Maskene gir CO2-nivåer som fører til redusert konsentrasjonsevne og økt hodepine

5
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Som vi meldte i en tidligere artikkel kunne ikke HMS-ansvarlige i LO svare på hva som er eventuelle negative helseeffekter av bruk av masker på jobb eller skole. Heldigvis er våre lesere bedre orientert. Eirin skriver:

«Jeg kom nylig over en ny artikkel (pdf format) fra Oktober i år som undersøker CO2 konsentrasjon inne i ulike masker som er blitt brukt under koronapandemien. Artikkelen er “in press”, altså akseptert og holder på å bli publisert. Den er skrevet av Otmar Geiss som er “Scientific and Technical Project Officer” ved “Directorate F – Health, Consumers and Reference Materials; Product Safety and Innovation Unit, European Commission – Directorate General Joint Research Centre – Ispra – Italy”

Geiss kom til at maskene ved liten til moderat aktivitet ga en CO2-konsentrasjon på mellom 2150 og 2875 ppm. Han viser til forskning som sier at sjøl om slike verdier ikke er giftige, så er det vist at de kan føre til konsentrasjonsvansker, nedsatt evne til å ta beslutninger og hodepine. Det vises da blant annet til en fagfellevurdert artikkel av Satish og Fisk fra 2012 med tittelen: Is CO2 an Indoor Pollutant? Direct Effects of Low-to-Moderate CO2 Concentrations on Human Decision-Making Performance.

De utførte prøver med tre CO2-konsentrasjoner: 600ppm, 1000ppm og 2500 ppm. Undersøkelsene viser at særlig når det gjelder evne til ta initiativ, anvende informasjon og ta beslutninger var det en markant forverring av yteevnen:

I konklusjonen heter det:

At 1,000 ppm CO2, compared with 600 ppm, performance was significantly diminished on six of nine metrics of decision-making performance. At 2,500 ppm CO2, compared with 600 ppm, performance was significantly reduced in seven of nine metrics of performance, with percentile ranks for some performance metrics decreasing to levels associated with marginal or dysfunctional performance. (Vår uth. red.)

Ved 2500 ppm ble altså yteevnen markant forverret i 7 av 9 oppgavetyper, noen så mye at man kunne snakke om «dysfunksjonell ytelse».

Og bruken av maskene skaper som nevnt CO2-konsentrasjoner på dette nivået. Hvor ansvarlig er det da å utsette skoleelever, studenter og arbeidstakere for dette?

Folkehelseinstituttet er klar over dette

Dette er godt kjent for FHI. De har omtalt denne studien i sin rapport 2015:1 Anbefalte faglige normer for inneklima:

«I en nylig undersøkelse (Satish et al., 2012) fant man blant annet at ved å øke CO2-nivåer til 1800 mg/m3 i ellers normale miljøer, var det moderate men statistisk signifikante reduksjoner i 6 av 9 parametere benyttet or å måle evnen til å gjennomføre beslutninger. Resultatene må bekreftes i andre studier, men indikerer altså at selv moderate CO2-nivåer i det område man finner i vanlige innemiljøer kan ha en viss effekt»
«Folkehelseinstituttets anbefalte faglige norm for CO2-innhold i inneluft er på 1000 ppm»

FHI skriver også:

«Flere studier har påvist sammenhenger mellom høye konsentrasjoner av CO2 inne og oppfattet dårligere inneklima, nedsatt arbeidsutførelse og økt forekomst av helseplager (hodepine, slimhinneirritasjon) (Erdmann and Apte 2004; Federspiel et al. 2004; Milton et al. 2000; Seppanen et al. 1999; Shendell et al. 2004; Wargocki et al. 2000).»

FHI mer enn antyder at selv relativt lave CO2-konsentrasjoner også kan ha andre negative helseeffekter:

«Betydningen av lavere konsentrasjoner av CO2 alene for kognitive funksjoner, dvs. mentale funksjoner som omfatter sanseoppfattelse, konsentrasjonsevne, hukommelse og logiske evner, problemløsning og språk, er mindre kjent.»

FHI er altså fullstendig klar over at de CO2-nivåene som maskene gi reduserer evnen til å gjennomføre beslutninger og fører til nedsatt arbeidsutførelse og økt forekomst av helseplager (hodepine, slimhinneirritasjon). Derfor anbefaler da også FHI at arbeidsplasser og skoler ikke skal ha høyere C=2-nivå enn 1000 ppm.

Arbeidsmiljøloven § 4–4 setter krav om at arbeidsplassen er utformet slik at arbeidstakerne er sikret et fullt forsvarlig inneklima med luft fri for helseskadelige, sjenerende eller belastende forurensninger. Etter arbeidsmiljøloven § 3–1 har arbeidsgiver plikt til å planlegge, kartlegge og iverksette tiltak for å sikre at lovens krav overholdes. I forskriftene om tiltaks- og grenseverdier finnes det ei liste over grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Grenseverdier er eksponeringsverdier som ikke skal overskrides. For karbondioksyd skal konsentrasjonene ligge under den anbefalte faglige normen på 1000 ppm.

Vi henvendte oss som nevnt til Wenche Thomsen, som er LOs fagsjef for HMS-politikk. Hun kunne ikke svare på spørsmålet eller gi oss henvisning til litteratur om emnet. Vi finner dette nokså utrolig, men vi må jo tro henne når hun sier at hun ikke vet dette. Vi skal sørge for at hun får informasjonen, slik at LO kan drøfte hva fagbevegelsen skal mene om dette.

Les: LO vil ikke uttale seg om luftkvaliteten bak maskene

Forskning: Helseskadelig å bruke masker

Vi har tatt opp dette temaet tidlligere og vist til vitenskapelige studier som underbygger og utviser det som er nevnt ovenfor:

Denne studien fra 2018 viser at problemer med åndenød oppstår fort ved bruk av de mest vanlige maskene.

Denne studien fra Taiwan i 2004 viser at bruk av de vanlige N95-maskene senker oksygenopptaket markant og 19 prosent av pasientene som deltok i forsøket fikk merkbar oksygenmangel.

Denne studien fra 2015 viser at maskene svekker den normale gassutvekslinga fra lungene, reduserer oksygenopptaket og reduserer utskifting av CO2.

Denne studien fra 2019 viser at maskene over tid kan samle opp virus og bli en smittekilde i seg sjøl.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Da er det vel bare å vente på Smørbergregimets provokatører og påvirkningsagenter strømmer inn for å fortelle at masker er dritsundt og super smart.

  Asbest og glassfiber er rene helsekosten for lungene.

  76e201abb396f52d0ff287a6db1306fc52db51715ee81529c8620e3dc6d8a045

  Hei provokatører og påvirkningsagenter, hvor er dere ? :joy:

  etrtjykguhiloøfdgfhdjkhljø

 2. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Her ble det mye villedning og desinformasjon

  Steigan driver en kampanje mot bruk av masker som er politisk ideologisk betinget, forsøkt begrunnet i forskning og vitenskap. Noe som medfører omfattende villedning og desinformasjon.

  De konsentrasjoner som beskrives i denne artikkel med CO2 konsentrasjoner på +/- 1000 ppm skjer i norske klasserom helt uavhengig av bruk av masker. Årsaken er mange personer samlet i samme rom. Det krever god ventilasjon for å holde CO2 nivåene nede i et lukket rom. Dette er en kjent problematikk fra alle situasjoner hvor mange mennesker er samlet i et lukket lokale. Det meste av studier og forskning Steigan henviser til i denne artikkelen omfatter kjente problemer med CO2 og inneklima, og er ikke relatert til bruken av masker.

  Den artikkel (pdf) det henvises i innledningen omhandler CO2 målt i “the breathing zone”. Den blir nødvendigvis høy når man puster ut CO2, men det er ikke volum nok til at det skjer en akkumulasjon i masker av munnbind typen. Det er når mange personer ventilerer CO2 ut i et lukket rom at akkumulasjon skjer dersom det ikke er tilstrekkelig ventilasjon i rommet.

  Akkumulasjon av CO2 i “the breathing zone” er noe som er et tema for andre typer masker, slike masker som brukes av dykkere, røk-dykkere (brannmenn) og andre masker anvendt i industriell sammenheng at dette er et kjent problem, og som krever en riktig konstruksjon og kompetent bruk av slike masker for å unngå CO2 akkumulering i masken.

  Generell og obligatorisk bruk av masker i klasserommet er noe man kan kritisere på eget grunnlag. Masker er ikke nødvendig om elevene sitter med tilstrekkelig avstand til hverandre. Men det er selvsagt vanskelig når antallet elever per klasse er stort. For mange elever per klasse og undervisningssituasjon er et problem i seg selv av mange årsaker, og blir selvsagt ikke mindre ved bruk av masker i klasserommet.

  fortsetter herunder …

 3. Avatar for Geirijo Geirijo says:

  Masker er et effektiv smittevern forutsatt at det skjer på kompetent og korrekt måte. Det er noe som krever opplysning og læring. At maskene i seg selv skaper slike høye CO2 nivå når de anvendes korrekt er ganske enkelt tøv. Det er helt andre forhold man må adressere når det oppstår så store konsentrasjoner av CO2 i et lukket rom at det påvirker konsentrasjon og oppmerksomhet.

 4. Avatar for Jan123 Jan123 says:

  Stor påstand. Hvor er bevisene? Selv FHI innrømmer at bevisgrunnlaget er «svakt» (dette er jo bare en eufemisme for «fraværende»).

  Her er noen studier som beviser det motsatte. Gleder meg til å se dokumentasjon for påstanden din.

 5. Steigan.no likar heilt klart å vera ein bligg som står nær det praktiske arbeidslivet. Men i kampen mot maskene er det nettopp mangelen på praktisk bakkekontakt som er det mest påfallande.

  Medisinske masker er daglegdags verneutstyr for alt helsepersonell som jobbar i operasjonsrom. Det gjeld både kirurgar og pleiarar. Det er den typen masker som me alle no er oppmoda om å bruka når avstanden vert mindre enn 1 m.

  Folk som jobbar med særleg farlege kjemikaliar, irriterande støv eller spesielt farleg smittestoff brukar endå tettare masker. Det er faktisk ein del av HMS-en. Var ikkje kampen mot farleg arbeid i si tid ei av AKP (m-l) sine hjartesker…?

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere