Politikere i regnbuerus – totalitær politikk på trappene

35

De som syntes det gikk for langt da aktivister, også politikere krevde at det såkalte regnbueflagget må vaie på offentlige bygg, og at alle må gå i “PRIDE”-tog, har ikke sett en brøkdel av det visse politikere ønsker å tvinge på befolkningen. Nå skal alle barn og unge blir fortalt at kjønn er flytende, fetisjisme, bondage, sado-masochisme er legninger som skal ha diskrimineringsvern og beskyttes særlig, at gutter kan få menstruasjon, at piker kan ha penis og at man kan være gift med så mange man vil av gangen.

Såkalt “queer”-ideologi skal indoktrineres i barna, og denne ideologien fremmes av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de Grønne og Sosialistisk Venstreparti i denne omgangen.
De synes være helt besatt av det som kalles “kjønnsmangfold”.
Forslagene fra de tre partiene er som å lese programmet til FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold.

Forslagene skal behandles i Stortinget,
FRIST 31.10. kl.12.00 til å sende inn høringsnotater.

Inntrykket er at Ap, MDG og SV ønsker å dele opp befolkningen etter seksuelle preferanser, en slags seksuell sekterisme og alle tre partier har fremmet forslag til Stortinget som kan betegnes som ekstreme. 

En stor urett blir begått mot barn og unge. Representantene fra Ap, MDG og SV som nå baner vei for «queer»-ideologi inn i hele samfunnet skal ikke senere kunne komme og si at de ikke visste, at de ikke forstod. De er ansvarlige, og de skal holdes ansvarlig.

Å «bryte med normen»

Vi har som demokrati bestemt at vi ønsker å verne utsatte mennesker mot diskriminering basert på seksualitet og kjønn. For å nå frem til disse menneskene, har demokratiet valgt å investere i organisasjoner som jobber for å fremme aksept og forståelse for mennesker som “bryter med normen”. Forståelsen av hva det vil si å «bryte med normen» er i de aller fleste tilfeller begrenset til de seksuelle legningene homofili og bifili. Et argument for at disse legningene trenger aksept i samfunnet, er at de forstås som en karakteristikk ved et menneske som ikke kan endres, ikke er et valg og at mennesker dermed ikke skal måtte stilles til ansvar for noe som er utover deres kontroll.

Normbryting i 2019 har beveget seg forbi seksuelle legninger, og organisasjonene vi har investert i for å gi homofile og bifile solidaritet, har i dag helt andre uttalte mål. Spesielt er agendaen for å øke aksept og forståelse for seksuelle preferanser i stedet for seksuelle legninger, en agenda som trenger nøyere ettertanke. 

Seksuelle preferanser er, i motsetning til legninger, noe man kan stilles til ansvar for, og som samfunnet gjennom en rekke normer, aktivt regulerer. Så lenge disse preferansene utføres i private sfærer spiller det liten rolle for folk flest, men vi har blant annet normer for seksuell aktivitet i offentlige rom. Det finnes ingen seksuelle legninger som medfører voyeurisme eller blotting, men det finnes seksuelle preferanser og fetisjer hvor dette er svært vanlig.   


Queer-ideologi krever det grenseløse

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold får fullt gjennomslag for sin “queer-ideologi” i forslagene fra representantene som gjengis her under. Dette er en forening som mener at menn er kvinner og kvinner er menn om de sier så, foreldre skal ikke lenger kalles mor og far, biologisk tilknytning skal ikke ha noen betydning for “familie” og FRI er også for eggdonasjon, prostitusjon, porno, surrogati, og de mener barn og ungdommer må lære om fetisjisme, bondage, sado-masochisme, dominans og at dette og annen utagerende seksuell aktivitet, skal ha eget diskrimineringsvern i loven.
FRI fremmer såkalt “queer”-ideologi”, en ideologi som vil knuse alt som er “normativt” og erstatte det med det grenseløse. FRI kaller programmet sitt “Rosa Kompetanse”. Dette programmet er allerede inne i skoler og barnehager. Rosa Kompetanse er et politisk-ideologisk program.

Vil du ikke, så skal du

Nå ønsker disse norske politiske elitene å tvinge dette på hele befolkningen. Om de får det som de vil kan du risikere bot eller fengsel om du påpeker at en person med penis faktisk ikke kan være en lesbisk kvinne. 

Barn, unge, politi, helsepersonell, alle skal, i følge disse politikerne tvinges til å fornekte vitenskap og fysisk virkelighet og fremme “queer”-ideologien til FRI.

Det er et falsum å sette sammen lesbiske, homofile, bifile og intersex med trans og queer.

