Uro i konsensusland

34
Hans Olav Brendberg
Hans Olav Brendberg

I traktane ved Elevsis heldt røvaren Polypemon til.  For ettertida er han kjent som Prokrustes – strekkaren. Denne røvaren og sagnfiguren strekte vegfarande til daude på senga si. Var ofra for lange, skar han av føter og armar. Resultatet vart likevel det same.
Intellektuelt er Noreg ei prokrustesseng, men heldigvis er  det lite vald, strekking og kutting. Her rår den største harmoni. I følgje Store Norske tyder «Prokrustesseng» i overført tyding «system som øver vold mot virkeligheten for å få den til å passe i systemet». Det norske systemet heiter «konsensus», og ingen slepp inn i harmonien som ikkje er akkurat passeleg lange.  I denne prokrustessenga søv norske intellektuelle sin venleikssvevn – uskuldige som lam.

Slik har idyllen rådd heilt til nyleg. Men i det siste har idyllen vorte brote. Folk som Terje Tvedt og andre har tydeleg utfordra svevnen – mellom anna ved å rista i ei nasjonal skam: Libya. Ikkje minst har Pål Steigan – systematisk og tolmodig – utfordra konsensus frå sin utmerka blogg, «Steigan.no». Og dette har etter kvart gjort sin verknad. Det er uro i konsensusland, og ikkje minst irritasjon og sinne. So langt har Steigan fått «the silent treatment». Men ting tyder på at togna ikkje lenger verkar. Steigan blir lesen, og sakte byrjar definisjonsmakta gli ut av hendene på konsensusflokken. Noko må gjerast – og det må gjerast frå «venstre».

kjelsberg kk

I går hadde Klassekampen eit oppslag over to sider der Ronny Kjelsberg, politikar i Raudt, tok eit generaloppgjer med bloggen Steigan.no. To sider i laurdagsavisa er svært prioritert plassering i avisa – dette  veit alle som har prøvd å få noko på trykk i KK. I si tid måtte eg krangla for å få Alfred M. Lilienthals nekrolog på trykk på ein vanleg kvardag. So her har det ikkje mangla på noko – Kjelsberg trampar inn på raud løpar.

Reaksjonane fortel at dette vert sett pris på. Jan Arild Snoen skreiv på Twitter: «Steigan er en patetisk gammel tulling, men det er likevel bra at noen tar seg bryet med å påvise nettopp det».
Kort sagt: Det mange som var fornøgd med at Steigan vart stempla av «venstresidas dagsavis» som «patetisk konspirasjonsteoretikar».  KK hadde gjort jobben sin som ein «viktig aktør i norsk debatt».

Men verkeleg artig blir først når vi ser på det saklege. Kva grunnlag har Kjelsberg for å avvisa  Steigan som «konspirasjonsteoretikar»? Kva gale har Steigan gjort? La oss ta det punktvis:
1. Steigan har gjeve att ei nyhendemelding om at 50 IS-sympatisørar arbeider ved flyplassen i Brussel. Dette er «usannsynleg» i følgje Kjelsberg. Meldinga har Steigan henta frå «De Standaard», ei tradisjonsrik belgisk avis med kring 100 000 lesarar. Kva som er «usannsynleg» med De Standaard sin journalistikk går ikkje fram av Kjelsbergs tekst. Er det nokon spesiell grunn til å tvila på nyhendemeldingane til ei belgisk storavis som graver i skandalen med manglande tryggleik etter åtaket?
2. Steigan har posta ei post som heiter «Brussel – var det et falsk flagg?»

Den som tek seg tid til å lesa Steigans bloggpost vil lett sjå kva som er problemet med Kjelsbergs åtak. Kjelsberg har openberre lesevanskar. Han er ute av stand til å attgje med rimeleg presisjon kva Steigan skriv – og kva han ikkje skriv.  Til dømes hevdar Kjelsberg:  «Det er ifølge Steigan rett og slett vestlig etterretning som styrer IS, med hjelp av enkelte allierte i regionen, og de gjør det for å skape kaos i Midtøsten og Europa. Han sier det i hovedsak med svært ledende spørsmål, men han sier det klart.»
Men dette har jo ikkje dekning i det Steigan har skrive. Steigan seier svært tydeleg at sjølv om vestleg etteretning har vore fødselshjelparar for global jihad, er det godt mogleg at dei har mista kontroll over det monsteret dei sjølv har vore med på å skapa. Steigan spør kvifor mengder av folk blir drepne når ei israelsk storavis som Haaretz (som brukar vera svært påliteleg på slike saker) hevdar at belgisk etteretning hadde fått førehandsinformasjon om åtaket på flyplassen. Og Steigan konkluderer ikkje utan prov. Men ja – det heng nokre spørsmål att i lufta. Ikkje av di Steigan går lenger enn det kjeldene gjev grunnlag for. Men av di det biletet kjeldene teiknar på ein del måtar er problematisk og merkeleg.
Den som lagar «konspirasjonsteorien» eller «stråmannen» eller kva vi skal kalla det er altso Kjelsberg sjølv.

3. So går Kjelsberg til åtak på gjestebloggar Jan Herdal. Jan Herdal er ikkje Steigan. Den saka Herdal skriv om – flyet som vart skote ned over det austlege Ukraina – er ein uoversiktleg malvase av politikk, etterforsking og diplomati. So langt eg kjenner til har den nederlandske granskinga konkludert med at flyet vart skote ned med ein russiskprodusert rakett. Det seier – ingenting. Av di både Ukraina og Russland har dei same rakettane. Pr. i dag finst det to ulike versjonar av kva som eigentleg skjedde – ein i vestlege media, ein i russiske media. Det same skiljet finn du mellom Straight Times (Singapore) og New Straight Times (Kuala Lumpur).
Eg ville vore forsiktig med å vera so skråsikker som Herdal. Men at Steigan er «konspirasjonsteoretikar» av di han publiserer Herdal som gjesteskribent er skivebom. Herdals artikkel kan godt diskuterast, men gjev viktig utfyllande informasjon i ei sak som på langt nær er avslutta.

Her avslører Kjelsberg noko som elles er interessant for ein akademikar i fast stilling: Han veit ikkje kva ei «kjelde» er. Han hevdar at «kjelda» til Herdals artikkel er «Globalresearch.ca». Men Globalresearch er ikkje ei «kjelde». Det er ein nettportal av det slaget der du finn skitt og kanel, hummer og kanari. Eg har sjølv lagt ut ting frå ein liknande nettportal – «Veterans Today» – som også har svært mykje rart (og tvilsamt). Kvifor? Av di Veterans Today diverre er ein av svært få nettportalar som legg ut dei utmerka artiklane til Stephen Sniegoski. Eg har følgt Sniegoski i over ti år, og lese den utmerka boka hans om Irakkrigen – «The Transparent Cabal». Når eg lenkar til Sniegoski er det han – ikkje Veterans Today – som er mi kjelde. Denne disktinksjonen er viktig – og utan denne diskusjonen blir ein diskusjon om kjeldekritikk temmeleg meiningslaus. Og ja – det er meiningslaust å diskutera kjeldekritikk på Kjelsbergs premiss. I diskusjonstråden etter Herdals artikkel på Steigan.no slo for øvrig Steigan fast at han ikkje ville brukt «Globalresearch» i ein slik samanheng. Kjelsberg kjenner ikkje noko plikt til å opplysa Klassekampens lesarar om dette.
Kjelsberg har to ting til å ta Steigan for.

4. I posten «Hollande vil forby konspirasjonsteorier» drøftar Steigan råmene for ytringsfridom i Frankrike – som slett ikkje er gode. For eit par år sidan innførte den franske regjeringa førehandssensur av førestillingane til komikaren  Dieudonne. Eg har sjølv omsett ei bok til norsk som i Frankrike vart stoppa og brent på bål. Og Steigan drøftar med solid grunnlag i kjeldene kva som er problemet i den franske utviklinga. Heller ikkje dette greier Kjelsberg gje att på redeleg vis. Og han greier heller ikkje tolka den konteksten der Hollande heldt den talen som er utgangspunktet for artikkelen. For dette handlar ikkje berre om «holocaustfornekting». Hollande heldt talen i samband med markeringa av Shoah i Frankrike. Dei som kjenner kampen kring ytringsfridom i Frankrike veit at jødiske organisasjonar som mellom anna LICRA og CRIF lenge har vore pådrivarar for innskrenking av ytringsfridom i Frankrike.  Dette har mellom anna ført til at folk som oppmodar til boykott av israelske varer blir dømt for «hatkriminalitet».

Det er ingen grunn til å tvila på at det ligg makt og alvor bak Hollandes bodskap.

Derimot har han eitt – eitt – poeng:  Det Steigan kallar «forslag» i ei bok av akademikarane Cass R. Sunstein og Adrian Vermeule må nok meir presist kallast for ei akademisk drøfting av handlingsrom.  Her er Steigan litt upresis.

5. Den siste saka Kjelsberg vel å drøfta er ei sak der Steigan byggjer på e-postlekkasjar frå Hillary Clinton. Kjelsberg skriv: «En av Clintons offentliggjorte eposter viser at en gruppe innenfor Google vurderte å lage et verktøy som registrerte avhoppere fra Assad-regimet i Syria, og sendte en epost om det til amerikansk UD. Overskrift kunne derimot like godt vært “Google utvikler verktøy for å systematisere digital informasjon” eller “Kontakter mellom amerikansk UD og næringsliv om prosjekter med åpenbar felles interesse. Det kunne det sikkert – bortsett frå at Kjelsberg då underspelar kvifor e-posten gjekk til Hillary Cliinton og kva politiske dimensjonar som finst i e-posten (som også nemner samarbeidet med al-Jazeera i informasjonskrigen mot den syriske regjeringa).

Har han noko elles å kritisera? Nei – bortsett frå den same oppramsinga av kva andre saker som finst på ein skitt-og-kanelnettstad. Har Steigan sin blogg skrive om desse andre sakene? Nei.

Dett var dett, som Fleksnes ville sagt. Å leita etter sakleg hald i Kjelsbergs tekstmasse er som å leita etter nål i ein høystakk. Eg fann ein detalj. Då kjem vi til neste spørsmål: Kvifor trykkar KK dette mølet?
Eg trur det er to grunnar. For det første av di Steigan utfordrar eitt av dei viktigaste konsensusfelta i norsk politikk: Norsk utanrikspolitikk. I samband med Ukrainakrigen har norske media  (og vestlege media generelt) svikta grunnleggjande når det gjeld å gje sakleg informasjon om kva som har skjedd. Berre nokre få akademikarar (Stephen F. Cohen, Richard Sakwa) har gjeve ei balansert framstilling – og skarpt kritisert den katastrofale, vestlege politikken. I denne suppa står norske politikarar til opp over ørene – og her har Steigan gjennom heile krisa gjeve langt betre informasjon enn norsk presse elles. Hjå Steigan kan også eg få på trykk meldinga mi av Sakwas bok (som ikkje blir meldt i andre norske media).

Når det gjeld Ukraina har Steigan altso vore vaken og informativ – medan Klassekampen si dekning har vore forvirra og meiningslaus. Ein av grunnane til dette har utan tvil vore at mange kring avisa i utgangspunktet var svært entusiastiske for Maidan – utan å sjekka kva som faktisk stod i den asssosieringsavtalen som starta det heile (og som Steigan kommenterte).  Kort sagt: Den vesle bloggen til Steigan har heile tida utkonkurrert Klassekampen når det gjeld røynleg nyhendeverdi. For ikkje å snakka om andre norske medie.

