Men hvorfor kaller vi det klassekamp?

194
Et oligarki av finanskapitalister mener at de har rett til å forme framtida på kloden.

I vår analyse av den offensiven som verdens milliardærer fører an i under påskudd av «klima» skrev vi: Nå handler det ikke lenger om klima. Dette er rå klassekamp.

Noen lesere har reagert på dette og spurt hvordan dette kan være klassekamp. Det er mange som er imot denne offensiven uten å definere seg som noen klasse, eller for den del, arbeiderklasse. Vi setter pris på disse innvendingene fordi det gir oss et utgangspunkt til å forklare den dramatiske endringa av de globale klasseforholdene som har skjedd særlig de siste to tiårene.

Hva er en klasse?

Klasser er store grupper mennesker som skiller seg fra hverandre utfra den rollen de spiller i den sosiale organiseringa av arbeidet, utfra sine forhold til produksjonsmidlene og i sin rolle i den sosiale organiseringa av arbeidet. Dermed skiller de seg også ut fra hvor mye av den samfunnsmessige rikdommen de rår over og hvordan de skaffer seg denne andelen.

Det er ikke nødvendig at medlemmene av en klasse er seg bevisst at de tilhører den eller den klassen. De holder at de opptrer som det. Vi snakker om objektiv klasseplassering og subjektiv forståelse av sin rolle i klassesamfunnet.

Marx skilte mellom «klasse i seg» og «klasse for seg». Det første betyr den objektive rollen man har, enten man innser det eller ei. Og det andre handler om å være seg sin klasseposisjon bevisst og handle og organisere seg deretter.

Monopolborgerskapet som klasse

Monopolborgerskapet, altså den delen av kapitalistklassen som kontrollerer finansinstitusjonene, bankene, de multinasjonale selskapene og så videre, har lenge hatt elementer av å være en egen klasse, nettopp utfra kriteriene ovenfor. Men det har reist seg innvendinger om at tross alt er det å eie kapital og hente inn profitt gjennom dette eierskapet felles for alle kapitalister, store som små. Det er mer som forener enn som skiller, har motstemmene sagt.

Men dette lar seg bare avgjøre konkret, gjennom studier av den virkelige verden.

Mens imperialismen endelig definerte seg som en ny fase i kapitalismen rundt forrige århundreskifte, slik det er forklart av Lenin og andre, har monopolborgerskapet i stigende grad trådt fram, ikke bare som en klasse i seg, men mer og mer som en klasse for seg, som en aktiv, bevisst politisk aktør for egne klasseinteresser.

Dette er presist oppsummert av en av de mest framtredende medlemmene av denne klassen, multimilliardæren Warren Buffet:

Det pågår en klassekrig, det er riktig. Men det er min klasse, den rike klassen, som fører denne krigen – og vi vinner.

Her gir Buffett uttrykk for en markant klassebevissthet. Han vet at han tilhører denne klassen som fører sin klassekrig mot resten, og han opptrer som det. Han er subjektivt bevisst sin klasseposisjon.

Men også dersom vi ser på de andre kriteriene, har det skjedd et skille. Fra begynnelsen av 1990-tallet har kapitalakkumulasjonen på stadig færre hender skutt fart, og i vårt århundre er de ultrarike uten konkurranse på toppen av samfunnet.

Denne grafen viser at de rikeste 0,01% av samfunnet ikke bare er tilbake der de var før krakket i 1929, men at de har ranet til seg enda større andel av den samfunnsmessige rikdommen enn den gangen.

Bloomberg publiserte i 2019 sin årlige oversikt over rikdommen til de rikeste familiedynastiene i verden. Den rikeste av disse familiene, Walton-klanen, som eier Walmart, blir 4 millioner dollar rikere hver time, skriver avisa. Fem år tidligere skrev Bloomberg at de rikeste av de rike har aldri vært rikere enn de var da, «de er i en klasse for seg».