Legning vs.preferanse

LGBTQI står for Lesbisk, Homofil, Bifil, Trans, Queer, Interkjønn.
Lesbisk, homofil, bifil er legninger.
Legning og preferanse er ikke det samme.
Interkjønn, nå som regel kalt personer med uklare kjønnskarakteristika har overhodet ikke noe i denne bokstavrekken å gjøre. Interkjønn er betegnelsen på fysisk avvik på kjønnsorganer, og/eller hormonelle avvik, men har ingenting med hverken legning, preferanser eller seksuelle fetisjer å gjøre. 

LGB bryter ut av bokstavrekka

I Storbrittania har nå homofile, lesbiske og bifile brutt ut av landets eldste og største organisasjon for LGBT Stonewall, og dannet sitt eget forbund kun for lesbiske, homofile og bifile, ikke for trans, fordi de opplever at transideologien er homofiendtlig. 
I følge transideologi kan menn være «lesbiske kvinner» om de sier at de er det. Lesbiske kvinner og homofile menn er homoseksuelle, altså tiltrukket av det samme kjønn, av sitt eget kjønns genitalier. Det er ikke tiltrekning til en kjønnsidentitet.
I følge transideologi er dette transfobt. Homoseksuelle menn møter ikke krav om å akseptere «menn med vagina», mens lesbiske kvinner rapporterer om press, trakassering, vold og voldtekt begått av menn som mener at deres penis er en «kvinnelig penis». Omlag 80-90% av menn som kaller seg kvinner har ikke operert vekk penis og testikler. Angela C. Wild har forsket på dette, og hennes funn er svært urovekkende.

Angela C. Wild presenterer sin forskning på hva lesbiske kvinner utsettes for av transaktivister. Disse krever at lesbiske kvinner må ha sex med «lesbiske med penis».

Jeg anbefaler å klikke på lenkene og lese begrunnelsene til representantene. Jeg har kun kommentert noen av punktene.

Representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om en aktiv regnbuepolitikk for å styrke kjønns- og seksualitetsmangfold .

Kan leses i sin helhet HER

 • 1. Stortinget ber regjeringen gå gjennom grunn- og videreutdanningen for lærere og barnevernspedagoger med formål å inkludere temaene normkritikk, minoritetsstress, seksuell helse og kjønns- og seksualitetsmangfold som en obligatorisk del av det offentlige utdanningstilbudet.
 • 2. Stortinget ber regjeringen, i arbeidet med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring, om å inkludere kompetansemål om normkritikk, minoritetsstress, seksuell helse og kjønns-, relasjons- og seksualitetsmangfold der det er relevant, og spesielt i faget KRLE.

Kommentar:
Dette må komme i konflikt med tros-og religionsfrihet. I Storbrittania har foreldre nektet å sende sine barn på skolen på grunn av slike program. Denne politikken legger det opp til sekterisme, at fremfor for å samle folket, skal vi deles opp i så mange seksuelle minoriteter som mulig, og alle andre må forstå hvor vondt det er å være minoritet.

 • 3. Stortinget ber regjeringen, i arbeidet med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring, om å inkludere kompetansemål om hva som er positive seksuelle relasjoner, grensesetting, forebygging av voldtekt og aksept og forståelse for seksuelle minoriteter.

Kommentar:
Hvem skal bestemme hva som er “positive seksuelle relasjoner”? FRI? Vi må via lover vi allerede har tolerere seksuelle minoriteter, men vi kan ikke tvinges til å hverken akseptere eller forstå seksuelle minoriteter. Man skal ikke måtte tvinges til å bifalle hverken sadisme eller fetisjisme. Kvinnegruppa Ottar arbeider aktivt mot BDSM – skal dette nå betegnes som «hatefullt og diskriminerende»?

 • 4. Stortinget ber regjeringen klargjøre at konversjonsterapi for homofile, bifile, lesbiske og transpersoner ikke er tillatt i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven, og om nødvendig fremme forslag om en endring av likestillings- og diskrimineringsloven som sørger for dette.

Kommentar:
Det finnes både hetero- og homofile som ønsker hjelp til å finne ut av sin egen seksualitet, enten via sin menighet, psykologer eller andre. Nå skal de nektes dette, da de som kunne ha hjulpet dem kan risikere å bli straffet. Hvem skal ta ansvar for de sjelekvaler disse menneskene vil påføres? 
Fremgangsmåten overfor barn med kroppsdysfori er å bekrefte deres innbillning at de er “født i feil kropp”. Mange studier viser at 
opptil 90% av barn vokser av seg disse vrangforestillingene. De aller fleste barn med kroppsdysfori har samsykelighet. Det betyr at de har flere mange psykiske lidelser som depresjon, spiseforstyrrelser, autisme, mm. Barna skal altså nektes hjelp til disse fordi det skal regnes som “konversjonsterapi”. Det er ingenting som tyder på at den “behandlingen” unge får med hormoner og kirurgi letter deres lidelser, snarere tvert i mot. Da britiske NHS nylig utførte oppfølgingsstudier av effekten av pubertetsblokkere på barn, viste det seg at til og med psykisk problematikk (selvmordstanker, selvskading, angst  og misnøye med egen kropp økte hos jenter ved behandling med pubertetsblokkere

 • 5. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en handlingsplan for et kompetanseløft om transtematikk, seksuelle minoriteter og relasjonsminoriteter i skoleverket, skolehelsetjenesten, barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, helsevesenet, politiet, Utlendingsdirektoratet og barnevernet.

