Kampen om utmarka – vi bygger ut 79 kvadratmeter natur i minuttet

0
Hyttefelt /iStock

Det er ikke bare gruve-, vind- og solkraftindustri som truer utmarka, hyttebygging er også en stor trussel mot norsk natur.

Av Romy Rohmann.

I 2022 ble det i snitt bygget 18 hytter om dagen på landsbasis. En kartlegging NRK har gjort viser at vi ofrer 79 kvadratmeter natur til utbygging i minuttet.

https://www.nrk.no/dokumentar/xl/nrk-avslorer_-44.000-inngrep-i-norsk-natur-pa-fem-ar-1.16573560

Vi har tidligere skrevet om denne kampen som foregår om utmarka og skreiv dette i november 2022:

Utfordringene er forskjellige alt ettersom hvor en bor i landet, så det er viktig å dele erfaringer og ikke minst kreve svar fra politikerne på hvordan de har tenkt å møte denne kampen vi nå ser om utmarka, slik at de sikrer fortsatt og økt beitebruk i landet.

Her er noen av de ulike truslene mot naturen.

 • Hyttebygging
 • Turisme
 • Motorferdsel
 • Kraftutbygging, vann, vind og sol
 • Gruvedrift
 • Økt militær aktivitet
 • Rovvilt

Og som vi skreiv den gangen: Tolkning av beiteretten, eventuell begrensing av friluftsloven og allmenningsretten blir overlatt til kommunen som ofte med lite ressurser og kompetanse ikke tar fatt i konflikter som oppstår. Det kom tydelig fram på konferansen at det er for liten kapasitet og kompetanse på kommunenivå sjøl om det er de som sitter med avgjørelsesmyndighet i saker som har med arealomdisponeringer å gjøre.

Enkelte ganger ser en at det er sterke aktører som står bak og kan overkjøre kommuner i slike konflikter.

Som vi også skreiv den gangen er det ofte sterke aktører som står bak og i januar i år skreiv vi dette:

Gjelstens kjøp av Værdalsbruket våren 2021, 900.000 dekar av kommunens areal har resultert i mange konflikter både med lokal jaktrett og beitebruk.

Her fra Trønderavisa: https://www.t-a.no/tag/v%C3%A6rdalsbruket

Og her fra Børsen i desember 2023: https://borsen.dagbladet.no/nyheter/ut-mot-mangemilliardaer-ubehagelig/80715320

For bønder og enkeltpersoner å stå i konflikt med slike mektige folk er mildt sagt «ubehagelig» som denne bonden sier til avisa, sjøl om det ifølge papirer skal ligge en jaktrett til eiendommen som familien har hatt i generasjoner er det ikke lett å nå fram. Tolkninger av brev, avtaler og alt det juridiske koster, og når man kjemper mot noen som har mer penger og makt er det antakelig ikke resultatet blir det som egentlig er rett.

NRK Trøndelag har hatt et oppslag om hyttebyggingen i Oppdal, her går ordføreren ut og vil begrense utbyggingen.

Ordfører i Oppdal kommune, Elisabeth Hals (V) sier til NRK:

Jeg vil ikke at vi skal komme dit at fremtidige generasjoner ser tilbake og tenker «Herregud, hva var det de holdt på med?».

Jeg vil at vi skal kunne se dem i øynene og si at vi har også hatt deres fremtid i tankene når vi har planlagt for nåtiden.

NRK Trøndelag skriver videre:

I Oppdal er det 7369 innbyggere fordelt på om lag 3600 boliger.

Samtidig står nærmere 4400 fritidsboliger klare for å ta imot feriefolk i helger og høytider.

Det er over 750 flere fritidsboliger i Oppdal enn det er vanlige boliger.

Et kjempeproblem i dag er at det er helt gratis å bygge ned natur. Det skulle vært en arealavgift, som gjorde at kostnaden av å bygge ned natur ble en del av regnskapet. Sånn som det er nå vil det alltid lønne seg å bygge, sier Hals.

Hun gikk til valg på å bremse utbygging av hyttefelt for å verne naturen i den populære hyttekommunen.

Jeg sier ikke at vi nødvendigvis skal stoppe alt, men jeg tror at vi skal være mye mer restriktive på hvor vi skal bygge og hvor mange vi skal bygge.

I artikkelen skriver NRK at politikere sier at det ofte er vanskelige diskusjoner i kommunestyret og at det er en utfordring at «alle kjenner alle». Når man i tillegg møter svært mektige aktører som slik i Værdal er det ikke lett å ta riktige avgjørelser.

NRK skriver også at initiativtaker til hytteopprøret i Vinje, Irja Godal, mener det samme er tilfelle i deres kommune. Når det er så store økonomiske gevinster ute og går, blir det altfor tette bånd, sier hun i NRK-serien «Oppsynsmannen».

https://www.nrk.no/trondelag/ordforeren-i-hyttekommunen-oppdal_-elisabeth-hals-fra-venstre-vil-ikke-ha-flere-hyttefelt-1.16726754

https://www.opp.no/nyheter/i/dwyQzz/bygger-ned-svaert-godt-beite-ber-politikerne-ta-en-hytteavklaring

På et møte, kompetanseforum i Oppdal i regi av Nasjonalbanken næringshage presenterte forskere fra NINA (nasjonalt og internasjonalt kompetansesenter innen naturforskning) tall over den totale tomtereserven i Norge. Dette var tall som tilsvarte 200 000 fotballbaner. Dette er tall over areal som allerede er avsatt til fritidsformål i kommunenes arealplaner.

Rennebu kommune har landets største bank med ledige hyttetomter, det er ingen andre kommuner i landet som har satt av så mye areal til fritidsbebyggelse som Rennebu målt i forhold til kommunearealet. På Nerskogen er det satt av store områder til fritidsformål, og hytteutbyggingen er i full gang.

NINA fortalte på møtet at dersom man følger de gjeldende arealplaner ligger det nå til rette for en dobling av antall fritidsboliger, sammenlignet med dagens antall på 484 959 fritidsboliger.

Hovedtyngden av tomtereserven ligger i ås-, fjell- og i dallandskap i innlandsstrøk og i fjellskogen nær skoggrensen.

 • 57 km2 eller 4 prosent ligger over eksisterende skoggrense.
 • 109 km2 er innenfor villreinens leveområder i Sør-Norge.
 • 131 km2 er innenfor områder med myr, men det reelle tallet er nok sannsynligvis høyere, siden myrarealer er underestimerte i tilgjengelige norske kartdata.
 • 434 km2 er innenfor tamreinområder, og 106 km2 er innenfor viktige funksjonsområder for reindrifta.
 • Om lag halvparten av tomtereserven (585 km2) ligger i natur som i dag har få eller ingen inngrep, ifølge Artsdatabanken.
 • 567 km2 ligger i spredtbygde strøk, mens 10 km2 ligger i allerede tettbygde strøk.

Her er en oversikt over tomtereserve for en del populære hyttekommuner, disse talla er basert på kommunenes egne arealplaner. Disse blei også presentert på samme møte i Oppdal.

KommuneSamlet tomtereserve, dekarAndel av landareal i prosent
Røros7 4560,6
Selbu21 3862,6
Hitra4 2640,7
Oppdal19 8011,3
Rennebu26 9934,2
Tydal10 3691,3
Orkland35 7602,7
Ringsaker13 1972,0
Øyer5 2181,5
Trysil15 7360,8
Hol17 7731,5
Flå11 5972,4
Tinn13 6440,9
Bykle7 0600,9
Rindal16 7723,9

Disse tallen er basert på kommunenes egne arealplaner. En del av arealreserven er restarealer innenfor eldre områder, og ikke alt er realistisk å bygge ut, sier forsker Trond Simensen fra NINA til OPP.

(Wikipedia: OPP er ei lokalavis som utkommer tirsdag og torsdag i Oppdal i Trøndelag. Avisa er et resultat av fusjonen mellom OPP og Opdalingen 1. januar 2021. Opdalingen kom ut med sin første utgave i 1934, OPP kom ut første gang 19. desember 2002. Dekningsområdet for «nye» OPP er Oppdal kommune og Rennebu kommune.)

https://www.opp.no/nyheter/i/q1j1Kw/gjett-hvilken-kommune-som-har-landets-stoerste-bank-av-hyttetomter

Forrige artikkelGladmelding fra Indre Østfold – et enstemmig kommunestyre sa NEI
Neste artikkelTrondheim Arbeiderparti: Støtt Palestina, innfør sanksjoner mot Israel