Kapitalens langsiktige strev for en europeisk superstat

52

Britenes Brexit har avslørt den økende avgrunnen mellom den herskende, ikke-valgte eliten i EU og de folkene i Europa som de hersker over. Da Brussel ble stilt overfor dette nederlaget svarer EU-toppene: Svaret er ikke mindre Europa, men mer. Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) og hans franske kollega Jean-Marc Ayrault har lagt fram et dokument som sier at svaret på krisa i EU er mer integrasjon og mindre nasjonalt sjølstyre. Egentlig er dette ingen nyhet. Dette har vært planen hele tida. Dette går tilbake lenge før euroen og Lisboa-traktaten. Helt fra sekstitallet har europeiske milliardærer og deres fremste politikere ønsket å skape en europeisk superstat uten nasjonalstater, med en valuta, en hær og én regjering. Men de har aldri hatt ryggdekning i noe land for denne planen, derfor har de måttet gjøre det i etapper.

eu union

Davignon-planen

Den belgiske grev Etienne Davignon var industrikommisær i det som den gangen het EEC i 1977. Han ønsket å skape en overnasjonal europeisk stat for å gi europeisk kapital større spillerom. Han videreførte drømmen til grunnleggeren av Den europeiske kull- og stålunionen, forløperen til EEC, Jean Monnet. Monnet sjøl drømte, enda han var franskmann, om et forent Europa under britisk ledelse. Davignon var nær samarbeidspartner med Monnet, og også med den italienske milliardæren og Fiat-eieren Giovanni «Gianni» Agnelli. Agnelli sa i 1977 at «Davignon-planen er et konkret eksempel på hvordan det er mulig å overvinne nasjonale interesser og nasjonal politikk.» Som eier av Fiat kontrollerte han nesten 5% av Italias BNP og var den rikeste mannen i Italias nyere historie.

Drivkrafta bak Davignon-planen var den europeiske kapitalens behov for å løse den vedvarende krisa i europeisk stålindustri. Det var stor overkapasitet, og konkurransen var knallhard. Industrikapitalistene trengte et større marked og en felles europeisk politikk for å styrke seg på verdensmarkedet.

european roundtable

Industrialistenes rundebord

Men integrasjonen stagnerte. På begynnelsen av 1980-tallet var EEC i krise. Europa tapte i konkurransen med USA og Japan. Sytten av av de aller mektigste industrikapitalistene møttes på initiativ fra toppsjefen i Volvo, Pehr G. Gyllenhammar og Etienne Davignon, i Paris i 1983, og ble enige om å opprette det som skulle bli kjent som European Round Table of Industrialists (ERT). På mange måter var det deres krav, rapporter og utredninger som resulterte i det EU vi ser i dag.

Industrikapitalen ønsket seg ett europeisk marked for kapital, varer, tjenester og arbeid, fortrinnsvis uten nasjonale reguleringer av noe slag. De spilte vegg med Jacques Delors, som var president for EU-kommisjonen i tre perioder mellom 1985 og 1994.

ERT ville ha lavere arbeidskostnader per enhet i industrien og de ville senke de indirekte kostnadene, altså sosiale kostnader. Dette ville de oppnå ved å fjerne nasjonalt regelverk og opprette felles regler og fri flyt over hele Europa. Mens Delors satt som EU-president kom ERT med innspill til det som skulle bli Maastricht-avtalen og den monetære unionen og dermed også innføring av euroen.

Rammeverket for en union

Maastricht-avtalen fra 1992 danner grunnlaget for Den europeiske unionen, slik vi ser den i dag, men den peker også dirkete fram mot en felles europeisk stat med alt det innebærer.

eu evolution
Et mantra i EU er begrepet «stadig økende integrasjon». Alle indre grenser skal bygges ned og til slutt fjernes. Det skal skapes en europeisk supermakt med én valuta, én hær og én regjering. Fra og med Maastricht het det ikke lenger EEC, men Den europeiske union, EU.

I artikkel 2 heter det:

«This Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe…»

Med Maastricht ble det innført europeisk statsborgerskap.

Og det ble lagt opp til en felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. EU-kommisjonen ble en de facto «regjering for Europa» uten å være valgt av noen.

Men Maastricht-avtalen ble aldri ratifisert av folkene i medlemslanda. Den første folkeavstemninga fant sted i Danmark i 1992. Der tapte unionstilhengerne, riktignok med knapp margin, 50.000 stemmer, men de tapte. I Frankrike vant de, men bare med svake 51,4%, noe som ble regnet som meget svakt i et av EUs grunnleggerland. Dermed ga EU opp å få folkenes sanksjon. Man fryktet, med god grunn at unionsplanene ville tape. Det betydde imidlertid ikke at de ville gi seg.