Kommentar:
Relasjonsminoriteter omfatter blant annet for flekoneri. 

 • 6. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer for at alle nye skolebygg og offentlige institusjoner skal ha kjønnsnøytrale toaletter og garderober.

Kommentar:
Dette er uhørt. Piker og kvinner skal ikke tvinges til å dele toaletter og skifterom med gutter og menn. Der dette har blitt innført i andre land har det store negative konsekvenser for piker og kvinner. 

 • 7. Stortinget ber regjeringen innhente kunnskap om levevilkår og psykisk helse for aseksuelle, aromantiske, BDSM-ere/fetisjister, relasjonsminoriteter, ikke-binære og transpersoner i Norge, og foreslå tiltak for å redusere utfordringene for disse gruppene.

Kommentar:
Det er en personlig sak om en ikke vil ha sex med andre, ikke er romantisk interessert i andre, dyrker sære former for sex,  almennheten skal ikke måtte forholde seg til alle andres sexliv, eller tvinges til å bifalle andres preferanser. Alle mennesker tilhører et kjønn. Å bruke et begrep som «ikke binære» er å fornekte vitenskap og fysisk virkelighet.

 • 8. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innføre en tredje juridisk kjønnskategori.

Kommentar:
Det finnes bare to kjønn. Å påstå noe annet er å benekte vitenskap.

 • 9. Stortinget ber regjeringen utarbeide nødvendige forslag til lovendringer som styrker transpersoners rettsvern i straffeloven.

Kommentar:
Dette er brudd på tros-, tanke- og ytringsfriheten og krav om at folk skal tro på eller i alle fall bekrefte magisk tenking og fornekte fysisk virkelighet. Man kan ikke skifte kjønn.

 • 10. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å innlemme all diskriminering på grunnlag av seksuell praksis mellom samtykkende voksne, som ikke overskrider andres grenser, i likestillings- og diskrimineringsloven.

Kommentar:
Hva menes egentlig med dette? Dette må da komme i konflikt med sexkjøploven? 

Representantforslag fra stortingsrepresentantene Anette Trettebergstuen, Ingvild Kjerkol, Lene Vågslid, Jonas Gahr Støre, Kari Henriksen, Trond Giske, Hadia Tajik og Tuva Moflag om styrking av LHBTI-politikken

Kan leses i sin helhet HER

 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby at såkalt kjønnsnormaliserende kosmetiske inngrep (som ikke er medisinsk nødvendig) skjer før barnet selv er i stand til å samtykke.

Kommentar:
Her har nok AP det som tidligere ble kalt interkjønn i tankene, men det er mange år siden det ble foretatt kosmetiske inngrep på barn med uklare kjønnskarakteristika tilstander i Norge. Interkjønn kan dog medføre dødelige tilstander som i visse tilfeller krever akutt behandling, og i andre tilfeller gjennom en betydelig økning for risikoen for kreft. Talspersoner for personer med uklare kjønnskarakteristika har bedt om å bli tatt ut av debatter som omhandler «kjønnsidentitet» i årevis, da deres behov ofte er i direkte motsetning til dette.

Har barn samtykkekompetanse? Hjernen er ikke ferdig utviklet før man er 25 år gammel, derfor får man ikke sterilisere seg før man er 25 år gammel. Så hvordan kan man da akseptere at barn med kroppsdysfori, med overveldende sannsynlighet forbigående kroppsdysfori, kan selv avgjøre et de er “født i feil kropp” og få “kjønnsbekreftende behandling” med hormoner og irreversibel kirurgi lenge før det? 

 1. Stortinget ber regjeringen styrke politiets ressurser til arbeidet mot hatkriminalitet.

Kommentar:
Politiet mangler allerede ressurser. Nå ønsker altså AP at den vage “hat”-etiketten skal brukes hyppigere. Dette er helt uholdbart. Hat er en følelse. Følelser kan ikke forbys. Vi straffer handlinger, ikke tanker eller følelser. Nærmest hva som helst kan kalles en hat-forbrytelse i kjønnsmangfoldets era.
I England etterforsker nå politiet en sak som er betegnet som “hat-kriminalitet”: En pornoskuespiller som ser ut som en kvinne fikk likevel ikke oppdraget da det viste seg at vedkommende har penis og testikler. Vedkommende sier at dette er diskriminerende. Politiet mener at mannen som skulle lage filmen ikke kan nekte å engasjere vedkommende på grunn av mannlige kjønnsorgan.


I Canada har flere innvandrerkvinner med skjønnhetssalonger, noen i egne hjem, minst en av dem dypt religiøse, blitt trakassert av en mann som påstod han var kvinne, fordi kvinnene ikke ville vokse underlivet hans, og dermed måtte ta på hans penis og testikler. På grunn av loven, den samme som vi har i Norge, kunne «Jessica», née Jonathan, påberope seg diskrimineringsvern. Riktignok hadde ikke Yaniv juridisk sett endret kjønnssatus på det tidspunktet, men fordi han kunne selverklære seg som kvinne ble alle avvisninger av å ta på hans genitalier ansett som «hatefulle» og «diskriminerende». Yaniv krevde erstatning fra kvinnene.
Etter år med trakassering, og trusler om rettslig pågang, har noen av kvinnene måttet legge ned bedriften. Nå har endelig saken blitt avgjort, og det har kommet fram at Yaniv i stor grad var drevet av rasisme og hadde også økonomisk vinning som motiv.

Skal norske kvinner også anmeldes for «hat» om de ikke vil betjene mannlige kjønnsorganer? Skal kvinner anmeldes for «hat» om de ikke godtar at en person med mannlige genitalier og skjegg er «kvinnelig helsepersonell» og kommer for å vaske dem eller undersøke dem? Skal foreldre måtte godta at mannlige lærere oppholder seg i jentegarderoben, fordi de er «kvinner»?
Det kan synes søkt å fremheve slike mulige hendelser, men loven godtar at menn med inntakt mannlig fysikk kan erklære seg for kvinner, og om kjønnsidentitet skal ha diskrimineringsvern vil dette kunne bli realiteter.
På grunn av slikt vern kan heller ikke foreldre kreve å få vite at speiderlederen som skal dele telt med deres døtre egentlig er en mann.

«Jeg har i lang tid lurt på hvorfor det tar så lang tid med en lovendring som etter mitt syn burde kunne gjøres umiddelbart», sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

 1. Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby konverteringsterapi.

Se tidligere kommentar om dette.

 1. Stortinget ber regjeringen styrke arbeidet med Rosa kompetanse i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak, og sørge for at det gjøres systematisk og landsdekkende.

Kommentar:
FRI som leverer Rosa Kompetanse for sexkjøp, for eggdonasjon og surrogati,alt ulovlig i Norge.
Vi har offentlige diskusjoner om kristen formålsparagraf, men ingen debatt om at en politisk-ideologisk forening reiser rundt på skoler og barnehager. Det er uholdbart at en slik organisasjon skal favoriseres på denne måten. FRI sitt opplegg er ideologisk, ikke vitenskapelig.

 1. Stortinget ber regjeringen styrke bevilgningene til LHBTI-arbeid gjennom organisasjonene på feltet, «LHBTI-potten», i fremtidige forslag til statsbudsjett.  Stortinget ber regjeringen sikre Skeivt Arkiv i Bergen fortsatt drift i fremtidige forslag til statsbudsjett.

Kommentar:
FRI representerer ikke majoriteten av homofile og lesbiske, de har knapt 3000 medlemmer. I likhet med andre lands tilsvarende foreninger er FRI først og fremst opptatt av trans- og queerideologi. FRI får allerede et tosifret antall millioner fra felleskassen. Det er grunn til å spørre hvorfor en slik liten forening får så mye penger og gis anledning til så mye påvirkning. Dette henger ikke på greip.

 1. Stortinget ber regjeringen sikre magasinet Blikk fortsatt drift og mulighet til videre formidling via skolebibliotekene.

Kommentar:
Blikk inneholder pornografiske bilder. Dette er ikke noe som hører til i skolebiblioteker.

 1. Stortinget ber regjeringen sørge for at alle kommuner oppretter konkrete LHBTI-handlingsplaner.

Kommentar:
Lesbiske, homofile og alle andre mennesker i Norge har de samme rettighetene. Homofile, lesbiske og bifile har kjempet for å bare være vanlige, de krever ikke annet enn likhet for loven, interkjønn har et medisinsk anliggende og talspersoner for de med uklare kjønnskarakteristika har bedt om å bli tatt ut av debatter som omhandler «kjønnsidentitet» i årevis, da deres behov ofte er i direkte motsetning til dette. Transpersoner er en vag betegnelse på alt fra menn som kler seg i kjole en gang i måneden til barn med kroppsdysfori. Å bruke en slik sekkebetegnelse er i beste fall skjødesløst, å skulle lage “handlingsplaner” som om det var en ensartet  gruppe kan bli fatalt.

 1. Stortinget ber regjeringen igangsette et utredningsarbeid om innføring av en tredje kjønnskategori i Norge.

Kommentar:
Det finnes to kjønn. Å påstå noe annet er å fornekte fysisk virkelighet. 

 1. Stortinget ber regjeringen styrke regionale fagmiljøers kompetanse om kjønnsdysfori og sørge for tiltak for bedre tilgang på behandlingstilbud for denne pasientgruppen.

Kommentar:
I Sverige er det nå full oppvask, nettopp fordi den type desentralisering har ført til utstrakt irreversibel “behandling” på barn. Det er helt uforståelig at man her overkjører det fremdragende fagmiljøet på Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (NBTS) som på det sterkeste fraråder desentralisering. I SVT-dokumentaren Tranståget og tonåringsflickorna gir overlege Anne Wæhre ved NBTS uttrykk for at det ikke finnes tilstrekkelig vitenskapelig belegg for behandlingen man gir den nye gruppen tenåringsjenter med raskt oppkommen kroppsdysfori, som ønsker å «bli» gutt.

Helsedirektoratet må utrede de medisinske konsekvensene av de nye diagnosene fra Verdens helseorganisasjon (WHO) før de desentraliserer behandling av transpersoner.

Også representanter for SV har fremmet forslag om blant annet desentralisering av irreversibel kirurgi og det som fagfolk karakteriserer som eksperimentell hormon»behandling» på barn og unge.


Representantforslag fra stortingsrepresentantene Sheida Sangtarash, Freddy André Øvstegård, Solveig Skaugvoll Foss og Solfrid Lerbrekk om å sikre alternative behandlingstilbud for transpersoner. Les hele HER

 1. Stortinget ber regjeringen sørge for at behandlingsmonopolet hos Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme på Rikshospitalet fjernes, og at hormonbehandling og brystkirurgi (fjerning eller implantat) tilbys flere steder landet, etter LEON-prinsippet (laveste effektive omsorgsnivå).
 2. Stortinget ber regjeringen sikre at brukerperspektivet blir involvert i utviklingen av nye nasjonale retningslinjer for behandling av transseksualisme, og at retningslinjene er i tråd med internasjonale retningslinjer og følger den oppdaterte diagnosemanualen ICD-11.
 3. Stortinget ber regjeringen utrede hvordan de som ønsker kjønnsbekreftende behandling, best kan sikres retten til ny vurdering, og hvordan ventetiden kan reduseres.
 4. Stortinget ber regjeringen utrede og komme tilbake til Stortinget med en sak om situasjonen for personer som er blitt behandlet, er under behandling eller er blitt avvist eller venter på behandling ved Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme, og foreslå tiltak for å gi et forbedret og styrket tilbud.
 5. Stortinget ber regjeringen vurdere skandinavisk samarbeid for samordning av det kirurgiske tilbudet om kirurgi på kjønnsorganer, for eksempel ved Karolinska Universitetssjukhuset, for å sikre god nok kvalitet gjennom et stort nok behandlingsvolum.

Ingen av forslagsstillerne legger vekt på at barn og unge voksne bør har krav på kunnskapsbasert og kvalitetssikret informasjon og forsvarlig medisinsk behandling forankret i relevant forskning. Det er fullstendig uforsvarlig.

Mange angrer, men kastes ut i kulden

I de landene som har vært mest aggressive i å hormonbehandle og operere friske kropper er det nå hundrevis, muligens tusenvis som angrer. Fordi det er så stigmatiserende og skamfullt å stå frem som angrer er det umulig å vite hvor mange det dreier seg om. De er nemlig overlatt til seg selv.

Det finnes ikke ett offentlig tilbud til de som angrer. Primus motor for ideologien i Norge, Espen Ester Pirelli Benestad påstår at så godt som ingen angrer. Dette er usant.

Angrere, så kalt «detransisjonerte» rapporterer at de blir hundset av transmiljøene, til og med truet. Hvor mange som tar sitt liv vet ingen, for det finnes ikke noe langtidsoppfølging, men det er kjent at selvmordsfare og selvskading øker i unge som er under behandling. De får jo ikke behandling for det som egentlig feiler dem, «kjønnsdysfori» trumfer alt.

Hva skal Norge tilby kastrerte menn som finner ut at de egentlig «bare» var homofil og feminin og som angrer på at de fikk skåret av seg penis?
Hva skal Norge tilby unge kvinner som «våkner» i tyveårene og innser at de angrer på at de har fått skåret av seg sine friske bryst, fjernet livmor, og som for alltid vil ha skjeggvekst, benskjørhet og mørk stemme, og mister håret på hodet?

En stor urett blir begått mot barn og unge. Representantene fra Ap, MDG og SV som nå baner vei for «queer»-ideologi inn i hele samfunnet skal ikke senere kunne komme og si at de ikke visste, at de ikke forstod. De er ansvarlige, og de skal holdes ansvarlig.

Trodde hun var gutt, ble behandlet, i dag angrer hun bittert.
“Jeg kan ikke gjemme meg lengre, alle kan se hva jeg er”.
Sametti ble behandlet med hormoner og kirurgi i flere år. Brystene ble operert bort, stemmen ble mørkere, og hun fikk mer på hår på kroppen. Disse endringene må hun nå leve med.
Hun er én av tusenvis.

Leksikondefinisjonen av KVINNE og det biologiske faktum «Kvinner har ikke penis» er nå regnet som «hat-prat» i Storbrittania. Politiet etterforsker slike klistremerket som hatkriminalitet. Vil vi ha slike tilstander i Norge? Det får vi om likestillings- og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm og ledende politikere får det som de vil.

Det tas kjøtt fra underarm og lår for å lage en penisprotese. Komplikasjoner kan både føre til at penisprotesen faller av, alvorlige infeksjoner, mm Dette er kirurgi som utføres på friske kropper. En må ikke forveksle funksjonsnivået til en penisprotese med en ekte penis.
Tusenvis av kvinner får fjernet sine friske bryst.


KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Velkommen til “The new brave world” sier nå jeg.

  1984

 2. Avatar for Hammer Hammer says:

  Samfunnet, det Norske, det angloamerikanske spesielt, produserer diagnoser (ikke-vitenskaplige) på løpende bånd, ja hundrevis, for å fortelle deg og meg hvor syke vi er blitt og hvorfor vi er blitt så syk. Disse borgerskaps-styrte samfunnene har et stort og påtrengende behov, for å skjule og dekke over at det er SAMFUNN som et sykt, ja alvorlig SYKT. Så til de grader fremmedgjort fra det menneskelige vesen som overhode.
  Når de som “styrer” nekter å forstå eller ikke vil forstå, hvordan deres “styring”, ødelegger dagliglivet for de som sliter og daglig bærer byrdene for denne elendigheten, så er det på tide å avsette dem. :thinking:

 3. Det er bekymringsfullt at kampanjene er rettet mot barn og unge spesielt. Voksne kan lett overse den sterke påvirkningen fra unges sosiale medier, som LGBTQI, FRI og MeToo osv utøver på barn og unges sinn. Disse organisasjonene får stor media-overflate og når politikere fronter deres interesser får deres ekstreme krav autoritet.

  Den sterke fokuseringen på trans-kulturen og deres ideologi har bare pågått noen år i mediene, men noen år er lenge i et ungt menneskes liv, og inntrykkene som former en som menneske blir ofte livet ut.

  Hvordan skal biologi-undervisningen nå bli når disse organisasjonene sammen med politikerne presser skoleverket? Skal menn som mener de er kvinner og kvinner som mener de er menn protestere og hevde seg trakassert av etablerte vitenskapelige fakta? Det blir absurd å innføre et tredje kjønn for å imøtekomme trans-ideologien.

  Det er kjernefamilien med mor,far og barn de er ute etter å oppløse, NWO kreftene som står bak dette organiserte angrepet på kristne vestlige spesielt. Muslimer i sine maskuline klankulturer er ikke målet, for de opplever ikke dette er noe som kreves av dem i vestlige land. Deres forakt for vestlige blir bunnløs, for dem er dette et forfall av moral som bare øker motsetningene. Det er grunn til å tro at det er også NWOs plan for et Vesten i kaos.

 4. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Da burde du engasjere deg i å få stoppet galskapen. Eller ligger du tynt an i lengden. Dette er som en absurd reprise av mellom-krigstidens Berlin. Vi vet hvordan det endte- for de homofile.

 5. Hei Reidar.
  jeg er lesbisk og har vært del av det skeive miljøet siden jeg var 16 år. Jeg er utrolig glad for det våre formødre og. forfedre kjempet for: retten til kjærlighet mellom to av samme kjønn. Å hevde at Kari “rammer alle homofile i dette landet” og at innlegget ikke er særlig saklig er løse påstander som jeg forventer at du underbygger med eksempler. Jeg reagerer på FRI og Skeiv Ungdom sin dagsorden. Ikke så rart kanskje. De kjemper for surrogati, for ar det skal legaliseres å kjøpe sex av prostituerte og de har svært lav toleranse for de som mener vi kun har to kjønn. Slik jeg ser det er det FRI og det jeg kaller det skeive patriarkatet med sin politiske ideologi som vekker legitim harme. Det er legitimt å reagerer på at FRI vil ha økt tilgang til andres kropper gjennom surrogati, avvikling av sexkjøpsloven og lavterskel for at barn/unge skal kunne får tilgang på hormonblokkere og hormoner fordi de opplever kroppsdysfori. Det er legitimt å reagere på at at de som er kristne eller konservative blir avfeid som uaktuelle å lytte til fordi de er kristne eller konservative. Det er et legitimt sinne som kommer når det skeive patriarkatet presser nyspråk på alle og driter ut de som ikke vil ta dette i bruk: cis, polyamorøs, aseksuell, aromatisk, deminseksuell, genderfluid, trans, +++ i bruk. Det vekker legitimt harme når det skeive patriarkatet vil tvinge hele befolkningen inn i sin queer teori og bryte opp det som gir oss trygghet og rammer. Just saying. Det slår selvfølgelig tilbake på oss- også meg og deg, men det er det skeive patriarkatet sitt ansvar, ikke Kari sitt.

 6. Heller ingen av mine homofile/lesbiske venner står for den politikken FRI og Skeiv ungdom står for, så da er vi to .-) Jeg skiller mellom det jeg kaller det skeive patriarkatet og homofile som enkeltindivider. Men det er de med makt( det skeive patriarkatet) som har flerfoldige millioner og som direkte påvirker politikere. Nå vil de utdanne barn og voksne så vi sluses inn i samme ideologi. En ideologi jeg er livredd for. FRI og Skeiv Ungdom har store muskler og har LHBTQI + i alle partiene. Forslaget som politkerne kommer med er copy paste fra FRI og Skeiv Ungdom sine nettsider. Jeg mener det er den groteske politikken til FRI som skaper et legitimt sinne mot De skeive organisasjonene- men det drypper selvfølgelig rikelig med sinne på alle homser, lesber og transer - det er bare sånn det er. Det rammer også oss som ikke vil denne politikken. Det er derfor jeg også skriver om dette, jeg vil ikke ha på meg at jeg står bak FRI og Skeiv ungdom sin politikk. Kari er tøff som orker å varsle om dette. Trans aktivistene bruker alle mulige ufine måter å sverte henne på. Jeg har fulgt med så dette har jeg observert og også vært utsatt for selv. Jeg er som jeg skrev lesbisk og blir ikke med på at en biologisk mann på noe som helst måte kan bli lesbisk. At det finnes personer som får økt livskvalitet gjennom å få behandling på Rikshospitalet (NBTS) er også mitt inntrykk. Og det tror jeg er Kari Jaquessons inntrykk også. Men det får være med det, man kan ikke presse den opplevelsen man har av seg selv på andre. Kall en spade for en spade. En mann som går på hormoner og har fått uført kirurgiske inngrep som endrer på kroppen hans er akkurat det: En mann som går på hormoner og har fått uført kirurgiske inngrep som endrer på kroppen hans. Det har ingenting med verken lesbisk eller kvinne å gjøre. Da FRI byttet navn fra LLH forsvant lesbisk og homofil ut av navnet. Om det kommer et homohat så er det FRI og skeiv Ungdom og politikerne som får påta seg ansvaret - det er de som pusher grensene og dytter prideflagg, bdsm, og folks fetisher opp i fleisen på folk. Til orientering så har Stonewall i UK delt seg i to. Lesbiske, homofile og bifile har brutt ut og dannet en ny The LGB Alliance. det forteller sitt.

 7. Avatar for aford aford says:

  Som du, som biologientusiast, sikkert vet: Konseptet med to kjønn, slik biologien bruker begrepet, er sentralt for, og uløselig knyttet til kjønnet formering, noe som oppsto tidlig, men ikke grytidlig i evolusjonen av livsformene. At kjønnet formering mellom to dramatisk forskjellige varianter av samme type opprinnelige organisme/ celle oppsto, og ble en basis for videre utvikling av større og mer komplekse organismer, er noe som forklares innen evolusjonsvitenskapen som å egentlig være noe som løste et latent være-eller-ikke-være-problem med det som var en forløper til immunforsvaret for denne mikroorganismen. Uten å dra hele boka om evolusjonens egentlige virkemåter, eller prøve å gå inn på detaljer om denne spesielle milepælen, kan vi litt enkelt si at denne organismen i effekt “fant opp” kjønnet formering for å løse et annet, eksistenstruende problem, og konseptet viste seg vellykket nok til at ting balla alvorlig på seg, og nå sitter individer og flokker av Homo sapiens og diskuterer og vel så det hvor mange kjønn det finnes, om det er noen forskjell på kjønnene, om man kan skifte kjønn og en del andre spørsmål hvis opplagte svar ligger nedfelt innerst i vår eksistensielle ryggrad. At de blir stilt likevel er et paradoks, for å si det forsiktig. Men vitenskaplig sett er det udiskutabelt. Det er to, de er ikke like eller en sosial/ mental konstruksjon, og det går ikke an å bytte.

  Men i det amerikansk-engelske språket har noen begått genistreken å innføre bruk av to ulike ord der vi på norsk bare har ordet kjønn, der sex er synonymt med det biologiske kjønnsbegrepet, og så da selve stridens granateple; gender. Som skal dekke sk. kjønnsidentitet, da både personlig opplevd kjønnsidentitet (slikt varierer jo de facto) og sosialt kjønn slik omgivelsene responderer og forholdet seg til hvert individ. Hos de fleste vil det selvfølgelig være et ønske at det er et mest mulig harmonisk samsvar mellom egen og andres oppfatning og definisjon av ens gender.

  Og bevares, jeg forfekter alltid både individuell frihet og at man alltid skal starte med å møte folk primært som individer, uten å stille med sine fordommer og sin generaliserende gruppetenkning som en vegg mellom oss, gjerne med en god porsjon nysgjerrighet og vilje til raushet; live and let live, liksom. Og på individnivå er det ikke noe problem for meg hva slags hverken kjønnsidentitet folk måtte forfekte å ha, eller hva slags driftsliv de beviselig måtte ha utfra praksis (skapfolk ikke medregnet), så lenge vi holder barn og dyr utenfor. Jeg trekker på skuldrene og bare konstaterer at det de facto er et stort mangfold på området. Men utvilsomt, dette er en unikt menneskelig og avansert lek i en delvis abstrakt, og alltid emosjonell sfære, og ofte helt bevissthetsmessig frikoblet fra de underliggende realiteter; to kjønn og kjønnet formering. Noe stort behov for å generelt sykeliggjøre eller problematisere det, enn si hakke på, dømme noen for noe som helst vedr. deres liv og levnet på området har jeg absolutt heller ikke. Så på et plan sier også jeg heller skål for mangfoldet og vifter ei strutsefjær mot skrulleparaden.

  Problemene for meg er enkelt sagt to, og det er for det første den eskalerende forvirring rundt fakta; påfunnet med gender som en likeverdig og like konkret størrelse som sex har bidratt til en fremmedgjøringsfaktor fra livets kjerne som ikke er sunn for individet uansett hvordan man ellers oppfatter seg selv. I en til dels kjip og forståelig kamp for aksept i en del grupper har genderbegrepet blitt våpen og redningsplanke i argumentasjonen, men det spørs om ikke det det er sånn at steile motstandere av slike påfunn uansett ikke lar seg imponere synderlig av “et nytt ord på noe ikke-eksisterende”, mens det i de miljøer som er mest glad i begrepet brer om seg et kollektivt hukommelsestap om dype realiteter som gjelder absolutt alle. Mind over matter på vranga.

  Det andre og mest presserende problemet, samfunnsproblemet, er det vi gjerne diskuterer omkring her, politiske agendaer og dels skjulte krefter som både faciliterer og utnytter instrumentelt alle tenkelige aspekter av hele sakskomplekset for styrking og konsolidering av eget grep om makt. For det første ser det ut til å virke skremmende bra, og i tillegg fører det til at marginale fenomener blir alminneliggjort og utbredt som mote og trend over alle snøvleskaft ad absurdum, dette innebærer garantert mer trøbbel enn frigjøring for alle parter hvis vi legger alt på vekta.

  Et lite trans-dilemma til slutt:

  Du er svært ung, du vil “skifte kjønn” fordi du, og etterhvert foreldrene, mener deg født og fanget i “feil kropp”. Hva gjør dere? Venter og ser an en god del år, siden en god del har mye fikse idėer i barndommen og ungdommen som går over? Eller klinker til så tidlig som mulig, helst før stemmeskiftet, for å ha noen som helst sjans til å få et virkelig “vellykket” og troverdig resultat? Jeg merker at det digg å slippe å vurdere sånt. Takk.

 8. Avatar for aford aford says:

  At det er marginale og sjeldne fenomener, rare og som regel temmelig harmløse “feil”, noe som jo oppstår i alle naturens og livets former på alle nivåer fra tid til annen, og evolusjonært knapt annet enn blindspor, variasjoner som ikke fører noe sted. Referansene til kjønnskromosomer bekrefter jo bare de to biologiske kjønn, så lenge vi ikke innfører et z-kjønnskromosom i tillegg til de to kjente som er representert i og er basis også for de nevnte sjeldne variasjonene.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

26 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

35 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.