Helse- og miljøsrisiko fra 5G? Ikke rom for tvil.

52
Illustrasjon: Shutterstock.
Einar Flydal

Av Einar Flydal.

Denne bloggposten ble først publisert på http://einarflydal.com den 29.01.2019

Flott serie i Stavanger Aftenblad. Men for myk i klypa?

Er helse- og miljøfaren fra 5G så klar at det er grunn for å rope alarm? En meget informativ artikkelserie nylig i Stavanger Aftenblad (23.-29.1.2019) etterlater det inntrykk at stillingen er 2 – 1, altså betydelig grunn for å frykte økt helserisiko, men at situasjonen nok ikke virker helt avklart.

Gravejournalistene bak reportasjene, Investigate Europe, har referert ulike syn, men ikke gravd dypt nok til selv å tørre ta standpunkt til hvilke påstander som er til å stole på, og hvilke som ikke holder. De nøyer seg med å referere. Lar det seg kanskje ikke gjøre å finne ut av det? Joda. Situasjonen er ganske avklart, men kunnskapen får ikke gehør fordi så sterke interesser ikke ønsker svaret og sitter fast i foreldet forståelse og kunnskapsmangel:

5G skal gi høyere kapasitet, intense strålekjegler som retningsstyres, og tettere mellom antennene. Dette er nå blitt teknisk mulig gjennom miniatyrisering av forsvarsteknologier, men 5G omfatter forøvrig dagens kommunikasjonsteknologier med foreløpig litt, seinere mye, høyere frekvenser.

Om de «gamle» mikrobølge-teknologienes skadevirkninger forsvinner tvilen når man setter seg grundig inn i forskningsresultatene. For skadevirkningene er slått fast og verifisert gang på gang over mange tiår – på celleprøver, i laboratorier og i store demografiske undersøkelser: Uomtvistelige sammenhenger er påvist.i Siste rest av tvil forsvinner når vi gransker studier av de tvilsomme og til dels svindelpregede politiske og administrative beslutningsprosessene rundt de grenseverdiene vi holder oss til i Norge, og tar for oss analyser av bransjens forskningspolitikk, markedsførings- og lobbyvirksomhet.ii Et lite inntrykk får du her:

