EU: Parlamentspresidenter trygler om en «føderal union»

19

Mens EU langsomt rives i filler av sine egne indre motsetninger og misnøyen med unionen øker i alle medlemsland, appellerer fire parlamentspresidenter om at EU må ta motsatt kurs. De ønsker en føderal union, altså en EU-stat.

Det er Claude Bartolone, Frankrike, Laura Boldrini,  Italia, Mars Di Bartolomeo, Luxemburg og Norbert Lammert, Tyskland, som går ut med denne appellen i den italienske avisa La Stampa.

Vi er overbevist om at i møte med krisen, trenger vi mer Europa, selv om dette møter motvind nå. Vi kan ikke ignorere de sosiale konsekvensene som de katastrofale økonomiske og finansielle tiltakene har hatt på flere titalls millioner av familier. Vi må fokusere på vekst og sysselsetting fordi Europa vil ha noen tiltrekningskraft på ungdommen dersom de får troverdige jobbmuligheter. Vi må ha mot til å avstå suverenitet på mange områder der enkeltstatenes handlinger er helt ineffektive og dømt til å mislykkes: fra global oppvarming til energipolitikk, fra finansmarkedene til reglene for innvandring, skatteunndragelser og til kampen mot terrorisme.

Nå er det tid til å bevege seg mot tettere politisk integrasjon: En føderal union av stater med stor myndighet. Vi vet at dette perspektivet vekker sterk motstand, men det at noen står stille kan ikke være bety at alle skal være lammet. De som tror på det europeiske idealet må være i stand til å gjenopplive det heller enn å bidra hjelpeløst dets langsomme undergang.

Dette har alltid vært den våte drømmen til eurobyråkratene, Europas forente stater, den nye supermakta. Stadig tettere union, stadig mer EU. Dette er Maastrichtavtalen og Lisboa-avtalens klare mål. Det er denne drømmen om den overnasjonale EU-staten som også er uttrykt i de fem EU-presidentens plan fra 2015.

Den kom i form av et 24-siders dokument som har tittelen: Completing Europe’s Economic and Monetary Union. (Kan lastes ned her i pdf.) ABC-Nyheter oppsummerer konklusjonen i rapporten slik:

I dag er det EU-landenes parlamenter som vedtar sine statsbudsjetter. Innen 2025 skal overnasjonale EU-organer gjøre det. De nasjonale parlamentene skal få lov å bli «involvert» i prosessen.

Planen består av tre ledd:

 • Innføring av en bankunion, som i realiteten gjør Den europeiske sentralbanken overordnet de nasjonale statsbankene. Det første skrittet blir tatt 1. januar 2016.
 • Opprettelsen av et reelt europeisk finansmarked. Man skal fjerne det som er igjen av nasjonale særhindringer for den frie flyten av kapital.
 • Opprettelsen av en fiskalunion. Dette betyr at de nasjonale budsjettene ikke lenger vil bli vedtatt av de nasjonale parlamentene, men av EU, mens de nasjonale parlamentene vil bli tatt med på råd. Dette skal fullføres i 2025.
Dette er ikke demokrati i noen meningsfull definisjon av ordet. Det er ikke folkesuverenitet. Det viktigste et parlament gjør er å bestemme bruken av landets økonomiske ressurser. Det fastsettes i statsbudsjettene. Hvis et lands parlament ikke lenger har makt over landets eget budsjett, så hersker det ikke lenger noe demokrati. Man kunne jo teoretisk tenke seg at fraværet av nasjonalt demokrati så erstattes av et all-europeisk representativt demokrati. Men det er ikke dette som foreslås her, verken i rapporten eller i plansjen. Det er EUs ikke-valgte institusjoner som skal erstatte de nasjonale parlamentene. Men de skal få lov å være med på diskusjonen sammen med «sivilsamfunnet» etter at beslutningene reelt er tatt.
Hvis disse presidentene skulle få det som de vil, er 2025 året da siste rest av demokratiet blir avskaffet i EU, og siden den norske eliten er som den er, må ingen innbille seg at dette ikke også vil få vidtrekkende konsekvenser for Norge.

Men dette var før brexit. Det var før italienske velgere sendte elitens grunnlovsforslag til skraphaugen og det var før den europeiske bølgen av protester mot EU-systemet som nå brer seg over hele unionen.

Drømmen om den europeiske føderalstaten har aldri vært basert på folkelig tilslutning. Og føderalistene tør ikke legge planene sine ut til folkeavstemning i noe land i unionen, for de vet at de vil tape. Den metoden de har brukt til nå er å drive det hele gjennom ovenfra ved hjelp av ikke-valgte eurokrater. Et slikt Europa kan ikke bli annet enn et diktatur.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


19 KOMMENTARER

 1. – Det er håpløst, og vi gir oss ikke: http://debatt1.no/det-er-haplost-og-vi-gir-oss-ikke/

  «Så lenge det finnes ressurser er kapitalismen voksende, og dermed stabil. Vi foreslår i boka en like stabil mulighet for organisering av store samfunn. Mennesket har sterke, evolverte følelser for samarbeid og raushet i inngruppa. Vi ønsker å diskutere en modell av et bærekraftig, framtidsrettet samfunn som bygger på et inngruppestyrt, representativt demokrati som omfatter vareproduksjonen. Tverrkulturelt oppfører folk seg samarbeidende i inngrupper hvor deres handlinger blir sett av andre. Dette er ikke utopier, meninger eller påstander, men grundig dokumentert vitenskap. Vi har et håp om at denne viktige kunnskapen kan få i gang en diskusjon på venstresida. Dessverre er de evolverte følelsene som gjør det smertefullt å skifte standpunkt også sterke. Å få rett gir status og en følelse av belønning, å innrømme feil gir tilsvarende en ubehagelig straff.» – Terje Bongard

  Det er mer demokrati i kombinasjon med et økonomisk demokrati som er svaret på våre kriser.

 2. #leveveg: Kudos for bruk av ordet «evolvert»! (Om enn via sitat). Har savnet det i normert norsk i 30 år, men et kjapt søk på bokmålsordboka på nett viser at det fremdeles glimrer med sitt fravær. Jevnt over ser man det engelske «evolved» oversatt til «utviklet», et ord som antyder bevisste prosesser slash Lamarckisme, og har helt andre konnotasjoner enn, ja, nettopp…evolvert. Hva er det språkrådet gjør på om dagene, egentlig? 😉

  • En liten kommentar til bruken av ordet «evolvert»:

   Sitatet er fra Terje Bongard, dr. scient. fra NTNU (2005) med en avhandling om human adferdsøkologi, senere hovedforfatter av boka «Det biologiske mennesket» (2010).

   Hvis ikke Bongard skulle hatt vett på å bruke ordet evolvert, vet jeg sannelig ikke hvem som skulle ha det.

  • Hva er det språkrådet gjør på om dagene, egentlig?

   Tror det er kamp hos dem på dette som høyre driver med : Privatisering.

   En del av globalistenes agenda handler også om språk.Språket har ofte forandret seg etter hvem som har makten. Vi kan lese om hvordan England , Danmark og Norge før i tiden hadde samme språk, men da Vilhelm erobreren kom og inntok tronen i England 1066 ( som vi kan se på bayeux teppet ) forandret også språket seg for herskeren tok med seg språket sitt, og den siste anglo saxiske kongen som døde i 1066,Harold Godvinson, snakket det samme språket som vi her i Norge. Dette tar jeg på norrønt fra våre gamle kilder «Gunnlaugs saga Ormstungu » (wiki)

   » Ein var þá tunga á Englandi sem í Nóregi ok í Danmörku. En þá skiptust tungur í Englandi, er Vilhjálmr bastarðr vann England. Gekk þaðan af í Englandi valska, er hann var þaðan ættaðr.»

   Fra Vilhelm Erobreren wikipedia kan vi lese hvordan språket vårt forsvant i Normandie:

   «De vikinger, der bosatte sig i Normandiet, blev hurtigt integrerede i det franske samfund. Det nordiske sprog forsvandt lidt efter lidt, kristendommen fortrængte hedenskabet og samfundet blev bygget op efter feudale principper.

   Norsk språkdebatt tilbake til skyttergravene?
   Les artikkelen.

   Privatisering av skriftspråket er et demokratisk problem.

   Av Guri Melby, styreleder i Språkrådet.

   Det har aldri vært mer ro rundt normeringa av bokmål og nynorsk enn det er i dag. Da er det underlig at programkomiteen i Høyre går inn for å privatisere denne oppgaven. Det vil være både udemokratisk og språkpolitisk uklokt, og kan i verste fall føre den norske språkdebatten tilbake til skyttergravene.

   Bokmål og nynorsk har vært politisk styrt gjennom hele 1900-tallet og fram til i dag. Skriftnormalene for begge skriftspråkene er i dag demokratisk forankret gjennom overordnede språkpolitiske føringer i Stortinget, med et spesifisert oppdrag til Språkrådet fra Kulturdepartementet. Det normerte skriftspråket er vår felles språklige infrastruktur, og normeringa av norsk gjelder alle i Norge.

   Rettskrivinga er bindende for opplæringa i skolen, for NRK og for alle statsorganer – ja, med det også for departementene og ministrene.

   Språkrådet har klare føringer for hvordan rettskrivingsarbeidet skal drives, alt etter hvordan Stortinget vedtar at språkpolitikken skal være.

   Men i utkastet til nytt partiprogram for Høyre foreslås det å «vurdere om språknormeringen for bokmål og nynorsk skal flyttes ut av Språkrådet».

   Hvor språknormeringa skal flyttes, kommer først fram i et intervju med programkomiteens leder, Torbjørn Røe Isaksen, i nettavisa Framtida.no. Der tar han til orde for at normeringa av bokmål skal legges til Akademiet for språk og litteratur, en institusjon som arbeider for å normere den delen av bokmål som kalles riksmål.
   http://www.dagbladet.no/kultur/norsk-sprakdebatt-tilbake-til-skyttergravene/67334501

 3. En bra oppsummering av utviklingen i EU. Hvorfor sette «føderal union» i parentes, – den er vedtatt og under utvikling. Konventets forslag til en føderal grunnlov ble avvist i folkeavstemninger i Frankrike og Nederland, men kom raskt tilbake under dekknavnet: Lisboa-traktaten. Den trådde i kraft 1. desember 2009 og definerer EU som en føderal statsdannelse. Forholdene mellom EU-statene er i dag innenrikspolitikk og landenes utenriksministere skal ta seg av saker uten for EU. EU har bygd opp en egen utenrikstjeneste som foreløpig fungerer parallelt med EU-statenes utenrikstjeneste.

  Solberg-regjeringen valgte å følge EUs modell ved å ha en europaminister og en utenriksminister for resten av verden. Denne solide EU-tilpasningen har ikke møtt noen motstand fra Arbeiderpartiet, de såkalte nei-partiene eller Nei til EU. Denne om organiseringen av regjeringen er tydeligvis akseptert av alle.

  Lisboa-traktaten har en artikkel som fastslår at markedsliberalismen er EUs ideologi.
  EUs føderale grunnlov fastslår, som Margareth Thatcher, at det ikke finnes politiske alternativer til markedsliberalismen. Kommunisme, sosialisme eller sosialdemokrati er i strid med EUs grunnlov. Sosialdemokratiske partier i EU er i 97 prosent av alle saker på EUs dagsorden, enig med de konservative og liberale partiene. I Norge er det 100 prosent enighet når det gjelder akseptering av rettsakter, direktiver og forordninger, fra Brussel. Siste landsmøte i Fellesforbundet, som enstemmig gikk inn for EØS-avtalen, har forstått og akseptert at det ikke finnes alternativer til markedsliberalismen. Om kort tid skal en enstemmig LO-kongress mest sannsynlig sitte stille i båten og gi opp kampen for faglige rettigheter og velferdsordninger.

  Er dette status for dagens kamp mot EU, EØS-avtalen og markedsliberalisme, – for folkestyre og solidaritet? Det kan vi ikke godta. Vi har alternativer og kampkraft, men mangler tydeligvis viljen til å ta et oppgjør med våre motkrefter. Sitte stille i båten, – kiss my ass.

 4. La oss se utfallet av Nedeland, Frankrike og Tysklands sine valg før vi tar denne ideen seriøst. Vindene blåser en annen vei for å si det pent…

 5. Det militære aspektet. Fra januar 2014 erklærte Tyskland offentlig at de fra da av skulle drive WELTPOLITIK fordi landets økonomiske størrelse og behov tilsa dette.
  Fra da av har militærpolitikk og militære allianser vært et sentralt tema i tysk utenriks debatt.
  Pr idag har Tyskland 178 000 soldater og innen få år skal det bli oppunder 200 000.Så jamrer Forsvarsdepartementet seg over at Tyskland ennå ikke har egne atomvåpen. Det er som kjent USA som styrer amerikanske atomraketter på baser i Tyskland. Bütschel.
  Det nåværende krigsbudsjettet er på 37 milliarder Euro,det er 1,2% av BNP. Nå har de fleste partier gått med på en økning til 2%, mens haukene i landet vil ha en økning til 3%. Det blir da rundt 90 milliarder Euro.
  Det store politiske og psykologiske problemet for Tyskland er USAs vedvarende militære kontroll via mange baser og atomvåpen. Det ønsker en å kvitte seg med, men uten å komme i heftig konflikt med USA.
  Derfor har Tyskland definitivt fra begynnelsen av 2014 ,ført samtaler med Frankrike,Nederland,Romania og Tsjekkia om å lage en «European Defence Union» basert på tyskproduserte våpensystemer og som på sikt ikke er underlagt Nato,dvs den amerikanske makten.
  Den andre uttalte ideen er at denne nye tyskdominerte Euro-hæren skal påta seg å vokte alle Schengens yttergrenser.
  Dette er en skisse av det militære aspektet ved dette nye KjerneEuropa som Pål utmerket redegjør for.
  Verken Frankrike eller Italia har økonomi til å bli likeverdige i en ny EuropaHær.Den blir tysk.
  Grossraumwirtschaft i Europa under tysk ledelse var allerede den strategiske målsettingen for det keiserlige Tyskland i 1914.

 6. Byråkratene i EU jobber mot sin egen militære hær: http://www.bbc.com/news/world-europe-37359196
  Det er det brexit handler om nå, der britiske myndigheter overfører atom-ubåter til Frankrike og militært personell til EU. Det er svært betenkelig og skummelt at oppnevnte byråkrater får sin egen militære muskel, hvilket vil ligge utenfor nasjonal kontroll og folkevalgte organer. Når, ja, jeg skriver når, disse byråkratene ikke får det de vil eller hvordan de vil, kommer desperasjonen eller forargelsen deres til å medføre bruk av militære tropper. EU, et stor-Europeisk byrkrati, var Hitlers våte drøm, og det virker som om den snart går i full oppfyllelse.
  For øvrig er Brexit en bløff – England innfører direktiver o.l som vanlig.

 7. Fra PUiO (Proffesoriate for Uvitenhet i Oslo)
  Delirium er en medisinsk betegnelse på en tilstand som oppstår hos maktmisbrukere som brått mister makta. Typisk for disse personene er at de opplever angst, får skjelvinger og større sinnsforstyrrelser som går over til hallusinasjoner.

  A – Tilstanden rammer oftest maktmisbrukerne (ca 1% av verdens totale befolkning) – og bør på et tidlig stadium bli henvist til lukket avdeling hos et mentalsykehus nær seg.
  B – Tilstanden utvikles typisk hos personer i 40-50 årsalderen som har misbrukt makt i perioder over 4 år.

  ADVARSEL: At mentalpasienter i moderne tid, nesten upåaktet har fått bygget sitt eget forsøkslaboratorium – benevnt som ECB, med utvidet makt til å utføre ekstreme og umenneskelige eksperimenter på artsfeller, kan føre til stor uro i selve samfunnet. *

  * At dette har ikke fått nevneverdig spalteplass (med noen få stusselige unntak) hos de forspiste, døvstumme og blinde «vaktbikkjene» i Akersgata m.m. skyldes høyst sannsynlig en bevisst programmeringsfeil signert psykiatrisk avdeling, post 9 – ECB. En forklaring på dette kan være at de såkalte vaktbikkjene har blitt tilstrekkelig fôret – til å bortforklare «uro i markedene», da uten å vite hva eller hvor disse markedene er.

  Dr. Arthur J. Poulsson
  Spesialist i traumebehandling og psykosomatiske lidelser.

