Hjernekreft-utviklingen i Norge følger England

11
Hva har stråling fra mobiltelefoner å si for kreft i hjernen? Illustrasjon: Shutterstock.
Einar Flydal

Av Einar Flydal

Stadig fler får kreft der mobilen, trådløse fasttelefoner og annet trådløst utstyr holdes inntil hodet. Det gjelder også i Norge. Vi har det samme mønsteret i Norge som en fersk studie viste for Storbritannia i fjor sommer (bloggpost 16.7.2018).


Denne teksten ble først publisert som bloggpost på http://einarflydal.com


Mønsteret var lett å finne da jeg fikk tall fra den nordiske kreftdatabasen NORDCAN: Det var bare å herme litt etter den britiske undersøkelsen…

Den britiske studien tar for seg mer enn 81000 registrerte tilfeller av hjernekreft i henhold til WHOs definisjon C71 fra perioden 1995 – 2015. Og den går meget nøye til verks for å sikre kvaliteten på analysen. Studien sjekker nøye at det britiske tallmaterialet er solid, den deler opp materialet på en rekke ulike måter som skal sikre at bildet som forskerne kommer fram til, skal være vederheftig, og den ser på de ulike underkategorier av C71-definisjonen. Den vanligste underkategorien er glioblastoma multiforme (GBM) – og det er en kreftform med særdeles dårlige prognoser: i snitt lever folk under ett år etter at de har fått diagnosen.

Hovedfunnet i den britiske studien er som følger:

Når man ser alle former for hjernekreft under C71-definisjonen under ett, kan det se ut som om kreftforekomsten ikke øker, men når man deler opp krefttilfellene etter hvor i hjernen de oppstår, slik det er gjort i figuren, ser vi at det er i de delene av hjernen der vi holder mobilen eller den trådløse fasttelefonen eller har det trådløse hodesettet – pannelappen og tinninglappen – at krefttilfellene øker (rød strek). Det gjør de klart og tydelig og statistisk signifikant, og det har de gjort jevnt siden 1995, da mobilene og de trådløse fasttelefonene gjorde sitt inntog for alvor. I de andre delene av hjernen ligger kreftforekomsten konstant. (De tre prikkede linjene som viser økning, gjelder diagnoser som ikke skiller mellom svulstens plassering og derfor fanger opp litt av hvert.)

Konklusjonene som trekkes i den britiske studien er som følger – kort beskrevet og uten de mange detaljerte begrunnelsene som er gitt i artikkelen:

Denne utviklingen kan ikke skyldes bedre diagnosemetoder eller satsninger i helsevesenet. Den skyldes heller ikke at svulster sprer seg fra andre steder. Den må skyldes en ekstern eksponering. Der er flere mulige forklaringer å velge mellom, blant annet økt bruk av røntgen og CT-skannere. De er også innom radioaktivt nedfall fra atomprøvesprengninger, luftforurensning og funksjonsskader i mitokondriene. (Denne siste muligheten er sentral i Arthur Firstenbergs bok «Den usynlige regnbuen – historien om elektrisiteten og livet», Z-forlag, 2018.)

Men det er bare den økte eksponeringen fra mobiltelefoner og trådløse fasttelefoner som kan forklare hvorfor krefttilfellene øker i akkurat disse delene av hjernen der vi legger telefonen inntil, men ikke ellers i hodet, og hvorfor det bare er denne typen kreft, glioblastom, som øker.

Hva er så mønsteret i Norge?

I Norge har vi fått vite en rekke ganger, og begrunnet med ulike kilder, at det ikke er observert noen økning i hjernekreft eller kreft som kan knyttes til mobilbruk:

 • F.eks. gjenga NRK.no 2.2.2018 en «faktasjekk» fra Faktisk.no der det både er gjengitt en uttalelse fra Kreftregisterets informasjonssjef, en uttalelse fra Statens strålevern (nå Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet), et sitat fra utvalgsutredningen som ligger til grunn for dagens norske strålevernpolitikk (FHI 2012:3) og et sitat fra det svenske utvalget under det svenske strålevernet (SSM 2016). Fra alle disse kildene har Faktisk.no fått vite at der ikke er noen økning av hjernekrefthyppighet, og at kreftmønsteret ikke kan koples til mobilbruk.
 • Et «faktaark» fra kreftstatistikk-basen NORDCAN forteller oss at antall nye tilfeller per år (insidens) for hjerne og øvrig nervesystem er så godt som konstant i perioden, og svakt nedadgående.
 • Også i teknologimiljøene er det samme budskapet stadig blitt formidlet: På nettstedet tek.no kunne Statens stråleverns direktør Ove Harbitz i 2013 fortelle at forskning over hele 20 år ikke hadde klart å påvise at mobilstråling var helseskadelig.
 • Det samme hadde Forskning.no fått slått fast av forsker Lars Klæboe (ansatt vekselvis ved Kreftregisteret, Statens strålevern og Kreftforeningen, og nå tilbake igjen i Strålevernet) fire år tidligere. Da deltok han i en nordisk undersøkelse som konkluderte med at det ikke var noen kreftøkning som kunne knyttes til mobilbruk: Ingen signifikante forandringer hadde skjedd i perioden fra 1995-2003, da mobilbruken skjøt i været, ble det rapportert (Din Side 2009).

Kunne nå dette stemme når det ikke var slik i Storbritannia? Jeg bestemte meg for å titte på tallene selv. Målet var ganske enkelt: å finne ut om mønsteret var annerledes når man så på de ulike stedene i hjernen, og om tallene ville vise at mangelen på endring skyldtes at svulstutviklingen de ulike stedene oppveide hverandre, slik som i Storbritannia.

Det endte med en liten analyse som er så enkel at selv enhver elev i videregående skole som har litt statistikk på pensum, kan utføre den med et vanlig regneark. Ja, du kan gjøre den selv med de tallene fra NORDCAN-basen som er gjengitt sist i artikkelen.

Hva viser norske tall?

Jeg ba det norske Kreftregisteret om å få data for perioden 1995 – 2017, delt opp på de ulike C71-undergruppene. Så sorterte jeg bort de C71-kategoriene som ikke skiller på svulstens plassering i hjernen eller der det er usikkerhet knyttet til svulstens opprinnelse (C71.0, C71.8, C71.9). Da sitter vi igjen med sikre tall. De viser at antall nye forekomster av GBM i pannelappen og tinninglappen øker tydelig i forhold til GBM-forekomstene andre steder i hjernen. Vi ser at slike GBM-svulster blir stadig vanligere, og har siden mobilene for alvor kom i bruk, nær doblet seg (gule og røde streker). Alle andre steder i hjernen har forekomstene av GMB-svulster holdt seg konstante, og for svulster andre steder i storehjernen enn i hjernelappene til og med sunket vesentlig.

Min lille analyse er langt mindre sofistikert enn den britiske. Jeg har for eksempel ikke standardisert tallene i forhold til befolkningsvekst, og jeg har ikke sjekket på ulike aldersklasser. Det fins også en teoretisk feilkilde i at en betydelig del av krefttilfellene er utelatt fordi de ikke er klassifisert med hensyn til hvor i hodet de sitter. Dette siste kan vi jo kompensere for ved å fordele de uklassifiserte tilfellene etter somme fordeling som det er mellom svulstenes plasseringer ellers, og da vil rød og gul kurve bli brattere. Sammenhengene blir da altså enda tydeligere og mer lik den som forskerne fant for Storbritannia. Så mønsteret vil ikke svekkes, men vil skjerpes, hvis vi korrigerer slik.

Kort sagt er mønsteret mer enn klart nok til at vi må anta at vi i Norge har den samme utviklingen som i Storbritannia og som man også finner i en rekke andre land.

Hva kan man så si om hva denne veksten skyldes? Er det opplagt at det er mobiler som er årsaken? Vi så at de britiske forskerne er forsiktige, men det virker åpenbart at vi kan trekke samme konklusjon som også deres artikkel legger opp til uten at det sies det direkte:

Den typen hjernekreft som øker, og den plasseringen kreftsvulstene har, er åpenbart knyttet til bruk av mobiltelefoner og trådløse fasttelefoner eller annet mikrobølget sendeutstyr som er plassert ved øret, f.eks. handsfree-enheter og ditto hodesett med Bluethooth-kommunikasjon. Andre rimelige forklaringer ser ikke ut til å finnes.

