Silkeveien i Latin-Amerika

0
Foto: US SOUTHCOM

Latin-Amerika: USA improviserer i konfrontasjon med Silkeveien. Del 2.

Claudio Katz er professor ved universitetet i Buenos Aires og forsker ved CONICET. Han er medlem i Red de Economistas de Izquierda (Left Economists Network). Hans siste bok «La teoría de la dependencia, 50 años después» fikk Libertador Award for Critical Thinking. I denne artikkelen viser han at USA er stilt overfor helt nye utfordringer i Latin-Amerika i forbindelse med Kinas inntreden på kontinentet. USA kan ikke gripe til sine tradisjonelle våpen og er nødt til å improvisere – noe som foreløpig går svært dårlig. Artikkelen er i tre deler og er oversatt til svensk av Bertil Carlman. Første del finner du her. Dette er del 2.Red.


Sidenvägen i regionen

Claudio Katz.

Kampen om ekonomisk överhöghet i Latinamerika utkämpas också inom internationella megaprojekt. Kina börjar bygga ett gigantiskt bälte av infrastrukturer, hamnar och rutter, som redan involverar 145 länder vilka är hem för 70 % av världens befolkning och 55 % av världens bruttonationalprodukt. Sidenvägen omfattar 8 000 miljarder dollar i lån och överträffar de återuppbyggnadsplaner som följde efter andra världskriget.

Detta kolossala företag fortskrider mitt i de stormiga spänningar som orsakats av krig, inflation och den brist på utbud, som framkom efter pandemin.

Kina måste också ta itu med de konflikter som uppstår genom skuldsättningen hos de länder som deltar i projekten. Kina är redan en stor fordringsägare i mycket bräckliga ekonomier (Mongoliet, Laos, Maldiverna, Montenegro, Djibouti, Tadzjikistan och Kirgizistan) och refinansierar åtaganden till länder som är hårt drabbade av dessa skulder (Bangladesh, Tanzania och Nigeria).

Förhandlingen av varje del av Sidenvägen, framkallar också konflikter med deltagare, som ökar sitt deltagande utan att rådfråga regionala partners. Italiens förhandlingar bakom Europas rygg exemplifierar dessa spänningar. Men under dessa många olika omständigheter har Kina ställts inför en förvirrad US-amerikansk åskådare.

Detta problematiska scenario har spridit sig till Latinamerika. På bara fyra år har Sidenvägen ökat med 20 länder i regionen, och börjat uppnå en effekt som är jämförbar med den på den afrikanska kontinenten i detta projekt. Argentina var den senaste inkorporeringen och med detta inträde, ökade pressen för inträde [i Sidenvägen] av de tre stora frånvarande: Brasilien, Mexiko och Colombia.

Southern Cone-ekonomin lockades med större krediter för att finansiera förvärvet av varor och tjänster från Kina. Argentina får mindre press från Washington mot Peking än vad Mexiko eller Colombia får, och de har mindre industri att skydda mot importlavinen än vad Brasilien har. Men erbjudandena som utvärderas av Itamaraty är i linje med expansionen av Brasiliens handel med Kina, som hoppade från 2 miljarder USD (2000) till 100 miljarder USD (2020).

Mexiko väntar fortfarande på ett svar på förslaget om att ingå ett direkt frihandelsavtal med Peking, vilket är nedröstat med veto enligt klausulerna i T-MEC som undertecknats med USA. Många röster trycker på för att av detta konfliktfyllda steg skall antas, för att placera landet i en position av verklig jämvikt gentemot de två mäktiga länderna på planeten (Dussel Peters, 2022). Men denna satsning introducerar ett kort som för närvarande ingen vill spela.

Kina förhandlar med alla sina samtalspartner, utan att kräva samma åtaganden som USA brukar kräva. Kina har inte en tradition av att vara en borgenär som fullbordar konsumtionen av territorier, företag eller resurser för insolventa gäldenärer.

Rättegångarna för ”underlåtenhet att följa förpliktelser” som behandlas i ett skiljedomsorgan (ICSID) illustrerar omfattningen av de påföljder som amerikanska (eller europeiska) företag ålägger latinamerikanska stater. Antalet sådana påföljder hoppade från 6 (1996) till 1190 (2022) för kompensationer överstigande 33 miljarder USD (Ferrari, 2022).

