Ti grunner til at du kan stole på at våre politiske ledere ikke vil berge klimaet og miljøet

35
Erik Plahte

Av Erik Plahte

1.    De har hatt nesten 30 år på seg og har knapt oppnådd noen ting

Se bare på denne figuren fra NOAAs Earth System Research Laboratory (ESRL). Den viser at trass i en rekke klimatoppmøter og alle fagre klimaløfter har 1) CO2-nivået i atmosfæren økt jamnt og trutt minst siden 1960, og 2) det øker raskere og raskere (kurva krummer oppover).

2.    De kan ikke skylde på at de ikke visste

Den første rapporten fra IPCC kom i 1990 – for 27 år siden. Alt da konkluderte IPCC at ved fortsatt «business as usual» ville CO2-nivået i atmosfæren dobles fra 1990 til 2025–2050 og den globale middeltemperaturen øke med fra 1,5 °C til 4–5 °C. Siden har det kommet fire rapporter til med ikke mindre alvorlige advarsler. Ingen kan si at politikerne ikke har blitt advart.

3.    De prøver å gi inntrykk av politisk vilje og skjuler manglende handlekraft

Skiftende regjeringer fra AP, Høyre og Frp har satt ambisiøse mål for å gi inntrykk av at de tar problemene alvorlig, men ingen har fulgt opp med virkningsfulle tiltak.

De norske utslippene i 2016 var 3,3 % høyere enn i 1990. Men ifølge klimameldinga fra 2011 skulle Norge «fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990». Fasit: Å nå dette klimamålet er nå helt umulig unntatt ved å kjøpe seg fri med utslippskvoter for i stedet å redusere utslippene i andre land.

Hva gjør de da? Setter nye mål, lenger fram i tid, men forplikter seg fortsatt ikke. «Ny og mer ambisiøs klimapolitikk», meldte regjeringa i 2015. «Regjeringen vil foreslå at Norge innen 2030 kutter klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990.» Dette skal gjøres i samarbeid med EU, slik klimameldinga 2017 utbroderer. Men noen avtale med EU er slett ikke i havn.

«Dersom det ikke oppnås en avtale med EU, vil regjeringen opprettholde ambisjonsnivået på minst 40 prosent reduksjon i 2030 sammenlignet med 1990. Målet vil være betinget av tilgang på fleksible mekanismer i den nye klimaavtalen og en godskriving av vår deltakelse i EUs kvotesystem, som bidrag til å oppfylle forpliktelsen.» Slik står det i klimameldinga (s 100). Her sies det med klare ord. Regjeringa setter et ambisjonsnivå. Den vil ikke forplikte seg til å redusere utslippene med 40 % innen 2030, langt mindre forplikte seg til å redusere de norske utslippene. Bare hvis den kan kjøpe seg fri med utslippskvoter og andre tiltak for å finansiere utslipp i andre land.

Argumentet er at dette er mest kostnadseffektivt. Men hvem skal kutte de norske utslippene, og hvem skal finansiere de norske kuttene? Hvordan kan det være kostnadseffektivt først å finansiere utslipp i andre EU-land, og så de hjemlige? Ingen tror vel at fattige EU-land kommer til å finansiere norske utslippskutt etter 2030. Svar: Regjeringa ikke har tenkt å kutte norske utslipp, bare redusere dem litt. Målet som stortinget vedtok i 2016 at Norge skal være klimanøytralt i 2030, betyr bare at norske utslipp skal balanseres med klimakvoter og utslippskutt i andre land.

Hittil har dette vært en fullstendig mislykka strategi. Klimakvoter har knapt gitt utslippskutt i Norge, rapporterte forskere ved NMBU og SSB i februar 2016. Men hensikten med kvotekjøp har ikke vært å redusere norske utslipp. Tvert imot, hensikten er å slippe å redusere norske utslipp. Der er klimameldinga helt klar.

Karbonfangst (CCS) er heller ingen løsning. Norge er et av de få landene som har pressa hardt på for at CCS skal bli akseptert. Men det er ytterst tvilsomt om CCS er praktisk gjennomførbart i så stort omfang at det vil monne. Et grovt overslag basert på en artikkel fra Energi og Klima viser at for å nå klimamålet i 2050 ved CCS må det lagres omtrent like mye CO2 hvert år som den globale produksjonen av olje i 2016. Alle som kan regne litt og tenker over hva dette vil kreve av tekniske anlegg og kostnader, skjønner at CCS som klimatiltak er helt urealistisk og bare et påskudd for å kunne fortsette olje- og gassproduksjonen som før. I regjeringas klimamelding 2017 er CCS merkelig nok knapt nevnt.

4.    Norske politikere anerkjenner ikke at det finnes et karbonbudsjett

Dersom klimamålet på 2 grader skal holdes, må de akkumulerte, globale utslippene ikke overskride et visst nivå. Dette er god latin blant seriøse klimaforskere. Om dagens utslippsrate fortsetter, er budsjettet brukt opp om 19 år. Det innebærer at alle utslipp må ned i null – raskt. Men i klimameldinga leiter man forgjeves etter dette. Det er overhodet ikke nevnt. For da måtte regjeringa forplikte seg til å kutte også de norske utslippene, og den måtte ta standpunkt til hvor stor del av karbonbudsjettet Norge ville legge beslag på.

5.   De ledende norske politikerne er agenter for olje- og gasskapitalen

Statoil la nylig fram sin årlige rapport Energy Perspectives. «Statoils mest optimistiske scenario, Renewal, baserer seg på en 50% sjanse for å begrense oppvarmingen til to grader. Sagt på en annen måte: Statoil på sitt mest optimistiske tror det sannsynlige er at vi ikke klarer målet i Parisavtalen om godt under to graders oppvarming, og de bruker dette til å argumentere for nye investeringer i olje og gass», kommenterer Henrik Tveter i WWF. De andre oljegigantene er på samme linje. «Fra 2015 til 2040 vil de globale utslippene av CO2 antakelig nå toppen og gradvis avta til omtrent 10 % over nivået i 2015», skriver f.eks. Exxon i sin 2017 Outlook for Energy (min utheving). Ikke mye tro på klimatiltak der i gården…

Denne politikken blir til en selvoppfyllende prognose om ikke noen setter en stopper for den. Men det har norske politikere ikke tenkt å gjøre. De er rørende enig med bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass.

– Norsk olje og gass er en del av løsningen, ikke problemet, sa statsminister Erna Solberg i sin tale på årskonferansen til Norsk olje og gass i mars 2016. Adm. dir. Karl Eirik Schjøtt-Pedersen sa seg helt enig med Erna Solberg i at oljebransjen har et selvstendig ansvar for å redusere klimautslipp. – Norsk oljenæring må redusere egne utslipp betydelig, sa han på årskonferansen, ifølge Dagbladet. Ikke kom og si at oljeindustrien ikke er opptatt av å redusere utslippene. Men vel og merke bare sine egne, om de får fortsette produksjonen som før. Og det får de.

Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass, har all grunn til å være fornøyd. Han og statsminister Erna Solberg er helt på linje. (Foto: Dagbladet).

– I forhold til et globalt klimaperspektiv har vi et ansvar for å produsere alt vi kan av norsk olje og gass, sa Statoilsjef Eldar Sætre til NRK på NHOs årskonferanse i januar. Og politikerne er så enig, så enig i Sætres nytale. Letevirksomhet og produksjon skal gå for fullt, det er Norges bidrag for å nå målene i Parisavtalen. «The future for the Norwegian Shelf is bright. I am confident that oil and gas developments in Norway will continue to create high value for both the companies and the Norwegian society for decades to come», sa olje- og energiminister Terje Søviknes på Oslo Energy Forum 2017.

Norske politikere har et schizofrent forhold til olje og klima. Snakker de om olje og gass, er aldri klimaet et tema, bortsett fra å redusere utslippene fra selve produksjonsprosessene. Snakker de derimot om klimaet, er aldri utvinninga av olje og gass et tema. Klimameldinga 2017 inneholder ingen ting om norsk olje- og gassproduksjon. Utslippene fra selve produksjonen skal reguleres av kvotemarkedet. Utslippene fra den produserte olja og gassen er overhodet ikke med i regnestykket. Slik blir olje- og gasskapitalen fritatt for klimahensyn.

6.    Politikerne kappes om å privatisere offentlige tjenester og gi fra seg politisk makt til transnasjonale konsern og overnasjonale organer

Alle ledende norske politikere vil beholde EØS-avtalen, som sikrer at stadig større deler av norsk lovverk blir underlagt Bryssel og ikke stortinget. De ønsker at Norge skal slutte seg til internasjonale avtaler som TTIP og TISA. TTIP framstilles som en frihandelsavtale, men er i virkeligheten en avtale for å sikre internasjonale konsern større handlingsrom og fjerne nasjonale hindringer. Alle slike avtaler inneholder en ISDS-klausul (Investor-State Dispute Settlement) som gir private konsern rett til å saksøke staten i land som innfører restriksjoner som svekker konsernets framtidige profitt på investeringer. Sakene fremmes ikke for de ordinære domstolene, men for en spesiell voldgiftsnemnd og kan ikke ankes. Ordningen er ikke gjensidig, statene kan ikke saksøke konsern på samme måte. Den vil begrense landenes muligheter til å vedta reguleringer for å beskytte miljøet.

Den rådende internasjonale orden, etablert etter freden i Westphalen i 1648, bygger på at internasjonale forhold reguleres gjennom avtaler mellom sjølstendige og suverene stater. World Economic Forum – den internasjonale storkapitalens generalstab som de fleste kjenner fra omtalene av møtene hver januar i Davos – lanserte i 2010 sitt Global Redesign Initiative (se min omtale). Målet er å innføre en ny internasjonal orden basert på «stakeholder governance», der de globale kapitalkreftene spiller førstefiolin mens statsmaktene får en underordna rolle. Jeg har ennå tilgode å se noen politiker ta avstand fra eller motarbeide dette framstøtet for å innskrenke demokratiet og frata de valgte politikerne innflytelse og myndighet.

7.    Politikerne er påvirka av nyliberalistiske ideer

Nyliberalismen som ideologi preger de dominerende sosialdemokratiske og konservative partiene i Europa. Ifølge nyliberalismen vil private firmaer levere offentlige tjenester billigere og bedre enn myndighetene, så offentlig infrastruktur og tjenesteyting blir privatisert, fagbebegelsen må knuses for å få gjennomført kuttpolitikken og gjøre det vanskeligere for folk å organisere motstand, overnasjonale organer tjener de transnasjonale konsernene og undergraver demokratiet.

Å legge om verdens energiforsyning fra fossilt til fornybart i løpet av noen tiår vil være den største og mest krevende snuoperasjon i menneskehetens historie. En helt ny infrastruktur må bygges opp samtidig som fossilstrukturene bygges ned. Dette vil kreve omfattende statlige reguleringer, støtteordninger og internasjonale avtaler. Det er naivt å tro at dette er en oppgave som vil bli løst av de ledende kapitalkreftene som tjener fett på olje, gass og kull og som utelukkende har fortsatt profitt som rettesnor for investeringene.

8.    Politikerne tror at å bevare klimaet utelukkende dreier seg om CO2-utslipp

Forskere ved Stockholm Resilience Centre har identifisert ni planetariske grenser som ikke må overskrides om vi vil unngå brå og irreversible endringer i miljøet.

Noen av grensene er allerede overskredet, andre er i faresonen. Den største trusselen er ikke klimaendringene, men tap av biologisk mangfold. (Se f.eks. intervju med Ashley Dawson, forfatter av Extinction: A Radical History her.) Arter forsvinner nå i et akselererende tempo, hundre til tusen ganger høyere enn tidligere. Mellom 10 % og 50 % av viktige dyre- og plantegrupper er utrydningstrua. Et minkende artsmangfold vil føre til at hele økosystem bryter sammen med uoverskuelige og uopprettelige konsekvenser, også for vårt eget livsgrunnlag.

Har du noen gang hørt en politiker snakke om dette? Ingen politikere tar dette alvorlig. Ingen politikere innser at naturen ikke tåler den kapitalistiske vekstøkonomien, og at det haster med å stabilisere miljøet før det løper løpsk. Det holder ikke å bare sette noen arter på rødlista. Det er det kapitalistiske økonomiske systemet som må settes på svartlista.

9.    Det fundamentale vekstkravet i den kapitalistiske økonomien er uforenelig med å bevare klima og miljø

Politikernes oppgave er å opprettholde kapitalismen. Det står i Grunnloven. Kapitalismen som økonomisk system fordrer en evig vekst. Penger må bli til mere penger. Stadig økende vareproduksjon øker presset på de naturlige kretsløpene. De uhyre sammensatte kretsløpene i det opprinnelige dyre- og plantelivet som kan gå og gå «i det uendelige», overbelastes, bryter sammen og blir erstatta av enveisprosesser som utarmer lagerressursene, mens produktene før eller seinere blir til avfall og skaper enorme miljøproblemer.

Slik produksjon er ikke bærekraftig i lengden. Mange økosystem er allerede overbelasta. Men den kapitalistiske økonomien krever likevel at produksjonen må fortsette og fortsette. Men Jorda er begrensa, den blir ikke større. Det må skjære seg til slutt.

10.    Ingen «ansvarlig» politiker vil bryte med dette vekstkravet

Politikerne er ansvarlige overfor kapitalen, ikke overfor folket. Ikke fordi de nødvendigvis vil, men fordi de må. Om de ikke klarer å opprettholde den økonomiske veksten, går deres økonomiske og politiske system i stå, med massearbeidsledighet, protester, opprør, sosial og økonomisk elendighet og økonomisk kaos. Det kan de ikke ta ansvaret for.

Politikerne kan ikke vedta de økonomiske lovene og kontrollerer ikke kapitalen. Det er derfor ingen grunn til å regne med at de vil være i stand til å stabilisere miljøet og trygge folks velferd og leveforhold i framtida. Det er ingen større grunn til å stole på dem enn på at kapitalkreftene skal innstille seg på en likevektsøkonomi som kan opprettholdes i uoverskuelig framtid.

Hva er alternativet? «Vi trenger en motstandsbevegelse for å redde Jorda», sier John Bellamy Foster, redaktør for Monthly Review (omsatt til norsk i Gnist nr 2A/2017). «Men dette måtte bli en gigantisk bevegelse; den må forene arbeidere over hele verden, og den må stå opp mot imperialisme og krig. Alt dette henger sammen. Miljøbevegelsen er helt sentral når det gjelder å se hvor det er mest brennende behov for å sette inn kreftene, men vi kan bare oppnå de nødvendige resultatene hvis vi kjemper på alle fronter, eller gjør det til én stor front.»

Ingen liten oppgave, men vent ikke at dagens politikere vil støtte den. De liker ikke massebevegelser de ikke selv kan kontrollere. Det er lettere å være lojale mot kapitalkreftene. Denne massebevegelsen må folk selv bygge opp. Det bør være alle progressive menneskers første oppgave.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


35 KOMMENTARER

 1. Grunn nr 11. De evner heller ikke å ta inn over seg årsakene til Global dimming. De siste 10-årene har en registert at mengden sollys som når jordoverflaten, gradvis har blitt redusert. Pr. i dag (2017), dreier det seg om 25-30%!
  I følge Store Norske Leksikon skyldes det økt partikkelkonsentrasjon i troposfæren(øvre luftlag) pga menneskelig aktivitet. Men hvilken? http://klimaendringer.info

 2. Erik Plahte gir seg ikke, og fortsetter med klimaskremslene. En interessant greie her som Plahte aldri forteller noe om er at det i atmosfæren kun er ca. 0,04% CO2. Av denne 0,04% andelen er det omtrent 3 prosent som visstnok skal være menneskeskapt – antakelig er det et tall man bør ta med en klype salt. Antakelig er andelen en god del lavere enn dette. Men 3% av 0,04% er definitivt ekstremt lite. Denne ekstremt lille andelen CO2 påstår FNs klimapanel skal forårsake global temperaturøkning. En påstand som selvfølgelig har satt skrekken i befolkningen. Hvem har lyst til å bli grillet. Men så til det neste interessante: Hvem blir «grillet» av en temperaturøkning på ca. 0,6 – 0,8 grader over en periode på ca. 120 år, med en feilmargin i beregningene på ca. 30%?

  Oooops er det den temperaturøkningen Plahte og FNs klimapanel er så redde for. Det er i det minste den observerte og målte. Men så til en ting til – hadde IPCC holdt seg kun til denne knøttlille histriske økningen i temperatur, som er så liten at det er vel innenfor naturlige svingninger, ville jo hele skremselsscenariet raknet (hvis man gadd å opplyse om hvor liten temperaturøkningen de siste ca. 120 år faktisk er da).

  Derfor har IPCC funnet ut at de må gjøre noe for å skremme skikkelig. Det består i å lage dataprogrammer som de forer med input, som igjen produserer en ekstrem og ikke dokumenterbar økning i temperaturen i kommende år – dette også selvfølgelig basert på den ekstremt lille andelen menneskeskapt CO2. Til dags dato har IPCCs temperatur-projeksjoner feilet drastisk. Det er jo ikke overraskende da svindel og juks ikke har noe med forskning å gjøre.

  Legg så til at historisk sett, hvis man over mange millioner år tilbake i tid ser på svingninger i temperatur og andelen CO2 – viser historiske måledata at andelen CO2 ALLTID øker etter en økning i temperatur. Det er altså temperaturen som driver andelen CO2 i atmosfæren og ikke omvendt.

  Legg så til at det er bevist uten det fnugg av tvil at IPCC baserer seg på forskning som er korrumpert, og at det er bevist at forskere har jukset med forskning for å få det til å se ut som at vi har en drastisk temperaturøkning i nyere tid – som de så skylder på den nesten ikke-eksisterende andelen med menneskeskapt CO2.

  Dette er altså det Plahte forsøker å skape krisetilstander av. Forstå det den som kan.

  Jeg vil ikke at de som leser dette skal stole på det jeg påstår her. Heldigvis er det hele dokumentert via foredrag og bøker. En god start for å forstå hvor omfattende klimaillusjonen(ene) og klimajukset faktisk er, er dette foredraget til Tim Ball:

  TIM BALL EXPOSES CLIMATE SCIENCE CORRUPTION:
  https://www.youtube.com/watch?v=-K6MpWvkHRY

  Bøkene til Ball om det samme temaet er å få kjøpt på bl.a. Tanum. Der går han enda mer grundig til verks for å avsløre denne en av de største bedrag i nyere tid.

