Den kinesiske fredsplanen for Ukraina

0
President Xi Jinping og det kinesiske utenriksdepartementet har presentert en fredsplan for Ukraina / Foto: Xinhua

Folkerepublikken Kina presenterte en 12-punkts skisse til fredsplan for Ukraina 24. februar 2023. Kina foreslår våpenhvile, forhandlinger om en endelig fredsløsning, opphevelse av alle sanksjoner og forberedelser til en gjenoppbygging av Ukraina etter krigen. USA og NATO har avvist fredsplanen tvert. Russland har sagt at den er interessant og Ukrainas regjering sier at de er «åpne for å diskutere» planen. – Red.


Fra utenriksdepartementet i Folkerepublikken Kina, 24. februar 2023.

1. Respekter alle lands suverenitet

Universelt anerkjent internasjonal lov, inkludert formålene og prinsippene i FNs pakt, må overholdes strengt. Alle lands suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet må opprettholdes effektivt. Alle land, store som små, sterke eller svake, rike eller fattige, er likeverdige medlemmer av det internasjonale samfunnet. Alle parter bør i fellesskap opprettholde de grunnleggende normene som styrer internasjonale relasjoner og forsvare internasjonal rettferdighet og rett. Lik og enhetlig bruk av folkeretten bør fremmes, mens dobbeltmoral må avvises.

2. Forlat den kalde krigens mentalitet

Å forlate den kalde krigens mentalitet betyr at man ikke bør framheve sikkerheten til et land på bekostning av andre. Sikkerheten i en region bør ikke oppnås ved å styrke eller utvide militære blokker. De legitime sikkerhetsinteressene og bekymringene til alle land må tas på alvor og behandles på riktig måte. Det finnes ingen enkel løsning på et komplekst problem. Alle parter bør, etter visjonen om felles, omfattende, samarbeidende og bærekraftig sikkerhet og med tanke på den langsiktige freden og stabiliteten i verden, bidra til å skape en balansert, effektiv og bærekraftig europeisk sikkerhetsarkitektur. Alle parter bør motsette seg jakten på egen sikkerhet på bekostning av andres sikkerhet, forhindre konfrontasjon mellom blokkene og arbeide sammen for fred og stabilitet på det eurasiske kontinentet.

3. Innstill fiendtlighetene

Konflikt og krig gagner ingen. Alle parter må holde seg rasjonelle og utvise tilbakeholdenhet, unngå å puste liv til ilden og forverre spenninger, og forhindre at krisen forverres ytterligere eller til og med kommer ut av kontroll. Alle parter bør støtte Russland og Ukraina i å jobbe i samme retning og gjenoppta direkte dialog så raskt som mulig, for gradvis å trappe ned situasjonen og til slutt oppnå en omfattende våpenhvile.

4. Gjenoppta fredssamtalene

Dialog og forhandlinger er den eneste levedyktige løsningen på Ukraina-krisen. Alle anstrengelser som bidrar til en fredelig løsning av krisen må oppmuntres og støttes. Det internasjonale samfunnet bør forbli forpliktet til den rette tilnærmingen for å fremme samtaler for fred, hjelpe partene i konflikten med å åpne døren til et politisk oppgjør så snart som mulig, og skape betingelser og plattformer for gjenopptakelse av forhandlinger. Kina vil fortsette å spille en konstruktiv rolle i denne forbindelse.

5. Løs den humanitære krisen

Alle tiltak som bidrar til å lette den humanitære krisen må oppmuntres og støttes. Humanitære operasjoner bør følge prinsippene om nøytralitet og upartiskhet, og humanitære spørsmål bør ikke politiseres. Sivilbefolkningens sikkerhet må beskyttes effektivt, og det bør settes opp humanitære korridorer for evakuering av sivile fra konfliktsoner. Det trengs innsats for å øke humanitær bistand til relevante områder, forbedre humanitære forhold og gi rask, trygg og uhindret humanitær tilgang, med sikte på å forhindre en humanitær krise i større skala. FN bør støttes i å spille en koordinerende rolle i å kanalisere humanitær bistand til konfliktsoner.

6. Beskytt sivile og krigsfanger (POWs).

Partene i konflikten bør strengt overholde internasjonal humanitær lov, unngå å angripe sivile eller sivile anlegg, beskytte kvinner, barn og andre ofre for konflikten, og respektere de grunnleggende rettighetene til krigsfanger. Kina støtter utvekslingen av krigsfanger mellom Russland og Ukraina, og oppfordrer alle parter til å skape gunstigere forhold for dette formålet.

7. Hold atomkraftverk trygge

Kina motsetter seg væpnede angrep mot atomkraftverk eller andre fredelige atomanlegg, og oppfordrer alle parter til å overholde internasjonal lov inkludert konvensjonen om atomsikkerhet (CNS) og resolutt unngå menneskeskapte atomulykker. Kina støtter Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) i å spille en konstruktiv rolle i å fremme tryggheten og sikkerheten til fredelige atomanlegg.

8. Reduser strategisk risiko

Atomvåpen må ikke brukes og atomkriger må ikke utkjempes. Trusselen eller bruken av atomvåpen bør motarbeides. Spredning av atomvåpen må forhindres og atomkrise unngås. Kina motsetter seg forskning, utvikling og bruk av kjemiske og biologiske våpen av ethvert land under noen omstendigheter.

9. Tilrettelegg for korneksport

Alle parter må implementere Black Sea Grain Initiative, signert av Russland, Türkiye, Ukraina og FN, fullt ut og effektivt på en balansert måte, og støtte FN i å spille en viktig rolle i denne forbindelse. Samarbeidsinitiativet om global matsikkerhet foreslått av Kina, gir en gjennomførbar løsning på den globale matkrisen.

10. Stopp ensidige sanksjoner

Ensidige sanksjoner og maksimalt press kan ikke løse problemet; de skaper bare nye problemer. Kina motsetter seg ensidige sanksjoner som ikke er godkjent av FNs sikkerhetsråd. Relevante land bør slutte å misbruke ensidige sanksjoner og «den lange arms jurisdiksjon» mot andre land, for å gjøre sin del i å trappe ned Ukraina-krisen og skape betingelser for utviklingsland til å utvikle sine økonomier og bedre livene til sine folk.

(I hovedsak er «long-arm jurisdiction» en vilkårlig rettspraksis, praktisert av den amerikanske regjeringen på grunn av sin nasjonale makt og økonomiske hegemoni, for å håndheve ekstraterritoriell jurisdiksjon over enheter og enkeltpersoner i andre land på grunnlag av sin nasjonale lov. Overs. tillegg)

11. Holde industri- og forsyningskjeder stabile

Alle parter bør oppriktig opprettholde det eksisterende verdensøkonomiske systemet og motsette seg å bruke verdensøkonomien som et verktøy eller våpen for politiske formål. Felles innsats er nødvendig for å dempe virkningene av krisen og forhindre at den forstyrrer internasjonalt samarbeid innen energi, finans, mathandel og transport og undergraver helbredelsen av den globale økonomien.

12. Fremme gjenoppbygging etter konflikt

Det internasjonale samfunnet må iverksette tiltak for å støtte gjenoppbygging etter konflikt i konfliktsoner. Kina er klar til å yte bistand og spille en konstruktiv rolle i denne bestrebelsen.


Publisert av utenriksdepartementet i Folkerepublikken Kina 24. februar 2023.

China’s Position on the Political Settlement of the Ukraine Crisis

Oversatt for Steigan.no av Espen B. Øyulvstad

Forrige artikkel‘Den minkende banden av Irak-besatte’ – Evig krig og medias medvirkning
Neste artikkelLockdown – en krig mot barn og unge