Advokat: – Påstandene fra Faktisk.no mot steigan.no uholdbare

0

På vegne av steigan.no og Mot Dag AS har advokat Stian Hultin Oddbjørnsen, Kluge Advokatfirma, sendte følgende brev til ansvarlig redaktør Kristoffer Egeberg i Faktisk.no:


Angående «faktasjekk» av påstander på steigan.no om Gates Foundations innflytelse i vaksineorganisasjoner

Av advokat Stian Hultin Oddbjørnsen, Kluge Advokatfirma.

1 INNLEDNING

Faktisk.no publiserte 18. mai 2020 en kommentar der Pål Steigans utsagn på sin nettside steigan.no om at Bill & Melinda Gates Foundation har en «kontrollerende posisjon» i fire globale vaksineorganisasjoner ble avvist som «faktisk helt feil». Kommentaren fra faktisk.no har blant annet medført at steigan.no har blitt sensurert ved et filter på Facebook og har fått begrenset spredning på samme plattform. Dette er gjort på et helt galt grunnlag. Vi vil derfor be om at faktisk.no revurderer hele artikkelen, og i alle fall fjerner merkingen på Facebook.1

Undertegnede representerer Mot Dag AS i denne saken, og det bes om at henvendelser rettes til meg.

2 PROBLEMET MED KOMMENTAREN FRA FAKTISK.NO

Kommentaren fra faktisk.no har den helt grunnleggende feilen at den «etterprøver» noe helt annet enn det steigan.no-artikkelen og tilsvar (i felleskap omtalt som «artiklene») omhandler. Vi utdyper dette i det følgende.

Faktisk.no sin konklusjon om at noe er «helt feil» baserer seg på en egenkonstruert og rent formell definisjon av «kontrollerende posisjon», som i liten grad tar i betraktning realitetene bak hvordan makt og kontroll faktisk oppstår og arter seg i samfunnet. Dette blir etter vårt syn en helt gal tilnærming. «Kontrollerende posisjon» er ikke et definert begrep. Kommentatoren stadfester likevel – uten kildehenvisninger – at «[v]anligvis innebærer det å ha en kontrollerende posisjon at man har et flertall av stemmene i et styre eller en generalforsamling, slik at man kan blokkere forslag man er uenig i». Om kommentatoren her prøver å henvise til alminnelige regler innenfor selskapsrett/organisasjonsrett, er det for øvrig en høyst upresis formulering, ettersom han blander sammen flertallsposisjon og anledning til å blokkere forslag. For sistnevnte er det ofte tilstrekkelig med en lavere representasjon enn femti prosent («negativt flertall»). Det er imidlertid ikke sentralt i vår kritikk, så vi går ikke nærmere inn på dette.

Ettersom «kontrollerende posisjon» ikke er et definert begrep som umiddelbart lar seg faktisk etterprøve opp mot en slik etablert definisjon, må man se nærmere på meningsinnholdet i artiklene for å kunne mene noe om utsagnets validitet. Det bør være klart at det er forskjell på formell og reell makt i så henseende. Det er det sistnevnte som er steigan.no sin tilnærming til utsagnet om Bill Gates & Melinda Gate Foundations kontrollerende posisjon i de aktuelle organisasjonene. Steigan.no publiserte 19. mai 2020 et tilsvar med en redegjørelse for omfattende indirekte tilknytninger mellom Gates og vaksineorganisasjonene. Dette er forhold som faktisk.no overser, til fordel for egne rent formelle betraktninger om antall styremedlemmer og størrelse på investeringene.

Artiklene på steigan.no inneholder imidlertid ingen faktiske opplysninger om at styrerepresentasjon eller investeringsgrad er annerledes enn det faktisk.no beskriver. Steigan.no er ikke ukjent med verken styresammensetning i eller størrelsen på bidrag til de aktuelle organisasjonene. Dette er offentlig tilgjengelig informasjon. Artiklene på steigan.no handler imidlertid ikke om dette isolert sett.

Det er ingenting i kommentaren til faktisk.no som motbeviser det Pål Steigan uttrykker i sine artikler. Faktisk.no må gjerne være uenig politisk eller ha andre meninger om maktstrukturer i samfunnet, men det kan i dette tilfellet ikke fordekkes som en «faktasjekk» med de ringvirkninger det får, jf. nedenfor i punkt 4.

