Hurdalsplattformen: «Norge er NATO i nord»

0
Det strategiske bombeflyet B-1 Lancer vil bruke Norge som framskutt base mot Russland. Kilde: USAs forsvarsdepartement

Den såkalte Hurdalsplattformen som legger grunnlaget for den nye regjeringa av Arbeiderpartiet og Sentrepartiet legger fram en forsvars- og militærpolitikk som er en blåkopi av Solberg-regjeringas politikk.

Les Hurdalsplattformen her

Vi siterer utdrag fra side 76 i dokumentet:

Målet for regjeringas forsvarspolitikk er å vareta Noregs sikkerheit, tryggleik og handlefridom, våre
interesser og verdiar. Basert på NATO-alliansen skal Forsvaret avskrekke og førebyggje krig og
konflikt.

Noreg må ha eit nasjonalt og sjølvstendig forsvar med eigna kapasitetar på land, i luft, på sjø og i det digitale rom. Medlemskapet i NATO er ein berebjelke i norsk forsvars- og sikkerheitspolitikk.

Spesialstyrkane skal tilførast utstyr for ytterlegare å auke evna til militære spesialoperasjonar, medrekna kampen mot internasjonal terror. Heimevernet må moderniserast som ein territoriell styrke med lokalkunnskap og nærvær over heile landet. Det er strategisk viktig å sikre nærværet og kampkrafta i Troms og Finnmark.
Samtidig er Noreg ein kyststat med ei av verdas lengste kystlinjer. Sjøforsvaret og Luftforsvaret speler
ei viktig rolle i å overvake våre store kyst- og havområde. Noreg er på dette området NATO i nord.

Fortsatt opprustning og militarisering

Regjeringa vil:
• Slutte opp om NATOs toprosentmål og streve etter langsiktig balanse mellom Forsvarets
oppgåver, struktur og økonomiske rammer

Auke Noregs totale forsvarsevne ved å styrkje og vidareutvikle vårt eige nasjonale forsvar,
NATO-alliansen og samarbeid med enkeltallierte.

Å knytte den militære satsinga til 2 prosent av BNP vil føre til en rakst økende militarisering av Norge. Dette er et krav som USA har påtvunget sine «allierte» – les vasaller, og som den nye regjeringa vil gjennomføre blindt og lojalt.

Den siste setninga i sitatet over må henvise til basesamarbeidet med USA, eller for å si det rett ut: en fortsettelse av Slbergregjeringas tillatelse til USA om å opprette og drive militærbaser på norsk jord.

Den nye regjeringa vil derfor i militære spørsmål bli en klone av sin forgjenger.

I denne sammenhengen er det også relevant hva partiene mener om NATOs nye strategi med «kognitiv krigføring». I går sendte vi dette åpne brevet til Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og Rødt:

Hva mener dere om NATOs plan om å gjøre hjernene våre til slagmark?

KampanjeStøtt oss
Forrige artikkelHva mener dere om NATOs plan om å gjøre hjernene våre til slagmark?
Neste artikkelPseudo-avsløringen
Pål Steigan. f. 1949 har jobbet med journalistikk og medier det meste av sitt liv. I 1967 var han redaktør av Ungsosialisten. I 1968 var han med på å grunnlegge avisa Klassekampen. I 1970 var han med på å grunnlegge forlaget Oktober, der han også en periode var styreleder. Steigan var initiativtaker til og første redaktør av tidsskriftet Røde Fane (nå Gnist). Fra 1985 til 1999 var han leksikonredaktør i Cappelens forlag og utga blant annet Europas første leksikon på CD-rom og internettutgaven av CAPLEX i 1997. Han opprettet bloggen steigan.no og ga den seinere til selskapet Mot Dag AS som gjorde den til nettavis. Steigan var formann i AKP(m-l) 1975–84. Steigan har skrevet flere bøker, blant annet sjølbiografien En folkefiende (2013).