Nederlaget i Norge i 1994

Arbeiderpartiet og Gro Harlem Brundtland mente at tida var moden for å omgjøre Norges nei fra 1972, så vi stemte som kjent på nytt i 1994. Og til sin store forskrekkelse tapte unionstilhengerne nok en gang. Norge sa nei med 52,2% flertall. Dette løste Brundtland for kapitalkreftene gjennom å lage EØS-avtalen, som gjør Norge til et de facto medlem av EU og som binder oss til EUs stadig tettere integrasjon.

Euro-prosjektet

En hovedpillar i planene om en europeisk stat var innføring av euroen. Denne pillaren var svak allerede i utgangspunktet. Der Spiegel publiserte i 2012 dokumenter som viser at tyske, franske og andre toppolitikere i EU-landa var fullstendig klare over at euro-prosjektet bygde på for dårlige forutsetninger. Der Spiegel kalte det hele «operasjon sjølbedrag». De satt med tall og utredninger som viste dette klart. Når de likevel gikk inn for det, var det fordi det tjente deres egne politiske spill, blant annet Helmut Kohls ønske om gjenvalg.

Den tidligere tyske forbundskansleren Helmut Kohl sa i et intervju at han aldri hadde klart å få tyskerne til å godta overgangen fra mark til euro i en folkeavstemning. Derfor mente han at det var nødvendig å «opptre som en diktator» for å få euroen på plass.

Nederlagene i Frankrike og Nederland i 2005

Om euroen ble innført ved hjelp av diktatur, var det ikke noe bedre med EU-grunnloven. Den ble lagt ut til folkeavstemninger i Nederland og Frankrike i 2005. I Nederland tapte unionstilhengerne med 38,5% mot 61,5%. I Frankrike tapte de med 45,3% mot 54,7%

Og med det ga EU-eliten opp å få folkets godkjenning for planene sine. Men det betydde ikke at de la dem på hylla. De bare fortsatte som om inenting var hendt. Folket var å betrakte som uopplyste og tilbakeliggende.

Og derfor kom de fem EU-presidentene, ikke-valgte alle som én, med sin plan om å avskaffe de nasjonale parlamentene i 2025 og derfor kom Tyskland og Frankrike med sitt svar på Brexit. Mer union, mindre sjølstyre, mindre demokrati.

Integrasjon gjennom kultur og forskning – og byråkrati

Store milliardsummer i euro går nå rutinemessig via EU, også fra Norge gjennom EØS-systemet. Norske kultur- eller forskningsprosjekter må i økende grad skaffe seg støtte via EU. For å få disse midlene må de gjerne dokumentere at prosjektet bidrar til europeisk integrasjon og til EUs framtidsmål.

Dette har skapt et ganske stort sjikt av intellektuelle som er avhengige av EU-prosjektet for å tjene til livets opphold, og som er vant med å reprodusere EU-systemets sjølforherligende ideologi. Mediefolk, journalister og forskere har fått lojalitetsbånd til systemet og reproduserer den europeiske ideologien.

Dessuten har lærebøker og undervisningsmateriell i hele EU blitt oppdatert med passende euro-forisk ideologi for at den yngre generasjonen skal komme ut som euro-entusiaster.

Og det har skapt et eurokrati der det er feite jobber for byråkrater og politikere med svært høye lønninger, romslige ekstraytelser, diettgodtgjørelser osv. 10.000 eurokrater har bedre betalt enn Storbritannias statsminister. Og det har skapt lune reir for eks-politikere der de kan boltre seg i behagelig luksus uten å stå til ansvar for plagsomme velgere. Thorbjørn Jagland, med sin skattefrie inntekt på 2,2 millioner og sin luksusvilla i Strasbourg, er prototypen på den slags folk.

Hele systemet likner utrolig på det dekadente Østerrike-Ungarn slik det beskrives i Robert Musils roman Menn uten egenskaper.

Jagland med villa i Strasbourg ga fredsprisen til EU
Jagland, med villa i Strasbourg, ga fredsprisen til EU

Immigrasjonspolitikken som ledd i statsplanene

European Round Table of Industrialists ville ha massemigrasjon for å senke de direkte (lønn) og indirekte (sosiale utgifter) kostnadene for arbeidskraft. Men den frie flyten spiller også en annen rolle. Den bidrar til å svekke nasjonalstatene og dermed fremme unionen, og i den grad det er migranter utenfra, skapes det klienter som er avhengige av elitens gunst. Det er en moderne versjon av det romerske klientsystemet.

