Pentagon: USA använder utarmat uran i Syrien och Irak

0

Av Anders Romelsjö.

Jag har här tidigare publicerat artiklar som visar att USA och Storbritannien med stor sannolikhet använt vapen som innehåller utarmat uran i Irak, fast det länge förnekats. Den kraftiga ökningen av barnadödlighet, missbildningar och barncancer talar starkt för detta. Då och då har påståtts av USA använt dessa förbjudna vapen även i Syrien. Nu påstår till och med Samuel Oakford i Foreign Policy, som väsentligen företräder USA:s officiella utrikespolitik, att så är fallet. Foreign Policy: USA har använt utarmat uran. Detta har därefter bekräftats av Pentagon. Pentagon bekräftar

 


Denne artikkelen av Anders Romelsjö ble først publisert på Jinge.se.


Vad är uranvapen?

Det handlar om projektiler som innehåller uran, som är mycket tyngre än bly och har mycket större penetrationsförmåga genom pansar och bunkrar. I uranvapen, som helt domineras av uranisotopen U-238, kan finnas avfall från anrikning av U-235 i naturligt uran till kärnkraftsbränsle (utarmat uran, “depleted uranium”, DU), låganrikat uran och det särskilt farliga uranet som redan använts i kärnkraftverk, med små mängder mycket giftigt plutonium.

Vid nedslag brinner projektilerna med hög temperatur och bildar ett fint stoft av uranoxider, som lätt sprids med vinden. När stoftet inandas eller på annat sätt kommer in i kroppen kan partiklar fastna i lungorna och nå andra organ. En miljondels gram U-238 sönderfaller med tusentals alfa-partiklar per dygn, som skadar celler och arvsmassan, liksom små mängder giftiga och andra radioaktiva ämnen.

Hälsoeffekter

Uranvapen kan med stor sannolikhet orsaka cancer, missbildningar och ökad dödlighet. Man har funnit belägg för det i Basra och Falluja, Irak, där hårda strider pågick mellan trupper från USA och irakier 2004. Forskare fann att uranrester är en möjlig orsak. Tolkningen stöds av forskning på försöksdjur och cellkulturer. Enligt rapporter från Irak är uppemot 300 platser förorenade med uranrester. Ökad cancerfrekvens har också rapporterats efter krigen i f.d. Jugoslavien, bl.a. hos militärer från Italien.

Försiktighetsprincipen innebär i tekniska sammanhang att när osäkerhet föreligger om ett ämnes farlighet skall det betraktas som farligt och tillämpas för ämnen som man ej vet är ofarliga (Miljöbalken till exempel). (Wikipedia).

Uppgifter tyder på att uranvapen kan ha använts i Afghanistan. Bör inte regeringen utreda om att svenska soldater i Afghanistan har exponerats för uranvapen och om Bofors tillverkar(t) dessa vapen?”

Mer än hälften av alla barn i Falluja föddes med en missbildning mellan 2007 och 2010. Innan belägringen var det 10 procent. Före millennieskiftet föddes färre än 2 procent av barnen med missbildning. I Basra i södra Irak, som attackerades av brittiska styrkor i 2003 fann forskarna att 17 gånger fler barn föddes med missbildning 2003 än ett decennium tidigare. Under de senaste sju åren har antalet missbildade födda barn ökat med mer än 60 procent.

Rapportens författare kopplar det ökande antalet barn som föds med missbildningar i de två städerna till ökad exponering för metaller som frigörs från bomber och kulor. Forskare fann att halterna av bly var fem gånger högre i håret av barn med missbildningar än i andra barn i Falluja medan kvicksilverhalterna var sex gånger högre. Barn med defekter i Basra hade tre gånger mer bly i tänderna än barn från icke-drabbade områdena.
Dr Savabieasfahani sade att det är ”övertygande bevis för sambandet mellan den stora ökningen av missbildningar och förorening av neuro-toxiska metaller efter upprepade bombningar av irakiska städer”.

Artikeln i Foreign Policy:

Tjänstemän har bekräftat att den amerikanska militären, trots löften att inte använda vapen med utarmat uran i Irak och Syrien, sköt tusentals projektiler med sådan ammunition under två uppmärksammade räder mot lastbilar som transporterade olja i en ISIS-kontrollerad del av Syrien i slutet av 2015. Detta övergrepp (assault) markerar det första bekräftade användningen av detta vapen sedan Irak-invasionen 2003, när det användes hundratusentals gånger, och orsakade upprördhet i lokalsamhällen, som hävdade att dess toxiska material orsakade cancer och fosterskador.

Kommentar: Detta är synnerligen väl belagt.
US Central Commands (CENTCOM) talesman major Josh Jacques berättade för Foreign Policy och Airwars att 5.265 pansarbrytande 30 mm ammunition som innehöll utarmat uran (DU) sköts från A-10 flygplan 16 november och 22 november 2015 och förstörde cirka 250 fordon i öknen i östra Syrien.</h#>

Tidigare har talesmän för USA uppgivit att man inte skulle använda vapen som innehåller utarmat uran eftersom det inte behövs mot de tanks som ISIS har.

Det är fortfarande oklart om attacken i november 2015 skedde nära befolkade områden.