De rikeste 0,01% (hundredelsprosent, eller 1% av 1%) eide da 11,1% av all formue i USA. De rikeste 16.000 familiene disponerte over 6000 milliarder dollar, eller like mye som de to tredelene som er nederst på stigen.

En annen rapport, utarbeidet av finansbanken Credit Suisse, bekreftet dette bildet. De rike blir rikere på menneskehetens bekostning. Og de ultrarike er så rike at det er vanskelig å forestille seg.

Slik ser Credit Suisse formuespyramiden i verden:

gwp

0,7 % av menneskeheten eier altså 41% av all verdens formue. Disse rikingene utgjør totalt 32 millioner mennesker.

Credit Suisse har analysert denne gruppa mer detaljert, og det gir noen ekstra dimensjoner til det hele.

Menneskeheten 7 100 000 000
1 til 50 mill $ 31 400 000
50 til 100 mill $ 64 800
100 til 500 mill $ 30 800
Over 500 mill $ 3 100

De 32 millionene rike kalles high net worth individuals (HNWI), og det er personer som har over en million dollar i investerbar formue, altså utenom hus, landsteder og liknende.

de rike

De ultrarike

Men blant dem finnes det ei gruppe av ultrarike, som kalles ultra high net worth individuals (UHNWI). Det er folk med minst 50 millioner dollar i investerbar formue. I følge Credit Suisse utgjør de 98.700 personer i hele verden.Mens de rike utgjør 0,45% av menneskeheten, utgjør de ultrarike 0,31% av de rike:

De ultrarike er 0,31% av de rike.
De ultrarike er 0,31% av de rike.

Vi er nå nede på ei gruppe som utgjør 0,14% av menneskeheten, og som hver seg har minst 50 millioner dollar i investerbar formue.

Men selv de ultrarike deler seg i ulike grupper. Slett ikke alle har like mye formue og makt.

fordeling av ultrarike

Hva skal man kalle den rikeste gruppa, de med investerbare formuer på over 500 millioner dollar (3,2 milliarder kroner)? Superultrarike?

De utgjør i alle fall 3100 individer eller 0,00004% av menneskeheten.

Jeg mener å se tendenser til at det er i ferd med å danne seg en overnasjonal klasse av ultrakapitalister. De er ikke lenger bundet av nasjonale begrensinger. Planeten er deres lekegrind, og de henter ut sin profitt hvor de måtte ønske og plasserer den (eller gjemmer den) der de måtte ønske.

Og blant dem finnes det ei gruppe på 3100 mennesker som er rike som troll, og som utplyndrer alt og alle. Innenfor den gruppa igjen finnes det noen få hundre individer som er Masters of the Univers, og som dikterer reglene for spillet og bryter de samme reglene når det passer dem.

I andre artikler har vi vist at dette sjiktet også kontrollerer bankene, våpenindustrien, alle de viktigste industrisektorene, alle merkevarebedriftene, den farmasøytiske industrien, internettgigantene, mediene og så videre.

Et utsnitt av en plansje som viser kontrollen over sentrale merkevarer. Kilde: Bloomberg

Organisering som klasse

Måten monopolborgerskapet kontrollerer produktivkreftene på er også den samme. Mens forrige århundreskifte hadde sett en sammensmelting av industrikapitalen og finanskapitalen, har vi nå sett hvordan finanskapitalen har tatt fullstendig kontroll. Disse finansfyrstene er så mektige at de ikke bare kontrollerer alle bankene, de manipulerer også nasjonalbankene og overfører gigantiske mengder kapital til seg sjøl via statsbudsjettene i verden, slik det har skjedd etter finanskrisa, som virkelig ble en profittfest av de sjeldne for de ultrarike.

Men de organiserer seg også som klasse. De skaper politiske organisasjoner som tar vare på deres klasseinteresser og formulerer deres program.

I USA er en slik klasseorgansiering synlig gjennom ikke minst Council on Foreign Relations, som er det virkelige partiet til overklassen der.