 • Dagens grenseverdier i Norge fikk sitt nivå i USA i 1955 da marinen ville beskytte personnellet mot akutte forbrenningsskader. Fare for langsiktige skader har forsvaret helt bevisst unnlatt å ta hensyn til, til tross for at det bugner av forskningsresultater om såvel korttids som langtidsskader i USA forsvarsarkiver. En av begrunnelsene var at man ikke hadde råd, en annen at man ikke ville hindres i utvikling av forsvarsteknologier. Grensene er først og fremst blitt holdt så høye fordi USAs telekom- og radarindustri og USAs forsvar har insistert, lobbet og systematisk motarbeidet all forskning som har påvist skadevirkninger ved eksponering for slike svakere eksponeringsnivåer. De samme kreftene har lykkes i å markedsføre disse høye grenseverdiene gjennom en privat liten tysk stiftelse med et pompøst navn (ICNIRP) med et nært tilknyttet tomannskontor i WHO. Kontoret kom i stand i den perioden mobilbransjen var en av WHOs viktigste sponsorer. Disse to markedsfører oppvarmingsgrensen globalt som et godt utgangspunkt for strålevernarbeidet i de enkelte land og i arbeidslivet.
 • Det er i tillegg til akutte oppvarmingsskader påvist en mengde andre skademåter som virker ved langt svakere eksponering.iii WHOs kreftforskningsinstitutt har klassifisert all radiobølget stråling i fareklasse 2B, dvs. som mulig årsak til kreft, og en rekke forskere arbeider for at klassifiseringen skjerpes betydelig, fordi kreftforskningen klart gir grunnlag for det.
 • Den kanskje mest følsomme skademekanismen er «cellestress» fra økt oksidantproduksjon, og er entydig påvist teoretiskiv såvel som i en rekke laboratorieforsøk.v Den settes i gang ved at celleveggenes kalsiumkanaler åpnes. Disse åpnes ved eksponering for energimengder som er 7,2 millioner ganger lavere enn dem man antok måtte til for akutt varmeskade da grenseverdiene ble formet i 1955.vi Virkninger av cellestress omfatter en bred vifte helselidelser fra dårligere nattesøvn, hodepiner og energitapslidelser (bl.a. ME), via inflammasjons- og autoimmune lidelser til kreft og nevropsykiatriske diagnoser.vii I dag bades vi nærmest kontinuerlig av energinivåer som er langt høyere.viii
 • De akutte symptomene er gjerne «diffuse», det vil si at de kan i prinsippet ha mange årsaker. Derfor vil få gjette årsaken og heller gi dem etiketten «ukjent årsak». Noen reagerer med akutte biologiske forsvarsreaksjoner som ofte lar seg identifisere i forsøk, andre ganger er vanskeligere å kartlegge eksperimentelt.ix Langtidsstudier viser at over tid utvikles det lidelser ved at kroppens reguleringssystemer svikter.x Det er grunn til å anta at mange rammes: befolkningsundersøkelser viser klare statistiske sammenhenger mellom eksponeringsstyrke og slike helseplager. Reaksjonene finner vi hos så vel mennesker som planter og alle slags dyr,xi og de avspeiles i at slike sykeligheter nå står for mer enn 50% av diagnosene.xii Der er ingen enkle og entydige medisinske tester, siden sammenhengene er kompliserte, og samme typer symptomer også kan komme fra andre miljøstressorer, men det fins en del indikatorer som kan undersøkes gjennom laboratorieprøver.xiii Samtidig er de ofte likevel lett å finne ut av: En del blir friske når de kommer seg bort en stund fra elektriske felt og mikrobølget stråling.xiv
 • I store deler av verden bruker man diagnosen «mikrobølgesyke» for det knippe av symptomer som dukker opp akutt eller over lang tid fra slik eksponering. Det internasjonale sykdomsklassifikasjonssystemet ICD-10 har en rekke koder for helsetilstander forårsaket av eksponering for mikrobølger og annen ikke-ioniserende stråling ved nivåer som vårt strålevern hevder er ufarlig. Disse kodene er stengt for bruk i Norge.xv
 • Land som har formet sine grenseverdier utfra denne langt mer nyanserte innsikten, har lenge hatt grenseverdier som ligger på titusendeler av våre grenseverdier, eller enda lavere. Dette gjelder en rekke land med framstående forskningsmiljøer på området, blant annet Italia, Israel, Canada, Russland og det meste av Øst-Europa, samt India og Kina.xvi I tillegg har flere land og regioner har i tillegg egne, langt lavere grenseverdier. Den europeiske organisasjon for miljømedisinere, EUROPAEM, foreslo i 2017 grenseverdier på rundt én hundretusendel til en timilliondel av dagens norske nivå.xvii

Trådløsnæringen og strålevernet i land som vårt ser bort fra den forskningen som utfordrer dagens grenseverdier. De løfter i stedet fram forskningsresultater som ikke finner skader – Som om de skulle ha noen beviskraft! – og underkjenner det store gross av høykvalitets forskningsresultater gjennom et omkved som lyder:

«Den forskningen som finner helseskader fra trådløsteknologien, er ikke god nok. Så langt vi vet, kan slik stråling bare gi akutte oppvarmingsskader, men da må den være tusenvis av ganger sterkere enn det den der. Mer forskning trengs.»

Hvor tar de det fra? Jo, fra konsulentene de hyrer inn til utvalg for å foreta deres «kunnskapsgjennomganger», og som forteller dem at funn av skadevirkninger ikke er tilstrekkelig sikre. Slik vedlikeholdes fornektelsen. For i disse utvalgene er det de samme personene med den «rette» ICNIRP- og WHO-tilknytning som går igjen, slik reportasjene i Stavanger Aftenblad ganske riktig viser.xviii Det er omhyggelig dokumentert at disse utvalgene siler bort all forskning som kan true deres foreldede varmeskade-paradigme.xix Nasjonale myndigheter i blant annet Norden har bygget ned sine nasjonale strålevern til et nivå der de ikke kan vedlikeholde kompetanse nok til å gjennomgå, gjennomskue og overprøve disse rapportene.