Kommentar:Detta vet förstås USA:s militär.

År 2003 sköts hundratusentals projektiler mot tätt bebodda områden under den amerikanska invasionen av Irak, vilket leder till stor harm och rädsla bland irakiska civila, och ilska på högsta nivåerna i Bagdad. År 2014, i en FN-rapport om DU uttryckte den irakiska regeringen ”sin djupa oro över de skadliga effekterna” av DU-vapen, som ”utgör en fara för människor och miljö”. De uppmanade FN att genomföra fördjupade studier av deras effekter. Sådana studier av DU har ännu inte utförts.

Forign Policy påstår att ”Forskare och läkare menar att det finns mycket begränsat med trovärdiga ”direkt epidemiologiskt bevis” om att DU har negativa hälsoeffekter.

Kommentar: Det finns starka epidemiologiska belägg som gör att ett orsakssamband har hög grad av sannolikhet. FN-studien har en avgörande svaghet – den utfördes inte i de områden där man såg en mångdubbel ökning av missbildningar och cancer bland barn efter 2003.

Foreign Policy: USA insisterar på att de har rätt att använda vapnet medan experter kallar beslutet att använda vapnet i sådana mängder mot sådana mål för märkligt.

Användningen av DU i Syrien

Användningen av DU i Syrien rapporterades först av denna författare i IRIN News i oktober förra året. CENTCOM och USA:s flygvapen förnekade först att man använt DU, gav sedan olika versioner och erkände i oktober 2016 att man använt det. Det är nu klart att ammunition användes i den mest omskrivna av attackerna i ”Tidal Wave II”.
Utarmat uran är en restprodukt vid anrikning av uran 235. Det är utomordentligt hårt och har varit använts av militärer både att penetrera bepansrade mål och för att förstärka stridsvagnar mot fiendens eld. Fastän mindre radioaktivt än vanligt uran, är DU giftigt och anses av U.S. Environmental Protection Agency att vara en ”strålningsrelaterad hälsofara inuti kroppen.”

Det vanligaste sättet att få i sig DU är genom inandning av små partiklar i närheten av där vapnet använts. Läkare och anti-kärnkraftsaktivister säga både det inte skett tillräckligt med forskning för att bestämma exakta hälsoeffekter och exponeringströsklar för människor. Användning nära civilbefolkningen har en kraftfull negativ psykologisk effekt också som Internationella atomenergiorganet noterade 2014
Internationellt finns DU i en juridisk gråzon. Det är inte uttryckligen förbjudet av FN:s som de som begränsar landminor eller kemiska vapen. Fastän USA tillämpar begränsningar av DU-vapen i USA kan de använda DU i civila områden.

CENTCOM:s talesman uppger att ammunitionen användes pga. ”högre sannolikhet för destruktion av målen” (förstås,Anders). Strax efter attackerna släppte den USA-ledda koalitionen filmer som visar hur flera fordon lysets upp av bomber och missiler från 30 mm kanoner men angav inte att flygbesättningar hade laddat dessa kanoner med DU. Dessa filmer – tillsammans med dussintals inspelningar – har tagits bort från under de senaste månaderna.

När DU vapen laddas i A-10s, är det kombinerat med en mindre mängd icke-DU högexplosivt ämne (HEI). I november 2015 användes totalt 6 320 salvor (beskrivs ej närmare i artikeln) av blandningen i Syrien. I Irak sköts uppskattningsvis 1 miljon salvor under det första Gulfkriget och invasionen 2003.

En nyligen genomförd analys av tidigare hemliga skjutdata från 2003 USA:s invasion av Irak visade att de flesta DU-salvor avfyrades mot så kallade mjuka mål, såsom fordon eller trupp, i stället för att användas mot stridsvagnar och pansarfordon enligt Pentagons riktlinjer sedan 1975. Pentagons nuvarande manual anger att ”utarmat uran (DU) används i viss ammunition eftersom dess densitet och fysikaliska egenskaper skapar en särskilt effektiv penetrerande kombination för att besegra fientliga bepansrade fordon, inklusive stridsvagnar.”

Oljelastade lastbilar som besköts i november 2015 var obeväpnade mjuka mål som troligen bemannades av civila, enligt amerikanska tjänstemän. En representant för Pentagon sade att USA hade släppt ned flygblad för att varna inför tillslag ibland i ett försök att minimera förluster.

Kommentar: Motsägelsefullt minst sagt.

”Användningen av DU ammunition mot oljetankfartyg är svårt att motivera militärt på grundval av USA:s riktlinjer att det ska användas för att förstöra bepansrade mål”, säger Doug Weir, chef för International Coalition to Ban Uranium Weapons.

Det använda ammunition som skräpar ned i östra Syrien efter attacken, tillsammans med vraket av lastbilarna hanteras säkert inte korrekt av ISIS i området. Även om civila som körde lastbilar inte ursprungligen utsätts för giftiga rester av DU kommer lokala invånare sannolikt vara i riskzonen många år framöver.

Forrige artikkelDen virkelige grunnen til at europeiske regjeringer ikke vil ta hjem sine Syria-terrorister
Neste artikkelVanvittig gjenopprusting på den europeiske dagsorden