Council on Foreign Relations – Det virkelige partiet for overklassen i USA

På det internasjonale nivået er det ikke minst World Economic Forum, som er en interesseorganisasjon for de 1000 rikeste multinasjonale selskapene i verden, som spiller en slik rolle. De har også andre klasseorganer, slik som Trilateralkommisjonen og Bilderberg-gruppa. Men det er WEF som framstår som deres samlende globale klasseorganisasjon, og der politikken med å ta kontroll over FN-systemet og bruke det til å privatisere det meste i verden, fra helsesystemene, til pensjonene, til utdanningssystemene, til vann, strømforsyning, og kort sagt alt som får samfunnet til å fungere.

Det er dette vi mener med at de fører klassekamp. De ultrarike fører en rå og brutal klassekamp for å legge hele verden under seg i enda høyere grad enn de har klart til nå. For dette formålet bruker de ethvert påskudd som kan kaste folk blår i øynene, som de nå gjør med «klima». Men det handler ikke om klima. Det handler om at Warren Buffet, Bill Gates og deres ultrarike kolleger vil feie nasjonalstatene over ende og sjøl ta den direkte styringa. Og det er naturligvis til stor fordel for dem at de undertrykte ikke skjønner at det er en klassekamp som pågår.


Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Mari Mari says:

  Det var ingenting galt med artikkelen. Det var ren logikk.
  Elbiler er bra for miljø for de bruker ikke olje eller bensin. Bra å glemme at de derimot må ha andre ting eliten vil ha oss krige for så batteriene til disse miljøvennlige bilene kan bli produsert av andre miljøforurensende stoffer. Så kan krigene for olje fortsette for andre og mer lukrative ting det kan brukes til. Ikke oppvarming eller strøm da for da finnes det jo ingen grunn til å rasere miljøet for å sette opp disse vakre vindmøllene så blir jo fuglereservatene borte og reinsdyrnæringen og da er det fritt frem for gruvebedriftene og grave opp alt de vil.
  Ja, våre politikkere er veldig gode til å heve sin egen inntekt gjennom bestikkelser fra de som tjener grovt på å ødelegge Norge.
  Sorry, jeg skjønner ikke hva det var som var galt eller vanskelig å skjønne med artikkelen om klassekampen fordekt som miljøengasjement.

 2. Avatar for runeulv runeulv says:

  Og dette hadde ikke vært mulig om ikke den revolusjonære klassen dolket den hvite arbeiderklasen i ryggen, med utrensingene av enhver som påpekte at arbeidere også har andre identiteter enn arbeiderklasse, slik at det var fritt frem for kapitalistene for å fylle opp med innvandring, i trygg forvissing om at sosialistene ville stilne enhver stemme som protesterte.

 3. Alligevel bider man mærke i, at politikerne, den “marxistiske venstrefløj” og de fleste bilder sig selv og hinanden ind - og dét endnu mere skingert end nogensinde hér under den enerådende postkoldkrigs-neoliberalisme, at vi har demokrati, og altså underforstået nærmest lever i et klasse-lige eller klasseløst samfund.
  Den “moderne” venstrefløj har altså behændigt pillet hjørnetænderne ud af Marx og Lenin, som ellers gang på gang accentuerede, at vi lever i et klassesamfund under borgerskabets diktatur, sløret som formelt repræsentativt demokrati.
  Det burde egentlig være elementært let-gennemskueligt, at den klasse, der har tilegnet sig produktionsmidlerne, og dermed har den økonomiske magt i samfundet, også har den politiske og ideologiske magt i samfundet. Hvordan pokker skulle borgerskabet ellers sætte sin magt igennem, hvis den ikke samtidigt eksplicit eller implicit tavst indforstået havde den politiske og ideologiske magt? Dets ideologiske magt udtrykkes fx via den generelle og indforståede tilslutning til dens overordnede begreber som demokrati- og frihedsbegrebet (hvordan lønslaveri som samfundets produktionsform så end hænger sammen med frihed!) .
  Staten får sin indtægt ved at beskatte kapital og lønarbejde, som borgerskabet jo behersker. Staten og dens finansiering, herunder af stats-, uddannelses- sundhedsapparatet, infrastrukturen, velfærdssamfundet,osv, er altså afhængig af private kapitalgruppers indtjening, hvilket jo sætter staten i en unik afhængigheds-position til disse - hvorfor man måske bedre forstår at statens politiske apparat hele tiden promoverer kapitalens/ borgerskabets interesser - det være sig arbejdsmarkedspolitik, infrastruktur, udenrigspolitik.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  DE rike vinner takket være folk som deg, som er mer opptatt av å holde folk som ikke har den samme genetiske sammsetningen som deg selv unna matfatet, enn hvem som bestemmer at det skal være sånn.
  Du er som en pavlovsk hund.

 5. Per Dorup: det du skriver om “marxistisk venstrefløy” kan være riktig når det gjelder Danmark,men ikke i Norge. Her er absolutt alt som har med marxisme å gjøre utryddet til fordel for grønn industrireising og EUs politikk om New Green Deal. Kursen dette miljøet har i Norge er å være Ja til EU ved valget i 2021,iallfall dypt splittet.
  Her har man en humoristisk situasjon.Berit Jagman heter en dame med lang fartstid i RV/Rødt. Hun er behørig intervjuet i Aftenposten 30 januar 2020 hvor hun redegjør for - som leder av Grønland Beboerforening - at bydelen drukner i kriminalitet. “11,6% av all kriminalitet i hele Norge skjer her”. Jagmann: “Vi kan ikke akseptere at alle byens rusmisbrukere og kriminelle er her.”
  Den blogg som da i årtier har skrevet og dokumentert denne utviklingen av Oslo øst heter Human Rights Service.
  Men den er da etter EU-kriterier ikke politisk korrekt og får lunkne 1,8 millioner kroner i statsstøtte.
  Klassekampen derimot er hundre prosent politisk korrekt og får årlig 44,9 millioner i statsstøtte.
  Nå vil da den “marxistiske venstrefløj” frata HRS disse kronene og Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier til Klassekampen i dag:
  “Staten kan ikke finansiere en blogg som nører opp under fordommer mot muslimer.”
  Derfor er det all grunn til å tro at RV/Rødt veteranen Berit Jagmann aldri vil bli intervjuet i Klassekampen om kriminaliteten på Grønlamd. Borgerlige Aftenposten kan skrive om slik vulgære folkelige problemer.

 6. Avatar for FMD FMD says:

  De rike er tilhengere av, og står bak masseinnvandring. De rike er tilhengere av, og står bak globalisering og åpne grenser. Bernie Sanders kom med det som kommer til å bli en historisk uttalelse: “Open borders? That´s a Koch brothers proposal.”
  De rike bruker splitt og hersk som sin hovedstrategi for å få det de vil ha, en utømmelig kilde til slaver.
  Det er det fri flyt av mennesker over landegrenser egentlig handler om.
  Nyttige idioter som støtter de rike sine strategier og interesser basert på føleri og dogmer, bør tenke over hva de egentlig er med på å skape.
  Matfat? Så landene hvor masseinnvandringen stammer fra har ikke matfat?

 7. Avatar for Erland Erland says:

  «Overklasse» er da et greit ord? «Underklasse» også egentlig. På mange måter ligner samfunnsstrukturene mye på det som var i middelalderen…

  Er det så eksakt? Hva med de som må på trygd av forskjellige grunner? De er ikke lønnsmottakere. I mange land er det også skyhøy arbeidsledighet, disse er heller ikke lønnsmottakere. I Norge skjules arbeidsledigheten delvis av trygder. Og at mye av arbeidet automatiseres gjør ikke det saken bedre.

  Så oppsummert; ordet «lønnsmottakerklasse» er vel snarere upresist.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

186 flere kommentarer

Deltakere