99 britiske eksperter alarmerer i åpent brev

0

Samtidig økes personell som behandler innrapporterte vaksineskader med 1900%

I et åpent brev signert av profilert britisk helseekspertise bes det om at myndighetene og landets hjertelegeforening tar de kardiologiske bivirkningene fra Covid-19-vaksinene på alvor.

Av Enigma.

Trusler om tap av forskningsmidler

Det skisseres innledningsvis hvordan data holdes tilbake som følge av korrupsjon på høyere nivå i helse- og forskningsmiljøene forankret i fryktkultur med opphav i økonomiske sanksjoner i regi av farmasøytisk industri.

Varslet som ble presentert av Andrew Bridgen i parlamentet 13 desember 2022 illustrerer hvordan fagmiljøene presses til taushet omkring de fatale konsekvensene Coronavaksineringen har hatt og fortsatt har på akutt sykdom og død som følge av kardiologiske forhold:

“It has also been brought to my attention by a whistleblower from a very reliable source that one of these institutions is covering up clear data that reveals that the mRNA vaccine increases inflammation of the heart arteries. It is covering this up for fear that it may lose funding from the pharmaceutical industry….»

Ber om uavhengig granskning

Legene og ekspertene bak det åpne brevet ber om full og uavhengig granskning av forholdene omkring tilbakeholdelse av vitale data og informasjon – hvor det i 14 punkter vises til substansiell forskning på relasjonen mellom kardiologiske forhold og vaksinering.

1. I Pfizers egne trials-data fant man etter 6 mnd 4 tilfeller av hjertestans i vaksinegruppen, derimot kun ett tilfelle i placebogruppen (til tross for at tallene er for små til å oppnå statistisk signifikans, burde denne indikasjonen vært fulgt opp).

2. Bevisene omkring vaksineindusert myokarditt er anerkjente, hvor eldre pasienter vil kunne bli feildiagnostisert med annen mer typisk hjertesykdom. Forekomst av myokardinfarkt var uforholdsmessig høy de første tre dagene etter vaksinering.

3. Studier i Thailand og Sveits har vist økning av troponin (hjerteskademarkør) nivåer forenelig med skade på hjertemuskel hos 3% av de vaksinerte. Hjerteceller kan ikke erstattes og arrvevet som oppstår kan gi opphav til hjerterytmeforstyrrelser og plutselig død. 30% av barna i studien fra Thailand hadde kardiologiske tegn og symptomer etter vaksinering.

4. Spikeprotein fra vaksinen ble oppdaget i hjertebiopsier hos 9 av 15 pasienter med myokarditt etter vaksinering (post-vaccination myocarditis).

5. Vaksinerte hadde økt tendens til kardiovaskulære risikoforhold som igjen indikerte signifikant økt risiko for hjertesykdom fra 11-25% inne 5 år. Denne studien ble kritisert for å mangle kontrollgruppe, men er sidestilt med tidlig fase av kliniske studier med henblikk på sikkerhet.

6. En israelsk studie viste 25% økning av akutthenvendelser relatert til hjertestans og kardiologiske tilstander hos 16-39 åringer i assosiasjon til første og andre vaksinedose, men ikke relatert til covid-19 infeksjon.

7. Det var 14.000 flere hjertestanshenvendelser til ambulansetjenesten i England i 2021 sett i forhold til 2020.

8. Det har vært en uforholdsmessig stor økning av kardiologisk og generell overdødelighet i grupper med høyere vaksinedekning.

9. I Tyskland fant en undersøkelse av 35 obduksjonsrapporter at 5 tilfeller kunne settes i sammenheng med Covid-19-vaksinering, mens man ikke kunne utelukke sammenheng i ytterligere 20 rapporter.

10. Obduksjonsrapporter har vist inflammasjon av koronararteriene inntil 4 mnd etter vaksinering.

11. En enkelt obduksjonsrapport viste funn av spikeprotein fra vaksinering i hjertemuskelen hos en avdød som ikke hadde hatt covid-19 infeksjon i forbindelse med myokarditt.

12. Sykehus i Australia har erfart intens pågang siden sommeren 2021, på tross av ingen signifikant økning av Covid-19 infeksjon og stabilt personell.

13. Australia har samtidig sett en økning av iskemisk hjertedød uten at dette kan settes i sammenheng med Covid-19 tilfeller.

14. Systematiske analyser av sannsynlig årsak relatert til overdødelighet mellom ulike land viser at det ikke er relasjon til økning av Covid-19 tilfeller eller Long Covid. Man ser en svak sammenheng med lockdown-situasjonen og en sterk korrelasjon til vaksinering.

20-dobler personell relatert til behandling av innrapporterte vaksineskader

Det kan bemerkes at Britiske myndigheter valgte vaksinen fra Astra Zeneca til sin befolkning som ledd i en sympatierklæring til egen multinasjonal farmasøytisk industri. Denne viste innledningsvis noe mer bivirkninger enn Pfizer vaksinen som forøvrig også lar seg knytte til kardiologisk skader, sykdom og død.

Nå viser det seg at klagesakene og søksmålene etter vaksinering har antatt uante proporsjoner og er av et slikt omfang at britiske myndigheter har sett seg nødt til å øke personellet i The Vaccine Damage Payment Scheme (VDPS) fra 4 til 80 ansatte – tilsvarende en 20-dobling:

«Increasing demands for Covid vaccine injury payments has seen the number of staff prosessing claims increase 20-fold, figures show»

Norske forhold

Man finner også i Norge indikasjoner på at data og informasjon holdes tilbake ovenfor befolkningen. Det er en kjensgjerning at helsepersonell reagerer på økningen av hjerterelatert sykdom og død. Spesielt ser man økning av perikarditt og myokarditt med påfølgende arytmier og relatert forekomst av hjerneinfarkt. Ifølge spesialpersonell jeg har snakket med kan det se ut til at spesielt myokarditt har en tendens til å bli underdiagnostisert, da man i mindre grad gjør bruk av relevante undersøkelsesmetoder i form av blant annet MR. Dette forholdet bemerkes også av ekspertene bak det åpne brevet, der det skisseres sannsynlighet for at spesielt eldre blir feildiagnostisert med tanke på mer typiske hjertetilstander framfor underliggende myokarditt oppstått i tilslutning til vaksinering. Som professor Jarle Aarstad bemerker: «Historiens dom kan bli brutal»:

Les også: COVID-19 vaksinasjon og overdødelighet

Forrige artikkelDe rike blir enda rikere – de fattige sulter
Neste artikkelAaron Maté i FNs sikkerhetsråd: OPCW cover-up nekter Douma-ofre rettferdighet