Opprop: Vi etterlyser en internasjonal ikke-bruksavtale om solar geoengineering

0

I mange år har det vært slik at hvis du hevdet at det ble drevet spraying av skyene gjennom såkalte «chemtrails» så ville du ha sikret deg tittelen som innehaver av «tinnfoliehatten» til odel og eie. Som vi har påvist gjennom flere artikler er ikke dette noen vrangforestilling eller noen «konspirasjonsteori». Tvert om foregår det i stor stil, slik blant annet Financial Times har dokumentert. Les: Klimamanipulasjon er utbredt og risikabelt. Mange instanser driver hardt på for mer værmanipulasjon og mange selskaper tjener allerede penger på dette. Men ingen aner konsekvensene av hva de holder på med og det er ingen offentlig debatt. Vi har sett på det arbeidet som allerede gjøres og vil komme med flere artikler om geoengineering og værmanipulasjon.

16 forskere har tatt initiativ til oppropet Call for an International Non-Use Agreement on Solar Geoengineering som vi publiserer her.

Oppropet berører temaet om en rask avkarbonisering av virksomheten på jorda. Det er en annen diskusjon. Temaet her er å hindre katastrofe på grunn av uvettig og risikabel bruk av teknologier som kan endre livsvilkårene på planeten på en uforutsigbar og dramatisk måte.

  • Red.

Vi ber om umiddelbar politisk handling fra regjeringer, FN og andre aktører for å forhindre normalisering av solenergi-geoteknikk som et klimapolitisk alternativ. Regjeringer og FN må hevde effektiv politisk kontroll og begrense utviklingen av solenergi-geoingeniørteknologi på planetarisk skala. Spesielt etterlyser vi en internasjonal ikke-bruksavtale om solar geoengineering.

Solar geoengineering⎯et sett med hypotetiske teknologier for å redusere innkommende sollys på jorden⎯vinner fremtredende plass i debatter om klimapolitikk. Flere forskere har satt i gang forskningsprosjekter om solenergi, og noen ser det som et potensielt fremtidig politisk alternativ.

For oss er disse stadig flere oppfordringene til forskning og utvikling av solar geoengineering grunn til alarm. Vi deler tre grunnleggende bekymringer:

For det første er risikoen ved solar geoengineering dårlig forstått og kan aldri bli fullstendig kjent. Virkningene vil variere på tvers av regioner, og det er usikkerhet knyttet til effektene på værmønstre, landbruk og forsyning av grunnleggende behov for mat og vann.

For det andre truer spekulative forhåpninger om fremtidig tilgjengelighet av slike teknologier forpliktelser til reduksjon og kan hindre regjeringer, bedrifter og samfunn til å gjøre sitt ytterste for å oppnå dekarbonisering eller karbonnøytralitet så snart som mulig. Den spekulative muligheten for fremtidig solenergi-geoengineering risikerer å bli et sterkt argument for industrilobbyister, klimafornektere og enkelte regjeringer for å utsette avkarboniseringspolitikken.

For det tredje er det nåværende globale styringssystemet uegnet til å utvikle og implementere de vidtrekkende avtalene som trengs for å opprettholde rettferdig, inkluderende og effektiv politisk kontroll over utplassering av solenergi-geoteknikk. FNs generalforsamling, FNs miljøprogram eller FNs rammekonvensjon om klimaendringer er alle ute av stand til å garantere rettferdig og effektiv multilateral kontroll med teknologi for solar geoengineering på planetarisk skala. FNs sikkerhetsråd, dominert av bare fem land med vetorett, mangler den globale legitimiteten som ville være nødvendig for å effektivt regulere utplasseringen av solar geoengineering.

Disse bekymringene oppstår også med uformelle styringsordninger som dialoger med flere interessenter eller frivillige etiske retningslinjer. Uformelle ordninger møter barrierer fra mindre mektige aktører og risikerer å bidra til for tidlig legitimering av disse spekulative teknologiene. Vitenskapsnettverk er dominert av noen få industriland, mens mindre økonomisk mektige land som har liten eller ingen direkte kontroll over dem. Teknokratisk styring basert på ekspertkommisjoner kan ikke bedømme komplekse globale konflikter om verdier, risikoallokering og forskjeller i risikoaksept som oppstår i sammenheng med solar geoengineering.

