Telenor inviterer til Arendalsukas mest avsporende tema

0
Illustrasjon: Shutterstock

Av Einar Flydal.

Denne teksten ble først publisert som bloggpost på einarflydal.com den 09.08.2019

Jeg har nettopp mottatt presseinvitasjon til det som Telenor kaller for «viktige diskusjoner» og «spennende arrangementer» under Arendalsuka. Telenor forteller meg at «digitalisering, endring og innovasjon bygger sterkere samfunn», og at de høye forventningene vi har, jobber Telenor intenst for å oppfylle «både i dag og for fremtiden».

Det er selvsagt 5G det gjelder, men det er et ord som kommunikasjonsstrategene sier man ikke skal nevne i utrengsmål.

Ja, jeg kjenner igjen begeistringen og entusiasmen fra da jeg selv jobbet som forsker ved Televerkets Forskningsinstitutt, seinere Telenor Research & Development.

Og selvsagt ivret jeg også for samarbeid slik at vi kunne få til store ting sammen…

Problemet mitt nå er at alle problemstillingene Telenor nå tar opp og inviterer politikere og andre til å drøfte, er fullstendig marginale i forhold til dette ene – som Telenor ikke tar opp under Arendalsuka, til tross for at bedriften vifter med samfunnsansvarsflagget og er kjent med temaet:

Tåler miljø og mennesker den eksponeringen som vi kommer til å utsette oss for med de vekstplanene i trådløs IKT-bruk som Telenor oppfordrer oss til?

Ekspertene besvarer dette spørsmålet med et rungende NEI! Nederst finner du en liste over advarsler og bekymringsmeldinger fra fagfolk de siste årene. Den er gruelig lang.

Og her har du de temaene Telenor inviterer til under Arendalsuka – i samarbeid med partnere som Telenor dermed binder til masta (en taktikk kalt kooptering). De blir dermed forbundsfeller og de siste som kommer til å melde sin tvil om mer trådløst kan være et problem.

Fremtidens teknologi: Av menn og for menn? Hvordan får vi flere jenter innen teknologifag?

(Plan International Norge og Telenor)

SmartBygd-frokost: Kan bygda danke ut byen digitalt? (Telenor, med Nikolai Astrup (Digitaliseringsminister), Kristin Weidemann Wieland (KS), Bengt Fasteraune (Stortingsrepresentant (Sp)), Heidi Arnesen Austlid (IKT-Norge), Mala Wang-Naveen (SINTEF)

Digitale trusler: Hvordan bli sterkere sammen (Telenor, med Marie Benedicte Bjørnland (Politidirektør), Inge Kampenes (Cyberforsvaret), Torstein Tvedt Solberg (Stortingets teknogruppe (Ap)), Heidi Arnesen Austlid (IKT-Norge)

Hvor langt inn på elevenes mobiler strekker skolens ansvar seg? Om nettmobbing. (Røde Kors og Telenor, med Tale Maria Krohn Engvik (Helsesista), Helge Eide (KS), Kent Gudmundsen (Stortingets utdannings komité (H)), Terje Skyvulstad (Utdanningsforbundet), Alida de Lange D’Agostino (Elevorganisasjonen) Bodil Houg (Mobbeombud)

Temaene er viktige. Det er klart nok. Men de er bagateller i forhold til om vi tåler mer trådløst, og om vi tåler å ha aktører som bruker samarbeidsprosjekter med samfunnsansvarlig smakstilsetning for å pushe fram bratt volumvekst. Trådløs radio har gått fra å være en lovende teknologi for vekst og velferd til å utgjøre en miljøgift som står for betydelige deler av vår sykelighet og for artstap.

Mer om Telenors program i Arendal.

Mer om hvordan insekter utryddes av trådløs kommunikasjon.