Peter Sutherland er sjef for Goldman Sachs International, har vært EU-kommisær for konkurranse og sjef for WTO. Han var en av drivkreftene bak opprettelsen av Global Forum on Migration and Development der han nå er en av sjefene.

Han sier følgende:

“the European Union, in my view, should be doing its best to undermine” any “sense of our homogeneity and difference from others”. Kilde BBC

Han er en veldig sterk talsmann for massiv innvandring av arbeidskraft til Europa og for multikulturalisme. Og han mener at EU ikke må ta hensyn til den lokale befolkningas motstand mot dette.

Sutherlands første reaksjon på #Brexit var: – Vi må få omgjort Brexit.

oldman Sachs har vært en av hovedsponsorene for #Remain-kampanjen sammen med andre amerikanske banker som Citigroup, Morgan Stanley og JP Morgan.

Dette sjiktet har lagd sitt eget vokabular for dem som motsetter seg deres planer. De kaller dem nasjonalister, reaksjonære, fremmedfiendtlige, populister…

Planene for superstaten

EUs fem(!) ikke-valgte presidenter har lagt fram et 24-siders dokument som har tittelen: Completing Europe’s Economic and Monetary Union. (Kan lastes ned her i pdf.) ABC-Nyheter oppsummerer konklusjonen i rapporten slik:

I dag er det EU-landenes parlamenter som vedtar sine statsbudsjetter. Innen 2025 skal overnasjonale EU-organer gjøre det. De nasjonale parlamentene skal få lov å bli «involvert» i prosessen.

Planen består av tre ledd:

 • Innføring av en bankunion, som i realiteten gjør Den europeiske sentralbanken overordnet de nasjonale statsbankene. Det første skrittet blir tatt 1. januar 2016.
 • Opprettelsen av et reelt europeisk finansmarked. Man skal fjerne det som er igjen av nasjonale særhindringer for den frie flyten av kapital.
 • Opprettelsen av en fiskalunion. Dette betyr at de nasjonale budsjettene ikke lenger vil bli vedtatt av de nasjonale parlamentene, men av EU, mens de nasjonale parlamentene vil bli tatt med på råd. Dette skal fullføres i 2025.

Dette er en plan for en avskaffelse av det nasjonale demokratiet i Europa innen ni år for å erstatte det med et aristokratvelde av monopolkapital og toppbyråkrater.

Frankrikes og Tysklands reaksjon på #Brexit er å sette opp tempoet. Tysklands utenriksminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) og hans franske kollega Jean-Marc Ayrault som har lagt fram et nisiders dokument som sier at svaret på krisa i EU er mer integrasjon og mindre nasjonalt sjølstyre.

Daily Mail skriver om denne planen at den tar sikte på å ta fra medlemslanda retten til å ha egen hær, egen straffelov, egeet skattesystem og sentralbank, og at de skal overføre kontrollen over alt dette til Brussel.

The Express skriver at planen har skapt panikk og raseri i Polen. I forordet til dokumentet heter det:

Our countries share a common destiny and a common set of values ??that give rise to an even closer union between our citizens. We will therefore strive for a political union in Europe and invite the next Europeans to participate in this venture.

Bankenes politikere i Europa har ikke gitt seg. Tvert om; #Brexit gjør dem enda mer bestemte på å trumfe gjennom sitt diktatur over hodene på motvillige folk over hele Europa. For i denne elitens øyne er folk en udannet og vulgær hop som må ledes og styres av folk som dem sjøl.

 

 

 

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


52 KOMMENTARER

 1. Sovjet i gamle dager: Årsaken til problemene var ikke Bresjnevs statskapitalisme, men at Bresjnevs statskapitalisme ikke ble fulgt opp dogmatisk nok. Say no more…

   • Regner med at du tok ironien i kommentaren min. Bresjnev skjøt tross alt ikke så mange. Stalin var verre der. Men Sovjet-byråkratenes og EU-byråkratenes argument er i bunn og grunn det samme: «Hvis folk er misfornøyde, er det fordi vi ikke har fulgt opplegget vårt så dogmatisk som vi burde». Man skal altså gi folk enda mer av det de er misfornøyde med. Åssen det gikk med Sovjet vet vi; og det samme kommer til å skje med EU.

 2. En meget interessant, avslørende og ikke minst forståelig fremstilling av det EU som har vokst frem. Det er allikevel et viktige spørsmål jeg stiller meg. – Hva er mot-kraften til dette. Selvfølgelig har det vert masse NEI- til EU i folkeavstemninger, og nå Brexit, men det er ikke noe organisert apparat, og kanskje blir NEI-til EU omgjort til et verktøy i 2025 med krav om folkeavstemninger, og vi er alle inn i den gamle folden om at du kan stemme, men ikke bestemme.
  En annen ting er at Robert Musils roman Menn uten egenskaper må bli til Menn og Kvinner uten egenskaper.

  • Jeg tenker vi lar den hete det den faktisk heter, nemlig «Mannen uten egenskaper». 1. person, entall, bestemt form. Mannen.

   Ellers var det en bra gjennomgang, dette her. Prøver å dele den med flest mulig av de av mine venner og bekjente som fremdeles forblindet tror EU er det nødvendige fredsprosjektet for Europa.

 3. Med «mer integrasjon og mindre sjøstyre» ligger det an til flere uparlamentariske handlinger fra våre topp politikere. Brexit har kanskje skremt dem litt nå så de ikke tør å gå så fort i svingene, men det er likevel tydelig at både Støre og LO sjefen ønsker at det fortsatt skal gå vel fort for seg!
  Det er nesten som om en kan lure på om de har noe å skule vedrørende håndteringen av EØS forhandlingene, eller om den bare er så dårlig at de faktisk bare frykter at vi skal bli klar over hvor dårlig den egentlig er! Det hadde vært interessant å få klarhet i!

 4. Det er noe som skurrer her. Ikke i Steigans artikkel, men i hele Brexit-greiene. Hvorfor flyttet Cameron avstemmingen et år fremover? Og hvorfor ville i det hele tatt en regjering som er for EU, risikere en exit ved en votering – det rimer ikke? Hvorfor har Soros og Rothschild snakket opp «stay», men likevel satset pengene på brexit, der de nå tjener milliarder av kroner på «shorting»? Jeg tror det hele har vært manipulert, fra begynnelse til slutt – faktisk at brexit er manipulert. Ikke bare for eliten å tjene kortsiktige penger, men the end game: splitte opp Stor-Britannia i nasjonale deler, for å svekke samveldet. Det må til i stor-planen for en verdens ledet FN-orden, som i realiten ledes av Bilderberg, CFR, Trilateral og Atlantic Council (og folkene bak disse gruppene).

  • Leste du Jeff Berwicks artikkel? Om tallet 7? Om Lagarde?

   Forøvrig har du naturligvis helt rett. Både EU og USA må bort, siden begge to (og mye mer) tilhører den gamle verdensordenen. Og denne verdensordenen, som vi fortsatt lever i, må avskaffes for å bane vei for den nye, som blir noe helt annerledes enn det vi er vant til.

   Før den nye kan implementeres trengs det imidlertid noen store globale katastrofer (økonomisk kollaps, verdenskrig, hungersnød, naturkatastrofer, folkevandringer, sammenbrudd i verdenshandel og forsyningslinjer, etc.), og det er disse tingene vi ser begynnelsen på i september/oktober i år.

   • Hvor ble det av det vanvittige terroranslaget, eller naturkatastrofen som skulle skje i går? 7/7-2016?

    • Vet ikke om det var deg jeg svarte annetsteds også, men 7/7 var altså falsk flagg-angrepet i Dallas. Temmelig dramatisk og stor nyhetssak både i USA og Europa.

     Så jeg må dessverre notere meg nok en fulltreffer.

 5. Veldig bra og lettfattelig skrevet.
  Gir et godt grunnlag for å spre videre hva EU egentlig står.

 6. Hitler ville samle europa til et rike, men tapte kampen. Tyskland forsøker medfredeligere middler, men vil det føre frem? Landene ser etter hvert at dette «angrepet» på siviliserte land ikke fører frem slik de ønsker, så neste skritt er tvang. Våre folkevalgte med statsministeren i spissen selger vårt fedreland stykkevis og delt. Så kan en saktens spikulere i om nårtid må vi sitte å se på at fremmede makter tar over. Hvorfor ikke dele landet vårt i to, feks Nordland – Troms og Finnmark som et rike med felles styresett. Disse tre fylkene har så mye av felles fiske,olje,gass etc.etc. som resten av verden etterspør. Vi har 200 mils økonomisk sone bl.a.
  Og det kan kansje ikke være værre for oss og importere det vi treng av nødvendigheter. Vi kan samarbeide med mange land om import og eksport. Eller, hvorfor ikke stemme inn et parti på tinget som tør og si opp EU/EØS avtalen. SP var jo et glimrende parti under Inger Ann Langsten, og vi har jo en mann der som både tør og vil. Lundteigen og Slagsvoll

 7. Beste kortfattede framstilling av EUs historikk jeg har lest. Pål Steigan går til kjernen av problemene, og skreller bort alt snikk-snakk. Storkapitalen styrer utviklingen i EU mot en nyføydal superstat. Føydaltiden i middelalderen varte mange hundre år. Går det like galt denne gangen, eller vil motkrefter gjøre at trollet sprekker ?

  • Helt enig! Eu er ikke lenger et fredsprosjekt, men et eliteprosjekt av og for elitene og kapitalen. Men vi får det mye verre enn føydalbonden, som hadde mange nedarvede rettigheter som føydalherren ikke turte å røre ved. F.eks. hadde føydalbonden flere fridager enn dagens gjennomsnittsamerikaner.

   Det verste er imidlertid at EU er i ferd med å bli som et festningsverk mot alle forsøk på endring til det bedre, som Steigans kommunisme 5.0 og Bongards representative inngruppedemokrati. Derfor er EU nå i ferd med å bli et kjempehinder for alle håp om en bedre framtid. Et monster som må stanses for enhver pris!

   • Det var aldri et fredsposjekt, bortsett fra for Torbjørn Jagland, kanskje.

    Jeg tror ikke det er nødvendig å stoppe monsteret, bare vente på at det spiser seg selv. Det som er viktig, er å hindre at de klarer å sette oss opp mot hverandre igjen. For det er deres modus operandi.

    Vi vet fra leksa Pål har gitt oss her, at innvandringens hensikt var å destabilisere. Siden jødene er uaktuelle, er jo muslimer nesten like bra. Og så har de jo et sted å reise tilbake til – ellers hadde de jo ikke vært her – som jeg så Frp’s Ulf Leirstein resonnerte:

    https://www.nrk.no/norge/frp-leirstein-vil-sende-batflyktningene-tilbake-til-libya-1.12920107

    At de ikke klarer å holde fred i eget land, er deres egen skyld – eller Putins.

    Vi må ikke glemme at mens vi har levd i rimelig trygghet og overflod, har de som kommer til Europa, blitt fratatt alt håp om ei framtid, der de kommer i fra. La oss konsentere oss om å styre raseriet mot de som fortjener det. Og la ofrene for våre politikere få bygge ei framtid, der de kan.

    Det hadde muslimene gjort mot oss.

     • Svarer deg her ang. dette med NWO-konstruksjonen BLM osv.:

      Genialt av TPTB å få det til å se ut som at en Black Lives Matter-aktivist står bak det siste falsk flagg-angrepet. På den måten sørger man for at nasjonalister og second amendment-folk blir enda mer rasebevisste og enda mer skeptiske til den svarte befolkningen generelt. Folk som tradisjonelt er konspirasjonsteoretikere klarer ikke se at dette var et falsk flagg-angrep, siden MSM har implisert BLM, som de fleste konspinisser hater og forakter. Derfor kjøper de MSM’s latterlige løgner.

      Resultatet er enda steilere fronter mellom PK’ere/SJW’s og konspinisser/nasjonalister. Konspinissene søker seg til Trump, mens PK’erne går til Hillary. Og ingen av dem ser at både Trump og Hillary er redskaper for TPTB.

      Mens alt dette skjer tilspisser opptøyene seg, og angrepene — også de autentiske — kommer stadig hyppigere. Tilliten mellom folk brytes ned, og den Helter Skelter-aktige situasjonen utvikler seg til en fullskala borgerkrig. Obama erklærer martial law og begynner i hemmelighet å internere dissidenter i FEMA-leirene. DHS får bruk for de to milliarder hollow point-kulene sine, nok ammo til å føre en Irak-krig 24 år i strekk. De 30 000 giljotinene FEMA kjøpte av Saudi-Arabia kommer også til nytte. For ikke å snakke om den halve millionen likkister.

      Så okkuperer USA en rekke europeiske land, deriblant Norge, for å «beskytte oss» mot «aggressive Russland». Til stor jubel fra norske politikere og folk generelt, så klart.

      Så kommer WW3, Yellowstoneutbrudd og falsk flagg-angrep fra «romvesener».

      Konklusjon: «The Road»

     • Ang. falsk flagg: Også verdt å nevne at CIA har lagt ut stillingsannonser hvor de ser etter kriseskuespillere som kan stille opp i Burlington, Vermont i slutten av juli. Demokratenes årlige kongress avholdes da. Dette er i Bernies hjemby. Cocaine Import Agency ser etter skuespillere som tåler ekstremvær og å bli skrubbet hardt med børster. Det blir altså et angrep som har noe å gjøre med kjemiske og/eller biologiske våpen.

      Siste uka i juli, altså. Kanskje vi får et gjensyn med den unge mormoneren Elder Mason Wells, som foreløpig har spilt og blitt «hardt skadd» i tre falsk flagg-angrep?

 8. Jeg ser at dere, også Pål(?), jevnt over anser Brexit som folkets seier mot Eliten.
  Men hvorfor skulle eliten i det hele tatt være så ivrige etter å la folket stemme, hvis det ikke tjente eliten selv? Og hvorfor ble referendumet fremskyndet et år? Cameron gikk til valg på lovnader om å avholde en avstemning i 2017, men av mystiske grunner ble den flyttet til 23. juni 2016. Krakket påfølgende dag — 7 år, 7 måneder, 7 uker og 7 dager etter 29.09.2008-krakket (hvor Dow Jones stupte med 777 poeng) — kom neppe som noen overraskelse på Lagarde eller resten av eliten. Lagarde, som bl.a. beskjeftiger seg med foredrag om numerologi generelt og det «magiske tallet 7» spesielt.

  Nå har både Farage og Johnson trukket seg tilbake i skyggene, trolig fordi de vet svært mye mer om hva som egentlig foregår og hva slags fremtid som faktisk venter UK — enn hva jeg og dere gjør.

  Det blir spennende å se hva som skjer 7. juli.

  • «Det blir spennende å se hva som skjer 7. juli.»

   Jeg gjetter på et storstilt terrorangrep i London, som symbolsk straff (fra «ISIS») for at britene stemte «feil». Og påfølgende dag blir blodig på verdens børser. Men slik bankene ble bailet ut umiddelbart etter Brexit-avstemningen, slik blir de vel bailet ut denne gangen også.

   • Tiden går. Klokkeslett? Rekker jeg å se en utvidet nyhetssending om terroren før semifinalen mellom Tyskland og Frankrike?

     • Slutt, nå mener jeg du driver og ror til fiskeskjær med påtatt selvtillit her. Jeg fikk med meg hendelsene. Det skjedde relaterte ting flere dager på rad. Om dette var false flag-operasjon vet jeg jo ikke, og vel egentlig ikke du heller. Men akkurat det skulle jo forsåvidt ikke forundre meg så mye. Foreløpig holder jeg alle muligheter åpne.

      Men dette gjelds ikke, da det var såpass langt fra den type terror, kontekst og sted du var inne på ifbm. «straffe britene for brexit, sprenge Big Ben, skitten atombombe», etc. Og det har lenge vært så mye skyting og politivold, spesielt mot svarte, pluss gjengkriminalitet som har tatt over byer og annet i USA så lenge og så hyppig, at dette blir som å spå at sola står opp om morran. Det tok en ny vending denne gangen, men det var dog noe annet og mer målrettet enn å skade flest mulig sivilister, som er den klassiske terrorgreia. Dette står, dersom det er hva det gir seg ut for, i en helt spesifikk, amerikansk kontekst der mange har spådd lenge at noe dramatisk vil kunne eller måtte skje, slik utviklingen har vært en stund. Not even close, and no cigar.

      Men som sagt, det kan hende det var false flag, og det ville jo passe bra i bildet for innføring av mer martial laws, selv om jeg er litt i tvil om de gidder å gå så langt for å gjøre det. De ser ut til å gjøre omtrent som de vil allerede. Vi får se. Hvis vi tar som utgangspunkt at det faktisk var det (bevis får vi av naturlige årsaker sjelden), og hvis det i så fall var samme bakmenn som bak alle andre dramatiske ting du peker på som en del av et numerologisk spill, er det klart du vil mene at du var nærmere enn hva jeg synes du var. Men jeg tillater meg allikevel å tro at du er mer religiøs enn paven på dette området, altså mer fokusert på dette enn dem som evt. faktisk steller i stand sånt. Og treffsikkerheten i spådommene er såpass løen at det i hvert fall ikke er noe å bruke i beredskapssammenheng, for å si det mildt. Det siste må du vel være enig i, selv om du i etterkant kaller denne siste forutsigelsen en fulltreffer.

      Det virker heller ikke som du heller (ingen av oss har jo det) har noen særlig plan eller tanker for hva du har tenkt å gjøre med problemet, det er for stort og fienden for overmektig hele tiden. Hva du så egentlig vil med å skulle spå om detaljene i blodsutgytelsene fremtiden vil kunne bringe ved hjelp av numerologisk tenkning, og så om nødvendig vri på ting for å «ha rett» og føle at du vinner selv om du spår feil, er vanskelig å forstå, annet enn som en personlig besettelse hos deg. Du er jo mer dystopisk anlagt enn selv f.eks. meg. Sier du disse tingene fordi du føler at det er en plikt å fortelle folk hva som skal skje, og som vi ikke kan forhindre uansett? Hva er egentlig motivet ditt? Bare få alle oss andre lesere her til å innse at vi har undervurdert fiendens dimensjoner og ondskap, og bare kan gå og ta ferie da det ikke er noe som helst vi kan stille opp? Og selv stå igjen som en av de ytterst få/ den eneste som virkelig hadde skjønt noe? Da må det jo bli vanskelig å glede seg over sparte liv, hvis det medfører at du tok feil. Du kan jo i dette spillet dessverre kun oppnå seierherrens tilfredsstillelse når ting skjer som ikke bør skje. At det betyr mye for deg å ha rett virker opplagt. Hvis du virkelig håpet at du tok feil denne gangen, virker det enda mer søkt å lete etter mulige begivenheter som kan innebære at du hadde rett likevel, i stedet for bare å glede deg og være lettet over at du tok feil i den faktiske spådommen du kom med.

    • https://sli.mg/a/7pQnAu

     Jeg tror forresten ikke at de kreftene som står bak mye av det som skjer, inkludert hendelsen 7/7, er spesielt «onde». Jeg tror derimot at de er avanserte. Svært mye mer avanserte enn noen av oss kan fatte. De befinner seg på et teknologisk nivå som er langt, langt hinsides alt du er villig til å tro på.

     Men hvis det provoserer deg at jeg tipper/spår, bommer, treffer og reviderer spådommene, er det jo egentlig ikke verre enn at du lar være å lese kommentarene mine.

     Generelt — selv om jeg bommer på enkelthendelser og eksakt sted for hver aksjon (samt type aksjon) — har jeg i hovedtrekk klart å forutse utviklingen. Skjønt, det er jo ingen bragd, og jeg baserer meg til dels på andres arbeid. Hovedsakelig arbeidet til Ken på RG. At det går mot global katastrofe er noe alle oppegående mennesker ser, og man trenger slett ikke være synsk for å se det. Millioner av mennesker har spådd katastrofen i tusener av år, og den har alltid vært «rett rundt hjørnet». Det spesielle denne gangen er at den faktisk ER rett rundt hjørnet (to-tre mnd. unna). Men hvor ille den blir, det vet jeg ikke. Kanskje den blir ganske okay.

     Du lanserer muligheten for at Dallas-hendelsen IKKE var falsk flagg. Vel, da bør du egentlig bare researche litt. Jeg graver ikke frem alle linkene her og nå, men dette var en like åpenbar falsk flagg-aksjon som 9/11.

     Og ja, det hjelper å være religiøs — særlig kristen (bibelkyndig sådan) — for å tro på Apokalypsen (Åpenbaringen). For deg virker kanskje Bibelen som en samling tullete eventyr, men for Eliten er den en oppskriftsbok de følger til punkt og prikke. Endetidsprofetiene er selvoppfyllende, for den egentlige Eliten er mektig nok til å oppfylle dem.

     Når du hører Obama si at han hver natt spiser nøyaktig 7 mandler, tenker du kanskje ikke videre over det, og tror det bare er en tilfeldighet som MSM ikke har noen dypere mening med å snakke om. Jeg (og andre såkalt troende) skjønner imidlertid hva som er hensikten med å spre slike anekdoter om Obama o.a. på hans nivå.

     • KZ,

      Ang. stillingsannonsen etter skuespillere til simulering/ treningsformål: Det kan man selvfølgelig tolke slik du gjør det, men det er jo et faktum at det trenes innimellom uten at det involverer false flag operasjoner med dødelig utgang. Man trenger statister til dette også, og det vet vi i hvert fall at foregår uten at det er spesielt hemmelig.

      Men om det var en FF-operasjon under planlegging, hvorfor skulle de risikere løse kanoner i systemet ved å hyre utenforstående, som kun får en kort briefing og skal ut blant folk etterpå, etter at de har deltatt i en FF-operasjon kanskje hele verden kommer til å snakke om? Det virker bare litt for lite hemmelig til at jeg tror helt på at det er slik man rekrutterer til så delikate oppdrag med så potensielt store konsekvenser dersom sannheten skulle komme offentligheten for en dag. Jeg forstår at ingenting jeg sier kan få deg til velge andre tolkninger av foreliggende informasjon enn de mest kontroversielle og de som innebærer mest storstilt bløff og teater. Men jeg synes det må være greit å påpeke at dette ikke er noe endelig bevis eller nødvendigvis engang noen indikasjon på noe ureglementert. Det kan være det, men det krever en mer kreativ tolkning enn den enkleste, som er mer enn sannsynlig nok. Og som sagt, det finnes motargumenter om man er villig til å fortsette å være like kritisk i vurderingene av all informasjon som i vurderingene av offisiell informasjon. Og det bør man nesten være, for lureri, feil, misforståelser og forutintattheter finnes på begge, eller alle sider. Skylapper må av, ikke bare byttes ut med andre skylapper.