Tordenskjolds soldater i alle utvalg… (Ill. fra SAs artikler)

Det er mange av disse forskerne, konsulentene og forledede byråkratene som opptrer i Stavanger Aftenblads artikkelserie. En av dem, Stein Erik Paulsen, omtales som «Telenors stråleekspert» til tross for at han er teknolog. I likhet med NKOM kun bruker han dagens varmeskade-baserte grenseverdier som referanse. Når han utfører sine målinger og derpå går god for at «strålingen ikke kan gi helseskade», har forsikringene derfor ingen verdi. De som har investert hele sin karriere, sin forretning og sitt selvbilde i forsvaret av det gamle oppvarmingsparadigmet, kan man ikke vente skal skifte mening. Det er å kreve for mye. Noen av bransjens folk sier likefullt i fra i fullt dagslys, slik James Lin, ICNIRP-medlem 2004-2016 nylig gjorde i et forsiktig notat,xx mens andre gjør det anonymt.xxi

Denne situasjonen av dels uvitende, dels kynisk bevisst fornektelse er resultat av en langvarig strategi som er dokumentert gang på gang. Den ble formet av PR-byråer og satt ut i livet av tobakknæringen for mange tiår siden.xxii Strategien var da som nå å så tvil ved å løfte fram forskningsresultater som ikke fant skader. – Det fins forøvrig både enkle og raffinerte måter å konstruere et forskningsprosjekt som ikke kan finne skader!xxiii Et annet virkemiddel er å trekke fram personer, forskere og konsulenter som av uvitenhet eller legning var villige til å underkjenne det store gross av høykvalitets forskningsresultater med sitt omkved, som lød:

«Den forskningen som finner helseskader fra røyking, er ikke god nok. Det fins også forskning som ikke finner noen slik sammenheng. Så langt vi vet, kan røyking gi skader, men da må eksponeringen være langt sterkere enn det den i praksis der. Mer forskning trengs.»

Denne strategien benyttes for å forsvare en næring og et forsvar som baserer seg på en teknologi som produserer helseskader – slik teknologien er formet i dag.

Ikke bare er bransjens egne folk og strålevernet i land som vårt, mikrofonstativer for denne strategien. Også gravejournalister kan ende som bransjens «nyttige idioter» når de ikke graver grundig nok. Journalistgruppa Investigate Europe, som står bak serien i Stavanger Aftenblad og en rekke andre europeiske aviser, har gjort en svært god jobb, men har likevel tegnet et bilde som støtter opp om tvilen, ikke om hvor entydig skadebildet faktisk er:

Helse- og miljøskadene som alt er kommet i kjølvannet av mikrobølgebasert radiokommunikasjon, er solid og entydig påvist. Praktiserende medisinere som har visst hva de skulle se etter, har sett de praktiske resultatene lenge og kommet med en rekke henstillinger til myndigheter, med deres deres advarsler ble overdøvet.xxiv

Slik 5G-visjonen planlegges virkeliggjort, med intense strålekjegler og med millimeterkorte bølgelengder som har ganske andre biologiske inntrengnings- og skademønstre, vil bildet forsterkes.

5G-teknologiene vil forsterke skadebildet fordi 5G-teknologiene og den massive økningen av bruken som det legges opp til, åpner for et betydelig større skadeomfang. Det rapporteres om akutt død blant fugler og at insekter forsvinner der 5G-forsøk utføres, lenge før noen forskere har vært på banen.xxv

Ambisjonen er å innhylle hele kloden med denne «stråletåka» fra mer enn 20 000 satellitter,xxvi i tillegg til sendere med under 300 meters mellomrom både ute på lyktestolper og innendørs, langs veier – kort sagt over alt. Dette skjer til tross for at vi allerede har et vanlig strålenivå som er rundt 1 000 000 000 000 000 000 ganger høyere enn den naturlige bakgrunnsstrålingen i slike frekvensområder,xxvii og ikke har noen som helst biologisk mulighet for å tilpasse oss dette. Og det skjer til tross for at en rekke forskningsrapporter påviser vesentlige helse- og miljøskader fra millimeterbølger.