Det same kan i stor grad seiast om krigen i Syria.

I tillegg har Steigan våga å utfordra dei politisk korrekte når det gjeld spørsmålet om det er klok politikk å opna grensene for store flyktningestraumar slik vi td. har sett i Sverige.
Resultatet av dette har vorte at Steigan.no har fått lesarar – lesarar som oppsøkjer for å få informasjon som andre norske medie ikkje har kunnskap eller vilje til å formidla. Ein liten einmannsblogg utfordrar eliten der dei søv sin venleikssvevn i den norske prokrustessenga. Og Steigan er opplagt «for lang» til å passa inn.

Då må nokon «ta jobben». Og det er Klassekampen som får oppgåva.

Eg seier ikkje at dette er nokon konspirasjon. Eg har møtt mange av desse folka, eg veit kva dei er god for. Det er eit problem for dei at det finst debattarenaer og bloggar som blir lesne – og som dei ikkje har kontroll over. Dei oppfattar det som eit trugsmål. Dei forstår ikkje kva Steigan skriv – det er difor Kjelsberg ikkje greier gje att Steigans tekst på redeleg vis. Dei forstår ikkje at norske kommentarartiklar etter td. mordet på Nemtsov er ein foss av psykedelisk, faktalaust vrøvl. Og at dette vrøvlet til og med blir tatt på alvor av den norske utanriksministeren. Av di dei er forma av det norske systemet, den norske prokrustessenga, og er kunnskapslaus på ein måte som er typisk for folk som søv akkurat der.

Og so kjem Steigan og forstyrrar dei i nattesvevnen. Og skriv at bombinga av Libya var eit brotsverk etter både norsk og internasjonal lov. At norsk politikk i Syria er vettlaus. At norsk politikk i Ukraina er umoralsk og uinformert. Og so underbyggjer han med den informasjonen du aldri får i norske aviser – men som internasjonalt anerkjente ekspertar som td. Cohen og Sakwa legg stor vekt på.

Då er det bra at dei har Klassekampen, som kan stempla denne svært viktige røysta som «patetisk konspirasjonsteoretiker».

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


34 KOMMENTARER

 1. «Det er en god ting,å bli angrepet av fienden.» Mao.

  Når fortielse ,eller latterliggjøring ikke virker -tyr forsvarerne av den bestående orden til svartmaling.
  Det virker bare ikke -lenger.
  De gamle styringspartier lokker ikke velgere.Og den verdensomspennende dagsorden kan ikke lenger pådyttes nasjonale agendaer.
  Ex.:Presidentvalget i USA durer fram i alle kanaler. Valgene i Østerrike finnes knapt.Men litt orientering nedover kontinentet viser,at kandidatene fra de gamle sentrum høyre/venstre partier i opinionsmålingene mønstrer ca.25 % -mens de har kunnet dele værvet mellom seg i over 60 år,med over 75% a velgerne i ryggen.Da får vi avvente valgene,og den evt.e taktiske stemmegiving-og kommentarer-i to omganger.Kan man håpe på en «grønn» kandidat,eller ender det med an kamp mellom de onde høyrepopulister ,mot en samlende (?) hvemsomhelst-varmt støttet av EU-nomenklaturen,og dens «venstreorienterte lojale opposisjon»?

  • Til orientering.:
   I de (Tyske-ikke Norske) aviser som omtalte valget ,før det gikk av stabelen,ledet en «grønn» kandidat,med en uavhengig(kvinne) på andre plass.FPØ-høyrepopulisten-skulle ha ca. 20 %.
   Forløpig resultat-Vinner FPØ-med over 37%.Motstander i 2. runde er uavklart.
   Det åpenbare er åpenbart.Hva kommer NRKs søndagsavis til å komme med.Følg med,i neste runde.

 2. Jeg har ikke lengre et abonnement på Klassekampen. De er ikke troverdig i utenrikspolitikken, som er vesentlig for meg. Jeg har ikke abonnement på andre aviser heller og det er mer enn åtte år siden jeg hørte på radio og to år siden jeg så nyheter på TV. I stedet har jeg abonnement på omlag 70 blogger/nettsteder, e-postkontakt med et trettitalls faglige og politiske venner fra store deler av verden og sjølsagt Pål Steigans glimrende blokk. Jeg bruker et par timer hver dag på å rydde opp i e-postene og de vesentlige blir lagt i arkivmapper. Jeg vet at jeg er særdeles godt orientert om hva som skjer i verden omkring oss. Spesielt takk til Steigans blogg.

  Klassekampen er i dag eid av folk som ikke akkurat tilhører en politisk venstreside. Det er folk som blant annet tror at NATO gir oss sikkerhet og EØS-avtalen er nødvendig for å ha handel med andre land. Klassekampen minner stadig mer om Arbeiderbladet på sitt verste. Ingen kritikk av det såkalte sosialdemokratiet til den erklærte markedsliberalisten og mangemillionæren Jonas Gahr Støre. Det er ille at en Rødt-politiker ikke ser hvem som er motkreftene til arbeiderbevegelsen. Det er tydeligvis behov for å rydde opp i partiets analyse, mål og strategi, spesielt i forhold til utenrikspolitikken. Jeg er sjøl nytt medlem av Rødt og skal gjerne bidra til å sette den utenrikspolitiske dagsorden, for det eneste norske partiet som ikke har blod på sine hender.

   • Jeg er helt enig. Klassekampen har blitt på nivå med de andre vestlige massemedia på utenriks-stoff. Og Steigan.no har blitt Norges svar på MoonOfAlabama.org, politisk analyse helt i toppsjiktet.

  • Stort sett einig i synet ditt på Klassekampen. Diverre er dei andre avisane enda verre. Men tre sider med Sandberg og sju med Klomsæt i laurdagsavisa vart i meste laget – for å seie det forsiktig! Men i mangel på noko betre er eg framleis abonnent.

 3. Kjelsbergs kronikk diskuterer typisknok meninger og påstander som ikke er framført i Steigans blogg. Jeg møter dessverre ofte på folk som ikke skjønner forskjellen på artikler det vises til på bloggen og det Steigan har skrevet sjøl. Det er forvridd alltid godtdokumentert med kildehenvisninger.

 4. Glimrende og saklig! Komisk å lese hvor dypt Ronny Kjelsberg begraver sitt eget hode i sanda, men visste vi det ikke allerede? Ingen som er ansatt i mainstream media, eller de etablerte politiske partiene har noe å komme med som utfordrer folks paradigmer. De jobber for djevelen, dvs. propagandaministeriet, og har ingen jobb lenger dersom de kommer ut og kaller en spade en spade. Det er slike folks skyld at samfunnet har blitt slik det er i dag, hvor løgnaktige tvilsomme fremstillinger går foran sunn logikk, og brød-og-sirkus-mentaliteten blir stadig mer utbredt. Råttenskapen er så grovt innarbeidet at de fleste, Ronny Kjelsberg inkludert, evner ikke å ta til seg informasjon som insinuerer at de er på jordet. De må, for sitt eget verdenssyns skyld hakke løs på budbringerne av den slags. Mangelfull kunnskap pga. all propagandaen de har latt seg brødfø med har skylda, men skylda for den mangelfulle kunnskapen må de ta selv.

  • Det var brød og sirkus mentaliteten som var noe av det første som gjorde meg nysgjerrig på hva som egentlig skjedde.Det var en indikator på at folket skulle «holdes utenfor».Det provoserte meg da jeg oppdaget at vi manglet nødvending kunnskap for å forstå tiden vi lever i.

 5. Cui bono, seier Kjelsberg til Steigan. Han burde vel heller spørje seg sjøl om kven tener på hans rabiate og usaklege angrep på bloggen.
  Når Kjelsberg skriv om t.d. nedskytinga i Ukraina, er han tydeleg meir skråsikker på kva som skjedde enn Steigan er. Det er vel ikkje heilt klart kven som sto bak. Eg hadde elles forventa at Kjelsberg var i stand til å skilje mellom det Steigan skriv for eiga rekning og det gjesteskribentar skriv. At fleire kan skrive på bloggen må da vel vera positivt. Ingen ventar at ein avisredaksjon skal vera einige i alle lesarinnlegg heller. Når det er sagt så synst eg gjesteskribentane mange gongar har mykje å fare med.

  • Det er stor forskjell på ei avis og ein blogg som dette. Eg reknar ikkje med at Steigan er einig i alt som gjesteskribentane skriv om, men eg oppfattar det i alle fall slik at viss artiklar får komme med her, så er det fordi at Steigan meiner det er bra og interessant. Du kan jo prøve å sende inn eit innlegg her med synspunkt som går stikk i strid med Steigan sitt syn. Eg tvilar på at det blir godteke.

 6. Steigan.no graver dypt og favner bredt. For egen del setter jeg spesiell pris på den utenrikspolitiske dekningen som skinner som et lite lys i det övrige massmediale mörkelandskapet. Ettersom den dessuten utkrever personlig ansvar for resultatet av den politikk som blir fört så begynner den å bli brysom. Det er derfor bare å gratulere med angrepet på bloggen.

  At en avis som kaller seg «Venstresidas dagsavis» forsöker å diskreditere den mest höykvalitative venstresidebloggen i Norden sier en del om denne avisa og dens prioriteringer.

  Konspirasjonsblogger/teoretiker? Det pleier å väre nöd-argumentet for den pro-imperialistiske höyresiden når övrig saklig argumentasjon ikke kan oppdrives. Statskuppet mot statsminister Mossadegh i Iran 1953, militärkuppet mot president Salvador Allende 1973, beväpningen av Contras i Nicaragua, av jihadister i Afghanistan (operasjon Cyclone), samt av IS/Al-Nusra/FSA i Syria. Selvfölgelig var ingenting av dette «konspirasjoner», uten snarere en slags politiske uforklarlige naturkatastrofer som ingen spesiell kan lastes for, bortsett fra en og annen slem general eller eksentrisk prins.

  Takk for innsatsen bak steigan.no!

 7. Er denne artikkelen i Klassekampen noe å svare på da? Bortsett fra at den gir god reklame for denne bloggen? Haakon Lie fortalte meg at han solgte nesten ingenting av boken «Slik jeg ser det», men da Einar Gerhardsen rykket ut og skjelte ham ut, tok salget helt av.

  Problemet med Oslo av i dag er at byen er for provinsiell i en verden hvor det snart ikke betyr noe hvor du bor så lenge du har adgang til Internett. Det er også for mange dårlige journalister og redaktører der, og ingen av dem kritiserer staten med noen tyngde fordi de ikke har kompetanse til det, og dessuten er blitt for avhengige av staten økonomisk. Du sager ikke greina som du selv sitter på. Klassekampen er subsidiert med 2000 kroner for hver abonnent, og det er veldig mye. Du blir ydmyk og lojal overfor makten av slikt.

  Konspirasjon er navnet som de hemmelige russiske tjenestene FSB; SVR og GRU selv bruker på faget sitt. Andre etterretningsvesen bruker andre ord, men felles for alle deres aktiviteter er at de i stor grad skaper virkeligheten. Hvis du ikke kan noe om konspirasjon, blir du en amatør i politikk enten det er innenriks eller utenriks.

  Nå har ikke jeg lest den omstridte artikkelen i Klassekampen, men jeg ser jo at forfatteren slår om seg med stempler som «konspirasjonsteorier» og «konspirasjonsteoretiker», og da gidder jeg ikke lese mer. Som mangeårig sjefredaktør krever jeg en viss kvalitet, og vet at bosskorga er viktigste arbeidsredskapet i en redaksjon. Artikkelen er ikke god nok bare av som følge av den bærende ideen i kritikken mot steigan.no. Jeg ville ha spurt skribenten om han kunne definere disse begrepene, og det ville han ikke ha klart, og dermed ville arbeidet hans ikke ha kommet på trykk hos meg i den tiden jeg var ansvarlig for aviser.

  For å vende tilbake til Einar Gerhardsen, så sa han at «du skal aldri la små mennesker ødelegge din dag.» Det er vel et råd som er like gyldig i dag.

  Det singler i knust glass når de etablerte og statssubsidierte mediene i Norge kritiserer andre publisister, som tillater seg å være kritiske mot systemet. Det mediepolitiske komplekset i Norge har nå i snart fem år fortalt om en konspirasjon mot den norske befolkningen som er utført av en enkelt mann med 77 drepte mennesker. Hvis bare en av redaksjonene hadde giddet å intervjue en erfaren militær skytter eller offiser, ville vedkommende fortalt at det for en enkelt skytter ville ha vært fysisk komplett umulig å skyte 68 mennesker og skade 66 andre med to våpen i hendene over et såpass stort område som Utøya på vel en time. I tillegg til å ringe politiet ti ganger og beviselig snakke med det to ganger. Pluss håndtere så mye ammunisjon.

  Bare med denne enkle journalistikken, ville den offisielle historien om 22. juli 2011 ha vært slått hull på. ABB kunne for øvrig ikke skyte. Han hadde ingen militær utdannelse. Det er på en slik stor historie at mediene velger feil fokus og feil kunnskap.

  Konspirasjonen mot det norske folk må altså ha vært en annen enn hva Klassekampen og alle mediene har fortalt, og det mangler ikke på journalister og redaktører som innerst inne vet og forstår det. Likevel fortsetter Klassekampen, NRK, TV 2 og de andre mediene utad å bygge videre på en historie som ikke er sann. Ingen forlater boksen. Dette faktum har langt større betydning for Norge enn om Pål Steigan på sin blogg skulle ha gjort noen små feil her og der om Ukraina eller hvor som helst. Bjelken i eget øye kan av og til bli så stor at du bare ser små fliser i andres øyne. Fei for egen dør før dere angriper andre, er mitt budskap til de altfor dårlige mediene i Oslo og de største byene ellers i landet. De ledes av redaktører som ikke tør, og bare tier.

  Jeg kan opplyse om at jeg var ansatt som reporter og kommentator i NRK fra 1979 til 1986, i NRK Dagsnyttredaksjonen og NRK Utenriksredaksjonen. Jeg var ikke akkurat kjent for å være blind for nyheter. Så når jeg i dag ser feige og blinde journalister og redaktører skygge unna åpenbare scoop, blir jeg litt trist over hvor lite mot og dyktighet det er igjen i redaksjonene. Redde journalister og redaktører er dårlige. Det sier seg selv. Alt var ikke bedre før, men vi var langt modigere.

  Staten var ingen hellig ku, og vi forsøkte i hvert fall å være vaktbikkje. I dag blir det ikke en gang forsøkt på det. I saker av størst betydning for landet.

  • En definisjon :
   Begrepet Konspirasjonsteori blir gjerne brukt for å diskreditere mennesker som forsøker å undersøke sannhetsgehalten i tvilstilfeller om statlig kriminalitet.

  • Tatt i betraktning den behandlinga du fikk da du ble for uregjerlig og innsatsen var for stor frister vel ikke mange pressefolk til å følge ditt eksempel om å utvise sivilkurasje. Jeg antar at du faktisk ble utsatt for et komplott slik du hevder. Andre som ikke har satt seg inn i sakskomplekset vil kanskje taste inn navnet ditt i Google-søkefeltet og få opp søkeforslag «norulv øvrebotten syk» og «norulv øvrebotten gal» og knise og slå seg til ro med det.

   Jeg har lest mye av det du har skrevet de siste åra, mye av det har jeg funnet svært interessant, men jeg har også funnet grunn til å kritisere og stille meg skeptisk til visse deler av det. Det har jeg begrunnet, og du har svart med å blokkere meg. Vel vel. Jeg avskriver deg ikke av den grunn. Det samme med Pål Steigan. Jeg opplever ham som et av de friskeste hodene i det norske nyhetsmedielandskapet, at han er intelligent, poengtert og tør der andre tier. Men også ham har jeg kritisert, til dels hvast der jeg mener han ikke i tilstrekkelig grad tar høyde for egne blindsoner eller der jeg mener han ikke er så kompromissløs som jeg mener han burde være og som jeg tror han selv kunne tenkt seg å være om det ikke var for at det ville bety å tråkke litt for mange på tærne også inn i egne rekker. Det er mange på venstresida som vakler mellom KK/Kjelsberg og Pål Steigan/Jan Hårstad.

   For øvrig, vedr. Breivik, man behøver ikke ha militær bakgrunn for å lære seg å skyte. Jeg er også skeptisk til uttalelsen din om at det «ville ha vært fysisk komplett umulig» å skyte så mange på Utøya som han gjorde på den tida han gjorde det på. Jeg tror jeg venter til en slik profesjonell skarpskytter faktisk står fram med sin sakkyndige bedømming av det. Og dette handler slett ikke om at jeg unndrar meg fra befatning med konsensuskritiske vinklinger eller konspirasjonsteorier (se her og her).

 8. Jeg merker meg at alle som har meninger om Hans Olav Brendbergs kommentar står fram med fullt navn. Sånn skal det være.

 9. At Klassekampen nå setter inn LaVey Crowley Kjelsberg for å «debunke» Steigan, viser hvor desperate TPTB begynner å bli. De har gått tom for ammo, og må ty til ynkelige dilettanter som Ronny for å prøve å stoppe oppvåkningen.

  • Jepp. Pinligheten er fullkommen dessverre. Siste dans rundt gullkalven på Wall-Street anyone? Klassekampen er svimlende klar over at lønn og subsidier forsvinner hvis gravende journalistikk blir tema på redaksjonsmøtene.

  • Ps! Jeg la nettopp inn et av dine bilder som toppfoto i artikkelen om deg og Tolfa uten å spørre om lov, håper det går greit? Du arbeider både internasjonalt og lokalt, og istedenfor å forsøke å rive deg ned fra din «pidestall» burde heller Klassekampen skrevet en artikkel for ditt arbeide for å bevare og tilbakeføre allmenningene i Tolfa, slik at denne underlige italienske småbyen kan bli et lys for Europa, på samme vis som Bhutan er et lys til etterfølgelse for verden.

   Men så er det da heller ingenting det liberalistiske tyranniet, bestående av det tohodete monsteret stats/-markedsduoploet, frykter mer enn allmenningene!

   – Episode 106: The commons as an approach to governance, sustainable resource management and social wellbeing: http://www.levevei.no/2014/09/episode-106-the-commons-as-an-approach-to-governance-sustainable-resource-management-and-social-wellbeing/

   • Venstresidas avis burde sjølvsagt tilby Steigan fast spalteplass. Gjerne i staden for munkar og andre religiøse faneberarar dei held seg med! Eg er luta lei av dei som ser på religiøs overtyding som meir høgverdi enn anna livssyn,

 10. Steigan er pekt ut som faen sjøl. Det er derfor jeg liker denne bloggen. Forøvrig er det min mening at England bør komme seg til h… vekk fra Nord-Irland

 11. Tak Pål…for skarpe vinkler på imperialismen, og den europæiske venstrefløjs fallit i at gennemskue hvad der sker. Centrum-Venstre allíancerne dør på stribe da de ikke virkelig tør udfordre det herskende oligarki.
  Der skal tænkes globalt da kapitalismen er global, se også Andre Vltchek som er skarp. Se http://www.andrevlchek.weebly.com

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.