Hvem ‘fagfellevurderer/sikrer’ opplysninger fra helsemyndighetene?

0

Av Terje Sørensen, pensjonert advokat.

De norske styresmaktene har brukt digitale og analoge spaltemil etter spaltemil for å tsunamioversvømme oss med all verdens skriverier, grafer, tabeller, kurver o.a. for å promotere sine saker. Jeg nevner et lite fåtall:

1. Regjeringen sin «Tidslinje: myndighetenes håndtering av koronasituasjonen», https://www.regjeringen.no/…/tidslinje…/id2692402/

2. Helsedirektoratet sin nettside «Covid-19 – antall innlagte pasienter på sykehus», https://www.helsedirektoratet.no/…/antall-innlagte

3. Folkehelseinstituttet sin nettside «Statistikk om koronavirus og covid-19», https://www.fhi.no/…/dags–og-ukerapporter-om…/

4. Folkehelseinstituttet sin «Koronavaksinasjon – statistikk», https://www.fhi.no/…/koro…/koronavaksinasjonsstatistikk/

5. Folkehelseinstituttet sin «Ukerapporter om koronavirus og covid-19», https://www.fhi.no/publ/2020/koronavirusukerapporter/  – med 128 underrapporter i tidsrommet 14.02 – 20.02.22.

… og en ytterligere lang, lang rekke med flere rapporter og beskrivelser av ymist slag

Det er ikke overkommelig for meg å sjekke om alle opplysningene fra styresmaktene er korrekte og holdbare. Og etter hva jeg vet, er de samme opplysningene heller ikke «fagfellevurdert» av eksterne eksperter, noe som jo alltid er helt sentralt og vanlig når f.eks. vitenskapelige studier publiseres.

I den usedvanlig interessante boken jeg nettopp har lest, «What Happened, Why, and What To Do Next» av Gigi Foster, Paul Frijters, Michael Baker, kan man på Kindle-digitalside 101, i underkapittelet «The Covid Curve — Was It Flattened Or Fattened?», lese følgende (oversatt og store fonter arrangert av meg):

(sitat)

Innenfor land var det ofte betydelig regional variasjon og til og med variasjon innen storbyområder når det gjaldt tidspunktet for og alvorlighetsgraden av restriksjonene, noe som gjorde det mulig å sende lappetepper med anførsler som offentlige tjenestemenn ofte stolt viste på fargekodede kart. Disse kartene, som utvilsomt hadde blitt arbeidet over i flere dager av BIER I DE NEDERSTE OMRÅDENE AV HELSEDEPARTEMENTER, var noen ganger umiddelbart foreldet fordi områder med samme farge kunne forgodtbefinnende brukes av egen myndighet til å finjustere reglene på forskjellige måter.

(sitat slutt)

Sitatet gjelder to nevnte elementer – «tidspunktet for» og «alvorsgraden av» restriksjonene som omtales i teksten, men bør sikkert generelt kunne brukes overfor alle opplysningene som kommer fra helsemyndighetene.

Jeg har vondt for å tro/mene at det er den enkelte helsemyndighets øverste ansvarlige sjef og/eller øverste fagkompetente person som har skrevet det vi leser i spaltemilene etter spaltemilene fra disse myndighetene.

Hvem som har forfattet det som blir servert oss, får vi meget sjelden opplyst – nærmest aldri. Jeg har søkt på nett etter navn i Folkehelseinstituttet sin redaksjon og fant i publikasjonen «Om Folkehelserapporten 2021», https://www.fhi.no/…/om-folkehelserapportens…/  et trettitalls navn på medarbeidere i redaksjonen og som forfattere og i redaksjonsrådet. Jeg kan ikke huske å ha sett noen av deres navn nevnt som skribent(er).

Jeg har flere ganger bedt ulike helsemyndigheter om detaljopplysninger om dette og hint, men får i de fleste tilfellene ikke noe svar, i best fall «god dag, mann – økseskaft»-svar og har inntil videre – det er forhåpentlig når alle ansvarlige og deres medhjelpere skal straffe- og erstatningsrettslig etterforskes for de mulige lovbrudd de måtte ha begått under corona/covid-19-pandemihysteribløffperioden.

Terje Sørensen

Pensjonert advokat

Forrige artikkelNew York Times innrømmer nå at historien om Hunter Bidens laptop er autentisk
Neste artikkelNational Endowment for Democracy har slettet nettsidene sine om prosjekter i Ukraina