Uten effektiv global og demokratisk kontroll ville geopolitikken for mulig ensidig utplassering av solar geoengineering bli skremmende og urettferdig. Gitt de forventede lave økonomiske kostnadene til noen av disse teknologiene, er det en risiko for at noen få mektige land vil engasjere seg i solar geoengineering ensidig eller i små koalisjoner selv når et flertall av land motsetter seg slik utplassering.

Kort sagt, utplassering av solar geoengineering kan ikke styres globalt på en rettferdig, inkluderende og effektiv måte. Vi ber derfor om umiddelbar politisk handling fra regjeringer, FN og andre aktører for å forhindre normalisering av solar geoengineering som et klimapolitisk alternativ. Regjeringer og FN bør ta effektiv politisk kontroll og begrense utviklingen av solar geoengineering før det er for sent. Vi tar til orde for en internasjonal ikke-bruksavtale om solar geoengineering spesifikt rettet mot utvikling og distribusjon av slike teknologier på planetarisk skala.

Den internasjonale ikke-bruksavtalen om solar geoengineering bør forplikte regjeringer til fem sentrale forbud og tiltak: 

  1. Forpliktelsen til å forby nasjonale finansieringsinstitusjoner fra å støtte utviklingen av teknologier for solar geoengineering, innenlands og gjennom internasjonale institusjoner.
  2. Forpliktelsen til å forby utendørs eksperimenter med solar geoengineering i områder under deres jurisdiksjon.
  3. Forpliktelsen til å ikke gi patentrettigheter for teknologier for solar geoengineering, inkludert støtteteknologier som for ettermontering av fly for aerosolinjeksjoner.
  4. Forpliktelsen til å ikke distribuere teknologier for solar geoengineering av tredjeparter.
  5. Forpliktelsen til å protestere mot fremtidig institusjonalisering av planetarisk solar geoengineering som et politisk alternativ i relevante internasjonale institusjoner, inkludert vurderinger fra det mellomstatlige panelet for klimaendringer.

En internasjonal ikke-bruksavtale om solar geoengineering ville ikke forby atmosfærisk forskning eller klimaforskning som sådan, og den ville ikke sette brede begrensninger på akademisk frihet. Avtalen vil i stedet fokusere utelukkende på et spesifikt sett med tiltak rettet utelukkende mot å begrense utviklingen av solar geoengineering under jurisdiksjonen til avtalepartene.

Internasjonal politisk kontroll over utviklingen av omstridte teknologier med høy innsats med planetarisk risiko er ikke enestående. Det internasjonale samfunnet har en rik historie med internasjonale restriksjoner og moratorier for aktiviteter og teknologier som anses å være for farlige eller uønskede. Denne historien viser at internasjonale forbud mot utvikling av spesifikke teknologier ikke begrenser legitim forskning eller kveler vitenskapelig innovasjon. I tillegg kan en internasjonal ikke-bruksavtale om solar geoengineering inkludere unntak for mindre farlige tilnærminger, for eksempel ved å tillate bruk av lokaliserte teknologier som utgjør få tverrregionale eller globale risikoer.

I sum vil en internasjonal ikke-bruksavtale om solar geoengineering være tidsriktig, gjennomførbar og effektiv. Det ville hemme ytterligere normalisering og utvikling av et risikabelt og dårlig forstått sett med teknologier som søker å med vilje håndtere innkommende sollys på planetarisk skala. Og det ville den gjøre uten å begrense legitim klimaforskning. Avkarbonisering av økonomiene våre er gjennomførbart hvis de riktige skrittene tas. Solar geoengineering er ikke nødvendig. Det er heller ikke ønskelig, etisk eller politisk styrbart i dagens kontekst.

Gitt den økende normaliseringen av forskning på solenergi, er det nødvendig med et sterkt politisk budskap for å blokkere disse teknologiene. En internasjonal ikke-bruksavtale om solar geoengineering er nødvendig nå.

Les også: Scientists say no to Solar Geoengineering

Andre interessante lenker:

https://www.technologyreview.com/2022/03/28/1048275/scientists-advance-cloud-seeding-capabilities-with-nanotechnology/

Firma som leverer geoengineering:

http://weathermodification.com/aircraft.php

Firma som leverer hardwear til fly etc.

https://www.brechtel.com

Firma som leverer produktene som sprayes:

https://www.americanelements.com/weather-modification

Forrige artikkelSvar på spørsmål: Sverige, Finland og NATO
Neste artikkel80 år etter slaget ved Kursk