Virus ikke årsaken, treffer en økonomi i krise

22
Illustrasjon: Shutterstock
Ove Bengt Berg

Av Ove Bengt Berg.

Børsene faller over hele verden, like mye som i 1987. Det framstår som at den sjukdommen som koronaviruset har utløst, er årsaken til den økonomiske krisa. Det er feil. Viruset er bare en tilfeldig kriseutløser. Særlig i Vesten er det i praksis nesten ingen produksjon av realverdi. Den økonomiske veksten i hele verden — produksjon av realverdi, fysiske varer — synker og har sunket i flere år. Kina er verdens produksjonssamfunn. Både nesten ingen renter, til dels negative renter, er et tegn på en økonomi sterkt i ulage.
Verden må deglobaliseres og statene må sikre seg produksjon for egen befolkning i samsvar med prinsippet om nasjonalt sjølstyre og sjølberging. EU-kommisjonen bryr seg ikke om folk. 

Kraftig produksjonsnedgang
I Norge…

Eric Nævdal skreiv 22. januar i år i Klassekampen: «Det er betydelig usikkerhet i verdensøkonomien. Mange indikatorer tyder på at det går mot nedgangstider. Men i finansbransjen er det glade dager.» Og: «I Norge har kapitalproduktiviteten falt med 1,5 prosent i året de siste 25 år. Det betyr at vi får bare 2/3 så mye BNP per enhet kapital som det vi fikk i 1995.»

I Dag og Tid nr 9 i år tar Jon Hustad opp spørsmålet om kapitalismens funksjon i dag. Hustad viser til at den gjennomsnittlige produktivitetsveksten i Norge mellom 1945 og 1975 var i snitt 5 prosent per arbeidstime, og fra 1975 til 2005 på 2,5 prosent. Fra 2008 til nå har produktivitetsveksten vært på under 1 prosent i året og null om vi regner med nedgangen i oljeproduksjonen. «I Noreg ligg vi no på to tredjedelar av det vi låg på i 1995», skriver Hustad.

Produktiviten synker, det vil si hvor effektivt det kan produseres raskest mulig med færrest mulig ressuser. I byggeindustrien har produktiviten sunket mest, særlig fordi det har vært billigere å tilsette ufaglærte arbeidere fra Østeuropa enn å bruke effektive maskiner. Nærmest en reaksjonær produksjonsutvikling. Samtidig har det vært en økning av unge uførepensjonister, der rundt 11 prosent av unge potensielle arbeidstakere er utafor arbeidslivet. Ikke sysselsatte har også økt med den store innvandringa til Norge og med etterfølgende familiegjenforening. Få av disse er i arbeid, og i så fall bare kortere tid. Vi har mindre effektiv produksjon samtidig som et økende antall ikke er i arbeid.  (95 prosent av dem som kom til Sverige i 2015, er ikke i arbeid og lever på offentlig stønad).

Interessant nok har boligprisene i Norge siden 2001 økt med hele 159 prosent, høyest i hele verden. Med det har også norske familiers gjeld økt betydelig. Samtidig med at realinntekten for nordmenn har gått kraftig ned de siste åra. I Økonomiske analyser 1/2015 skreiv SSB om åra 2006-2014: «…den svake realinntektsveksten. I årene 2006-2014 var den i gjennomsnitt på 0,9 prosent per år. Målt per innbygger har utviklingen vært enda svakere; realdisponibel inntekt per innbygger var 0,3 prosent lavere i 2014 enn i 2006.» Og SSB skreiv også «…fallet i realinntektsveksten skyldes også i stor grad at produktivitetsveksten har falt etter 2005

I Aftenposten 14. mars skreiv sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1 at produktivitetsveksten i Norge har vært lavere enn hos land vi konkurrer med. Oljeinntektene de siste tiåra har vi i følge Holvik brukt «til å øke offentlig sektor og øke lønnsnivået i hele økonomien, inkludert offentlig sektor og i organisasjoner som er helt eller delvis finansiert over statsbudsjettet.» Det er uunngåelig å peke på denne litt ubehagelige sannheten om den omfattende skjulte og kostbare arbeidsløysa i Norge:  Foruten de mange unge uføre og alle innvandrerne som ikke er i arbeid, er det også yrkesgrupper som aksjemeklere, eiendomsmeklere, litteraturforskere, politiske forskere og alle de ansatte i statsfinansierte politiske propagandaorganisasjoner (NGOer). Disse skaper ingen realøkonomisk utvikling, bare økte inntekter til seg sjøl.

… i Vesten

I OECD har produksjonen i de samme 12 åra liggi på litt over 1 prosent i gjennomsnitt. Eric Nævdal skreiv i den tidligere siterte artikkelen at kapitalproduktiviteten de siste 25 åra i alle land i OECD utenom Finland har falt med 1,5 prosent i året. I OECDs største økonomier får en mindre produksjon ut av hver enhet realkapital enn før.

Krugman-1

Nettavisa E24 skreiv 2. mars 2019: «Fremover venter Det internasjonale pengefondet (IMF) svakere vekst for verdensøkonomien, spesielt i Europa. I eurosonen falt den årlige økonomiske veksten fra 2,4 til 2,0 prosent fra 2017 til 2018.»

At realproduksjon er viktig, sier også sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank1 Markets indirekte i denne kommentaren til nrk.no 17. mars i år: «– Hvis vi må stenge enda mer, blir det produsert mindre, og vi blir reelt sett fattigere. Slik sett hjelper det ikke å pøse inn penger, det blir ikke mer varer av den grunn.» [Utheva av OBB]

Den økonomiske etterkrigspolitikken gir økonomisk krise

Formålet med kapitalismen er ikke å produsere varer og tjenester for å tjene samfunnsmessige behov, men for å øke kapitalen for de rikeste. Kapitalisten produserer kun varer som gir han fortjeneste, helt uavhengig av hva som er det samfunnsmessige behovet. Det er som Bertolt Brecht skreiv: Sulten oppstår ikke, den organiseres av kornhandelen.

Etter andre verdenskrig var det i Europa og i Norge sterk politisk kontroll med økonomien, det vil si den kapitalistiske økonomien. Det var nødvendig for gjenoppbygging, og for å hindre politisk oppslutning om den økonomiske politikken Sovjetunionen førte.

Den tyske sosiologen Wolfgang Streeck beskriver den økonomiske utviklinga sånn: Rundt 1960-tallet kom det til et punkt hvor realøkonomien ikke produserte nok til å bruke til velferdsordninger og høyere lønninger. Samtidig ville kapitalen ut av det samarbeidet som hindra kapitalistisk utvikling og akkumulasjon. Dette blei først forsøkt løst gjennom å ta opp statlige lån på reelle verdier som ikke fantes. Det førte til en uakseptabel inflasjon for kapitalen. Inflasjon er å svekke långivernes inntekter på bekostning av låntakerne. Dermed blei det, og tøffest og raskest av Ronald Reagan og Margareth Thatcher, kraftige nedskjæringer av den statlige gjelda. Følgen av de statlige nedskjæringene blei at offentlig velferd og lønnsøkninger måtte skrinlegges. I stedet økte den private gjelda. Velferdstiltak blei privatisert. Ikke bare Reagan og Thatcher oppnådde fagforeningsknusing og praktisk opphør av streik som en ekstragevinst med denne politikken. I Tyskland gikk sosialdemokratene med Gerhard Schröder i spissen for kraftige sosiale nedskjæringer, slik Ap i Norge gjør med pensjonene. I Storbritannia gikk den «radikale» sosialdemokratiske lederen, norske venstreorienterte sosialisters helt, Jeremy Corbyen, i spissen for å holde landet i EUs kapitalistiske jerngrep, noe som gjorde at britiske arbeidere feide han og Labour vekk fra enhver innflytelse.