Vi bemerker for øvrig at det er uryddig at faktisk.no trekker inn Resett sin fortolkning av artikkelen på steigan.no som en del av vurderingstemaet. Hva Resett mener, kan steigan.no vanskelig hefte for.

3 ØVRIGE KILDER SOM STØTTER TILNÆRMINGEN STEIGAN.NO HAR TIL INNFLYTELSE OG MAKT

Vi har allerede påpekt det grunnleggende problemet ved kommentaren til faktisk.no er at den faktisk etterprøver noe annet enn det steigan.no skriver.

Det er imidlertid betenkelig at faktisk.no overser hvordan makt og innflytelse kan være en følge av helt andre forhold enn styrerepresentasjon og hvor mye penger som doneres. Kunnskap om dette er allment kjent og også debattert i øvrige fora. Som et illustrerende eksempel kan det vises til en artikkel i det anerkjente medisinske tidsskriftet The Lancet fra 2017 av førsteamanuensis dr. Chelsea Clinton ved Columbia University og professor dr. Devi Sridhar ved University of Edinburgh, begge anerkjente eksperter på global folkehelse.

Artikkelen har tittelen «Who pays for cooperation in global health? A comparative analysis of WHO, the World Bank, the Global Fund to Fight HIV/AIDS, Tuberculosis and Malaria, and Gavi, the Vaccine Alliance», og analyserer grundig hvilken innflytelse Gates Foundation og andre givere har på disse organisasjonene, og betydningen av innflytelsen.

Av artikkelens fire «key messages» er de følgende av stor relevans i denne sammenheng (våre uthevinger):

«1. Three major trends in global health governance over the past two decades have been: towards more discretionary funding and away from core or longer-term funding; towards multi- stakeholder governance and away from traditional government-centred representation and decision making; and towards narrower mandates or problem-focused vertical initiatives and away from broader systemic goals sought through multilateral cooperation.

2. These shifts are reflected in the creation of partnerships such as the Global Fund to Fight HIV/AIDS, TB and Malaria and Gavi, the Vaccine Alliance, as well as in the increased voluntary contributions to WHO and the World Bank. These mechanisms allow donors to finance and deliver assistance in ways that they can more closely control and monitor at every stage.

4. The past few decades have seen the consolidation of influence across three of our four case study institutions in the roles the USA, the UK, and the Bill & Melinda Gates Foundation have all had in financing. Despite a proliferation of initiatives in global health, much of the financing for global cooperation comes from a few powerful donors

Clinton og Sridhar beskriver videre i artikkelen i nærmere detalj hvordan Gates Foundation har innflytelse over organisasjonenes beslutninger (våre uthevninger):

«Gavi is largely dependent on a conventional bilateral donor list and is even more dependent on the Gates Foundation than the Global Fund is.»

«It is harder to discern the likely influence at Gavi as neither the Gates Foundation nor the UK or the USA, the three largest donors to Gavi, publish their views on Gavi Board decisions in the way the USA does after Global Fund Board meetings. This decision by donors not to publish their views might be because of the strong influence they exert quietly, or because Gavi conforms to the views of its donors, especially the Gates Foundation, have for it.»

«[T]he Gates Foundation has changed how institutions are held accountable, given that it is a philanthropic body substantively different from government representatives

«The large part the Gates Foundation plays in global health makes it imperative that all four major global health institutions engage with it. It continually puts pressure on performance and results, and when unhappy, pushes for quick reform in whatever ways that it can, including withdrawal or provision of funds.»

Her viser altså internasjonalt anerkjente forskere på feltet at maktstrukturene i disse organisasjonene avhenger av helt andre ting enn styrerepresentasjon og størrelsen på bidragene. På samme måte som Steigan, viser Clinton og Sridhar at Gates Foundation har, for å bruke deres egne ord, «changed how institutions are held accountable», at stiftelsen er en «powerful donor», og at det er «imperative that all four major global health institutions engage with it». Om Gavi spesielt uttales det at organisasjonen er «dependent on the Gates Foundation», og det trekkes til og med frem som en mulighet at «Gavi conforms to the views of its donors, especially the Gates Foundation». Dette står i direkte motstrid med «funnene» til faktisk.no.