Einar Flydal, 9. august 2019

En del advarende uttalelser undertegnet av forskere og/eller leger (2002 – 2018)

2018: Internasjonal appell, Stopp 5G på Jorda og i Rommet. Signert av mer enn 100.091 mennesker fra 187 land per 7. juni 2019, https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal (Velg norsk tekst i menyen.)

2018: Tilsvar til ICNIRPs 2018-utkast til Guidelines and Appendixes on Limiting Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (100 kHz to 300 GHz). Dette er en sterk kritikk av ICNIRPs utkast til nye retningslinjer for beregning av grenseverdier. Undertegnet av 119 vitenskapsfolk, leger andre fra kloden rundt.

2018: Appell til EU om 5G – Forskere advarer mot alvorlige helsevirkninger fra 5G. Undertegnet av mer enn 180 vitenskapsfolk og leger i 37 land. https://www.google.com/? client=safari&channel=mac_bm

2018: Hvordan du kan redusere eksponering for radiofrekvent energi fra mobiltelefoner, Informasjonsark fra Division of Environmental and Occupational Disease Control, California Department of Public Health. Dette informasjonsarket ble først etter mange års strid frigitt i 2017 etter omfattende press.

2018: Reykjavik-apellen om trådløs teknologi i skoler, 24. februar, 2017

2016: EUROPAEM EMF-retningslinjer 2016 for forebyggelse, diagnosticering og behandling af EMF-relaterede helbredsproblemer og sygdomme, Forfattet av 15 forskere fra 7 land. Dansk oversettelse.

2015: Den internasjonale vitenskapelige Brussel-erklæringen om elektromagnetisk overfølsomhet og multippel kjemisk overfølsomhet, undertegnet av 26 forskere på feltet,

2015: Internasjonal appell fra EMF-forskere, Sendt til FN og alle medlemsland og WHO. Undertegnet av 242 forskere som har publisert fagfellevurderte artikler om EMF-virkninger, fra 41 land. Også undertegnet av 10 forskere som arbeider på tilknyttede områder. 11. mai 2015, med enkelte signaturer tilføyd seinere. http://www.iemfa.org/appeal/

2014: Kanadiske legers erklæring til Health Canada (Kanadas helsedirektorat), 9 Juli 2014. Undertegnet av 55 kanadiske leger.

2014: Erklæring: Forskere ber om beskyttelse fra eksponering for radiofrekvent stråling, undertegnet av 53 forskere fra 18 land. De slo blant annet fast at “Kanadas Safety Code 6 er grunnleggende forfeilet” og oppfordret Health Canada til å beskytte kanadiere fra radiofrekvent eksponering.

2014: Felles erklæring om graviditet og trådløs stråling, undertegnet av 255 forskere, leger og helsearbeidere, organisert av The Baby Safe Project, et NGO-prosjekt med utgangspunkt i forskning gjort ved Yale University,

2014: Åpent brev fra britiske leger: Helse og sikkerhet knyttet til WiFi og mobiltelefoner, 24. mars 2014, undertegnet av 15 leger,

2013: European Manifesto in support of a European Citizens’ Initiative (ECI), undertegnet av 76 forskere og fagfolk innen feltet, og siden av en rekke organisasjoner og andre.

2013: American Academy of Environmental Medicine, Open letter to Superintendents of School Districts of the United States, dated May 13, 2013. Anbefaler på det sterkeste bruk av internett via kabel i skolen. Det er konsistente nye forskningsresultater om at folk, spesielt barn med tynnere hodeskaller og et nervesystem under utvikling, er spesielt følsomme for trådløs stråling. Peker også på at 4 timer eksponering fra en bærbar datamaskin som er koblet til WiFi skader DNA i menneskelige sædceller.