Alle politiske retninger i Europa, og i Norge, med full støtte av enhver journalist slutta ukritisk opp om denne liberaliseringa. Sosialdemokratene blei ivrige tilhengere av oppheving av all økonomisk styring. De rike blei rikere, og velferdsytinger blei skjært ned, særlig pensjoner. Det ble økt vekt på finanser, nærmest som et lottospill. Samtidig blei mesteparten av den vestlige industrien overlatt til Kina, som dermed ble verdens produksjonssamfunn.

Krisa er også forventa. Aftenposten skreiv om dette i forbindelse med Davos-møtet i 2018:

return

I Davos trekker investor Johan H. Andresen, Harvard-professor Kenneth Rogoff og flere andre frem Kina som et av de største usikkerhetsmomentene. Kommer det alvorlige sykdomstegn derfra, kan det smitte resten av verden.
Rogoff har også en annen bekymring. Ved tidligere kriser har sentralbankene kunnet sette ned rentene kraftig for å få liv i økonomien. I dag er styringsrentene fortsatt nær null i mange vestlige land.
– Hvis det skulle komme en ny finanskrise, har vi ikke engang en plan A, sier han.

Et økonomisk system som er så sårbart at det bryter sammen av tilfeldigheter som et virus, kan vi ikke lenger basere oss på.

Ikke gjenoppbygge dagens økonomi, men deglobalisere og deliberalisere økonomien: Innføre politisk styring over økonomien
Sosialismen står ikke på noen mulig dagsorden. Heller ikke en sosialdemokratisk forsiktig styring av samfunnsøkonomien, for det finnes ingen medlemmer i noe sosialdemokratisk parti i Europa som en gang tør tenke på politisk styring av samfunnsøkonomien. Likevel bør den nåværende synlige fiaskoen for den kapitalistiske verdensøkonomien brukes til å reise alternativer mot den.

For det første må verdensøkonomien deglobaliseres. Ethvert land må sjøl sørge for egen produksjon av nødvendighetsvarer for å sikre egen befolkning. EU-kommisjonen bryr seg ikke om enkeltland, og dermed heller ikke vanlige folk. Bare sine egne «fire friheter», et annet begrep for kapitalistisk tvangstrøye.

Struping av finansøkonomien, mer vareproduksjon
Rundt 1990-tallet blei det under president Bill Clinton innført bedriftsregnskap for hver tredje måned, fire ganger i året, etter krav fra aksjemeglerne. Dette var for å få fart på aksjesalget. Men det krever mer byråkrati med så ofte regnskap, og det oppmuntrer ikke bedriftene til langsiktig tenking. Det er heller ikke aksjeverdienes variasjoner basert på aksjonærenes tilfeldige psykologi som øker bedriftenes og dermed statenes effektivitet og produksjon.

Finansøkonomien må strupes og det må legges mer vekt på å bygge realøkonomi. Det er som Senterpartiets stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen sa i 1993 om at vi ikke bare må «stå opp tidlig om morran», men viktigere «Norge bør produsere vaskemaskiner». Vaskemaskiner ment som tilsvarende maskiner og utstyr. Norge som annerledessamfunnet. Eller riktigere: Foregangslandet.

Penger må brukes til samfunnsmessig viktige områder som infrastruktur, vareproduksjon, boliger, og til å begygge om næringslivet i retning av mer vedlikehold og reparasjon. Luksuriøse tiltak som store boliger, flere fritidsboliger og hyttebyer må en stanse finansieringa av. Utdanningsmidlene må flyttes fra snikk-snakk-fritidsfordriv som litteratur og sosialantropologi (humanoria) over til utdanning i realfag med grunnforskning knytta til slike fag for å utvikle realøkonomien. Særlig utdanning til yrkesfag for vedlikehold av realkapital som boliger, bygninger og infrastruktur. Alle de politiske aktivistene i NGOene får skaffe seg annen finansiering enn statsfinansiering, eller heller ta plass blant vanlige folk i produksjonslivet.

Denne artikkelen ble først publisert på Politikus.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Rapper Rapper says:

  “Samtidig har det vært en økning av unge uførepensjonister, der rundt 11 prosent av unge potensielle arbeidstakere er utafor arbeidslivet”

  • Dette høres veldig MISVISENDE ut(?) - det høres ut som om 11% av ‘unge’ (som betyr… 18-24? 18-30? 18-35?) har uføretrygd, som er jo veldig feil (jeg har ikke eksakte tall, men det er rundt 10% av befolkningen totalt sett som har noen form for uføretrygd, og nivåene er lavest blant de yngste gruppene, kanskje rundt 2% for de under 30 - Jeg husker ikke nøyaktig).

  “utenfor arbeidslivet” kan jo også bety at man er student.

 2. Et kjempefint arbeid av Ove dette,men han orienterer seg i retning av at “verden må deglobaliseres.” Ikke vanskelig å være enig i det,men som jeg ser det,er det det motsatte som står på dagsorden.
  Det globalistiske prosjektet har skrantet i de siste årene og USA har trukket seg ut av Afghanistan og Irak. Kina er iferd med å innta USA gamle rolle som ledende verdensmakt.
  Esper og Pompeo har varslet kriger mot Iran-Kina og Russland.
  Som jeg ser det er de siste måneders hendelser globalistenes globale STATSKUPP. Målsettingen er å innføre Global Governance i oppmodernisert fascistisk utgave: total kontroll på alle borgere.Hva som er lov å tenke. Tvungen vaksinereing og naturligvis militærvesenet og politiet over alle sentrale byer. Jeg kan ramse opp flere saker,men dagens melding fra amerikanske CBS er at 4 Senatorer med tilgang til gradert materiale,er tatt i INSIDE TRADING FORUT FOR KORONAEN og sammenbruddet på wall street. Eliten var informert om hva som ville komme.
  Den mye omtalte Bill Gates begynte å snakke om at 10 millioner ville bli drept av en epidemi allerede 18 mars 2015!!!
  Alt som skjer er nøye planlagt og NordItalia er utplukket som en eksperimentsone: hvor langt kan man gå i å blande sarin og Corona?
  Deglobaliseringen av denne nye verdensorden vil ikke skje gjennom stemmesedler da en høyst sannsynlig legger bort borgerlig parlamentarisme.
  Forleden skrev jeg på document.no at folk bør studere gerilja og folkekrig og like etter fikk jeg høre at jeg var utestengt.
  Høyst sannsynlig drifter verden inn i et Tredje Verdenskrig modus.Etter den kan det kanskje bli en deglobalisert verden?

 3. Avatar for tjatta tjatta says:

  Når jeg sitter her å leser finn.no/eiendom slår det meg at dette er fortellinger fra fortiden. Om en mnd vil prisene være halvert

 4. Avatar for Mikkel Mikkel says:

  Hovedkonflikten er jo nettopp at Kina tar over som viktigste land i verden. Det er derfor viktig for Trump å kalle dette for «Kinavirus». Det er/var også en del ’amatør-videoer’ som ser ut til å være laget for å sverte Kina. Disse kan trolig knyttes til Steve Bannon.

  Å isolere Kina kunne synes som et formål, men viruset sprer seg jo (selvfølgelig) til resten av verden. Uansett vil de nok spikre at samhandel med Kina er noe skummelt.

  For å ta Kina kan det være nødvendig med sterkere kontroll i USA og Europa. Sterkere kontroll og tilvennet elendighet kan også være forspill til en større krig. Et slikt virus kan være nyttig på mange måter.

  Sånn det ligger an er det likevel Kina som ligger best an til å takle dette; sykdommen selv, og økonomiske og sosial trygghet for folket ellers. Dette kan lett bli en virkelig maktforskyving der særlig vesten kommer dårligere ut. Det kan også bli destabiliserende og overklassen risikerer sin posisjon. Dersom dette er overlagt er det jammen et stort sjansespill.

  Jeg har litt liten tro på at oppegående analyserende topp-strateger virkelig ville forsøke et slikt virus-scenario. Men hva vet vel jeg (e: jeg ville antakelig ikke startet operasjon Rødskjegg heller).

  Dersom dette er spredd med vilje i Kina, Iran, Italia – hvorfor ikke i Russland?

  Det med Bill Gates er interessant. Han/de sitter vel også på relevante patenter.

  Det med 4 senatorer er tatt i inside-handel er veldig interessant. Må følges.

  Det med vaksiner er interessant. En del stusser over at vestlige selskaper er litt vel raskt ute med å ha dette klart for folk.

  Det er også rapporter fra USA der tilfeller som trolig var corona-virus er feildiagnosert som influensa eller ’vaping illness’. Kanskje med sammenheng til et bio-våpen-laboratorium. https://www.bitchute.com/video/Hc392CaUPLw/

  Det er nå fler syke i Italia, Spania, Tyskland, Iran, USA og Frankrike enn det er i Kina.

  Mange tråder her kjenner jeg og vet ikke om det jeg skriver bidrar med noe som helst. Ønsker oss alle lykke til i alle fall.

 5. Jeg har nok skrivi litt feil om unge uførepensjonister. Det som er riktig at det er økende andel av uflrepensjonistene som er unge, mens andelen eldre synker. Som SSB skriver i ingressen: «10,1 prosent i aldersgruppen 18-67 år var uføre i 2018, en økning på 0,3 prosentpoeng fra året før. Blant de eldste fortsetter andelen å synke, så de uføre blir i gjennomsnitt yngre år for år.» Og videre: «Blant 18-29 åringene, ofte omtalt som unge uføre, var 2,1 prosent uføre i 2018. Det er en økning fra 1,9 prosent i 2017 og 1,6 prosent i 2015. Totalt betyr det en økning på 5 000 personer i løpet av en fireårsperiode. Til sammen har dette også medført at gjennomsnittsalderen for uføre har sunket fra 54,2 år i 2015 til 53,2 år i 2018.» Kilde for dette er: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/flere-unge-ufore. Det gikk litt for fort i svingene for meg. Jeg retter dette opp på min blogg. Dette endrer ikke realiteten, for det er riktig at det er for mange uførepensjonister av arbeidsstyrken, og at det øker blant de unge. Det betyr en langvarig økende tendens uførepensjonister. (Jeg er ikke uenig i ordninga med uførepensjon, jeg er veldig for det, men det er en svakhet både med arbeidslivet og arbeidstakerne at så mange er nødt til å bruke en sånn velferdsordning).

 6. Det jeg skreiv er nå erstatta med «Samtidig er 11 prosent av potensielle arbeidstakere utafor arbeidslivet, og andelen yngre øker mens andelen eldre synker.» Takk til Rapper for påpekinga.

 7. Erland: det er grenser for hva jeg klarer å absorbere av viktig info om dette. Men av alt jeg har skummet og lest finner jeg artikkelen til Peter Koenig på Global Research 12 mars som den aller beste for et overblikk. The Corona Covid-19 Pandemic.
  Kanskje den kan gi noen svar på det du spør om.
  Den gale Alex Jones på Infowars klarer faktisk å spa opp aktuelle videoer/fotos fra militariseringen av USA som skal være planlagt som 6 måneder unntakstilstand eller/ og Martial Law. Nøyaktig det samme gjelder nå i Bayern: Portforbud. Ausgangssperre.

 8. Lørdag ettermiddag fra Stortinget : Loven skal gjelde en måned.
  …Stortinget raskt blir orientert når regjeringen benytter seg av fullmakten. Regjeringen skal skriftlig orientere Stortinget om endringer de gjør"… Et mindretall, 1/3 av Stortinget kan stoppe det.
  Stortinget er nå enig om en begrenset fullmaktslov

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

14 flere kommentarer

Deltakere