  • «Erik Plahte gir seg ikke»

   Det er vel du som ikkje gir deg…

   I kampen mot overveldande vitenskapleg konsensus.

   Det er sunt å røyke også, fikk du med deg det?

   Det fins masse god dokumentasjon på det!
   Minst like god som dokumentasjonen på at global oppvarming er ein bløff.

  • Jeg følger deg, du hører nok til dem som ikke har fastspikrede skodder som ekstra tilbehør. Vi tåler så visst et par graders oppvarming av vårt klima. Noen kunne måtte flytte på seg, men krigsmakten USA har jo allerede startet den dansen med sine krigstokter; og planer om slike verden over.

   Geoengineering kjenner vi til etter hvert. Et krigsverktøy for de samme kreftene det med (?). I parantes det spørsmålet fordi jeg selv ser det er et slikt.

   Jeg kom over denne videoen, og retter den til dere alle, innkludert Erik Plathe. Den er spesiel da «varsleren» tar for seg betydningen for liv som lever, og hvor fortsettelsen av disse planmessige utslippene av farlige stoffer kan komme til å sørge for en død jord. Betydningen av utslippene for mennesker ….. (!!!!).

   https://www.youtube.com/watch?v=JS6v27Somok

   Sverige har en organisasjon mot værmanipulasjon; vet du eller andre om noen seriøse sådanne her i Norge?

   Peterkrabbe.wordpress.com. (tråden: nær någon bestämmer at solen går i moln – nestsiste tråd). Peter er like så sjokkert som meg ved oppdagelsen om hva som skjer bokstavelig talt over hodet vårt. Anbefales, den tråden.

  • Dette avsnittet synes jeg er interessant: «Den største trusselen er ikke klimaendringene, men tap av biologisk mangfold. (Se f.eks. intervju med Ashley Dawson, forfatter av Extinction: A Radical History her.) Arter forsvinner nå i et akselererende tempo, hundre til tusen ganger høyere enn tidligere. Mellom 10 % og 50 % av viktige dyre- og plantegrupper er utrydningstrua. Et minkende artsmangfold vil føre til at hele økosystem bryter sammen med uoverskuelige og uopprettelige konsekvenser, også for vårt eget livsgrunnlag».

  • Hei.

   Jeg kommer litt sent på banen, men jeg har nylig oppdaget dette nettstedet og leste artikkelen til Erik Plahte med interesse. Klimaendringer er som elefanten i rommet. Det er få som tør å beskrive realitetene vi står overfor.

   Når det gjelder Tore B. Krudtaa sin kommentar har jeg følgende å si:

   1. 3% økning i CO2 er ikke lite. Fra lenge før klimadebatten tok av, har det vært alminnelig kjent blant fysikere at CO2 i atmosfæren bidrar til at vi har et greit klima for oss mennesker og annet liv på jorden. Uten CO2 i atmosfæren hadde gjennomsnittstemperaturen for kloden ligget på -18 grader Celcius, 32 grader under nåværende gjennomsnittstemperatur. Se: https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth%27s_atmosphere#Atmospheric_carbon_dioxide_and_the_greenhouse_effect. Det er derfor ikke urimelig at en økning på 3% i CO2-nivået fører til en økning på ca. 1 grad Celcius i gjennomsnittstemperatur. Det resultatet får vi hvis vi for enkelhets skyld regner en lineær sammenheng mellom CO2-nivå og temperatur.

   2. 0ppvarming på 0,8 grader Celsius på 120 år, er det mye eller lite? Hva slags grunnlag har du for å si at det er så lite? Her må vi huske på at dette er et tall som skjuler store regionale variasjoner. Oppvarmingen i Arktis har vært større, og andre steder tilsvarende mindre. Oppvarmingen i Arktis har ført til at havisen er i ferd med å smelte. Videre har ikke oppvaringen skjedd jevn hele tiden. Den har tatt skikkelig av de siste 6 årene. Se https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/. Denne kurven viser at temperaturen har steget fra 0,65 grader over 1960-nivå i 2013, til 0,99 grader over i 2016. Dette er en stgningstakt på 0,1 grad pr 10-år, og hvis dette fortsetter vil vi gå over 2-gradersmålet allerede i 2026.

   Det er mye annet å si om ditt innlegg. Men jeg vil bare begrense med til å spørre: Tror du virkelig at en majoritet av verdens klimaforskere er med på en svindel anført av IPCC?

   Vennlig hilsen,

   Egil Støren

 3. Takk for 10 svært nyttige argumenter å ta med seg videre! Ingen tvil om at vi trenger en politisk revolusjon:

  «På spørsmål om det i dette perspektivet fins noe håp for mennesket som art, om vi vil få leve like lenge og lykkelig som for eksempel dinosaurene i sin tid gjorde, så svarer Bongard ja. Og han mener at demokratiet er redningen, men legger ikke skjul på at det må en politisk revolusjon til for at det skal gå oss godt i lengden.

  – Det som er åpenbart er at vi ikke klarer å overtale folk til å bli snille. Men om vi begynner å forstå hvorfor vi er som vi er og gjør som vi gjør, om folk flest får denne innsikten, så er det håp. Da skjønner vi også hvorfor folk gjør som de gjør i Kina og hvorfor utslippene av klimagasser der vil komme til å øke med 70 prosent de neste tiårene. Men vi tenger nok nye politiske partier og nye politiske retninger om vi skal lykkes. I dag lever økonomien sitt eget liv, utenfor politikernes kontroll. Politikerne har ikke det handlingsrommet som er nødvendig for å stanse den negative utviklingen, sier Bongard.

  Men selv om Bongard mener at det er mulig å stanse utviklingen, ved hjelp av selvinnsikt og demokratiske grep, så ser han at det går den gale veien og det med stormskritt. Og det er slett ikke noen enkel sak å få snart sju milliarder mennesker til å revurdere hva deres følelsesliv og instinkter driver dem til å gjøre.

  – Nei, vi er ikke etterkommere av dem som skiftet standpunkt over natta, konstaterer Bongard.»

  http://www.nettavisen.no/1511289.html

 4. «Hva er alternativet? «Vi trenger en motstandsbevegelse for å redde Jorda», sier John Bellamy Foster, redaktør for Monthly Review (omsatt til norsk i Gnist nr 2A/2017). «Men dette måtte bli en gigantisk bevegelse; den må forene arbeidere over hele verden, og den må stå opp mot imperialisme og krig.»

  «Vi MÅ bli flere…» avslutter Terje Bongard denne flotte, om enn altfor korte, samtalen hos NRK radio: https://radio.nrk.no/serie/mellom-himmel-og-jord/DMTL04000417/22-01-2017#t=17m56s

  «Ingen liten oppgave, men vent ikke at dagens politikere vil støtte den. De liker ikke massebevegelser de ikke selv kan kontrollere. Det er lettere å være lojale mot kapitalkreftene. Denne massebevegelsen må folk selv bygge opp. Det bør være alle progressive menneskers første oppgave.»

  Takk for støttende ord, nettopp hva jeg trenger på vegen videre! Jeg ble i vinter presset ut av mitt tidligere firma, et stort sjokk, men fikk det heldigvis til slik at jeg får med aksjekapitalen inn i nytt firma. Her vil jeg gjøre kampen for Bongards politiske revolusjon til førsteprioritet. Satser på å få dagpenger for etablering av firma under oppbyggingsperioden. Håper med firmaets hjemmeside å bygge opp Norges beste nettsted om materialøkologi og bygningsbiologi, og med utgangspunkt i dette skaffe nok sponsorer og annonseinntekter til å kunne arbeide med Bongards politiske prosjekt på heltid. Kunne jeg få med Hunton Fiber som hovedsponsor, de bygger ny stor fabrikk for trefiberisolasjon her på Gjøvik, ville det vært topp!

  Kunne jeg også få med Mot Dag AS til å helhjertet støtte Bongards politiske revolusjon, ville det vært svært inspirerende!

  Akkurat nå kjenner jeg meg skikkelig progressiv. Det er lenge siden.

 5. CO2 mengden fortsetter å øke i atmosfæren (1,5% på de siste to år) og har økt ca 20 % de siste 20 årene. Samtidig har det nesten ikke vært noen endring på global temperatur. Dette burde fortelle sitt om CO2s betydning.

 6. Dersom man er villige til å bruke ny teknologi som vil gjøre motorer og kraft forurensningsfritt, og ikke lar seg stanse av folk som kaller det forsvarshemmeligheter, så vil man være kvitt mye forurensning og få en positiv utvikling i CO2 regnskapet.

  Det er forresten mulig at djevlene har tatt patent på disse hemmelighetene, men jeg tror jeg visste om dem først og laget en tegning som jeg sendte ut til interesserte og kyndige.

  • Aha! Så det er DU som står bak alle disse skrekkelige oppfinnelsene som djevlene liker så godt at de har tatt patent på dem!! Kan vi anta at du også fant opp både kinesisk vanntortur, atomvåpen og Det Norske Politiske og Journalistiske Drittpraterlauget?? Makan.

