Melding til Grenselandet AS

9
Foto: Svein Lund
Svein Lund

Av Svein Lund.

Nylig hadde eg gleda av å få delta på eit folkemøte i Sirbmá i Deatnu (alias 9826 Sirma i Tana) i høve det vindkraftanlegget de har tenkt å bygge inne på vidda mellom Lebesby og Tana. Kven de no måtte vere. Eg må tvert innrømme at eg går litt i surr i om det er Grenselandet AS som i vår blei omdøpt til Gaissa AS eller om det er det andre Grenselandet AS som oppsto som eit nytt selskap samtidig. Eg må og innrømme at eg ikkje forstår heilt kva rolle Vindkraft Nord, Slitevind AB og St1 Oy har i dette. Men det er vel kanskje ikkje meininga det skal vere så lett, verken for oss amatørar eller for likningskontor og andre som måtte ønske å sjå dykk i korta.

Foto: Svein Lund

Det var på dette møtet, som på andre møte som har vore arrangert om denne planen, Harald Dirdal som var Grenselandet sitt ansikt utad, som skulle forsvare den store gåva de ønsker å gi til befolkninga i nord. Sidan eg ikkje kjenner dei andre ansikta som står bak, så rettar eg derfor denne meldinga direkte til deg, og ber deg ta ho med bakover i rekkene.
Når eg skriv dette, er det fordi eg i likskap med deg ein gong har kome til Finnmark som gjest. Finnmarkingar er stort sett eit gjestfritt folkeferd. Det gjeld og for samar, sjølv etter alt dei har vore utsett for gjennom historia, frå vikingane sine finneferder, bergensarar og sunnmøringar som forsynte seg av fisken, misjonærar, fornorskingslærarar, gruveinvestorar og rypejegerar. Sjølv har eg nytt godt av denne gjestfriheita i over fire tiår, og dei gongane eg har blitt utsett for direkte negative reaksjonar på at eg har kome sørfrå og hit, kan eg faktisk telje på ei hand. Tatt i betraktning historia er det i grunnen påfallande lite.

Det er ofte sagt at ein må vere elev før ein kan bli lærar, men denne regelen gjeld visst ikkje her nord. Her kan ein komme utan lokalkunnskap med fiks ferdige planar for at ein vil bygge ei gruve, eit oppdrettsanlegg – eller eit kraftverk drive av vatn eller vind. Ein treng ikkje spørje dei som har brukt området frå før, formelt treng ein bare spørje eit direktorat sørpå, i dette tilfellet NVE. Ein treng ikkje undersøke korleis reindrifta brukar området, det er nok å finne eit gamalt og feilaktig kart og tru at her er det ingen som ferdast.

Finnmarkingar er eit tolmodig folkeferd, kanskje litt for tolmodig om eg tør å seie det. På møtet i Sirbmá fikk vi sjå korleis det ser ut når tolmodet tar slutt. De har tidligare fått «vaksenopplæring» på fleire folkemøte og gjennom klare meldingar i media og i direkte møte med brukarar av området. Det må vere eit alvorlig tilfelle av lærevanskar, for ikkje å seie lærevegring, når de no hevdar at de har ein god dialog, og slår fast at bygginga av vindkraftverket skal gå etter planen. Rundt 250 gigantiske vindturbinar, med mange mil med breie vegar imellom og monstermaster i nord og sør skal reisast i eit av dei siste naturområda i Noreg som har vore skåna for større inngrep. Dette skal gjørast for å produsere ei kraft som verken Finnmark eller Noreg treng, fordi ein trur det vil vere pengar å tene på å selje dette til utlandet. Av denne grunnen skal reindrifta pressast ut av eit område dei har brukt i hundrevis av år, og utsikta frå det heilage fjellet Rástegáisa skal bli ein gigantisk kyrkjegard over natur og reindrift.

Forsto du det du hørte på møtet? Du forstår ikkje språket som brukast av fleirtalet lokalt, men det blei tolka for at du og NVE skulle få det med dykk. Likevel opplevde vi at svara dine var som i eventyret God dag, mann – Økseskaft. Til folket blei så lei av misforståingar at dei slo over til andrespråket sitt, norsk, i von om at det skulle hjelpe på forståinga. Dessverre såg det ikkje ut som det hjalp synderlig.

Da salen fikk ordet, var første innlegget opplesing av den svenske samen Paulus Utsi sitt dikt Gáttehis gáddi, eller i svensk omsetjing Strandlös strand, skrive i fortviling over naturøydeleggingane ved oppdemmingane av dei store innsjøane i svensk Sápmi. Diktet ender med «Sin dárbbus ii leat geahcci ge» eller «Deras behov har ingen gräns». Eg veit ikkje om du oppfatta at det var du og selskapet ditt som blei omtala på den måten, men no veit du det. Du møtte saklige, tekniske innlegg som viste at utbygginga er unødvendig, du møtte reindriftssamar som blir direkte og indirekte ramma og som kjempar for at levebrødet og kulturen deira skal overleve. Du fikk høre om at når samar skal gjøre noko i naturen, anten det er fiske, plukke bær eller slå opp ein lávvu, så spør dei alltid dei som brukar området, ja det hender til og med dei spør dei som ikkje synest. Det var ein fin måte å seie frå på at ingen her skal komme utbedt utan å spørre om lov før ein gjør inngrep i naturen. Du møtte samar og andre naturvernarar som hadde reist lange vegar for å delta og seie frå. Du møtte ei stor gruppe av sametingsrepresentantar, som hadde funne det så viktig å seie frå at dei prioriterte det foran sitt eige møte, etter som kanskje den viktigaste oppgåva for Sametinget er å forsvare samiske bruksområde mot øydeleggande inngrep. Du møtte ei gruppe av kvinner frå Tana som utanom programmet braut inn med ein joik, som startar, «kom dykk vekk, av vegen». Du møtte eit av dei sterkaste symbola på samisk motvilje, vrengte kofter. Dei tok til og med og forklarte deg symbolikken, etter som vaksenopplæringa her måtte giast med teskjeier. Det var ei mektig framvising av det som i seinare tid er kalla «den samiske vreden», eit klart signal om at gjestfriheita ikkje gir gjester rett til å øydelegge Sápmi.

Du snakka varmt om kor god dialog de hadde med reindrifta. På møtet var det ein reineigar som tok deg på ordet og sa: Om de no ønsker dialog med oss, får vi da vere med å avgjøre kva konsulentar som skal gjøre den reindriftsfaglige delen av konsekvensutgreiinga? Men nei, sa du, det var allereie avgjort. Det konsulentselskapet har vi hørt om før, dei får omtrent alle slike utgreiingar fordi oppdragsgivar veit resultatet. Dei har spesialisert seg på å «bevise» at reinen ikkje blir påverka av noko som helst, og at alt derfor kan byggast ut i reindriftsområde. Da hjelper det lite at andre undersøkingar gir motsett resultat.

På slutten av møtet og i intervju med NRK etterpå viste du igjen at du ingenting har lært og ingenting vil lære. Eg har derfor ikkje større von om at dette lille skrivet heller får deg på betre tankar. Du har satsa alt på dette, og kan ikkje vere lett å snu når ein er administrerande direktør i 6 vindkraftselskap, styreleiar i 3, styremedlem i ytterligare 5 og i vindkraftselskapa si forening Norwea.
Du vil bygge vindkraft på snaufjellet. Der gjeld den gamle fjellregelen: Vend i tide – det er ingen skam å snu. Etter det kan du komme tilbake og kanskje få oppleve gjestfriheita i Finnmark. For ho finst enno, for gjester som har folkeskikk.

 

Med helsing
Svein Lund
Telemarking i Finnmark og leiar for Naturvernforbundet i Ávjovárri.