Forskere har kjent til dette lenge. Det har vært utført en god del forskning på disse teknologiene.xxviii Mange forskere og utredere har ropt ut sine advarsler så høyt de kan, og advart mot en utvikling der «stråletåka» ville bli like alvorlig som forurensningen fra industrikjemikalier. De advarer til og med mot et scenario der vi pådrar oss uopprettelige genetiske skader som vil akkumuleres i stedet for å siles bort i framtidige generasjoner – og kanskje allerede har gjort det. xxix Mer alvorlig kan det ikke advares. Deres advarsler blir stående uimotsagt, bare oversett. For de når ikke gjennom muren av dem som av ulike grunner og motiver hevder at «situasjonen er uavklart» fordi «skadelige virkninger ikke er sikkert nok påvist».

Einar Flydal, den 29.1.2019


Vær med på å styrke den uavhengige og kritiske journalistikken, klikk her eller bruk konto 9001 30 89050  eller Vipps: 116916


Fotnoter og referanser:

iFor alle påstander som ikke har fått egne fotnoter med referanser i teksten under, henviser jeg samlet til følgende kilder der dette stoffet er bredt gjennomgått og omfattende utvalg av primærkilder er angitt:

Belyaev, I., Dean, A., Eger, H., et al. (2016). EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Reviews on Environmental Health, 31(3), pp. 363-397. doi:10.1515/reveh-2016-0011, og i dansk oversettelse her: https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2017/08/europaem-emf-vejledning-dansk-v3-m-bilag-27072017.pdf

Firstenberg, Arthur: Den usynlige regnbuen – historien om elektrisiteten og livet, Z-forlag, 2018

Flydal, E: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?, i Briseid, Ole m.fl.: Kritiske blikk på skolen, Z-forlag, Oslo, 2018

Flydal, E: «Målerne, forskningen, grenseverdiene og strålevernet», i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS og Einar Flydal: Smartmålerne, jussen og helsa, Z-forlag, 2018

Kåss, I W og Halmøy, S: Skadevirkninger av stråling fra trådløs teknologi og annen EMF er godt dokumentert – Kildesamling: Forskning og advarsler fra fagfeltet, Folkets strålevern, 25.05.2018, https://www.dropbox.com/s/uj27lzl3vdifwx6/Kildesamling-2018-05-25.pdf?dl=0

iiWright, Nicola: «Downplaying Radiation Risk», i Walker, Martin J. (ed.): Corporate ties that bind – An Examination of Corporate Manipulation and Vested Interests in Public Health, Skyhorse Publishing, N.Y., 2017

iiiHorsevad, Kim: Kortlægning af Bioreaktivitet for Mikrobølger i nontermiske Intensiteter, Saxo, 2015, kan bestilles fra Akademika eller lastes ned her: http://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/Kortlaegning_af_Bioreaktivitet_ved_Mikroboelger_i_non-termiske_Intensiteter—2015.pdf

ivDimitris J. Panagopoulos, Andreas Karabarbounis, and Lukas H. Margaritis: Mechanism for action of electromagnetic fields on cells, Biochemical and Biophysical Research Communications 298 (2002) 95–102

vPall M. L: Electromagnetic fields act via activation of voltage-gated calcium channels to produce beneficial or adverse effects. J Cell Mol Med 17:958-965. 2013

viPall, Martin L: Electromagnetic Fields Act Similarly in Plants as in Animals: Probable Activation of Calcium Channels via Their Voltage Sensor, Current Chemical Biology, 2016, 10, 74-82

viiPall ML. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression, Journal of Chemical Neuroanatomy, 2015 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599

viiiFlydal, E: Strålefysikk for politikere, helsebyråkrater og miljøbevisste, bloggpost 26.6.2017, https://einarflydal.com/2017/06/26/stralefysikk-for-politikere-helsebyrakrater-og-miljobevisste/

ixFor en oversikt over diagnistiske verktøy, se Belyaev & al 2017, ovenfor; og referanser i Flydal, E: Smartmålerne: VG ber om dokumentasjon fra forskning – Her er den, bloggpost 2.7.2018, https://einarflydal.com/2018/07/02/smartmalerne-vg-ber-om-dokumentasjon-fra-forskning-her-er-det/, 02/07/2018

xHecht, K: Health implications of long-term exposure to electrosmog, Competence Initiative for the Protection of Humanity, the Environment and Democracy e.V.2016, http://kompetenzinitiative.net/KIT/wp-content/uploads/2016/07/KI_Brochure-6_K_Hecht_web.pdf