Tidens gång kommer att avgöra alla frågor om Kinas framtida beteende i liknande situationer. Vissa analytiker uppskattar att jätten från öster redan har börjat förhindra sådana scenarier (Ecuador Today, 2021), genom att ersätta krediter från stat till stat med privata lån med tillgångsgarantier (Marco del Pont, 2022). Men tillämpningen av dessa skyddsåtgärder har ännu inte verifierats, och Kina fortsätter att uppvisa en vänligare profil än sin nordamerikanska konkurrent. Det går framåt med Sidenvägen, i en hastighet som är oroande för den amerikanska duellanten.

USA:s inkonsekvens växer

Inför Kinas chockerande angrepp, sponsrade Trump en försvarsmur med början 2019 med sitt America Grows-projekt. Han uppmuntrade särskilt privilegierade latinamerikanska avtal med USA-företag inom de mest lovande sektorerna för energiverksamhet. Han främjade särskilt investeringar för att utöka mexikanska gasanslutningar till Centralamerika och för att öka USA:s engagemang i elnäten i Colombia, Ecuador, Peru och Chile. Han lade särskild tonvikt på Bolivias gasreserver och fälten Vaca Muerta (Argentina) och Pre-Salt (Brasilien).

För att påskynda dessa initiativ placerade han sin delegat i presidentskapet för Inter-American Development Bank(Mauricio Claver Carone) och tvingade fram ett jättelån från IMF till den insolventa argentinska staten. Han främjade också en drastisk ändring av de nuvarande statliga upphandlingssystemen, och han föreslog att åtaganden skulle undertecknas på ett snabbt sätt, och att förhandlingar och parlamentariska kontroller skulle hoppas över. Han tillgrep det Trumpska formatet att på rekordtid tvinga fram avtal av tvivelaktig laglighet.

Men med detta improviserade libretto kunde tycoonen inte introducera något alternativ till Sidenvägen. Hans initiativ svävade i ett formlöst universum av projekt, medan latinamerikanska regeringar fortsatte att sluta effektiva avtal med kinesiska kunder och leverantörer. Auran kring lanseringen av America Grows släcktes innan den väckte något betydande intresse.

Dessa osäkerheter återskapade spänningarna inom USA mellan de protektionistiska och globalistiska fraktionerna. Denna konflikt förstärkte hindret för ett initiativ som saknade betydande statligt ekonomiskt stöd. América Crece var tänkt som en plan för att öppna affärer för den privata sektorn och definiera de investeringar som skulle göras.

Detta tillvägagångssätt står i motsats till det direkta statliga stöd som Kina gynnar. Medan America Grows är föremål för godkännande av varje amerikanskt företag, avancerar Silkevägen med medel från Peking. Utan en plånbok i handen kan Washington inte konkurrera med sin asiatiska rival.

Biden ärvde detta hinder utan att komma med någon lösning. Han tog upp samma America Grows-plan, med det mer pompösa namnet Alliance for the Economic Prosperity of the Americas (APEP). Han lade större vikt vid det kompletterande programmet för incitament för återvändande av amerikanska företag baserade i Asien (Back to the Americas). Han stöttade också upp IDB-medel för att erbjuda krediter som matchade Kinas, och han försökte minska den fiendskap som genererades mot regionen av hans föregångare, och fördrev Trumpisttjänstemän från IDB (Merino; Morgenfeld, 2021).

Förhandlingarna med 11 latinamerikanska länder för att främja det nya projektet går mycket långsamt och väcker inte det intresse som FTAA väckte tidigare (Oppenheimer, 2023). Uppmaningen att utöka partnerskapsmodellen med Mexiko (T-MEC) i Centralamerika har inte löst några av de problem som förlamade Trumps initiativ.

Det enorma finanspolitiska underskott som drar ned USA:s finansministerium, begränsar tillgången på pengar som krävs för att utveckla sådana förslag. Denna brist på medel begränsar den interna keynesianska nylansering som Biden föreställer sig, och den hindrar extern konkurrens med jätten i öster. Av denna anledning seglar IDB i ett tillstånd av osäkerhet, medan China-CELAC Forum ökar sin bilaterala agenda. USA misslyckas också med att skapa de politiska utformningar som uppnåtts tidigare med Washington-konsensus.

Omfattningen av USA:s bakslag framgår av en enkel jämförelse med de initiativ som Vita huset antog på 1960-talet för att neutralisera effekterna av den kubanska revolutionen. Vid den tiden tog den till Alliance for Progressmed berg av krediter och investeringar i alla länder, utan att möta ekonomisk rivalitet från någon annan makt i regionen. För närvarande har inte USA de resurserna och står inför en kinesisk konkurrent som tränger in i dess egen «bakgård». Bourgeoisien i Latinamerika, som under de åren automatiskt följde sin huvudman, tar nu avstånd och spelar sitt eget spel.