Til støtte for en slik forklaring fins det en rekke studier som forklarer biologisk/fysiologisk hvordan slikt kan gå til. Blant annet fins det en rekke studier som viser DNA-skader, en skadetype som i seg selv øker risikoen. Og det fins god forståelse av mekanismer bak det såkalte mikrobølgesyndromet (se bloggpost 8.1.2019), der kreft er å regne med blant symptomene. Og så fins jo alle studiene fra Hardell-teamet, der en del av dem var utslagsgivende for at all radiobølget stråling fikk WHOs kreftfareklassifisering 2B. Til dette kommer en del nyere franske studier som viser at selv de romslige grenseverdiene som mobilbransjen benytter, overskrides når mobiltelefoner holdes inntil hodet. I Frankrike er det derfor nå fremmet krav om at det må selges mobiltelefoner som ikke kan brukes uten hodetelefoner (med ledning, antar jeg).

Einar Flydal, den 9. januar 2019

Referanser og kildemateriale

(utover de som det er lenket til i teksten)

Alasdair Philips, Denis L. Henshaw, Graham Lamburn, and Michael J. O’Carroll: Brain Tumours: Rise in Glioblastoma Multiforme Incidence in England 1995–2015 Suggests an Adverse Environmental or Lifestyle Factor, Journal of Environmental and Public Health, Volume 2018, Article ID 7910754, https://doi.org/10.1155/2018/7910754, https://www.hindawi.com/journals/jeph/2018/7910754/

Det norske kreftregisteret, Oslo, 2018, Uttrekk av data fra NORDCAN-basen.

Hele datatabellen ser du her:

Topografi C71 (Hjernen) per år fordelt på topografi

Støtt uavhengig og kritisk journalistikk. Klikk her!
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Det er nå viktig å få en reell debatt om risikoen vedrørende EMS.
  Spesielt bør man kreve skikkelige testdata, før man ruller ut 5G nettet, som potensielt kan vise seg være mange ganger farligere enn eksisterende.
  Her er noen tekniske synspunkter som underbygger dette fra Jim Stone.
  http://82.221.129.208/.xt9.html
  19

 2. Det Flydal, slik jeg oppfatter det, gjør, er å fremsette ubestridelige fakta, at antall tilfelle som får kreft i hjernen har mere enn doblet seg, uten at vitenskapen kan fortelle oss hvorfor.
  Kreft er dødelig, så mere fokus på hva som kan være årsaken, bør vel være noe alle er interessert i.

 3. Avatar for AnneBrit AnneBrit says:

  Ikke nødvendigvis enhver. Men du er hjertelig velkommen.

 4. Avatar for INK INK says:

  Også i andre nordiske land ser man ser mye av det samme hjernekreftøkningen som artikkelen viser til at vi har i UK og Norge. Også et par andre relaterte kreftformer i hode- og halsområdet øker:
  Danmark: Sterk økning av hjernekreft, omtale og kilder:
  http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/01/hjarntumorer-okar-idanmark-mer-an-fordubbling-sedan-1990/
  Sverige: Sterk økning av hjernekreft, omtale og kilder: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2017/10/antalethjarntumorpatienter-okar-mycket-i-sverige/

  Økning av kreft i hode og hals:


  Økning av kreft i øret og kreft i skjoldbruskkjertelen: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2013/07/mobilanvandning-okar-risken-for-tumor-i-orat-visar-ny-svenskundersokning/
  og: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/2016/10/lakare-bekraftar-stor-okning-avskoldkortelcancer/

  Mange steder ser man at hjerne- og sentralnervesystemkreft er en av de vanligste kreftformene for barn og unge, eks:

  USA: Ifølge en studie fra American Brain Tumor Association (ABTA) er primærsvulster i hjernen og sentralnervesystemet nå den vanligste kreftformen i aldersgruppen 15–19 år og ondartet kreft i hjernen og sentralnervesystemet den tredje vanligste årsaken til kreftdød blant unge/unge voksne mellom 15 og 39: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4690545/
  Se også omtale: https://www.sciencedaily.com/releases/2016/02/160224132910.htm

 5. Spørsmålet er vel heller hva du gjør her fjohmsen ?

  Flydal er en sann folkehelt og det han skriver er gull verdt og vil redde mange liv, det du kaller vitenskap er bare pseudovitenskap og bestillingsverk fra bransjen og deres støttespillere.
  Husk at bestillingsverk har overhodet ikke noe med sannhet å gjøre.