Flydal, E: «Mikrobølgesyken» er rent biologisk. ME er et av symptomene, bloggpost 08/01/2019, https://einarflydal.com/?s=mikrobølgesyke

xiYakymenko, I., Tsybulin, O., Sidorik, E., Henshel, D., Kyrylenko, O., Kyrylenko, S., 2015. Oxidative mechanisms of biological activity of low-intensity radiofrequency radiation. Electromagn. Biol. Med. 35 (2), 186-202

xiireferert i Flydal, E: Elektromagnetisk stråling – gambler vi med våre barns helse?, i Briseid, Ole m.fl.: Kritiske blikk på skolen, Z-forlag, Oslo, 2018

xiiiBelyaev & al 2017, ovenfor note 1

Belpomme, D., C. Campagnac, and P. Irigaray. 2015. «Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder.» Reviews on Environmental Health 30 (4):251-271. doi:10.1515/reveh-2015-0027

Diagnostik umweltausgelöster Multisystemerkrankungen aus Sicht der Klinischen Umweltmedizin, http://europaem.eu, oversatt til norsk: Flydal, E: Miljømedisinfaget: EMF er en reell miljøgift, bloggpost, 20/01/2016, https://einarflydal.com/2016/01/20/miljomedisinfaget-emf-er-en-reell-miljogift/

xivSe eksempler under «Smartmålerhistorier», www.einarflydal.com

Som behandlingsmetode:
Diagnostik umweltausgelöster Multisystemerkrankungen aus Sicht der Klinischen Umweltmedizin, note 13.

xv ICD-10-kodene R68.8, T66, W90, Z58.4, F45.3, F48.0

xviAlexander, Jan m.fl.: Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis, FHI-rapport 2012:3, Folkehelseinstituttet, 2012, lastes ned fra http://www.fhi.no/

xviiEUROPAEM 2017, se note 1.

xviiiFor omtale av medlemmene i det svenske strålevernets utvalg se: Flydal, E: Hvem avgjør om din WiFi-ruter er helsefarlig? – Labyrinten fram til Tordenskjolds soldater, bloggpost 20/01/2017, https://einarflydal.com/2017/01/20/hvem-avgjor-om-din-wifi-ruter-er-helsefarlig-labyrinten-fram-til-tordenskjolds-soldater/

xixGlomsrød, Solveig, Solheim, Ida: Helsevirkninger av elektromagnetiske felt, 2012, http://www.felo.no/fileadmin/red/Rapporter/Helsevirkninger_av_elektromagnetiske_felt-_felo_content_download_4761_36728_file_Helsevirkninger_av_elektromagnetiske_felt.pdf.pdf

Pall, Martin: Scientific evidence contradicts findings and assumptions of Canadian Safety Panel 6: microwaves act through voltage-gated calcium channel activation to induce biological impacts at non-thermal levels, supporting a paradigm shift for microwave/lower frequency electromagnetic field action, Reviews on Environmental Health, April 2015, http://www.degruyter.com

Sarah J. Starkey: Inaccurate official assessment of radiofrequency safety by the Advisory Group on Non-ionising Radiation, Rev Environ Health 2016; 31(4): 493–503, DOI 10.1515/reveh-2016-0060

xxJames Lin: Clear Evidence of Cell Phone RF Radiation Cancer Risk, https://einarflydal.com/wp-content/uploads/2019/01/James-Lin-notat-IEEE-MWM-NTP-Panel-Final-Version-1.pdf

xxiFlydal, E: Telekom-direktør på telefonen: – Nå har jeg samvittighetsproblemer!, bloggpost, 01/11/2018, https://einarflydal.com/2018/11/01/telekom-direktor-pa-telefonen-na-har-jeg-samvittighetsproblemer/

xxiiSheldon Rampton & John Stauber: Trust us, we’re experts!, Putnam, 2001

xxiiiTre eksempler fra telekom er omtalt her:

Flydal, E: Norsk helsevern basert på amerikansk-dansk svindel, boggpost 20/12/2014, https://einarflydal.com/2014/12/20/norsk-helsevern-basert-pa-amerikansk-dansk-svindel/

Flydal, E: Barn og mobilbruk: Grovere forskningsjuks enn du trodde var mulig…, bloggpost, 13/05/2016, https://einarflydal.com/2016/05/13/barn-og-mobilbruk-grovere-forskningsjuks-enn-du-trodde-var-mulig/

Flydal, E: Er den svake strålingen like skadelig? Nye studier viser det – og hvordan en 25 millioner US$-musestudie ga verre resultater enn forskerne forsto, bloggpost 16/07/2018, https://einarflydal.com/2018/07/16/dreper-den-svake-stralingen-like-effektivt-nye-studier-viser-det-og-hvordan-du-kan-slose-bort-25-millioner-us/

xxiv Se f.eks. Freiburg-erklæringen, undertegnet av 3000 leger. Oversatt til norsk i Flydal, E: «Målerne, forskningen, grenseverdiene og strålevernet», se note 1.

xxv Se f. eks. https://gumshoenews.com/2018/11/09/alfred-hitchcock-or-5g-birds-are-dying-near-newly-installed-towers/

xxvi se f.eks. https://www.technocracy.news/5g-from-space-20000-satellites-to-blanket-the-earth/

Dette er en utvikling som lenge har vært under oppseiling, se f.eks.:

NetWorld2020’s – SatCom WG, The role of satellites in 5G, Version 5 – 31th July 2014, https://networld2020.eu/wp-content/uploads/2014/02/SatCom-in-5G_v5.pdf; https://www.eurescom.eu/news-and-events/eurescommessage/eurescom-message-summer-2016/satellite-communications-and-5g-an-overview.html

xxvii Se note 8.

xxviiiSe f.eks. en statusoppsummering i Pakhomov, Andrei G., Akyel, Yahya, Pakhomova, Olga N., Stuck, Bruce E. and Murphy, Michael R.: Current State and Implications of Research on Biological Effects of Millimeter Waves: A Review of the Literature, Bioelectromagnetics 19:393-413 (1998)

xxixFlydal, E: Forsker-advarselen mot 5G på norsk, bloggpost, 22/09/2017, https://einarflydal.com/2017/09/22/forsker-advarselen-mot-5g-pa-norsk/

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Ateister stiller da bakerst i køen

  Du kan hindre det, ved å stille deg bakerst selv.
  Hvis du syns det er hygglig at andre slipper deg forbi i kassakøen, så kan du sikkert gjøre noe tilsvarende.

 2. Avatar for INK INK says:

  Dette er en veldig viktig sak, både for miljøet og den fremtidige folkehelsen.

  Organisasjonen Physicians for safe Technology (“Leger for trygg teknologi”) advarer blant annet mot at 5G kan gi økt risiko for følgende:

  • Skader på øynene - grå stær, skader på netthinnen
  • Immunologiske forstyrrelser
  • Metabolske forstyrrelser
  • Skader på sæd
  • Hudskader
  • Kollaps av insektpopulasjoner, som er hovednæringskilde for fugler og flaggermus
  • Økning av resistente bakterier og endringer i bakteriefloraen
  • Skader på planter og trær

  Kilde: https://mdsafetech.org/5g-telecommunications-science/
  (Se også alle de vitenskapelige referansene i lenken over.)

  Det er også verdt å lese en artikkel som ble publisert i det prestisjetunge medisinske tidsskriftet The Lancet i desember i fjor, der det også advares sterkt mot risiko for alvorlige skadevirkninger (spesielt langtidsvirkninger) knyttet til mikrobølgestrålingen fra trådløs teknologi generelt, på grunnlag av funn i en betydelig mengde publiserte studier, dette ved strålenivåer godt under våre grenseverdier.

  Blant slike påviste skadevirkninger som trekkes spesielt fram, er endringer i hjernens stoffskifte og elektriske aktivitet, immunologiske virkninger, betydelig økt grad av oksidativt stress (som er en kjent bakenforliggende faktor knyttet til flere alvorlige sykdomstilstander), DNA-skader og økt kreftrisiko.

  Som referanser nevnes blant annet nye store og kostbare studier fra velansette institusjoner som USAs National Toxicology Program og Ramazzini-instituttet i Italia. Det vises også til store uavhengige forskningsgjennomganger som har undersøkt flere tusen publiserte studier, og som konkluderer med at det er påvist skadevirkninger i et klart flertall av disse.

  Studien fra The Lancet er forresten tidligere omtalt på Steigan:

  For den som vil gå enda dypere, se også 5G-notatet fra Martin L. Pall, prof.em i biokjemi og medisinske basalfag, Washington State University:
  https://peaceinspace.blogs.com/files/5g-emf-hazards--dr-martin-l.-pall--eu-emf2018-6-11us3.pdf
  (Norsk omtale her)

 3. Avatar for INK INK says:

  Her er også et internasjonalt opprop mot utrullingen av 5G-nettet, der nå også vanlige folk kan undertegne. Per i dag er det over 40 000 underskrifter:

  Kampanjeteksten (norsk versjon som pdf i kolonnen til venstre): https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal

 4. dette er stråler som ikke banker på døra og venter til du kommer og åpner. dette er stråling som er en inntrenger på din eiendom, og inn i ditt hus uten at du har bedt om det, uten at du har sagt ja til det. Enda verre, for de som vil si nei er det ingen mulighet til å slippe unna. i mitt hjem er jeg innvadert av denne strålingen som ødelegger helsa mi. hvor skal jeg gjøre av meg? selv om jeg hadde hatt økonomien til å flytte, hvor skal man flytte hvis man ikke vil at kroppen skal bades i en evig strøm av elektromagnetisk påvirkning som er langt høyere enn våre kropper er skapt for?

 5. Avatar for INK INK says:

  Apropos vern om privat informasjon:

  "Nå hevder det anerkjente teknologinettstedet TechCrunch at de har avslørt iPhone-apper som foretar skjermopptak på enheten uten at brukeren er klar over det.

  «Mange store selskaper som Air Canada, Hotels.com, Hollister og Expedia tar opp hvert trykk og sveip du gjør i iPhone-appene deres. I de fleste tisterk tekstlfellene er du ikke klar over det. Og de behøver ikke å be om samtykke», skriver nettstedet.

  Foretar «sesjonopptak»

  Fjorårets Facebook-avsløringer er tydelige eksempler på at appene du bruker, samler inn informasjon om deg. Verre er det når tekstbokser i apper som skal være skjult, for eksempel der du taster inn bankkortinformasjon din, ikke er det."

  Dette kommer vel ikke som noen voldsom overraskelse, egentlig …

 6. Men det jeg tenker, er at med denne teknologien, som med photoshopping av bilder, kan de forvrenge en persons uttalelser, og manipulere med det, for jeg mener å huske at de klarte å lage en tale ut fra stemme materialet, og da kan man snakke om svindel , og bedrag.Lovmakerne holder nok ikke følge med dette.Her trengs det lover.

 7. Avatar for Erland Erland says:

  Og på tide å ta inn over oss hvordan media - ikke bare mainstream - sylter oss med løgn og manipulasjon. Vi blir fortsatt imponert av alt. Det er en treghet oppi topplokket vårt; den analyteske delen av hjernen vet, hvis den er tilkobla, at alt kan være fake. Men følelsene er fremdeles på steinaldernivå, som da vi satt og så barne-tv og alt gikk all inn, uten filter.

 8. Avatar for INK INK says:

  Det er vel egentlig ikke noe som indikerer at telekom-bransjen skulle ha noen spesiell interesse av å skade egne kunder/brukere mer enn det tobakksbransjen hadde.

  Det er vel mer slik at man ser inntektsmuligheter, nytteverdi, samt strategisk/etterettningsmessig verdi [telekomnæringen har jo for øvrig helt fra starten har vært tett sammenvevd med militærindustrien, blant annet ser man dette i bransjeforeningen IEEE], og blindet av en blanding av grådighet og teknologientusiasme ignorerer alle advarsler om mistenkte skadevirkninger og håper de enten viser seg å ikke stemme eller i det minste ikke blir så ille at det går ut over businessen?

  Jeg tenker i hvert fall ofte at mye destruktiv menneskelig atferd bedre kan forklares som et utslag av kombinasjonen uvitenhet, grådighet og manglende ansvarsfølelse snarere enn som ren ondskap. Jeg kan ikke se noe motiv for bevisst å ville skade egen befolkning.

  Jepp, og IOT er jo telekomnæringens våte drøm om et enormt marked for produkter.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

43 flere kommentarer

Deltakere

Historisk kommentararkiv

52 KOMMENTARER

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.