SF6-gassen forårsaket 33.4 millioner tonn/CO2-utslipp bare i 2021 – og det bare fra en brukergruppe!

0
Vindturbiner ved Trondheimsfjorden. Ødelegges landskapen til ingen nytte? Innfelt den kjemiske forbindelsen til SF6-gassen.

Av Svein A.

Det er et åpent spørsmål om elektrifisering av samfunnet er så grønt som alle politikerne og elkraft baronene påstår. Grunnen er bruken av SF6-gassen i nettverksinstallasjonene og i andre el-kraft installasjoner som vindturbiner (ca 8kg SF6-gass i hver landvindturbin/Vestas[1]) .

Sintef/Brukergruppen – GIS anlegg/strømnettverket

Sintef/Brukergruppen[2], som dekker nesten alle kapslede SF6-anlegg med SF6 både som bryter- og isolasjonsmedium (GIS-anlegg) for spenningsnivå over 60 kV. Brukergruppen dekker også store deler av luftisolerte komponenter med SF6 som brytermedium (AIS-frittstående komponenter) for spenninger over 60 kV i Norge. Men, for komponenter med SF6-gass for spenningsnivå under 60 kV (frittstående, nettstasjoner osv.) er det fremdeles en jobb å gjøre for noen av Brukergruppens medlemmer. Det er flere og flere som får registeret slike komponenter, og dette er en av årsakene til at anleggsmassen øker fra 2020 til 2021. I 2021var anleggsmassen  379809 kg SF6-gass i Brukergruppen/Sintef. En økning på ca 43000kg fra 2020. Brukergruppen utgjør 95% av GIS eierne og noe mindre for lavere spenningsnivåer.

Det akkumulerte utslippet fra Brukergruppen i perioden 2003-2021 er 14543kg SF6-gass og det fra en enkelt brukergruppe. Den teoretiske levetiden er 3200 år for SF6- gass og med en klimapotens som varer i minst 100 år. SF6-gassen er ca 23000 ganger mere klimapotent enn CO2 og med en akkumulativ virkning i minst 100 år.

Det er å bemerke at Brukergruppen er blant de seriøse bruker-aktørene av SF6 gass. Brukergruppen har klart å presse ned utslippet til 0.16% av anleggmassen fra topp-nivået i 2006 hvor utslippet var 0.67%. Selv om anleggsmassen har økt med ca. 160000kg har utslippet minket fra 1480kg i 2006 til 608kg i 2021.

C02-utslipp fra 95% av GIS og lignende type anlegg

14543/SF6 * 23000 = 33448900 kg/CO2-utslipp = 33.4 millioner tonn/CO2-utslipp bare i 2021.

Vindturbiner

Hva med de andre brukergruppene eksempelvis vindturbineierne? Jeg har ikke klart å finne noen utslippstall for SF6-gas fra andre brukergrupper. Eksempelvis inneholder hver og en av vindtubinene på land ca 8kg(Vestas) SF6-gass. Totalt er det per 30.08.2022 1333 stk landvindturbiner med en total SF6 anleggsmasse på ca 10664kg. Vi har ikke klart å finne hvilke utslippstall som gjelder for vindturbinene. Ei heller har Miljødepartementet besvart vårt spørsmål vedrørende temaet. Det er all grunn til å anta at all SF6-gassen slippes ut i sin helhet fra vindturbinbrukerne. I Tyskland med mange tusen vindturbiner er det dokumentert en betydelig økning av SF6-gass i lufta[3].  SF6-gassen mister mye av sin funksjonalitet ved bruk etter en periode. Den må erstattes med ny eller renset SF6-gass med en rensegrad på 99.7%[4] som det ideelle. Slippes den brukte gassen bare ut til luft eller leveres den inn til rensing?

CO2-potensielt utslipp landvindturbiner

10664/SF6 * 23000 = 24527200 kg/CO2-utslipp = 24.5 millioner tonn/CO2-potensielt utslipp

Hva skjer i de ulike brukergrupper av SF6-gass og lignende gasser. Er det noen kontroll/oversikt over utslipp/ombruk? Hva med havvindturbinene som er over dobbelt å store om landvindturbinene – inneholder de 16 kg SF6 eller mere? Hvordan skjer vedlikeholdet av SF6-gassen?

Det store spørsmålet er om den akkumulative effekten til SF6 og lignende gasser taes med i C02 regnskapet? Hvor store mengder slike gasser finnes i lufta?

Norges utslipp av CO2-ekvivalenter[5]  er ca 49.1 millioner tonn. Det virker som om de 33.4milioner tonn med CO2-evkvivalenter fra den akkumulative SF6-gassen og det bare fra en enkelt brukergrupppe ikke er tatt med i Statistisk Sentralbyrå’s oversikt – hvorfor ikke? Er klimaavtrykket fra el-sektoren noe SSB bare overser. Dvs dermed legger de på bordet et «fake» CO2 regnskap.


[1] https://www.nmf.no/wp-content/uploads/2020/06/NORGES_MILJ%C3%98VERNFORBUND_-_Klimakur_2030_-_H%C3%B8ringssvar_2020-04-30a.pdf

[2] https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/sf6-gassregnskap/

[3] https://steigan.no/2022/08/vindturbiner-slipper-ut-svaert-farlig-klimaodeleggende-gass/?utm_source=substack&utm_medium=email&fbclid=IwAR207X9FwExwm4DFu9WGuXAiJ6qffGcJrT0oWpNiYKoy6ZpIl7K0-1k3E9g

[4]  https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/sf6-gassregnskap/

[5]https://www.ssb.no/natur-og-miljo/forurensning-og-klima/statistikk/utslipp-til-luft/artikler/klimagassutslippene-gikk-ned-0-3-prosent-i-2021

Forrige artikkelHvordan ble norske politikere så blodtørstige?
Neste artikkelDebatt: Det vi trenger i klimadebatten er sannhet