 

 1. Heile diktet som blei lest på møtet finst i samisk, svensk og engelsk tekst her:
  http://www.lillsjon.net/~v108e/fjelds/sarek/poem.php
KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


9 KOMMENTARER

  • Ja. U-«Hjelpen» var min første tanke. For å begripe Planen bak det hele må ORDETS Betydning og Symbolikk forstås på riktig måte: «Hjelp» betyr. DERE skal hjelpe oss med å stjele ifra dere. U er betegnelsen på Undedrutviklet…men VI FREMMEDE GUDER «vet» hva dere trenger og vil ha.

   Vi tvinges til å «Hjelpe» og «Redde» hele Menneskeheten. VI alle normale mennesker BETALER og noen meget FÅ deler Utbyttet av Røvertoktene imellom dere.

   MEN noe meget interessant er i gjære: DE STORE, GIGANTENE på nær sagt alle områder er iferd med å miste fotfestet. ALLE er nedsyltet i GJELD. Den er så stor, at INGEN kan betale den tilbake, derfor forsøkes Papirpenger fjernet, Friheter, de få som ennu er tilbake forsøkes fjernet. Vi skal jo alle BLI LIKE DUMME, og akseptere mer og mer idioti.

   Mottok en oversikt over hvilke Aksjer som bør selges øyeblikkelig. STATOIL ASA var på dcen listen med flere andre Olje-selskaper. Akjekursene er KUNSTIG høye, da PENSJONSFONDENE, også Norges Pensjonsfond, som vi har trodd – tilhørete Det Norske Folk, anvender Fondet for å holde Wall Street og Børsen oppe….Kræsjet skulle vært der for lengst…men med verdensomspennende manipuleringer har Verdens-Manipulatorene og deres TEKNOKRATISKE og TEKNOLOGISKE – ROBOTER hittil hatt overtaket på EN FULLSTENDIG FEIL POLITIKK også ØKONOMISK POLITIKK. Norges Pensjonsfond anvender nå 80% av fondet på å leke med Folkets Formue, da akkurat her er det ENESTE stedet det er mulig å «Tjene» penger – og ALLE de store Fondene deltar.

   Dette er FELLESSKAPETS IDEOLOGI, som er et JESUITTISK, MILITÆRT KONSEPT:

   VI «Eliten» og «Ekspertene» som VET BEST – hvordan vi kan BEDRA ALLE igjennom ET FELLES FOND, og da Nasjonalstaten allerede er forsvunnet – tilhører ikke lenger Denne Formuen Normenn. De eneste som tjener på dette er de som FORVALTER Formuen og blir fyrstelig betalt for å Adlyde EN GLOBAL AGENDA, for også å omgjøre Norge til et U -Land – fyllt opp med mindreverdige mennesker som er UØNSKET i eget land, som rømmer fra Militærtjeneste og blir BELØNNET på totalt Fremmed Jord| for å skape totalt kaos når Finanssystemet rakner, EU Rakner, og Stater lkøser seg opp i stadig mindre enheter, for det er KUN på LOKALT NIVÅ. hvor menneskene kjenner hverandre, at de kan stole på hverandre og bidra til å ha et leveverdig og godt samfunn. Det betyr at INDIVIDET igjen får betydning – en nødvendighet i FRIE SAMFUNN. Dette FELLESSKAPS-Hysteriet og redde MENNESKEHETEN er Verdens største ILLUSJON, dessuten er PLANEN å utrydde millioner av mennesker – 3 millioner bare i NORGE, 6 milliuoner i Sverige. Fakta om dette er å finne på Verdens Informasjonsfirma som leverer Statestikk og Inforasjon til Verdens Militære Kompleks. Er de UR-Befolkningen som skal dø – slik at Afrikas Eksponentielle Befolknings-vekst som skal spres Nordover – eller er det «lett blanding» av de Multi og Kjønns-forvirrede som skal utryddes? Det var ikke spesifisert.

