Om innleggelser, vaksinering og overdødelighet

0
Shutterstock

Professor Jarle Aarstad om overdødelighet:
– Grafene under kan indikere vaksinasjon som årsak.

Av redaksjonen i hemali.

Grafene under er utarbeidet av Are Korneliussen, han kommenterer bakgrunnen for arbeidet:

En rekke medier har omtalt bivirkninger og overdødelighet som settes i sammenheng med covid-19 vaksineringen. Mye av dette er basert på informasjon fra utlandet. Essensen i denne informasjonen er at skadevirkningene relatert til vaksineringen er betydelige, og at dette har vært kraftig undervurdert av helsemyndighetene.

Jeg valgte å se nærmere på datagrunnlaget for verden og lastet ned en tabell fra Our World in Data. I tillegg så jeg nærmere på noe av det FHI har oppgitt i sine ukesrapporter, og laget så mine egne figurer.

Januar i fjor var relaterte innleggelser dominert av uvaksinerte

En for meg avgjørende observasjon er at inntil uke 4 i 2022 var Covid-19 relaterte sykehusinnleggelser dominert av uvaksinerte. Så skjedde en endring med markant økende dominans av 3.-dose vaksinerte; se Figur 1 og 2 og Tabell 1.

Figur 1 (FHI Fig 4 uke 13)
Fig 2 (Tabell 6 FHI uke 13 2022)

Det er påfallende at denne endringen skjedde i etterkant av den tredje vaksinerunden. Og at dette sammenfaller med en markant økning i overdødelighet slik det framgår av Figur 3:

Figur 3

På dette tidspunktet var omtrent 50 prosent av befolkningen 3-dose vaksinert. Etterhvert økte andelen til ca. 70 prosent samtidig som overdødeligheten ble mangedoblet.

Utifra dette er det mulig at:

  • 3-dose vaksineringen forsterket Covid-19 alvorlighetsgraden, noe som medførte økningen i sykehusinnleggelser, og
  • at dette også førte til økningen i overdødelighet

Dette er i så fall i god overensstemmelse med mye av det som sies fra utlandet. Den interesserte leser kan søke informasjon på flere nettsteder: Hemali, NRK, document.no, derimot.no, inyheter.no, steigan.no og saksyndig.com, og vurdere selv. 

Dyptpløyende, statistisk informasjon for Norge fra helsemyndighetene som er egnet for å belyse dette temaet ytterligere er etter hva jeg kjenner til ikke offentlig tilgjengelig. Eventuelt vanskelig tilgjengelig.

I utlandet er situasjonen mer kompleks med store ulikheter mellom land. Selv om nøyaktigheten i tallmaterialet fra Our World in Data som her er benyttet sannsynligvis varierer, er det likevel mulig å gjøre grove sammenligninger.

Sverige

Sverige (Figur 4 under) hadde en Covid-19 strategi uten nedstengning, og overdødelighet ble markant på et tidlig stadium.
I Norge (Figur 3), med gjennomgripende nedstengning, ble overdødelighet først markant på et sent trinn.
Spesielt utviklingen i Danmark (Figur 6) og Australia (Figur 9), har store likhetstrekk med den norske: en markant overdødelighet i etterkant av tredje dose av vaksineringen.

Mitt håp at vi får økt forståelse

Det er mitt håp at stadig flere griper tak i dette ytterst alvorlige temaet, og på sin måte bidrar til økt bevissthet og forståelse. Covid-19 pandemien er fortsatt reell, og med videreført vaksinering. Det er ikke usannsynlig at det dukker opp nye og ekstremt farlige pandemier i framtiden; hvor godt forberedt vil da menneskeheten være?

Professor Aarstad: – Grafene kan indikere vaksinasjon som årsak til overdødelighet

Professor Jarle Aarstad ved Høgskolen på Vestlandet har vurderte grafene, dette er hans kommentar:

Graf A viser kumulativ overdødelighet på tidspunkt ved gitt vaksinasjonsgrad. Det er interessant å merke en «knekk» i kurven på et visst vaksinasjonsnivå og at den for de fleste land ikke stiger lineært. Imidlertid har også graf A en svakhet: Selv om det er en sammenheng mellom vaksinasjonsgrad og kumulativ dødelighet, så kan vi ikke fastslå at vaksinasjon er selve årsaken.

Kriterier for årsakssammenheng

Aarstad:
Grafene kan absolutt indikere at vaksinasjon kan være en årsak til overdødelighet, men vi kan vanskelig fastslå kausalitet (årsak-virkning). For å fastslå kausalitet må tre betingelser være til stede:


1) Sammenheng/korrelasjon mellom to variabler (vaksinasjon og overdødelighet i dette tilfellet),
2) Tidsasymmetri, dvs. at vi med stor sannsynlighet kan anta at observert effekt har oppstått i etterkant av mulig årsak (og ikke i motsatt tidsrekkefølge), og
3) Utelukking av alternative forklaringer (det er derfor vi ofte bruker kontrollvariabler i regresjon). Strengt tatt oppfyller ikke grafene alle betingelsene, men de er absolutt illustrerende. (jf. 3).

Grafene gir god og interessant deskriptiv statistikk, men de sier lite om årsak og virkning, mener professor Aarstad.

Jarle Aarstad er professor ved Høgskolen Vestlandet

Korneliussen avslutter:

– Jeg støtter krav om større åpenhet, objektivitet og debatt om temaet, se for eksempel dette oppslaget i Hemali. Etter hvert som verdens kriser og utfordringer øker i omfang, blir det tydeligere at Jorden er ett land og menneskeheten dets innbyggere.

Dette må vi aldri glemme.

Overdødelighet i Norge sett i forhold til vaksinasjonsgrad (delfigur A), og utviklingen over tid i overdødelighet, vaksinasjonsgrad og Covid-19 tilfeller (delfigur B).
Hemalis kilde kommenterer: Sverige skiller seg ut ved at overdødeligheten økte markant i startfasen av pandemien og i mindre grad etter at vaksineringen ble iverksatt. Det tyder på at Covid-19 var den dominerende faktor bak overdødeligheten.
Graden av overdødelighet varierer mye. For eksempel har Norge en kumulativ overdødelighet på 900 personer pr. 1 million innbyggere i forhold til forventet gjennomsnitt. Land som Italia, Hellas og USA (over) har en overdødelighet som er omtrent fire ganger høyere.

Denne artikkelen ble ført publisert av magasinet hemali

Forrige artikkelNy svensk lov om spionasje vil ramme varslere og journalister
Neste artikkelKlassekampen gjør Stepan Banderas parole til sin