2013: Potenza Picena-resolusjonen “Radar, radiofrekvenser og helserisiko”, April 20, 2013, undertegnet av 10 fagfolk,

2012-2016: Wiens legeforenings veiledning om sikrere mobilbruk, hefte og plakat (Figur X), seks opplag. Norsk oversettelse av plakaten finner du her:

2012: Stråling fra mobiltelefoner & barns helse: Det foreldre bør vite, advarsler fra barnelegeforeningen The American Academy of Pediatrics (USA) på foreningens nettside Healthy Children.org,

2012: Den internasjonale legeappellen (oppfølger av Freiburg-appellen fra 2002), undertegnet av 50 internasjonale forskere samt 300 tyske leger,

2012: Erklæring om eksponering for elektromagnetisk og radiofrekvent stråling og behov for stans i installering av “smarte målere”, en av flere uttalelser om EMF og helse fra American Academy of Environmental Medicine, 19. januar 2012,

2011: Omklassifisering av EMF til klasse 2B karcinogen («mulig kreftfremkallende»), WHO og WHOs Internasjonale kreftforskningsinstituttet (IARC),

2011: Resolusjon 1815 om de mulige farer fra elektromagnetiske felt og deres virkning på miljøet, Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE),

2011: Sammendrag fra møte om MCS og EHS [el-overfølsomhet] den 13. mai 2011 i WHOs hovedkvarter i Geneve. Her erkjenner WHO eksistensen av begge disse tilstandene, gir uttrykk for at det viktig at de gis en kode i diagnosesystemet, at det er mye konflikt rundt dem, og slår fast at det er full adgang for de enkelte land til å innlemme diagnosene i sine diagnosesystemer.

2011: Elektromagnetiske felt fra mobiltelefoner: helsevirkninger på barn og tenåringer, rapport fra Den russiske nasjonalkomité for ikke-ioniserende strålevern (RNCNIRP), April 2011, https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Russia_20110514- rncnirp_resolution.pdf

2010: Vitenskapelig panel om elektromagnetiske felt og helserisiki: punkter det er enighet om, anbefalinger og begrunnelser, (Seletun-rapporten), Rev Environ Health 2010;25:307–17, http://emfsafetynetwork.org/wp-content/uploads/2011/02/Scientific-panel-on-EMF-Health-Risks.pdf, pressemelding fra The International Electromagnetic Field Alliance (IEMFA): http://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/SELETUN_statement.pdf

2009: Europa-Parlamentets beslutning av 2. april 2009 om sunnhetsproblemer i forbindelse med elektromagnetiske felt (2008/2211(INI)), med begrunnelse, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009- 0216+0+DOC+XML+V0//EN

2009: Porto Alegre-resolusjonen, 19. mai 2009. Undertegnet av 40 forskere og leger, i tillegg til en rekke andre. Forskere og leger slår her fast at el-overfølsomhet er reelt og framkalt av el, og uttrykker bekymring for at eksponering for EMF kan øke risikoen for kreft og kroniske sykdommer. Videre slår de fast at eksponeringsnivåene som valgt av internasjonale aktører (IEEE, ICNIRP, ICES) er foreldede, og at trådløs teknologi skaper helsefare for barn, ungdom, gravide og andre sårbare. https://www.magdahavas.com/wp-content/uploads/2011/06/Porto_Alegre_Resolution.pdf

2008: Hvorfor man bør være forsiktig med bruk av mobiltelefoner, uttalelse fra en en 23-manns internasjonal ekspertkomité, Kreftinstituttet ved University of Pittsburg, USA, http://old.post- gazette.com/downloads/20080722upci_cellphone_analysis.pdf

2008: Venezia-resolusjonen fra den International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS). Forskerne uttrykker sterk bekymring for helsevirkninger og slår fast at det er klart påviste biologiske skadevirkninger ved ikke-termiske nivåer, og at andelen som reagerer akutt synes å øke. Undertegnet av 53 internasjonale forskere. https://www.magdahavas.com/wp- content/uploads/2011/06/Venice_Resolution-2008.pdf

2008: Barn og mobiltelefoner: Helsen til den kommende generasjon er i fare, uttalelse fra Den russiske nasjonalkomité for ikke-ioniserende strålevern (RNCNIRP), 14. april, 2008. http://www.der-mast-muss-weg.de/pdf/appell/02_Appell_rncnirp_E_080514.pdf Her uttales bl.a.: «Det er oppfatningen til Russlands nasjonalkomité for vern mot ikke-ioniserende stråling at barn som bruker mobiltelefoner sannsynligvis vil stå overfor følgende helsefarer i nærmeste fremtid: hukommelsesforstyrrelser, nedgang i oppmerksomhet, avtagende læring og kognitive evner, økt irritabilitet, søvnproblemer, økning i følsomhet overfor stress, lavere terskel for epilepsi. … Forventet (mulig) langsiktig helsefare: hjernesvulster, svulster på hørselsnerven og balansenerven (i 25–30-årsalderen), Alzheimers sykdom, tidlig demens, depressivt syndrom og andre typer degenerering av nervestrukturer i hjernen (i alderen 50 til 60). (…) Vi tror at risikoen ikke er mye lavere enn barnas helserisiko fra (bruk av) tobakk eller alkohol. Det er vår plikt som fagfolk å ikke skade barnas helse ved å forholde oss passive.»

2007 – 2019: BioInitiative Report, meget omfattende litteraturstudie med flere oppdateringer. Påviser skadelige biologiske virkninger fra svake elektromagnetiske felt og radiofrekvent stråling, og at en massiv overvekt av forskningen gjør slike funn, bioinitiative.org/

2007: Brussel-appellen, 29. januar 2007. Slår fast at elektromagnetisk forurensning krenker artikkel 23 i den belgiske grunnlov. Krever at den føderale helseminister, Mr. Rudy Demotte, griper inn. Anklager helseministeren for å unndra seg sitt ansvar for å beskytte befolkningen mot den sterkt økende elektromagnetiske forurensningen. Undertegnet av mer enn 500 borgere, herunder professorer, forskere, leger, sykepleiere og andre.

2006: Benevento-resolusjonen, peker på overveldende foreliggende bevis på skadevirkninger fra EMF og anmoder myndigheter om nødvendige tiltak for å bremse eksponeringsveksten, anbefaler en føre-var-tilnærming og angir praktiske tiltak. Undertegnet av 52 forskere,

2005: Helsinki-appellen, overlevert til EU-parlamentet fra leger og forskere.

2005: Irske legers miljøforenings standpunkt til elektromagnetisk stråling, slår fast el-overfølsomhet som reelt knyttet til el og behovet for behandling og for grenseverdier som hensyntar ikke-termiske virkninger, oppfordrer til hastetiltak.

2004: Resolusjon 15. Erkjent behov for å hindre eksponering fra mobilmaster og annen bestråling i brannstasjoner. Spesiell bekymring om nevrologiske virkninger og kreft, International Association of Fire Fighters (U.S., Canada, Mexico),

2002: Catania-resolusjonen, uttrykker bekymring over skadelige helsevirkninger. Undertegnet av 16 forskere,

2002: Freiburg-appellen, oktober 2002. Leger lister opp symptomer på eksponering og anmoder om strengere grenseverdier for radiofrekvent eksponering. Ble etterhvert undertegnet av 1 000 praktiserende leger og 36 000 andre. Norsk oversettelse av Freiburg-appellen: se Vedleggets s. 112- 114 i Advokatkontoret Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z- forlag, 2018. Kan lastes ned fra https://einarflydal.com/

2002: Salzburg-resolusjonen om basestasjoner for mobil telekommunikasjon, en internasjonal konferanse om plassering av mobilmaster «som knytter sammen realfag og folkehelse».

Andre artikler av Einar Flydal på steigan.no finner du her.

Forrige artikkelGoldman Sachs: – Det er USAs forbrukere som betaler for handelskrigen mot Kina
Neste artikkelBlendverk