Fem friheter koronasertifikatet tar fra deg

0
Mulhouse - France - 31 July 2021 - people protesting in the street against the sanitary pass with banner Covid-1984

Av Bindersinitiativet.

Uansett hvor effektivt koronasertifikatet er, vil det være et svært inngripende tiltak i vanlige folks liv. Mange blir nå diskriminert på grunn av private helsevalg som de har gjort av forskjellige årsaker, og for sin egen del. Koronasertifikatet kan true den friheten vi tar for gitt.

Bruken av koronasertifikatet skal forlenges. Du kan miste jobben og nektes samvær med andre innen kort tid om forslagene i dette høringsnotatet blir vedtatt. Og uvaksinerte kan bli nødt til å «oppholde seg innenfor bestemte områder». I det nye høringnotatet som ligger ute på Regjeringens nettside blir det tydeligere enn noen gang før hvilke enorme konsekvenser koronasertifikatet kan ha for hvert enkelt menneske. Dette gjelder enten du er vaksinert eller ikke.

De fleste er enige om at et koronasertifikat vil ha lite for seg hvis det ikke hindrer smitte. Vaksinerte har vist seg å smitte videre, og de kan også bli innlagt med korona. Geir Bukholm, assisterende direktør i FHI har uttalt at: «vaksinen vil øke risikoen for at man kan gå rundt og være bærer av viruset uten å vite det. Og det vil faktisk kunne føre til at smittespredningen øker i de områdene man tar i bruk vaksinen.» Espen Rostrup Nakstad sier også at det er i de delene av Europa hvor størsteparten av befolkningen er vaksinert at det er mest smitte. Så det er god grunn til å spørre seg hvor effektivt et sertifikat som viser om du er vaksinert eller ikke faktisk er.

Men uansett hvor effektivt koronasertifikatet er, vil det være et svært inngripende tiltak i vanlige folks liv. Hvis man trenger et gyldig sertifikat for å delta på arrangementer, besøke cafeer og restauranter, eller til og med for å gå på jobb, er det lett å se for seg at en gruppe av befolkningen vil bli utestengt og fryst ut av fellesskapet. Mange blir nå diskriminert på grunn av private helsevalg. Dette er langt fra de tankene vi har vokst opp med i Norge om at alle skal inkluderes og respekteres, og ha muligheten til å ta egne valg for seg selv og sitt liv.

Allikevel er det dette myndighetene nå legger til rette for når de sender et forslag om forlengelse av bruken av koronasertifikatet ut på høring. De vil forlenge bruken av koronasertifikatet til 30. juni 2023.

Under følger noen utdrag, tatt direkte fra Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat, som viser hva dette vil føre til. Her er 5 friheter koronasertifikatet vil ta fra deg:


Tvangsvaksinering kan bli en realitet.
«Av bestemmelsen følger at dersom det er avgjørende for å motvirke et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom, kan departementet i forskrift bestemme at befolkningen eller deler av den skal ha plikt til å la seg vaksinere.»

De som ikke er vaksinert kan bli nødt til å oppholde seg innenfor bestemte områder.
«Dersom et alvorlig utbrudd av en allmennfarlig smittsom sykdom har oppstått, kan departementet i forskrift bestemme at personer som ikke er vaksinert må oppholde seg innenfor bestemte områder…»

De blir nektet samvær med andre og kan bli stengt ute fra barnehage og skole og nektet å ta kollektivtransport.
«…skal nektes deltakelse i organisert samvær med andre, for eksempel i barnehage, skole, møter eller kommunikasjonsmidler, eller at de må ta nødvendige forholdsregler. Dersom det i slike situasjoner er nødvendig å vaksinere befolkningen eller deler av den med en gang for at folkehelsen ikke skal bli vesentlig skadelidende, kan Helsedirektoratet påby vaksinering eller de nevnte tiltakene.»

