Kronekurs, inflasjon og sponsing av kapitaleiere

0
Tollef Hovig.

Norges Bank sørger gjennom kronesalg for at kronekursen kollapser, for eksempel i forhold til euro. Over 60% av Norges import er fra EU. Når kronekursen kollapser i forhold til euro, fører det til at importerte varer blir tilsvarende dyrere og det skapes inflasjon i Norge. Når det blir inflasjon, vil Norges Bank heve renta så folk får dårligere råd. Men prisøkning og renteheving er bra for kapitaleierne.

Hvordan sørger Norges Bank for at kronekursen kollapser. Veldig enkelt, de har totalt lagt om politikken for norske kroner. Hvis vi ser på Norges Banks egen statistikk for kjøp og salg av kroner, ser vi at det inntreffer en total forandring av denne i april 2022. I perioden 2000 – 2013 selger Norges Bank kroner, men ikke i store mengder. I perioden 2015 – 2022 kjøper Norges Bank kroner, men ikke i store mengder. I perioden fra 2000 til 2022 har Norges Bank et netto akkumulert salg (gitt at de handler 5 dager i uka) på 530 milliarder kroner. Fra april 2022 til og med november i år, (litt over et år) har de til sammen solgt kroner for 738 milliarder. Se https://www.norges-bank.no/tema/Statistikk/valutatransaksjoner-daglig/

Denne økningen i salg av norske kroner skyldes en eksplosjon i inntektene fra skatter og eie av olje – og gassinntekter, som i grove tall er opp 1500 milliarder. 1000 milliarder fra skatteinntekter og 500 milliarder fra eierskap. Skatteinntektene blir betalt i norske kroner. Disse ønsker finansdepartementet å skyfle inn i Oljefondet, så de gir Norges Bank beskjed om å selge kroner.  Dette enorme kronesalget har naturlig nok ført til at kronen har kollapset i forhold til euro og andre valutaer i perioden.

Hvor mange kroner koster en euro

Kilde: Trading Economics

Med den kronemengden som nå er pumpet inn i markedet, og som Norges Bank tydelig ønsker å opprettholde framover, er det all mulig grunn til å forvente en fortsatt svekkelse av kronekursen.

Hvis vi i grove tall skal vurdere importens betydning for prisøkningen i Norge, kan vi se bort fra Norges eksport som jo ikke konsumeres i Norge, og dermed ikke har noen betydning for prisutviklingen i Norge. Denne delen av BNP utgjør i 2022 ca 4000 milliarder, se https://www.ssb.no/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/nasjonalregnskap/statistikk/nasjonalregnskap

Importen utgjør rundt 1500 milliarder, dvs. rundt 38% av det som for øvrig forbrukes i Norge. Av dette kommer over 60% fra EU. Når kronen faller i forhold til euroen med 25% i denne perioden på litt over et år, må resultatet bli at alle varer importert fra EU blir 25% dyrere. Det ser ut til at kronekollapsen er omtrent like stor i forhold til våre øvrige handelspartnere som for EU. Det betyr at Norges Bank sitt salg av kroner har medført at 38% (importen) av Norges totale BNP (eks eksport) har steget 25% i pris på litt over ett år.  Det virker derfor rimelig å påstå at Norges Banks kronesalg er hovedårsaken til den inflasjonen vi ser i dag.

Er Norges Bank nødt til å selge kroner fordi vi tjener så mye. Svaret på det er nei. Norges Bank kan beholde pengene og føre dem opp som aktiva i sin balanse. De kan da spre salget ut over mye lengre tid, og vurdere salgsmengden i forhold til kronekursens utvikling.

Når Norges Bank på denne måten har skapt inflasjonen i Norge, setter de opp renten. Hva slags konsekvenser har denne politikken? Når det gjelder det arbeidende folket blir de presset for penger på to måter. Først gjennom prisøkningene som Norges Bank skaper gjennom sitt kronesalg, så gjennom rentehevingen på lånene de har. Når det gjelder kapitaleierne holder de som eier produksjonskapitalen sitt overskudd oppe gjennom inflasjonen. Når det gjelder kapitaleierne innenfor finanskapitalen tjener de store penger ved hjelp av den økte renten. Resultatet blir en massiv overføring av penger fra det arbeidende folket til kapitaleiere av alle slag. Dette er en villet politikk fra kapitaleiere, Norges Bank og politikerne i finansdepartementet. Å putte penger inn i oljefondet har ingen bråhast.

Å investere i aksjer har ikke vært noen gullgruve i denne perioden, og blir det neppe framover heller. Folk har ikke råd til å sponse kapitaleierne så veldig lenge.

Kursutvikling for US500

Kilde: Trading Economics

Forrige artikkelUkraina-krisen og byggingen av et nytt internasjonalt system
Neste artikkelFor Palestina: En av de største demonstrasjonene i britisk historie