 8. EURO ble innført i EU på en udemokratisk måte. Hadde det vært folkeavstemming om saken hadde ikke euro blitt innført. Ekspertene mener at folk flest mangler peiling i kompliserte spørsmål slik som felles valuta og befolkningen må følgelig holdes unna beslutningene.

  Men den folkelige visdom ville ha forhindret innføring av euro, og EU ville ha unngått mange av de problemer som vi i dag ser i eurosonen (i Hellas, Portugal, Italia…). Eliten har en lei tendens til å overdrive og gå for langt hvis den får bestemme. Man får Over-Globalisering istedenfor Globalisering. Hvis EU bryter sammen pga felles valuta, så vil dette også kunne skade elitens egne interesser. Eliten klarer å ødelegge det meste, også for seg selv (men det kan ta litt tid før det skjer). Aristoteles snakker om den gyldne middelvei, men nyliberalister hører ikke på den slags gode råd (for nyliberalistene gjelder bare maximumregelen: jo mer, jo bedre). Iflg Aristoteles overtar (finans)oligarkiet makten gradvis innenfra i demokratiske samfunn, deretter må tyrannene overta makten for å rydde opp i uføre. Dette er en lærdom fra det gamle Hellas. Det mest demokratiske landet i Europa i dag er Sveits og Sveits er også et av verdens aller rikeste og mest industrialiserte land. Ikke ueffent med demokrati.

  Og neste diktatoriske prosjekt er innføring av fullt diktatur i EU. Og eliten tror at dette vil kunne skje tilnærmet smertefritt. Men det ser ut som det er en regel i Europa som sier at det blir revolusjon eller opprør omtrent hvert 50 år i Europa eller i Frankrike (siste gang var 1968).

  Og hvem er egentlig ekstremistene i dagens Europa? Er det eliten eller er det befolkningen som protesterer mot elitens ekstreme og (selv)destruktive handlinger?

 9. Bare så synd at EU-motstanden nå blir leda av et koppel av mørkeblå og brunfrynsa krefter som UKIP, samt Gert Wilders’ og Marine Le Pen sine parti. Kritikken av EU, som fortsatt er på sin plass, må komme i annen rekke i forhold til kampen mot disse partia, og vi må vokte oss vel for ikke å kjøre deres løp. Vi er ikke i mot et sameint demokratisk Europa. Det vi er i mot er overnasjonalitet på kapitalens premisser. I dette spørsmålet er UKIP, Wilders og Marine Le Pen langt farligere fiender enn EU-byråkratiet i Bryssel, som vi trass i alt kan gjøre oss et visst håp om å demokratisere gjennom Europa-parlamentet.

 10. Støren: det kan fortone seg som om du tror EU-prosjektet bare handler om kapitalens premisser. EUs far,Coudenhove-Kalergi (1894-1972) tenkte seg de hvite innfødte i Europa erstattet av en «eurasisch-negroide Zukuntsrasse» hvor Jødene skulle styre.
  Boka «Praktischer Idealismus» fra 1925 kan leses på nettet.
  Hvis du leser dokumentene fra FN-topper som Chisholm og Sutherland,samt Agenda21,vil du se at globalistene arbeider langs Coudenhove-Kalergis praktiske idealisme.
  Det er en av de sentrale grunnene til framveksten av de partiene du ikke liker. Det finnes idag intet håp om noen parlamentarisk demokratisering av EU. En overvåknings politistat er langt mer realistisk. Og den tilhører ikke framtiden.Ukorrekt ytringsfrihet begrenses også i EU-parlamentet. Sjekk det.

 11. Om 10 år er sikkert EU et diktatur. Men det har skjedd før. For 80 år. Det kommer til å bli mye elendighet og
  ufred i årene som nå kommer. Europeiske land har aldri greidd å skape varig fred. Framtiden ser ganske dyster ut.
  Men det er bra at det er noen som skjønner hva som kommer til å skje. Ikke alle har sovet i timene.

 12. Kurt: helt enig i at Framtiden ser ganske dyster ut. Men hvordan skulle det være annerledes når det ikke finnes noen organisasjon som sørger for at US-Marines blir bedt om å ta med seg rakettene sine og forsvinne fra landet?
  Det offisielle Norge – samt den fiktive «venstresida» – vil jo ha juling og krig.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.