   • Slettes ikke, men djevler/åndsparasitter/psykologiprofessorer/psykologer går løs på forskere som får gode ideer og påfører dem hjerteproblemer og pusteproblemer, og presser dem til å forlate disse ideene, mens parasittene overtar dem og beholder dem internt i det aller jævligste, for senere å bruke dem mot hellige/kristne og andre som kom til Gud før kristendommen.

 7. Hvordan skal man klare å bygge en massebeveglse for å redde klima?
  Antall klimavelgere er veldig liten i Norge og trolig også i Europa. Det er først og fremst partiene Venstre, SV og MDG som representerer disse velgere, og de har tilsammen ytterst få velgere. Uten støtte fra en større velgermasse vil man ikke klare å endre kursen til de store partiene. Velger de store partiene å prioritere klimasaken for sterkt, kommer de til å miste stemmer (og det er ikke nok å overbevise feks ledelsen i Ap og H om klimasaken, da kan andre partier i vårt flerpartisystem vokse på grunnlag av utsiktene til smertefulle klimatiltak). Klimatiltakene vil medføre en del smertefulle tiltak som hele befolkningen vil merke. Og resultatet av tiltakene vil kanskje først bli synlig om noe slikt som 100 år. Det er veldig vanskelig å skulle motivere flertallet av velgerne til heltemodig innsats og oppofrelse for å redde klima, en heltemodig innsats som man normalt bare ser i krigssituasjoner. Det er vanskelig å få klimatiltak som smerter til å bli en vinnersak hos valgerne.Man kan kanskje håpe på et lite statskupp skal løse problemene, men hvem er det som da vil overta makten?

  Muligheten til å lykkes er å gjennomføre klimatiltak som smerter minimalt og/eller som har klare fordeler feks når det gjelder samfunnsøkonomi her og nå. Dette begrenser hvilke tiltak som kan gjennomføres. Det å feks få over mer gods fra bil til jernbane og skip bør kunne være en sak som det er mulig å få gjennomført. Og når det gjelder bilkjøring og forurensning: redusert utslipp lager bedre luft i byene her og nå er et viktig argument. Og dessuten hvor lenge vil Norge være selvforsynt med olje? Maks 25 år? Og hva gjør vi når Norge ikke lenger er selvforsynt med olje, skal vi da satse på økt import av olje eller skal vi heller satse på nye løsninger (som el-biler, hydrogen-biler, jernbane, T-bane etc).

  Tema om nullvekst er et stort og komplisert tema, Dette er ingen lettvint quick fix. Man må forstå at et kapitalistisk samfunn er avhengig av evig økonomisk vekst.Og hvordan klarer man å få til nullvekst i en globalisert verdensøkonomi hvor det er fri fly og fri konkurranse på tvers av alle land?

  Oppgaven bli altså å overbevise det store flertall av velgerne om at global oppvarming er reel, at det må gjennomføres smertefulle klimatiltak, at globaliseringen må stanses, og at kapitalimen må erstattes med sosialisme. Lykke til.

 8. Mens politikerne, klimaforskerne og MSM «tilsynelatende» er opptatt av CO2, er «de virkelige forskerne» og militæret fra de største nasjonene opptatt med et merkelig fenomen som har oppstått i «The gulf of Aden», like utenfor Jemen, dette i følge WikiLeaks lekkasjer fra «The Global Intelligence Files».

  Dette fenomenet (the Gulf of Aden vortex) kan endre det globale klimaet og skape en katastrofe. 🙂

  https://wikileaks.org/gifiles/docs/19/1975381_-ct-huh-mysterious-vortex-warned-is-creating-global-weather.html

 9. Plathe har rett. Det finnes mange grunner til at politikerne ikke tar klimaspørsmål på alvor.

  Kanskje må det en revolusjon eller en grasrotbevegelse for å få til mer bærekraftig utvikling, slik som «One Planet Living». «One Planet Living» handler ikke om å redusere på livskvalitet eller sin velferd, men å leve et godt liv på en slik måte at det er bærekraftig.

  http://www.bioregional.com/oneplanetliving/

  David Thorpe er forfatteren bak guiden til «One Planet Life».
  http://davidthorpe.info/sustainability/the-one-planet-life/

 10. Erik Plahte er utvilsomt en ærlig og redelig person, som skriver usminket om dette temaet. Jeg leser alle hans artikler med interesse, og tekstene avslører en intelligent mann, med integritet og høyt kunnskapsnivå. Han har gjort hjemmeleksa si, for å si det slik.

  Til tross for dette må jeg innrømme å være på gli fra «en troende» til «en kjetter». Jeg har oppdaget under veis at det er flere forhold som ikke rimer i påstanden om antropogen klimaendring. I tillegg har jeg mistet helt troen på at våre levebrødspolitikere vil gjøre noe som helst for å kutte utslipp. Sannsynligvis tror de ikke på den menneskeskapte klimaendringen selv.