Uvaksinerte blir nektet adgang til offentlige, sosiale møteplasser.
“Departementet mener det kan være aktuelt å stille krav om vaksinasjon eller gjennomgått covid-19 sykdom for å besøke restauranter, kafeer og barer.”

Uvaksinerte vil stå i fare for å miste jobb på grunn av sitt eget helsevalg.
“Det vil også bli nødvendig å vurdere hva som kan bli rettsvirkningene av å bli nektet adgang til arbeidsplassen på grunn av manglende koronasertifikat. Til det siste må det foreksempel tas stilling til om arbeidsgiver vil ha lønnsplikt for en uvaksinert arbeidstaker som nektes adgang til arbeidsplassen (og som ikke f.eks. kan arbeide hjemmefra) eller om arbeidstakeren vil måtte ha fri uten lønn. Eventuelt må det vurderes om manglende koronasertifikat skal kunne gi grunnlag for personalmessige forføyninger, i ytterste konsekvens oppsigelse eller avskjed.”

Det står også i høringsnotatet at: «Vi må være forberedt på en endret smittesituasjon og at det kan bli nødvendig å gjeninnføre strenge tiltak. Beredskapen må fremdeles være høy og vi må kunne reagere effektivt. Departementet ønsker derfor å få høringsinstansenes innspill til spørsmålet om forlengelse av de midlertidige bestemmelsene om bruk av koronasertifikater, slik at det også etter 1. juli 2022 vil være mulig oppstille krav om at koronastatus dokumenteres med koronasertifikat.»

Selv om vi nå har en mild variant av korona, og regjeringen har bestemt at de skal fjerne alle tiltak, jobbes det med et sertifikat som skal skille vaksinerte fra uvaksinerte. Dette til tross for at det har vist seg at vaksinerte også kan bli smittet av korona og smitte videre. Myndighetene har hele tiden sagt at tiltakenes kostnad må stå i forhold til nytten. I dette tilfellet blir et inngripende tiltak innført med mål om å begrense smitten, selv om man helt klart ser at det ikke vil ha noen positiv smittebegrensende effekt. Det vil derimot skape et samfunn preget av utestengelse og splittelse.
 
 

Hvorfor er dette viktig, også for deg som allerede er vaksinert?


Les hele høringsnotatet selv, på regjeringens nettside: https://www.regjeringen.no/contentassets/62b71bef9d6e4ad6b5a6c3aed6159664/horingsnotat-koronasertifikat-siste-versjon.pdf


Hva kan du gjøre?

Send inn ditt høringssvar!

Vil du sende inn et høringssvar på myndighetenes forslag til forlenging av bruken av koronasertifikatet? Da kan du gå frem på denne måten:

Høringssvaret behøver ikke være langt, komplisert og formelt i språket. Det viktigste er at det er tydelig hva du mener. Dine motforestillinger, spørsmål og protester må komme tydelig frem.

Høringsfristen er 4.mars, skriv inn i god tid. Det trenger ikke ta mer enn et par minutter.

Høringsrunden er vår mulighet til å komme med innvendinger mot departementets planer og argumentere for vårt syn.
 
 

Du kan gå frem på denne måten:

1. Skriv svaret ditt først. Ved å gå til denne siden https://www.regjeringen.no/…/horingsnotat…/id2900763/ og trykke på «Send inn høringssvar»

2. Fyll inn epostadresse og navn. Merk om du vil være anonym (du må oppgi navn og epost uansett, men det blir ikke offentliggjort)

3. Velg svartype «Med merknader».

4. Gi høringssvaret ditt en tittel. f.eks «Nei til koronasertifikat»

5. Kopier inn svaret ditt i det åpne feltet under, eller last det opp som vedlegg i feltet under.

6. Huk av for at du aksepterer vilkårene, og trykk «Send inn».»

Høringsrunden er vår mulighet til å komme med innvendinger mot departementets planer og argumentere for vårt syn.

Forrige artikkelVenstresidas koronakollaps
Neste artikkelViktig informasjon fra «Norsk klimastiftelse»
skribent
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.