På brillar og tenner skal fattige kjennast

7

Oddny Miljeteig.

Eg måtte klypa meg i armen då statsbudsjettet vart framlagt forleden. Rett nok plar eg asa meg opp når Framstegspartileiar Siv Jensen legg fram statsbudsjettet som finansminister.  Kan skjøna eg saknar Kristin Halvorsen – og for den del Sigbjørn Johnsen!  Og i grunnen svært mange finansministrar, når sant skal seiast. Så har det då heller aldri vore ei så mørkeblå regjering i manns og kvinns minne i Noreg.

Regjeringa tek 58 millionar kroner  i flate kutt frå Nav i 2020.
58 millionar er pengar – og det hjelper ikkje at det heiter «avbyråkratisering» og «effektivisering.»
Kathrine Haugland Martinsen i Fellesorganisasjonen kjenner at kutt på ganglaget når ho ser dei: «Regjeringen forsøker å skape et bilde av at Nav vil komme til å bli mer kreativ og målrettet dersom de ansatte har mindre ressurser. Når over halvparten skal tas i arbeids- og tjenestelinja i Nav, altså den statlige delen av Nav-kontorene og fylkeskontor, sier det seg selv at det vil komme til å merkes på oppfølgingen

Dette er særs interessant. Her kan vi sjå at den mørkeblå regjeringa nyttar same tankegang for Nav-medarbeidarar som dei gjer på dei fattige og trygda som dei jobbar med: Dess mindre pengar, dess meir kreativitet og arbeidsvilje. Solfrid Lerbrekk frå SV på Stortinget påpeikar til FriFagbevegelse at det blir heilt bakvendt å snakka om å styrkja oppfølginga i Nav når regjeringa vel å kutta i løyvingane.

For å fullenda kutt-sirkelen innan Nav, kuttar regjeringa også i stønad til unge sjuke. Regjeringa gjer framlegg om å avvikla ung ufør-tillegget i Arbeidsavklåringspengar til alle nye mottakarar. Dette gjeld unge menneske som på grunn av alvorleg sjukdom ikkje har same høve som friske unge til å ta utdanning eller stå i jobb.   Så vel regjeringa å argumentera for kuttet med å samanlikna dei unge uføre med friske studentar eller lærlingar . Det er både uetisk, falskt og simpelt, sidan regjeringa må vita at dei samanliknar det som ikkje kan samanliknast. Kuttet er ikkje lite, heller. 68.000 kroner er pengar for dei aller fleste i dette landet, og når du  får kutta inntekta di frå 198.000 kroner til 130.000 kroner, er det sanneleg ikkje mykje att å leva av. Dei unge uføre kan ikkje ta sommarjobb eller deltidsjobb for å spe på inntekta – av di dei er nett uføre!

Aldri har nokon vorte friskare av at fattigdommen nådelaust trengjer seg inn i stova  til dei, og aldri har nokon vorte friskare av å verta fattig/are.  Pussig nok foreslår regjeringa at det dei sparer i å ta frå unge uføre livsgrunnlaget, det skal dei nytta til tettare oppfølging av dei same unge.  Det er ein rå og brutal politikk og endå eit steg vekk frå Noreg som velferdsstat.

Diverre er det ikkje vanskeleg å finna fleire kutt og manglande prioriteringar som reduserer velferdsstaten. Dei statlege overføringane til kommune-barnevernet vert reduserte med 1,7 prosent frå 2019 til 2020. Ni millionar vert løyvde til å styrkja tilbodet om vidareutdanning for tilsette i barneverntenesta; sju millionar til å heva kompetansen, to millionar til å vidareutvikla rettleiingsteama, dei som hjelper kommunalt barnevern etter behov. Ine Haver frå kampanjen #heierna er vonbroten: Det er vel og bra at regjeringa vil heve kompetansen…… men det går ikke an å dra på kurs når det ikke er folk på jobb.» Logisk nok for mine øyro, i alle fall. Det trengst 1000 stillingar til kommune-barnevernet om dei tilsette skal ha sjanse til å gjera jobben sin – over heile landet.

Så til rosinene i pølsa, om vi kan kalla det så. For det fyrste: Regjeringa vil spara 122 millionar på briller til svaksynte born.  122 millionar. Ved å innføra faste satsar for støtte til barnebriller, er det 122 millionar å spara.  No skal vi altså få sjå, midt i andleta på borna, kven som har råd og kven som ikkje har råd til skikkelege briller. Stikk den, du. Slik stikk klassesamfunnet hoven fram, midt i blant oss.  1200 kroner i støtte for ordinære briller, 2400 for ekstra tilpassa briller skal satsane vera.  Sei meg, når gjekk nokon i regjeringa til optikar med borna sine sist? Uansett har dei i regjeringa både til salt i grauten og briller til borna. Men ikkje alle andre tener over millionen. Det gjer dei ikkje eingong på Stortinget, meiner eg. 