Som faktisk.no selv viser til, baserer styrevedtektene i flere av organisasjonene seg på at avgjørelser primært skal treffes ved konsensus. Det er da nærliggende at antall styrerepresentanter er av mindre betydning, og at mer uformelle maktstrukturer og påvirkningskanaler er desto viktigere. Det er da en svakhet ved argumentasjonen at faktisk.no likevel konkluderer med at Gates Foundation ikke har en «kontrollerende posisjon» basert på den lave styrerepresentasjonen. Av langt mer relevans ville det vært å studere de forholdene som Clinton og Sridhar trekker frem, nemlig i hvilken grad organisasjonene i praksis er avhengige av bidrag fra Gates Foundation, og hvilken uformell innflytelse stiftelsen har i de interne prosessene i organisasjonen.

Faktisk.no har her studert hvilken innflytelse Gates Foundation formelt har, ikke hvilken innflytelse den faktisk har, slik steigan.no fokuserer på. Da er konklusjonen «faktisk helt feil» heller ikke riktig.

Vi utfordrer for øvrig faktisk.no til å inkludere dr. Clinton og dr. Sridhars artikkel i sin faktasjekk.

4 OPPSUMMERING OG AVSLUTNING

Det eneste faktisk.no motbeviser og stempler som «helt feil» i sin artikkel er noe annet enn det steigan.no skriver om, jf. punkt 2. Steigans vurderinger har for øvrig støtte i øvrige publikasjoner, jf. punkt 3.

Steigan.no er en publikasjon som lever for – og er en sterk tilhenger av – en fri meningsutveksling. Faktisk.no må naturligvis mene hva man vil om maktstrukturer i samfunnet og debattere for sitt syn på dette. Problemet oppstår imidlertid i den store skjevheten i virkemidler mellom partene for å fremme sine meninger, og de konsekvenser de frembragte meninger fra faktisk.no medfører. Deres kommentar får, som dere vet, også ringvirkninger langt utover deres publikasjon.

Fra denne side er det viktig å påpeke at det er ekstra viktig at faktisk.no ikke treffer konklusjoner på feilaktige forutsetninger og grunnlag, når faktisk.no har posisjonen som offisiell «faktasjekker» for sosiale medier. Hva gjelder Facebook, har konklusjonen til faktisk.no ledet til at innleggene på Facebook-siden til steigan.no stemples med «delvis feilinformasjon – sjekket av uavhengige faktasjekkere». Dette fører igjen til begrensninger på visning i brukernes nyhetsoppdateringer, både av den aktuelle artikkelen, men også for andre artikler fra steigan.no. Facebook truer også med utestengelse for sider som blir stemplet av faktisk.no ved flere anledninger.

Synlighet på Facebook og andre sosiale medier er viktig for distribusjon av steigan.no. Kommentaren fra faktisk.no har derved også direkte påvirkning på potensielt inntektsgrunnlag for steigan.no/Mot Dag AS. Når synligheten reduseres på grunn av at «faktasjekkere» stempler Steigans påstander som uriktig informasjon, påføres steigan.no/Mot Dag AS et økonomisk tap. Det påvirker også steigan.no sin mulighet for å fremme synspunkter i en fri meningsutveksling. I praksis fører dette altså til en «struping» av steigan.no. Påvirkningsmakten faktisk.no har i denne forbindelse gir etter vårt syn et ekstra ansvar for å sikre at kommentarene baserer seg på forutsetninger som er treffende for de aktuelle utsagn som «etterprøves».

Vi ber på bakgrunn av ovenstående om at faktisk.no nærmere vurderer argumentene og materialet vi her trekker frem. Vi ber om at faktisk.no på den bakgrunn trekker eller redigerer artikkelen. Alternativt ber vi om at faktisk.no, i det minste, trekker den videre merkingen av artikkelen på Facebook.

Vi bemerker for øvrig at artikkelen på faktisk.no etter vårt syn må være å betegne som en kommentar til artiklene på steigan.no. Dette er ikke tydelig merket i tråd med vær varsom-plakaten punkt 4.2, uten at vi går nærmere inn på den problemstillingen i denne omgang.

Vi imøteser deres tilbakemelding. Med vennlig hilsen

Kluge Advokatfirma AS

Stian Hultin Oddbjørnsen

Advokat/partner


Les: Erna Solberg gir 13 milliarder skattekroner til Gates-alliansen

Er Faktisk.no habile når de rykker ut til forsvar for Bill Gates?


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelUSA innfører sanksjoner mot Den internasjonale straffedomstolen
Neste artikkelElitenes opprør og sviket mot demokratiet