Når EØS-avtalen overkjører vår egen Grunnlov 

0
EØS-avtalen sikter mot å gradvis inkludere Norge i EU til tross for to folkeavstemninger imot medlemskap. Shutterstock.

Av Siri Hermo, Midtre Gauldal, leserinnlegg.

I alle EØS saker, så er den norske Grunnloven underordnet EØS-avtalen.(EU’s lovverk).  EØS-lovens § 2, sier at «EUs lovverk har forrang foran norske lover dersom disse er i konflikt med hverandre». 

Her ligger det mye myndighetsavståelse, som synes å gå det norske folk hus forbi.

Norge har verken tale, forslags eller stemmerett i EU’s organer.

Til dere som da tenker at EU-medlemskap er løsningen:

Lille Norge er kun en liten mygg med sine 5.4 millioner, mot feks Tyskland sine 83 millioner.

Av 705 representanter i EU-parlamentet ville vi fått 10-12 representanter, der majoriteten bestemmer. 

Kvalifiserer det for reell innvirkning tror du?

Med en gang Stortinget har vedtatt en lov, og den er ført inn i EØS-avtalen, så eies den av EU.

Jussen i den loven er underlagt EU retten.

I den grad Norge har noe handlingsrom, reservasjonsrett eller vetorett, må det gjøres gjeldende før en lov blir vedtatt i Stortinget, -altså før den blir endel av EØS-avtalen.

Norge har et strengere regime for å oppfylle lovene i EØS-avtalen, enn de forpliktelsene EU landene har i forhold til EU-lovgivningen. 

– Norge har inngått en EØS-lov med EU, hvor det er opprettet et eget overvåkingsorgan, ESA.

ESA overvåker vår lydighetsplikt til EU, og dets eneste oppgave er å passe på at Norge følger sine lovforpliktelser nedfelt i EØS-avtalen, til punkt og prikke!

En tilsvarende overvåkingsinstans har ikke EU’s medlemsland.

– Norge har inngått en avtale med EU om at det er EFTA domstolen som skal behandle eventuelle tvister, eller brudd på EØS-avtalen. 

Konkret vil det si at det er EU retten som styrer jussen i alle EØS-spørsmålene via ESA, og dette må norske myndigheter og domstoler forholde seg til. 

Et hvert lovforslag som vedtas i Stortinget, kan heller ikke være i strid med EU’s fire friheter (EØS-lovens art 1 nr. 1 og nr 2). 

Det vil si fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, samt den frie etableringsretten jfr EØS-lovens art 31 til og med art 35.

EØS-loven har ingen lovhjemmel for å kunne reforhandle en slik avtale. 

Den kan bare sies opp, jfr art 127 i EØS-loven. 

EØS-lovens art 120 sier at Norges handelsavtale gjeninntrer som vår handelsavtale med EU, straks vi trer ut av EØS-avtalen, ett år etter oppsigelse. 

Handelsavtalen fra 1973 har fortsatt full rettskraft, er oppdatert og for øvrig den vi bruker nå også der EØS-avtalen ikke regulerer.

Et par eksempler på hvordan EØS-avtalen fungerer i praksis:

  1. Under koronaen måtte Norge be EU om lov til å bruke egne penger for å gi støtte til norske bedrifter.

Det er altså EU som sitter med pinkoden til vårt eget pengeskrin.

  1. I fjor søkte Norge om fritak for eggas holdbarhet, ja du leste riktig; eggas holdbarhet.

Vi bestemmer heller ikke over egga våre.

EØS-avtalen er altså ikke en handelsavtale.

EØS-avtalen er EU- integrasjon over tid, der vi for hvert direktiv, forordning og pakke gir fra oss vår suverenitet til en fremmed makt, noe som for øvrig strider mot Grunnloven.

– Litt som en frosk som sakte kokes….

EØS-avtalen ligger som en klam hånd over alt politisk arbeid i Norge.  Dette gjelder på Stortinget og i regjering, i fylkesting og i kommunestyrer.

Det er opp til folket å endre dette.

Siri Hermo

Midtre Gauldal

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelKan Erdogan få til en fornyelse av Black Sea Grain Initiative?
Neste artikkel«Summer Of Strikes»: 650 000 arbeidere i USA truer med streik