      Jeg vet jo ikke hva som er sant i denne sammenheng, men synes bare det rart at du kan føle deg så sikker som du gjør på noe det slett ikke går an å være sikker på, kun spekulere i. Mye av det du har kommet med i det siste vekker forsåvidt nysjerrigheten, men den skråsikkerheten, og motviljen mot å innrømme usikkerhet eller feil i etterkant sliter litt på troverdigheten i mine øyne. Kunne det ikke være like greit å gjøre som de fleste av oss når vi innser at noe vi tenker er/ kan være et luftig sprang; presentere det som teorier og spekulasjoner, invitere til å vurdere disse og evt. supplere eller komme med motargumenter og evt. dokumentasjon, osv., i stedet for bare å slå fast som fakta ting som fremdeles er spekulasjon? Hvorfor er ikke det nok? Er du så høyt hevet over almuen at du bare vet at du sitter med en sannhet ytterst få kjenner, og derfor ikke engang gidder å late som om det finnes tvil bare for å virke grei og liksom la andre ha en «mening» om ting bare du og CIA og et par til vet om?

   • https://www.google.no/?gfe_rd=cr&ei=qCmAV5SRAevk8AfFnZrIBg&gws_rd=ssl#q=dallas+sniper+attack

    Ny falsk flagg-terrorhoax, altså. Som jeg sa. (Men jeg bommet på kontinentet, da.)

    Sist jeg sjekket MSM var den amerikanske Kongressen i lockdown. Votering var utsatt på ubestemt tid. Har ikke oppdatert meg mer siden da.

    Jeg tror det blir unntakstilstand i USA snart, om det ikke er det allerede. Og så kommer USA til å okkupere diverse europeiske land, deriblant Norge, for å «beskytte oss» mot de «aggressive russerne». Og så går det slag i slag derfra, med WW3, Yellowstoneutbrudd og det som verre er — i rask rekkefølge.

 9. Det går katastrofalt dårlig med Deutsche Bank nå. Tysklands største og verdens ellevte største bank, har i dag fått sin aksjeverdi redusert med over 5 prosent, og er på et historisk lavmål. Fallet fra topp er allerede på vanvittige 76.61%. Med en derivateksponering på over 70 000 milliarder dollar, vil denne bankens kollaps bety slutten på verden slik vi kjenner den. Verdensøkonomien kommer til å bli forsøkt restartet ved at banksterne innfører en blockchainvaluta (som de selv kontrollerer) for å prøve å erstatte fiat og fraksjonsreservesystemet, som nå er inne i sine siste fire måneder.

  September og oktober blir svært dramatiske måneder.

  • Det er 7/7/16 i morgen. Numerologisk er det 777.

   Noe veldig stort og destruktivt kommer til å skje.
   Fredag blir en dramatisk dag på børsene.

  • På Wikipedia kan man lese om Morgan,Grenfell,J.P. Morgan og Deutche bank forbindelsene.Kan noen på en enkel måte forklare hva som skjedde ? J.P. Morgan leste jeg om et sted var i trillioner dollar klassen i samme størrelsesorden som diamantfirmaet De Beers,og var i samme klubb som Unilever,som har produkter som Lipton te.
   J.P. Morgan leste jeg. også om i boka » The Creature from Jekyll Island»,og der stod det at det var han som overtok etterat det ble for mye publisitet rundt den forrige Rotschild representanten,så det fremgikk der at J.P. Morgan representerte Rotschild.Deutsche bank ser ut til å ha tatt over Morgan Grenfell.Vi vet at Rotschild kommer av det røde skiltet,og at de het Bauer,og slekten kom fra Tyskland.Har noen greie på disse sammenhengene,og kan forklare det litt greit? Vi har jo sett at J.P.Morgan navnet går igjen mange plasser.Hva skjer i store trekk?

   • Jeg tror den direkte linken her er George Peabody, – i følge Wikipedia gikk Junius Spencer Morgan 1854 inn i Peabodys londonbaserte bank, som som ti år senere ble til J.S. Morgan. Dette ble endret til J.P i 1895.
    Ved siden av J.P Morgan Chase (Rockefeller), har Morgan Stanley og den britiske forretningsbanken Morgan Grenfell (nå under Deutche bank!) sitt opphav her. Rothschild har jo på denne tiden full kontroll over BoE, og dermed også temmelig god kontroll over disse gutta her. Ikke for at gutta har noe i mot det, men de hadde aldri klart å tilrane seg en slik posisjon om ikke det røde skjoldet ikke alt var på plass.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.