  Alltid samme suppa fra dere troll, asbest er ufarlig, DDT er helt ufarlig, Glysofat er helt ufarlig, kvikksølv og amalgam er bra, injisere metaller i små babyer er sunt. bla bla bla …
  allerede i 1920 viste myndighetene at asbest var livsfarlig, men de hemmelighold rapportene i 50 år for de hadde ikke noe alternativ til asbest. at tusenvis av uskyldige nordmenn fikk kreft og døde gav dem faen i. pengene styrer.
  Det finnes heller ikke noe forskning på stråling, kun SAR verdier som viser hvor varm du blir, om det ikke røyker ut ørene så er det hele ufarlig ifølge din gjeng.

  Du får rusle tilbake til de andre i selvmordskulten din og grine litt for at du ikke klarte å lure noen til å skade seg selv i dag heller.

  Takk til sanne folkehelter som Flydal, her i huset er alt kablet og E-verket fikk beskjed om hvor de kunne stappe smart(kreft)meteret sitt langt opp.

 6. Avatar for INK INK says:

  Andre studier som kan nevnes her, er f.eks. den store statlige amerikanske dyrestudien fra National Toxicology Program som konkluderer med klar kreftfremkallende effekt fra mobilstråling, omtalt tidligere hos Steigan:

  I tillegg finnes det flere nyere studier fra det italienske Ramazzini-instituttet, f.eks: Falcioni et al 2018: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0013935118300367 og en solid tysk universitetsstudie, Lerchl et al 2015, som dessuten replikerer og bekrefter funnene i en tidligere pilotstudie av en annen forskergruppe: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006291X15003988

  Et tydelig flertall av publiserte studier de siste årene viser dessuten at stråling under grenseverdiene kan føre til oksidasjonsskader og skader på arvestoffet (DNA):: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26151230

  De siste årene har dessuten flere av forskerne fra IARC-ekspertpanelet gått ut offentlig og uttalt at de - på basis av nyere publiserte studier - mener det er på tide med en enda strengere klassifisering, enten som gruppe 2A (“sannsynlig kreftfremkallende”) eller som gruppe 1 (“kreftfremkallende”). Det er altså ikke enighet innen WHO om at slik stråling er harmløs.

  Eksempler på eksperter fra IARC-panelet som hevder det er behov for strengere kreftklassifisering: Dr. Anthony B. Miller, (her i en fagfellevurdert studie fra 2018), onkologen Lennart Hardell PhD (og her også i en fagfellevurdert studie fra 2017 ) og tidl. forsker for det finske strålevernet, Adj. Prof. Dariusz Leszczynski,

 7. Resett har nettopp etablert et forum for ytringsfrihet, der Statsstøtte er del av konseptet.
  Selv er jeg sperret fra Resetts debattforum, så jeg får ta mine synspunkter hos Steigan:
  Siden Resett er “Islamofobisk”, men ikke “Antisemittisk”, faller hele forretningsideen på egen urimelighet.
  Fasit, etter min mening er: Det er de samme Globale interessene som står bak, og deres propaganda som er utslagsgivende, for hva vi skal mene.

 8. I Lugano, er vi ennu ikke like “hjernedøde” som vi var, da vi forlot Norge.

  WIFI-nettet skrur seg seg av mellom 24:00 og 08:00.
  Ingen mobiltelefoner oppbevares i soverommet.
  Bluetooth hands-free i bilen er skrudd av.
  Bluetooth ørepropper er “Njet”.
  Mobilsamtaler foregår med ørepropper.
  Mobilen går i “flymodus”, så snart ingen viktige samtaler forventes.

  Mesteparten av familieformuen er oppbevart på steder, der banksystemenes lange tentakler ikke har aksess.

  Som ekstra bonus - i Lugano hilser alle på hverandre, mange spør om navnet på hunden din, og både kvinner og menn fremmer eleganse til daglig.
  Syretesten er, at folk snakker til hverandre i heisen!!!

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

3 flere kommentarer

Deltakere