Internasjonal solidaritet, Solberg?

0

Av Eva Thomassen.

Norges statsminister Erna Solberg har manet folket sitt til å vise nasjonal solidaritet. Kan den samme Solberg oppfordre seg selv til å vise internasjonal solidaritet?  Kan hun i humanismens navn oppheve den norske støtten til sanksjonene mot Syria? Hun kan  hvis hun vil. Men, da må hun oppheve lojaliteten til  EU og USA –Kan det være vanskelig nå når hele verden er avhengig av å hjelpe hverandre

Korona-krisen

Nå er vi i en situasjon hvor korona-viruset raser over hele verden- i alle land. Vi har erfart  i disse dager at Norges statsminister ikke har et beredskapslager av medisinsk utstyr for å beskytte befolkningen i møte  med kriser som denne. Statsminister Erna Solberg har ikke engang sørget for at det er munnbind til folk. Hun kamuflerer dette ved å ikke påby bruk av munnbind. Noe som ville beskytte mot smitte.  Norske myndigheter, ministere, statsministere og fagfolk holder daglige pressekonferanser og det kommer fram at Norge overhodet ikke har beredskap til befolkningen. Folk får SMSer om å holde seg hjemme om de føler seg syke. Heller ikke ringe etter hjelp. Senest i går sa Solberg på pressekonferanse at Norge ikke har tilstrekkelig med respiratorer på sikt.

Bistand fra Kina og Russland

Solberg liker nok ikke å si det høyt at hun har bedt og fått bistand fra Russland og Kina, men det har hun altså. Som om det skulle være en prestisjesak å ikke fortelle det norske folk hvem som  gir støtte.

Det viser seg i all sin gru i disse dager at EU ikke kan hjelpe egen befolkning engang. Det nytter derfor ikke for Solberg å be EU om bistand. Det har hele verden nå sett. USA kan heller ikke hjelpe egen befolkning. Hele verden får nå bistand fra uventet hold. Det er Russland, Kina og Cuba som stiller opp tross sanksjonene landene de hjelper påfører dem.  Russland sender i disse dager flylaster med medisinsk utstyr til USA.

Økonomisk terror

Vi vet alle at Syria har vært i krig i over 9 år. Vi vet at sanksjonene har påført det syriske folket enorme lidelser.  Syria som var selvforsynt med medisiner kan nå ikke produsere medisiner fordi de er avhengig av komponenter som står på sanksjonslista.  Vi vet også at det er umulig for Syria å importere reservedeler til alt fra kuvøser til stetoskop. EU forbyr all flytrafikk til og fra EU-land og Syria. Det betyr at Syria ikke selv kan hente medisinsk utstyr  i Europa. Sanksjoner er et meget effektivt våpen. Ingen tør å bryte sanksjonene. De vil selv bli rammet av de samme sanksjonene. Firmaer, banker, legemiddelfirmaer, rederier, flyselskaper vil bli straffet. Det er innført sanksjoner mot den syriske sentralbanken. Dersom en vestlig bank bryter dette forbudet vil bankene få enorme straffebøter fra USA. Ingen risikerer det. I USA kan folk få opptil 20 års fengsel om de bryter sanksjonene.

Syrias ambassadør til FN, Bashar al-Jaafari, har krevd at USA umiddelbart opphever sanksjonene, ikke minst i lys av koronaepidemien.

Norges støtte til sanksjonene mot Syria

Norge har sluttet seg til  alle sanksjoner EU og USA har innført mot Syria siden 2011- de plusses på hvert år:

Norge slutta seg til EU-sanksjoner mot Syria – regjeringen.no

Oppdatering av sanksjoner mot Syria – regjeringen.no

EU med felles sanksjoner mot Syria – regjeringen.no

Er ikke Norge fornøyd med at FN ikke blir enige om straffetiltak hopper vi bukk over det og støtter EU sin politikk

Sanksjoner og vedtak i FNs sikkerhetsråd

I brev til stortinget av 04.04.2014

Utenriksminister Jonas Gahr Støre:

«Over de senere år har EUs aktivitet på det utenriks- og sikkerhetspolitiske området hatt en markant økning. EU har vedtatt en rekke restriktive tiltak mot stater, enheter og enkeltpersoner. Disse tiltakene kan gå videre enn hva som følger av vedtak fra FNs sikkerhetsråd eller gjelde situasjoner der Sikkerhetsrådet ikke har kommet til enighet om å innføre sanksjoner. Etter en konkret vurdering vil norske myndigheter kunne slutte opp om EUs restriktive tiltak, og gjennomføre disse i Norge. Dette har skjedd ved en rekke anledninger, f.eks. tiltakene mot Syria, der FNs sikkerhetsråd ikke har kommet til enighet om vedtak av sanksjoner. Ensidige norske tiltak har det imidlertid ikke vært tradisjon for.«

Det Støre i klartekst sier her er at om FN ikke går «langt nok» så vil Norge følge EU. Det Støre også sier og som må være av interesse i dagens situasjon er at Norge ikke har tradisjon for å selv innføre sanksjoner mot noe land.  Da blir spørsmålet i dagens situasjon om det er tradisjon i Norge for å påføre Syria dødbringende sanksjoner

Sanksjonslova av 2001

Sanksjonslova av 2001 gir regjeringen fullmakt til å slutte seg til sanksjoner uten å konsultere Stortinget.

Det betyr at Stortinget ikke må konsulteres før regjeringen slutter seg til EU eller USA sine sanksjoner mot Syria.  Dette er et stort demokratisk problem. For det første fordi Norge ikke er med i EU og derfor ikke deltar i forhandlingene om sanksjonene   og fordi dette kan virke som om støtten tilsynelatende kan oppfattes som det er politisk konsensus om i Norge.

Lov om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler [sanksjonslova]

Ingen politiker vil noensinne etterlyse noe de ikke vet eksisterer. Jeg har mine tvil om hvor mange politikere som kjenner til at Norge støtter dødbringende sanksjoner mot Syria. Det er også et demokratisk problem at de folkevalgte ikke får vurdert om disse sanksjonene er brudd på folkeretten.

Bryter man sanksjonsloven kan man dømmes med bøter eller fengsel inntil tre år eller begge deler. Den som uaktsomt bryter sanksjonsloven kan  straffes med bøter eller fengsle i seks måneder eller begge deler.

Kjenner de folkevalgte til at borgere av Norge kan dømmes til fengsel for å bryte sanksjonslova som ikke en gang er blitt forelagt de samme folkevalgte? Denne loven må vel være i strid med det demokratiske styresettet i Norge. Norge deltar i en regimeskiftekrig mot den sittende presidenten i en suveren stat. Bidraget til Norge er 13..5 milliarder kroner til terrorgrupper samt støtte til dødbringende sanksjoner mot det syriske folket. Terroristene i Syria dør ikke av sanksjoner. Det er det den syriske sivilbefolkningen som gjør.

Dispensasjon fra forskiften

Det gis imidlertid dispensasjon fra forskriften dersom den får en klar utilsiktet virkning og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot Syria. 

I dispensjonsbestemmelsene kan den norske regjeringen  dispensere fra loven dersom de strider blant annet mot Norges folkerettslige forpliktelser. Altså det er opp til regjeringen å oppheve støtten, den må ikke behandles i nasjonalforsamlingen.  Dersom regjeringen ikke opphever støtten til sanksjoner som er innført mot Syria burde da ikke de politiske partiene sette sanksjonslova til side? Å kreve av regjeringen at de unilateralt opphever støtten?

«§ 4. Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot Syria. 

§ 5. Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften. 

Ny § 6 skal lyde:

§ 6. Forskriftens ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.»

Opphev sanksjonene

Norge kan oppheve støtten til sanksjonene unilateralt

Norge er i en særstilling. Norge har ikke selv innført sanksjoner mot Syria, kun støtter dem via EU og USA.  Norge kan derfor la være å støtte sanksjonene og vil ikke bli påført sanksjoner fra USA og EU i egenskap av å være et tredjeland.

 Norge kan derfor handle i hvilket som helst land.  Norge kan ikke straffes om de overfører bistand til Syria. Så fra Norges side er dette kun symbolpolitikk. Politisk støtte til EU og USA.

Det står alle steder at humanitær bistand er unntatt sanksjoner. Det er de nok kun på papiret. Selv om FN ikke har innført egne (…) sanksjoner mot Syria så er FN avhengig av å samarbeide med de landene som har innført sanksjoner mot Syria. Og EU og USA fastholder sanksjonene. Kan «fredsnasjonen» Norge vise internasjonal solidaritet med et land som ikke har evne til å møte denne verdensomspennende epidemien?


Forrige artikkelElektroniske parallelle penger mot koronakrise i euro-land
Neste artikkelIsrael: Med nye bombetokt inn i nabolandene