En insider fra djupstaten i USA snakker ut

0
New York, NY, September 13, 2001 -- Urban Search and Rescue teams inspect the wreckage at the World Trade Center. Photo byAndrea Booher/ FEMA News Photo

Pepe Escobar, som er kjent for å ha et svært omfattende nettverk av velplasserte kilder, har sendt ut en serie med åtte meldinger på Twitter. Dette er uttalelser som stammer fra en kilde i djupstaten i USA som er møkk lei av alle løgnene, og vil ha et oppgjør med dem. Escobar har bedt om at denne informasjonen blir spredt så vidt og bredt som mulig, fordi sannsynligheten for at den blir fjernet er svært stor. Vi har tillit til at Escobar gjengir sin kilde korrekt, men har naturligvis ingen mulighet til å kontrollere kildens utsagn. Vi gjengir twitterstrømmen i norsk oversettelse og engelsk original til lesernes referanse.

Av Pepe Escobar.

9/11: EN DJUP-STATS INSIDER Snakker fra USA Av den gamle skolen. Toppklarering. Ekstremt diskret. Deltok på hemmelige Deep State-møter 9.-11. Lei av alle løgnene. Følgende er det som passer å skrive ut uten å bli redigert.

Del 1 TELEFONOPPRINGNINGA. Neste. «En telefonkonferanse ble holdt tidlig på ettermiddagen 11. september basert på det faktum at WTC-bygning nummer sju fortsatt sto. Sprengning ble iverksatt for å få bygningen, i likhet med de andre, til å falle i sitt eget fotavtrykk. Jeg deltok i denne samtalen. »

Del 2 Om WTC7: «Ingen fly traff bygning nummer sju.» «CIA ble brakt inn for å skjule det. CIA satte opp den mislykkede agenten bin Laden til å få skylden som avledning, og trakk man i utløseren på Building Number Seven. ” «CIA doktorerte videotape fra boarding av fly for å vise arabere som kom inn i flyene.»

Del 3 Om Mullah Omar: “Våre CIA-arabister visste at hvis vi skyldte på Osama, som var uskyldig for 9-11, ville Mullah Omar ikke utlevere ham i strid med lovene om islamsk gjestfrihet. Mullah Omar ba om bevis: for i så fall å ville han utlevere Osama. Selvfølgelig ønsket vi ikke det. ”

Del 4 Om heroin: “Heroinkrigen i Afghanistan ble rettferdiggjort av 9-11. Ingen i Afghanistan var involvert i 11. september. Ingen medlemmer av islam var involvert. Vi invaderte Afghanistan for bare ett formål, det var å starte heroinproduksjonen på nytt aom hadde vært stengt gjennom en rettferdig handling av Mullah Omar. ”

Del 5 Om CIA og heroin: “CIA -heroinplantasjer i Afghanistan finansierte eksterne, hemmelige operasjoner og foret noen viktige folks lommer. Det var vanlig praksis da CIA drev heroinoperasjonen i Det gylne triangel. ”

Del 6 Om MOTIV: «Det var aldri i USAs strategiske interesse å skape en forbannelse over islam i Vesten.» «9-11 var en slags falske flaggoperasjon i Tonkinbukta som rettferdiggjorde en krig mot islam og invasjonen av Irak, etterfulgt av andre invasjoner av islamske nasjoner.»

Del 7 Afghanistan-Irak: “Taliban elsket oss ettersom de ikke visste at vi lokket Russland inn i Afghanistan. Det var idiotisk å tro at de ønsket å skade sin allierte 9.-11. «Da Irak ble invadert på grunn en ny løgn, skapte neo-cons en hatkrig mot islam.»

Del 8 Hvem har kontrollen: «Toppen av den amerikanske kommandostrukturen er ikke presidenten. Det er Deep State. Jeg bruker dette begrepet, selv om vi ikke gjorde det slik det er vanlig. «


9/11: A U.S. DEEP STATE INSIDER SPEAKS Old school. Top clearance. Extremely discreet. Attended secret Deep State meetings on 9-11. Tired of all the lies. The following is what’s fit to print without being redacted.

Part 1 THE PHONE CALL. Up next.

“An emergency phone conference was held in the early afternoon of 9/11 based on the fact that WTC Building Number Seven was still standing. Demolitions were engineered to cause the building, as well as the others, to fall into its own footprint. I attended this call.”

Part 2 On WTC7: “No plane hit Building Number Seven.” “The CIA was brought to cover it up. The CIA set up failed asset bin Laden to blame as misdirection, then pulled the plug on Building Number Seven.” “The CIA doctored boarding tapes to show Arabs entering the planes.”

Part 3 On Mullah Omar: “Our CIA Arabists knew that if we blamed Osama, who was innocent of 9-11, Mullah Omar would not give him up in violation of the laws of Islamic hospitality. Mullah Omar requested evidence: then he would turn Osama over. Of course, we did not want that.”

Part 4 On heroin: “The Afghanistan heroin war was justified by 9-11. No one in Afghanistan was involved in 9/11. No member of Islam was involved. We invaded Afghanistan for only one purpose, which was to restart heroin production shut down by a righteous act of Mullah Omar.”

Part 5 On CIA and heroin: “CIA heroin plantations in Afghanistan funded external, clandestine operations and lined some important people’s pockets. That was common practice when the CIA ran the heroin operation in the Golden Triangle.”

Part 6 On MOTIVE: “It was never in the U.S. strategic interest to lay a curse on Islam in the West.” “9-11 was a kind of Gulf of Tonkin false flag operation justifying a war on Islam and the invasion of Iraq, followed by other invasions of Islamic nations.”

Part 7 Afghanistan-Iraq: “The Taliban loved us as they did not know that we lured Russia into Afghanistan. It was idiotic to think that they wanted to hurt their ally on 9-11.” “With Iraq invaded over a new falsity, the neocons created a war of hatred against Islam.”

Part 8 Who’s in charge: “The apex of the U.S. command structure is not the presidency. It’s the Deep State. I use that term even though we did not as it is commonly used.”

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelFortelling om vilkårlighet
Neste artikkelHvor vellykket har Kinas «silkeveibelte» vært til nå?
Pepe Escobar er spaltist i The Cradle, redaktør i Asia Times og en uavhengig geopolitisk analytiker med fokus på Eurasia. Siden midten av 1980-tallet har han bodd og jobbet som utenrikskorrespondent i London, Paris, Milano, Los Angeles, Singapore og Bangkok. Han er forfatter av utallige bøker; hans siste er Raging Twenties.