  Det at MSM ikke tillater noen reell debatt rundt temaet bidrar også til å svekke hypotesen. Og det faktum at den store folkevandringen fra lavutslippsland til høyutslippsland ikke er et tema bidrar også til å redusere troverdigheten.

  Inntil videre velger jeg å være skeptisk nøytral, men samtidig bekymret for dette andre forholdet med artenes utryddelse, som vel egentlig er et større faremoment.

  • Pass på,så kjetterske meninger ikke utestenges fra nettet.:
   Fra Tyskland meldes det om mulig lovgivning ,med straff for dataleverandører som ikke fjerner Hatespeech og Fake News innen 24 timer.
   Hva som da ikke vil bli straffbart ,kan leses i f.eks.Svenska Dagbladet d.d.:»Innen år 2100 kan vi få
   2 milldr.klimaflyktninger.P.g.a. stigende havnivå.Og-at store deler av Sverige vil bli ubeboelig/ikke dyrkbart,Kanskje det alt innen 2060 blir «behov for større migrantoverføringer?»

   Blir det da straffbart å påpeke at f.eks.Maldivene enda ikke har sunket i havet?
   Blir det lovlig å skrive(og evt. snakke) -om at befolkningsøkningen i Afrika og Midt-Østen er et størrre problem enn temperaturstigninger?
   Og-om Sverige kan mette færre folk,er det da lov å mene at befolkningsnedgang kunne være en god ide?
   Og,som en følge av det foregående,at innvandringen må stoppes ,evt,reduseres til et minimum?

   Eller er alle meninger om hva som kan og bør foretas av politiske grep ,som ikke underlegges et globalt klimabudskap forbudt?
   Skal det -fra «venstreorientert hold»-være slik,at kloden enten forblør i heten,eller den globale enhetsstat innføres.Om nødvendig med tvang?Hvem skal i så fall være øverste general og politimester?

 11. Er det noen som har regnet på hvor mye militære operasjoner (kriger,øvelser) forurenser?
  Det pågår jo døgnet rundt hele året. Må jo være store mengder.. bare lurte..

  • Alt som har med krig og militære å gjøre er unntatt klimaregnskapet, men Barry Sanders skriver i boka The Green Zone at en time i lufta med et F16 fly, tilsvarer utslipp fra en gjennomsnittlig amerikansk bilist i tre år

 12. Ben Santer og Michael Mann er kjent for de fleste som interesserer seg for klima. Nå innrømmer begge forskerne at klimamodellene deres er gale, og at den globale temperaturen ikke øker slik modellene deres hadde forutsett.

  http://www.heraldsun.com.au/blogs/andrew-bolt/warmist-scientist-admits-our-models-were-wrong/news-story/2948bbe1be32e740e105c15e2341159f

  Og så måtte en ekspedisjon med 40 klimaforskere måtte avbryte sin forskningstur, på grunn av FOR MYE IS! 🙂

  http://www.hegnar.no/Nyheter/Politikk/2017/06/Klimaforskere-maatte-avbryte-paa-grunn-av-farlig-mye-is

  • Dersom de har blitt utsatt for press, kan man ikke stole på disse utsagnene. Psykologer og psykologiprofessorer utøver slikt press, f.eks. ved å påføre folk hjerte- og pusteproblemer.

 13. […] fjerde lag, hvor det benytter seg av inngruppe-kreftene i handikapprinsippet (Zahavi, 1975). Dagens politiske demokrati fremmer derimot en økonomisk politikk basert på utgruppekreftene i hand…. Et politisk system som opererer innenfor evolusjonens femte lag kan aldri bli […]

 14. Den største trusselen er vel strengt tatt overbefolkning. Innbyggere i vesten er lite interessert i å gi slipp på sitt forbruk, og resten av verden ønsker å være på samme nivå.

  Om det ikke dukker opp noen revolusjonerende utslippsfrie energikilder tror jeg krig, pandemi eller annen form for massutryddelse av mennesker ender som «løsning» på klimautforfringen.

  Mennesket er seg selv likt, politikere kommer ikke til å løse noenting, «demokrati» kommer heller ikke til å løse noen ting. Vi klarer ikke engang å enes på spørsmål om innvandring. Vi kunne brukt alle pengene som sløses bort på passive mottakere i vesten til å bygge opp samfunn rundt omkring i verden. Det er tydeligvis ikke bra for vår økonomi ifølge økonomer, og selvfølgelig veldig rasistisk ifølge venstresiden.

  Meg bekjent har vi ingen samfunnsmodeller som kommer til å løse dette. Ei heller noen politisk vilje.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.