Regjeringa stoppar ikkje ved brillene.  Dei går også lause på støtta til tannregulering.  Frå og med 2020 fjernar dei støtta til tannregulering som er såkalla kosmetisk grunngjeven.  Det kan bety at 10.000 færre får regulering  i året.  Staten sparer , er det 15 millionar? Presidenten i Tannlegeforeininga er opprørt. Dels av di det sit ei faggruppe og arbeider med å gå gjennom støtteordningane. Gruppa er ferdige om tre veker.  Dessutan meiner ho at det er feil å seia at denne gruppa tannregulering får støtte til reint kosmetiske tiltak.  «Dette kan være bitt-avvik som kan gi vansker med å bite og spise, men dette er også bittavvik som er veldig synlige, og som man ikke skal måtte leve med», meiner tannlege-president Camilla Hansen Steinum. Tannhelseminister Bent Høie har ikkje tid til å svara på kritikken, melder FriFagbevegelse.  Ikkje rart, det. Å gjera smilet til born, og vaksne, til ei sak om foreldreøkonomi, det er det same som å stempla «fattig» i munnvika på dei borna som heilt tydeleg ikkje har høve til å få regulert tennene. 

Dei som trudde klassesamfunnet var historie, dei må tru om att.  På briller og tenner skal fattige born og vaksne kjennast. Med verste helsing regjeringa Erna Solberg.

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Jeg mener at den svakeste lenken i dagens regjering er Krf. Hvis flertallet av Krfs stortingsrepresentanter ønsker det (5 av deres 8 stortingsrepresentanter evt bare 4 hvis man får med seg mdg), så kan man klare å avsette hele dagens regjering og altså skifte regjering og isteden få en rød-grønn-gul regjering i perioden frem til stortingsvalget i 2021.

  Derfor kan det være viktig å stresse Krf maksimalt med alle mulige sosiale innstramminger som dagens regjering har gjort, gjør og vil komme til å gjøre fremover.

 2. Men regjeringen har råd til å gi 13,5 milliarder til sosial infrastruktur til vestens terrorister i Syria, og Solberg har råd til å gi 500 millioner i et superstjerneshow i New York. AP ga flere hundre millioner til Clinton-foundation uten å spørre folket. Det er ikke annet en kan regne med fra høyreregjeringer, enten det er en AP/SV regjering eller andre borgerlige partisammensetninger, de utfører sitt oppdrag for den globale storkapitalen de representerer, demonterer velferdsstaten og gjør de fattige fattigere og de rike rikere.

 3. Regjeringen gjør det som den har gjort siden den kom til makten: Den kutter systematisk i bånn, gir som skattelette til de rikeste, avvikler velferdsordninger en bit her og en bit der, øker avgiftene til folk igjen litt her og litt der, søker å knuse fagforeningene og innføre laveste standard fra EU over alt (= slavekontrakter), selger ut landets eiendom som er bygget opp av folk sine skattepenger til private multinasjonale “investors” slik at de kan få tjene masse penger på det vi alle trenger daglig og avvikler norsk suverenitet på en måte som burde være straffbar.

  At Krf og Venstre hiver seg på hylekoret som råbarka kapitalister er egentlig bare djevelsk, men hva gjør man ikke for å få litt makt? Verre enn Krf og Venstre er Arbeiderpartiet som sitter musestille i båten og i praksis støtter den politikken som føres - med en ledelse som bare MÅ være kuppet av høyrefolk.

  Nå sitter snart Krf og Venstre så langt nede i gjørmen at de må bli værende der frem til neste valg, da blir det stangen og ut for dem begge to. Kanskje AP har klart å få på plass en spiselig politikk til da?

 4. Krf er for EØS som presser den norske arbeiderklassen på lønn og betingelser. “Det er grundig dokumentert at EØS avtalen ødelegger norsk arbeidsliv og raserer fagbevegelsen”, som de fleste av medlemmene i Fellesforbundet mener, selv om ledelsen ønsker en utredning om EØS medlemskap.

  Krfs alibi for at de er et parti med omsorg for lavere samfunnsklasser, er at de fremmer forslag om økning i barnetrygden på et par hundre kroner ved hver valg. Men hva hjelper vel det en lavtlønnet familie når EØS gjør at lønn og betingelser presses for arbeiderklassen?

  Ellers stemmer Krf for alt som gjør de rike rikere og de fattige fattigere, og har stemt til fordel for USAs utenrikspolitikk, kriger og for at USA har baser i Norge. Krf har kristelig i navnet, men folk må begynne å se forbi det ytre og se hva Krf faktisk stemmer for i Stortinget. Hadde Krf vært et parti i Bibelsk tid, hadde Krf vært pengevekslerne i tempelets sitt parti.

 5. … i god “kristen” (dvs. djevelsk) ånd: Ta fra de fattige og gi til de rike.

 6. Avatar for INK INK says:

  En glimrende observasjon! :+1:
  Ukristelig folkeparti. :rage:

 7. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Jeg forslår at neste TV-aksjon går til dette formålet. Jeg trenger begge deler, så jeg melder meg frivillig.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere