Norske NORWAC – helsearbeid i norsk og amerikansk utenrikspolitikk

5
Leder i NORWAC, Erik Fosse, holder appell på markering til støtte for den syriske «revolusjonen»/«opposisjonen» utenfor Stortinget i Oslo 13.03.2015. Flagget er «opposisjonens» og brukes av terroristene i Syria, og er det tidligere franske koloniflagget for Syria.

Av Trond Ali Linstad.

NORWAC og Norsk Folkehjelp På feil side i Syria.

Den «humanitære» organisasjon NORWAC og andre (Norsk Folkehjelp med flere) skal flytte helsearbeid sitt til Idlib, nå kontrollert av syriske «islamister» og terrorister er det nødvendigvis galt? Skal ikke norske hjelpeorganisasjoner handle med bakgrunn i de prinsipper som inngår i Genève-konvensjonen? Slike spørsmål er reist. Dette er nødvendig å vite:

1. Utviskete forskjeller mellom «humanisme» og realpolitikk

 • «De deler av norsk utenrikspolitikk som ofte er ansett som rent altruistiske eller verdibaserte områder (…) får i økende grad realpolitisk relevans og betydning.»
 • «Betydelige deler av det som normalt er blitt betraktet og drøftet som myke eller altruistiske deler av utenrikspolitikken bør oppgraderes som sentrale områder for å ivareta norske interesser.»
 • «En av de største utfordringene (…) er å oppnå en helhetlig tilnærming i den samlete innsatsen, samtidig som at de humanitære prinsippene ivaretas.» (St. meld. Nr. 15 (2008- 2009) – fortsatt retningsgivende for norsk utenrikspolitikk.)

Konklusjon 1:
Hjelpeorganisasjoner (som Norwac) er ikke å anse kun som «humanitære» virksomheter, men har en politisk funksjon. De er del av norsk utenrikspolitikk og skal ivareta norske interesser. Det bør de være bevisst. (Prinsipper som inngår i Genève- konvensjonen er underordnet det.)

2. Norske intensjoner

• «Norge har som mål å være en ledende politisk og finansiell partner i den humanitære innsatsen (…).» (St. meld. Nr.15)

Konklusjon 2:
Politisk ledende og finansiell partner for NORWACs «humanitære» innsats er norske UD med fokus på norsk utenrikspolitikk.

3. Fellesinteresser(USANorge)

• «Men amerikansk lederskap og engasjement vil fortsatt være viktig for å oppnå løsninger internasjonalt og bidra til en stabil internasjonal orden» (St. meld. Nr.15)

Konklusjon 3:
Amerikansk lederskap og engasjement vil være viktig i internasjonale spørsmål – også mellom USA og Norge, humanitært arbeid innbefattet.

4. Amerikansk lederskap og engasjement

 • «Syria: A Wicked Problem. (…) Jihadisk groups, including some with ties to al Qaida, began trying to exploit the conflict to advance their own agendas. (…)
 • Behind the scenes there was a lot of talk in Tunis about funneling weapons to the rebels to begin evening the odds against the regime’s Army and its Iranian and Russian backers.»
 • «Saudi Foreig Minister Prince Saud al-Faisal said he thought supplying weapons was ‘an excellent idea’.»
 • «So when we talk about assistanse, we are talking about a broad range of assistance. Not every country will do the same.»
 • Certain countries would increase their efforts to funnel arms, while others would focus on humanitarian needs.» (USAs utenriksminister Hillary Rodham Clinton: Hard Choices, s. 379382.)

Konklusjon 4:
Norge med NORWAC (og liknende «humanitære» organisasjoner) har fokusert på humanitære behov i Clintons strategi for krig. Det er fortsatt rollen deres.

5. USAs dominans utfordres

 • «Både energipolitisk og sikkerhetspolitisk utfordres således USAs enestående dominans i Midtøsten (…)»
 • «Dette samtidig som USA, Israel og pro-amerikanske arabiske regimer møter forsterket motstand i egen befolkning og fra regionale stormakter og ikke-statlige aktører, i første rekke Iran i allianse med Syria og libanesiske Hizbullah, samt palestinske Hamas.»

Konklusjon 5:
USAs enestående dominans i Midtøsten utfordres av nye krefter, og USA utstyrer samarbeidende grupper med våpen, andre med deltakelse som humanitært arbeid.

6. NORWAC roses av syriske «opprørere»

 • En lokal gruppe i Øst-Aleppo kontrollert av al-Qaidas syriske søsterorganisasjon al-Nusra har sendt diplom til sin «store samarbeidspartner NORWAC».
 • I diplomet uttrykkes takk til NORWAC for all hjelp til «ubøyelighet» hos sivile «mens syrisk og russiske regimer ødelegger Aleppo».

Konklusjon 6:
NORWAC med sitt «humanitære» arbeid styrker hjemmefronten til al-Nusra.

7. Norge i Midtøsten

 • «På en rekke områder vil den politiske, sosiale og økonomiske utvikling i Midtøsten berøre Norge direkte.»
 • «For eksempel vil Midtøstens framtid kunne være styrende for Norges strategiske posisjon og utsatthet.» (St. meld. Nr.15)

Konklusjon 7:
Midtøsten får økende betydning for norske utenrikspolitiske interesser. «NATO er ankerfeste for Norges territorielle sikkerhet.» Norge vil følge NATOs – og først og fremst amerikanske – rettledninger i sin politikk for Midtøsten.

8. Amerikanske rettledninger kan føre feil av sted

 • «USA vil allikevel fortsatt være den viktigste spilleren i Midtøsten.»
 • Det er derfor en grunnleggende utfordring for det internasjonale samfunnet å få USA til å sette Palestina-konflikten høyt på sin prioriteringsliste.»
 • «Uten et direkte amerikansk engasjement overfor Iran vil det heller ikke være mulig å avklare Irans interesser og rolle i Midtøsten på en måte som tjener regional stabilitet.»
 • «Tilsvarende vil det i fravær av en form for ‘grand bargain’ mellom USA og Iran være vanskelig å sikre en fredelig utvikling av amerikanske styrkers militære nærvær i Irak.» (St. meld. Nr.15)

Konklusjon 8:
USA har sviktet og mislyktes på alle disse områder som er anført som vesentlige for regional stabilitet og en fredelig utvikling i Midtøsten. Det kan være nyttig å ha klar avstand til denne tradisjonen som tilbyr penger (fra norske UD) og retningslinjer (indirekte fra USA) for «humanitært» arbeid.

9. NORWAC og andre i «humanitært» arbeid fyller en dobbelt rolle

 • «Mens man tidligere skilte mellom frivillige bistandsorganisasjoner og politiske organisasjoner (…) er nå det store flertallet av frivillige organisasjoner politiske operatører (…).»
 • «Samtidig samarbeider de stadig tettere og oftere med myndighetsaktører (…).» (St. meld. Nr.15)

Konklusjon 9:
NORWAC (og liknende organisasjoner) kan ikke gjemme seg bak målsettinger om å «bidra til» at folk med «humanitære behov», skal ha «tilgang på basale, trygge helsetjenester av god kvalitet». Og med «kjerneverdier» som solidaritet, respekt, likeverd og upartiskhet». (NORWAC) Det er rett og slett ikke sant. De er politiske operatører – betalt og sendt ut av norske UD.

10. Norsk humanitær politikk

 • «Norge har som mål å være en ledende politisk og finansiell partner i den humanitære innsatsen (…)»
 • «Hovedmålene i Regjeringens humanitære strategi fremlagt i september 2008 er å: (…)

o finansiere humanitær innsats basert på humanitet, upartiskhet og nøytralitet, (…)
o forebygge og svare på humanitære kriser og igangsette gjenoppbygging av samfunn etter kriser.»

Konklusjon 10:
Dette er ikke i samsvar med faktiske forhold. Om «upartiskhet og nøytralitet»: Norge har – i den syriske konflikten – valgt å ikke forholde seg til den syriske, legale regjering, men har anerkjent den opposisjonelle gruppen: «Nasjonalkoalisjonen». «Upartisk og nøytralt»? Om å «igangsette gjenoppbygging av samfunn etter kriser»: Norge avviser å være med på gjenoppbygging av det kriserammete Syria før et regimeskifte er i sikte. Målet om «regimeskifte» i Syria er det sentrale amerikanske mål – fulgt opp av norske UD. Er det svar på «humanitær krise»?

Amerikansk utenrikspolitikk er veiledende for norske UD. UD spiller en dobbelt rolle: Fremmer «humanitært» arbeid og opererer etter amerikanske retningslinjer. Tilsvarende gjelder for NORWAC, og andre: Driver helsearbeid (sendt ut og finansiert av norske UD) og er «politiske aktører» (UD). Det er NORWACs rolle, som man bør være bevisst.

Leder i NORWAC, Erik Fosse, holder appell på markering til støtte for den syriske «revolusjonen»/«opposisjonen» utenfor Stortinget i Oslo 13.03.2015. Flagget er «opposisjonens», og det tidligere franske koloniflagget for Syria.
USAs utenriksminister Clinton, drivkraft bak krigen i Syria: – Vi må bruke «smart power», velge den rette kombinasjon av verktøy – diplomatiske, økonomiske, militære, politiske, legale, og kulturelle – for hver situasjon. Inkludert: medisinske tjenester. Dette skriver hun om i boka si: Hard Choices. NORWAC og Norsk Folkehjelp med flere, støttet av norske UD, har en rolle å spille. Norge vil ikke være med å bygge opp Syria nå.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for Alike Alike says:

  Takk for innlegget ditt. Dette er dessverre realiteten og har vært det svært lenge uten at det har fått like stor oppmerksomhet som nå. Mange slike AID konserter og slikt er også politiske, og man blir bare mer og mer oppmerksom og skeptisk til dette. Dette gjør at legitime AID og annen forsøk på å hjelpe blir mistenkeliggjort.

  Samtidig mener jeg at dette er bra, og humanitær hjelp sjeldent har noe for seg. Her er noen krav som må legges for at det skal være legitim hjelp til andre:

  1. Kun hvis myndigheten i et land BER om hjelp.
  2. Og dette ikke er fordi det skal gjøres hemmelige våpenavtaler eller annet skjult, men av oppriktighet pga en krise som rammer landet.
  3. Krisen må være ekte og godt dokumentert av uavhengig(ikke-partisk) hold.
  4. Hjelpen må være ekte, og ikke noe som forgifter folk, tester nye medisiner eller sprer virus.
  5. Hjelpen skal ikke være politisk farget på noe vis, f eks utdeling av kondomer til land med katolikker og andre religioner som forbyr slikt.

  Igjen, jeg mener et land som er i ekte krise kan be om hjelp fra nabolandene, da det ikke nødvendig med innblanding fra de rikere landene med baktanker i alt av handlinger de utfører. Også mener jeg at hvert land må forberede seg på kriser og må venne seg til å føre politikk som er mer i tråd med sine behov, og dette vil de aldri få til hvis de hele tiden blir overøst med bedrevitere fra andre verdensdeler som skal gjøre alt for de. De må ta ting i egne hender for å gjøre seg uavhengig av utenlandsk hjelp. For å få til dette, må de derimot gjøre mye mer enn bare å endre sine kriseberedskap. De må også få kontroll over sin økonomi, sine handelsavtaler med de rike landene, og generelt få en bedre kontroll over hele sitt område, og kunne svare militært og politisk ved forsøk på statskupp og urodannelse som kan være en følge av å gjøre motstand mot de fremmede landene de gjør forhandlinger med.

 2. Avatar for Alike Alike says:

  Det som virkelig blottla hele denne falske utenlandshjelpen/humanitærhjelp er for meg helt klart white helmets i Syria. Denne gruppa var liksom ikke mulig å ta feil av, og ble tydelig for flere enn kritiske “konspirasjonsteoretikere” :stuck_out_tongue: Alt i fra dokumentarer med stort budsjett som legitimerer de, til at medlemmer har vært med på offentlige henrettelser, forfalskning av videor osv.

 3. Avatar for runeulv runeulv says:

  Syria var et veiskille for meg også, da det gjorde klart at de som støttet “opprørerne” ikke bare var naive ofre for manipulasjon og gruppetenkning, men at pressen og de humanitære organisasjonenes ansatte selv var bevisste manipulatorer, som var mest opptatt av egen karriære.

 4. Takk for denne Trond Ali. Jeg har i flere år ønsket at du skulle skrive denne artikkelen. Du drar ikke inn navn og personer,heller ikke ditt eget. Men så vidt jeg kan huske var du og Erik Fosse viktige i frambringelsen av Norwac. Jeg har fotografi av deg og Fosse på befaring i Iran ledet av iranske revolusjonsgardister.
  Hva mener du det er som har skjedd på veien?
  Uten Iran-Hizballah hadde Syria i dag vært en Nato-koloni.
  Visse saker er så merkelige at en trenger hjelp for å forstå det.
  Mer,takk.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere