Fylkesrådet i Nordland: – Portforbud i strid med Grunnloven og menneskerettighetene

0
Nordland sier NEI. Soloppgang over Bodø / Shutterstock

Fylkesrådet i Nordland går imot Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å kunne innføre portforbud som et virkemiddel for å hindre virusspredning.

I høringssvaret til «Forslag om endringer i smittevernloven, åpning for innføring av portforbud», gir fylkesrådet tydelig beskjed til sentrale myndigheter.

-Portforbud vil være et svært inngripende tiltak, og står etter fylkesrådets vurdering i strid med bestemmelsene i Grunnloven, den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og Barnekonvensjonen, sier nestleder i fylkesrådet, Svein Eggesvik.

Basert på tillitt

Eggesvik påpeker at et portforbud vil være et brudd med den gjensidige tillit som eksisterer mellom borgerne og myndighetene i det norske samfunnet.

-Erfaringene fra pandemien så langt, er at befolkningen i svært stor grad har tillit til myndighetenes råd og pålegg, og lojalt gjør sitt beste for å følge disse. Dette er en av kjerneverdiene i det norske demokratiet, som bygger på en gjensidig respekt og forståelse mellom innbyggerne og myndighetene, underbygger Eggesvik.

Bryter med menneskerettene

At portforbud er et særdeles inngripende tiltak i borgernes frihet, og står i et problematisk forhold til både Grunnloven, EMK og Barnekonvensjonen, mener Eggesvik er god nok grunn til at man ikke bør ty til et så drastisk virkemiddel i smittevernsarbeidet. 

-Grunnlovens beskytter innbyggernes rett til å bevege seg fritt, og en tilsvarende bestemmelse finner vi i EMK. Så det kan absolutt problematiseres om regjeringen har lov til å gjøre en slik endring i smittevernloven, argumenterer Eggesvik.

Enorme konsekvenser

Folkehelseinstituttet har i sine vurderinger pekt på at den smittevernmessige nytten av et portforbud vil være liten, og at ulempene vil være betydelige.

-Mange vil bli fratatt muligheten til å gå på skole eller jobb, til å oppsøke helsetjenester og til å handle varer. Næringslivet og offentlig tjenesteyting vil lide betydelig. De samfunnsøkonomiske konsekvensene kan bli enorme, påpeker Eggesvik.

-Mange vil ikke forstå

Fylkesråden påpeker at kommunene har gjort en svært god innsats for å bekjempe smitte, og har i all hovedsak hatt tilstrekkelig kontroll på pandemien i forbindelse med lokale smitteutbrudd.

-Dette skjer i et nært og godt samarbeid med de nasjonale aktørene. Dette bør fortsatt være en hovedstrategi i arbeidet med å slå ned pandemien, heller enn å innføre så inngripende tiltak, som store deler av befolkningen trolig vil ha svært vanskelig for å forstå meningen med, avslutter nestleder i Nordland fylkesråd, Svein Eggesvik.

Forrige artikkelVil Joe Biden ta knekken på USAs oljeproduksjon?
Neste artikkelVladimir Putins Davos-tale: geopolitikk, sanksjoner og sosiale medier