PST: – Mer antistatlig tankegods om pandemien og vaksiner

0

Det er best å lære seg begrepet med en gang: antistatlig tankegods. Dette er nemlig ifølge PST en del av deres såkalte «trusselbilde».

Den største terrortrusselen kommer fortsatt fra islamister og høyreekstreme, men PST viser til økt aktivitet blant personer med antistatlig overbevisning, skriver Dagbladet.

Det uttaler Hans Sverre Sjøvold i Politiets sikkerhetstjeneste i sin trusselvurdering, som ble presentert sammen med Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet fredag.

Vi siterer videre fra Dagbladet:

Fiendebilde

PST har den siste tiden registrert økt aktivitet blant personer som fremmer antistatlig tankegods, men deres vurdering er at det er lite sannsynlig at de kommer til å gjennomføre terroraksjoner på norsk jord.

– For mange av disse står staten og myndighetspersoner sentralt i deres fiendebilde, sier han.

Det antistatlige tankegodset er spesielt knyttet til konspirasjonsteorier rundt coronapandemien og massevaksinering. Sjøvold peker på at det i flere tilfeller er overlapping mellom høyreekstreme og denne typen konspirasjonsteorier.

Ifølge PST mener mange høyreekstremister at vaksinen er et verktøy for å kontrollere eller ta livet av store deler av befolkningen. Det bidrar til å forsterke et allerede stort myndighetshat, står det i trusselvurderingen for 2022.

«Antistatlig», «myndighetshat» og «konspirasjonsteorier» det var ikke verst, og det fra landets fremste sikkerhetsmyndighet. Dette epokegjørende stykket intellektuell anstrengelse er presentert i:

Nasjonal trusselvurdering

Begrepet «antistatlig» virksomhet er nevnt 21 ganger i rapporten.

PST skriver (side 4):

I det siste året har PST registrert økt aktivitet blant personer som fremmer antistatlig tankegods. Dette er særlig relatert til konspirasjonsteorier rundt covid-19-pandemien. Det er lite sannsynlig at disse personene vil forsøke å gjennomføre terroraksjoner, men det er en mulighet for at enkelte vil radikaliseres.

Siden dette «tankegodset» er så alvorlig at det omtales i den nasjonale sikkerhetsvurderinga, hadde man kanskje forventet at PST hadde gjort et forsøk på å definere hva det er for noe.

Vi skal ikke nekte for at det finnes farlig ekstremisme i Norge, slik vi her kan se i denne hatpraten, om ikke akkurat der PST ser den. Vi har sladdet navnene av hensyn til haternes familer.

Vi kan gjøre et forsøk på å hjelpe dem.

«Antistatlig» må jo være noe som retter seg mot Grunnloven, Norges lover, menneskerettighetene og borgernes frihet. Hvis noen for eksempel skulle forsøke å sette Grunnloven eller sentrale deler av de norske fri- og rettighetene, slik de er definert ved lov, så må det kunne kalles «antistatlig» virksomhet.

Dette må være en rimelig definisjon, og siden PST ikke har noen annen å tilby, så holder vi oss til den.

I så fall må PST i første rekke ta tiltak mot den «antistatlige» virksomheten til Bjørn Guldvog, som ifølge Koronakommisjonen satte Grunnloven til side:

Koronakommisjonen, som var spesielt sammensatt for å være mildest mulig overfor regjeringa, slo fast i sin rapport at Grunnloven ble brutt da Norge stengte ned 12. mars i fjor. Aftenposten skrev:

– Det var et grunnlovsbrudd, sa kommisjonsleder Stener Kvinnsland da han i går la frem sin rapport.

Referater, SMS-er og granskningen til Koronakommisjonen viser at Grunnloven ikke ble fulgt da Norge skulle styres gjennom de dramatiske dagene i mars i fjor.

Regjeringen overlot den historiske beslutningen til en embetsmann, helsedirektør Bjørn Guldvog.

Grunnloven som det norske demokratiske systemet er bygget på, ble glemt da koronaviruset kom til landet.

Det var altså ikke «kongen i statsråd», regjeringa, som tok beslutninga om å stenge Norge, men en embetsmann, nemlig helsedirektør Guldvog.

Og hva mer er, Kommisjonen har ikke klart å finne noen skriftlige begrunnelser for tiltakene som ble satt inn 12. mars.

Altså for tungnemme: Den Grunnloven som vi feirer 17. mai ble satt til side da det mest skjebnesvangre vedtaket siden annen verdenskrig ble fattet. Vedtaket ble ikke fattet av regjeringa, slik Grunnloven forutsetter, men av én mann, som ikke hadde mandat til det, og begrunnelsene for vedtaket lar seg ikke rekonstruere, fordi all dokumentasjon er slettet.

I en kommentarartikkel i Morgenbladet skriver professor og tidligere statsråd Gudmund Hernes at regjeringa Solbergs håndtering av koronakrisa i mars 2020 er «en mulig sak for riksrett». Hernes skriver:

Kommisjonens fundamentale og viktigste kritikk er at statsministeren på en pressekonferanse 12. mars 2020 lot landet stenge ned – det hun selv kalte «de mest inngripende tiltakene i Norge i fredstid» – i strid med Grunnloven.

Kommisjonen slutter seg utvetydig til professorene Eirik Holmøyvik og Hans Petter Graver: Beslutningen skulle vært tatt av regjeringen i statsråd, ikke av en underordnet etat som Helsedirektoratet. Mer enn det: Den sier dette fullt ut hadde vært mulig!

Men PST tenker nok ikke på at de mektige angriper den norske rettsstaten

PST er ikke bekymret over at regjeringa og embedsverket bryter Grunnloven og setter hele den norske rettsstaten til side.

Les: Regjeringas brudd på Grunnloven og andre lover – ufullstendig liste

Det er kritikken av dette illegale og menneskefiendtlige regimet som er truende, ifølge PST.

«Konspirasjonsteorier» er også farlige

Begrepet «konspirasjonsteorier» er også populært i PST. Det nevnes 16 ganger i rapporten, og heller ikke det har man forsøkt å definere. Men de sier i hvert fall hva de mener (side 13):

Konspirasjonsteorier om covid-19-pandemien vil være et samlende tema

Et sentralt tankegods hos personer med antistatlige overbevisninger er ideen om at staten ikke har et legitimt grunnlag for maktutøvelse. Statens lover og regler oppfattes i stedet som maktmidler som krenker den enkelte borgers frihet og suverenitet. Videre har konspirasjonsteorier som hevder at verden
styres av en hemmelig global elite med en ondsinnet plan, blitt mer fremtredende blant antistatlige sympatisører.

Strengt tatt er det jo ikke kritikerne av koronadiktaturet som har brutt statens lover og regler, men regjeringa og statsbyråkratene, men det har vi alt nevnt. Her går det fram at PST er spesielt bekymret over kritikk av den politiske og finansielle eliten i verden. Det betyr antakelig at man ikke bør sitere sjefen for World Economic Forum, Klaus Schwab, når han sier:  – Vi infiltrerer regjeringer over hele verden.

Et makkverk, men et farlig makkverk

Intellektuelt og saklig holder ikke PSTs «nasjonale trusselvurdering» mål. Den er et uredelig makkverk og en politisk skandale.

Dessuten er det bare en blåkopi av det PST har fått av sine venner i CIA. (Var vi konspirasjonsteoretikere nå?) Døm sjøl.

U.S. Department of Homeland Security (DHS) kom 7. februar 2022 med Summary of Terrorism Threat to the U.S. Homeland. Der står det å lese:

“The United States remains in a heightened threat environment fueled by several factors, including an online environment filled with false or misleading narratives and conspiracy theories, and other forms of mis- dis- and mal-information (MDM) introduced and/or amplified by foreign and domestic threat actors.”

“The primary terrorism-related threat to the United States continues to stem from lone offenders or small cells of individuals who are motivated by a range of foreign and/or domestic grievances often cultivated through the consumption of certain online content.”

COVID-19 mitigation measures — particularly COVID-19 vaccine and mask mandates — have been used by domestic violent extremists to justify violence since 2020 and could continue to inspire these extremists to target government, healthcare, and academic institutions that they associate with those measures.”

«The convergence of violent extremist ideologies, false or misleading narratives, and conspiracy theories have and will continue to contribute to a heightened threat of violence in the United States.»

Som man vil se ligger PSTs tekst så nær opp til sin tvilling fra USA at man ellers ville ha snakket om plagiat.

Og vi kan anta at PST tenker som DHS når sistnevnte skriver:

«DHS is working with public and private sector partners, as well as foreign counterparts, to identify and evaluate MDM, including false or misleading narratives and conspiracy theories spread on social media and other online platforms that endorse or could inspire violence.» (Alle uthevinger er våre, red.)

The Hill, som er en mainstreamkanal i USA har en interessant videosamtale om DHS-dokumentet:

Forrige artikkelBiden ber Trudeau bruke «føderal makt»
Neste artikkelPandemien, nedstenging og vaksine