snu utviklingen. Situasjonen er faktisk heller slik at de forsøker dekke til alvoret i situasjonen med store propagandabudsjetter!

4)

Forskning og vitenskapelige beregninger viser at det er både teknisk og økonomisk mulig å snu utviklingen og etablere et bærekraftig samspill med naturen for all framtid. Handler vi nå umiddelbart og mobiliserer med all kraft så kan vi redde vår sivilisasjon fra et fullstendig sammenbrudd.

5)

Framtidas økonomi må baseres på naturens bærekraft og styres etter folks og samfunnets virkelige behov. Produksjon og distribusjon må løses med helhetlige og langsiktige perspektiver til beste for fellesskapet, både lokalt og globalt! Hver generasjon skal levere miljøet videre til neste generasjon som det selv fikk ta det i mot.

6)

Grådigheten til eiere og ledelser innen bank, finans, multinasjonale selskaper og statsmakter har avslørt at de står i veien for en bærekraftig framtid. De utgjør under 1 prosent av befolkningen og må avstå sin makt til fellesskapet, oss 99 prosent. Bank- og finansvesen sammen med energiforsyningen og de multinasjonale selskapene må overlate sine eierskap til samfunnsfellesskapet (sosialiseres).

7)

Det pågår en massiv propagandakrig om hvordan virkeligheten skal tolkes og forstås. Enormt sterke økonomiske krefter er i spill når media formidler nyheter og hendelser til det beste for de multinasjonale selskapene. En storstilt og vellykka mobilisering for en bærekraftig utvikling krever at grasrota bygger tilsvarende ressurser til formidling og vinner denne propagandakrigen.

8)

Mobiliseringen må starte nedenfra i samfunnet. Det hele må starte med å samle personer som er kjent med fakta og har innsikten på hvor galt det bærer av sted. Personer og grupperinger med forskjellige utgangspunkt må forenes om dette oppropets overordna mål samtidig som de beholder sin unike identitet og selvstendighet. Alle som slutter seg til oppropet, uavhengig av partitilhørighet, er velkommen som likeverdig deltaker i nettverket. 

9)

Svakheter i menneskets indre natur gjør at alle voksne individer må tilhøre oversiktlige grupper der de kan utfolde sine beste sider som vennlighet, raushet og vilje til samhandling. Samtidig vil man i disse (inn)gruppene kontrollere menneskets dårlige sider, som egoisme, unnasluntring og korrupsjon. Kunnskap om menneskets evolverte og nedarvede adferd må formidles og stå sentralt i forståelsen av hvordan samfunnet skal utvikles.

10)

Overgangen fra dagens samfunn til vårt bærekraftige system må skje gjennom mobilisering av et demokratisk flertall som vet hva det går til. For de som stiller seg i spissen vil det hjelpe å ha kunnskap og forståelse om seg selv og sine medmenneskers reaksjoner. Man må enes om å få kontroll over det som truer menneskets eksistens, produksjon og økonomi. Når produkter, tjenester og samfunnsoppgaver er brakt under reell demokratisk  styring kan menneskets livsutfoldelse slå ut i full blomst!

Mål:

– Snu utviklingen

– Stoppe ødeleggelsene av livsgrunnlaget på jorda

– Forene alle krefter som bekjemper de menneskeskapte krisene

– På lang sikte innføre et bærekraftig samfunn, lokalt og globalt

Tiltak:

Fase I:

– Samle folk i et nettverk basert på oppropet

– Etablere en tenketank som produserer og publiserer; informasjon, politikk og propaganda

– Bygge et sterkt økonomisk fundament for innhenting av kunnskap og formidling

Tilslutning:

– Alle som deler tankene i dette oppropet oppfordres til å slutte seg til nettverket

– Nettverket utelukker ingen så lenge en slutter seg til innholdet i oppropet

__________

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFremtidige generasjoner vil ikke skille mellom kvakksalveriet på 1400-tallet og dagens mRNA-utskeielser
Neste artikkelTitusener i nye demonstrasjoner mot vaksinetvang i Østerrike
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).