Ett porträtt av stor oordning

Det senaste toppmötet i Amerika [9th Summit of the Americas] illustrerar USA:s reträtt i regionen. Denna händelse är det främsta exemplet på politisk artikulation på kontinenten och vart och ett av de åtta möten som hållits under de senaste tre decennierna skildrade läget för dessa relationer.

Under de tre första toppmötena (Miami-1994, Santiago de Chile-1998, Québec-2001) var återhämtningen som uppnåddes av Washington mycket synlig, med framväxten av nyliberalism och Sovjetunionens kollaps. Men detta uppsving vändes plötsligt vid det fjärde mötet (Mar del Plata-2005) med FTAA:s nederlag. Den vändningen sammanföll med urholkningen av unipolariteten och starten på en kedja av misslyckanden för USA.

Obama klarade av ett dödläge under de tre efterföljande toppmötena (Port of Spain – 2009, Cartagena-2012, Panama-2015). Han kunde inte slutföra de bilaterala fördragen för att ersätta FTAA och var tvungen att acceptera Kubas närvaro. Han använde till och med ett försonande tal om alla länders likvärdighet och tog avstånd från panmerikanismen.

Trump modifierade det manuset radikalt för att återställa imperiets explicita dominans. Han kombinerade kraftuppvisningar med elakhet vid möten, och han avstod från själva toppmötet (Lima-2018), för att undvika protester och att hans främlingsfientliga provokationer avvisades.

Men den frånvaron täckte bara upp misslyckandet med hans konspirationer mot Venezuela och skeppsbrottet för den ultrahögerkoalition han försökte bygga i regionen.

Under det senaste mötet (Los Angeles-2022) mötte Biden ett större antal motgångar. Han lade upp en agenda med alla ämnen på modet (ren energi, digital infrastruktur, grön ekonomi, demokratiskt styre), för att täcka över sitt syfte att återta USA:s företräde (Lucite, 2022). Han försökte sig på en kraftuppvisning med uteslutande av Nicaragua, Kuba och Venezuela, för att tillfredsställa de högerextrema i Florida, och han tog på sig den dubbla rollen som formell värd och beskyddare av mötet. Men med denna upprepning av ett Trump-liknande tölpaktiga beteende, framkallade han de protester som fördärvade mötet.

Mexiko ledde de frånvarande regeringarna, som inte accepterade uteslutningarna, och som framkallade en urholkning av själva toppmötet. Mötet förblev en misslyckad show, ifrågasatt av nästan alla deltagare (Casari, 2022). Uteslutningarna som motiverades av kränkningar av de mänskliga rättigheterna var särskilt absurda, mitt i USA:s försoning med den kriminella monarken i Saudiarabien. Biden avvisades även av flera högerregeringar som valde att inte närvara (Morgenfeld, 2022).

Denna frånvaro hindrade framsteg i den planerade pakten för att begränsa floden av migranter i olika territorier i Centralamerika. Mötet lyckades inte heller uppnå det önskade stödet för sanktionerna mot Ryssland och var tvunget att acceptera en princip om att annullera uteslutningar vid framtida möten. De talare som krävde denna princip blev toppmötets verkliga huvudpersoner. Inte ens Vita husets anspelningar på ett förestående världskrig förenade latinamerikanska regeringar med deras storebror (Rangel, 2022).

Det som hände skildrade förändringen i den rådande maktbalansen i regionen. Förenta staterna försöker göra ett steg, utan att vända på de motgångar som det står inför, och börjar konkurrera med möten som främjas av sin kinesiska rival, som inte utesluter någon deltagare. Till skillnad från Mar del Plata förstördes inte toppmötet i Los Angeles av uppkomsten av en latinamerikansk anpassning, utan av den amerikanska administrationens egen impotens.

De underliggande militära resurserna

USA försöker motverka sina ekonomiska brister med större geopolitiska och militära åtgärder. Detta kort har spelats ut av alla invånare i Vita huset, för att hålla tillbaka den kinesiska närvaron och för att bryta de lokala kapitalistklassernas autonomi.

Båda syftena delas av republikanernas och demokraternas ledning, som förespråkar en kombination av aggression och förhandlingspolitik, för att åter samla ihop USA:s makt. Blandningen av käppen med gott uppförande kvarstår som huvudkombinationen för alla Washington-administrationer.

Ingen ledare i nord[Amerika] överväger tanken på ett amerikanskt tillbakadragande från Latinamerika. Denna brist på flexibilitet är en inneboende ingrediens hos den ”första makten”, som inte kan (och inte vill) komma överens med Kina om den överföring av herraväldet som man kom överens om med Storbritannien under första hälften av 1900-talet.

USA avser att bevara sitt företräde genom att använda den monumentala militära strukturen som upprätthålls av Pentagon i regionen. Southern Command, IV-flottan och baserna i Colombia uttrycker en uppställning i en skala som mycket liknar den som marinsoldaterna utplacerade i Persiska viken eller Medelhavet har.

Latinamerika är den historiska grunden för USA:s inblandning. Mellan 1948 och 1990 var utrikesdepartementet involverat i störtandet av 24 regeringar. I fyra fall ingrep trupper från USA, i tre fall segrade CIA-attentat, och i 17 fall var det statskupper som utgick från Washington. En stor del av dessa övergrepp utfördes av de 70 000 militärer som utbildats av Pentagon mellan 1961 och 1975 för att utföra alla typer av massakrer.

«Kriget mot droger» har varit den senaste formen av sådana upptrappningar. Det inkluderade en i form av DEA-närvaro, särskilt i Mexiko, Colombia, Peru och Bolivia. Ett dramatiskt antal latinamerikaner har dödats, utan någon effekt på att minska narkotikahandeln. Denna ineffektivitet var en konsekvens av CIA:s eget handlande, som tolererade kommersialiseringen av narkotika för att komplettera dess [CIA:s] finansiering.

Denna krets underlättade också mångmiljonvinster för vapentillverkare och banker, som omvandlar svarta pengar till sina nuvarande verksamheter. För denna tvätt bestraffades de enheter som var inblandade i brottet – som Wells Fargo – med obetydliga böter (Miguel, 2022).

Utrikesdepartementet döljer alltid sina aggressioner med osannolika förevändningar. Marinsoldaterna och ambassaden har traditionellt framställts som räddare från ständigt nya fiender. Först var det kommunisterna, sedan talibanerna, sedan droghandlare och på sistone terrorister. Hollywood bidrar aktivt till denna maskerad genom att i stor skala framställa stereotyper, som vid varje tidpunkt formas efter de mystifikationer som Washington önskar (Cook, 2022).

USA har för närvarande 12 militärbaser i Panama, 12 i Puerto Rico, nio i Colombia, åtta i Peru, tre i Honduras och två i Paraguay. USA har också anläggningar av samma typ i Aruba, Costa Rica, El Salvador och på Kuba (Guantanamo). På Falklandsöarna säkerställer den brittiska partnern ett NATO-nätverk kopplat till de nordatlantiska platserna (Rodriguez Gelfenstein, 2023).

Men Washington står inför en strategi av begränsningar som den inte mött tidigare. Man kan inte längre skicka gendarmer, med samma fräckhet som rådde under andra hälften av 1900-talet. Man prioriterar sin verksamhet i skymundan, att störta besvärliga härskare och installera likasinnade diktatorer.

Det räcker med att observera den senaste bekännelsen av en högt uppsatt Trump-tjänsteman (John Bolton), för att lägga märke till hur ihärdiga USA:s noggranna förberedelser av statskupper (El País, 2022). Washingtons män upprätthåller också det våldsamma förtryck som inkräktaren Dina Boluarte lagt på det peruanska folket (Ruiz, 2023).

Med samma grovhet och utan något filter proklamerade chefen för Southern Command Pentagons rätt att förvalta Latinamerikas naturresurser som sina egna (Reyes, 2022). Med detta mandat gör en kår av ingenjörer från USA om den navigerbara delen av floderna som korsar Paraguay. I sin konfrontation med Peking undviker Washington all lättnad på sin militära närvaro på «bakgården».


Orinoco Tribune: 

Latin America: US Improvises in Confronting the Silk Road

Oversatt til svensk av Bertil Carlman.


Første del av artikkelen finner du her:

Latin-Amerika: USA improviserer i konfrontasjon med Silkeveien

Forrige artikkelTre Putin-biografier
Neste artikkelMelding om en mislykket folkehelsepolitikk
Claudio Katz
Claudio Katz er professor ved universitetet i Buenos Aires og forsker ved CONICET. Han er medlem i Red de Economistas de Izquierda (Left Economists Network). Hans siste bok «La teoría de la dependencia, 50 años después» fikk Libertador Award for Critical Thinking.