   Angela Merkel, Europas «STERKESTE» kvinne, og Norges Statsministers Tvillingsøster i sjelen og beundrer – er i ferd med å miste grepet – og tyr nå til en uthalings-taktikk for å forhindre Ny-Valg, slik at enda flere MILLIONER uhindret kan strømme iunn i landet – i ly av mørket om Nettene, og FORHINDRE AfD i parlamentet. De utestenges på absolutt alle måter, så Makt-Posisjoner på sikres….de er så Selvforherligende og sikre på EGEN MAKT, for Det Nye Partiet består av en helt annen klasse av integritet, Intelligens og omfattende kunnskap. Farlig for ethvert «Demo – krati».

 1. Godt skrevet, men eg trur folk i Finnmark kanskje heller skal seie det kort, og på det nye norske språket som heiter engelsk: Get out of here!!!

 2. Som mange andre er jeg helt enig at det er galskap å ødelegge et jomfruelig område i Norden med vindmøller, man må bare klype seg i armen for å sjekke at man ikke har mareritt. Der er jeg helt på linje med forfatteren.

  Samtidig må man slutte med glorifiseringen av samer som «urfolk» og «lever i pakt med naturen» og alt dette pisspreiket. Det er lenge siden de gjorde det. De nyter godt av moderne infrastruktur, deriblant strøm som alle oss andre. De kjører svære pickuper og snøskutere drevet av diesel og bensin. De kjøper fisk i butikken flysendt til Kina, pakka og sendt tilbake som oss andre de også. Samer som alle andre må ta sin del av de byrdene det er å skulle utnytte naturen til energi og råstoffer. Altakraftverket i sin tid var helt nødvendig i nord. Det kan ikke være slik at vårt største fylke bare skal ligge uberørt med unntak av reinbeiter mens samene selv nyter godt av det storsamfunnet kan tilby og som produseres andre steder.

  Men fint at de hever sin stemme når det går over alle grenser.

 3. Ein feig person som kallar seg «Lars», men ikkje tør å stå fram med fullt namn, fortel oss at Finnmark og samane må «ta sin del av de byrdene det er å skulle utnytte naturen til energi og råstoffer». Det er vanskelig å svare saklig på eit så usaklig innlegg, men eg skal likevel gjøre eit forsøk:
  Sin del av byrdene:
  – Samiske område har forsynt omverda med råvarer frå finneferdene etter pelsverk i vikingtida, seinare tørrfisk til Bergen og hanseatane, gruver (frå 1600-talet), vasskraft og no vindkraft.
  Enorme verdiar er gjennom tidene tappa ut av dette området og ført sørover. Det har vore statsorganisert kolonisering sørfrå for å dyrke opp samiske område. På det området som er igjen, blir det drive reindrift som skaffar oss det beste og sunnaste kjøttet som er å få i Noreg, og grunnlaget for ein kultur som heile reiselivsnæringa profitterer på. Osv, osv. Og så skal du på din høge anonyme hest fortelje oss at samane og Finnmark må bidra meir!
  Eit par eksempel:
  – 90% av jernmalmen i EU blir utvunne i samiske område / på Nordkalotten. (Kiruna, Malmberget) Det same gjeld nokre av dei største gull (Kittilä) og koppargruvene (Gällivare) i Europa. Den største gruva i Noreg var på reinbeiteområde, til australske spekulantar og Felix Tschudi kjørte ho konkurs for to år sidan.
  – Det er allereie eit tital vindkraftanlegg i reinbeiteområde i Noreg.
  Om samane er urfolk og «om dei lever i pakt med naturen». er to forskjellige spørsmål.
  Urfolk er eit politisk omgrep om folk som har levd i områda sine før desse blei koloniserte / statsgrensene fastsett, som har beholdt eigen kultur, men der eit anna folkeslag er dominerande i staten. Dette har norske styresmakter slått fast at gjeld for samane, og det har ingenting å gjøre med om dei har moderne hjelpemiddel eller ikkje.
  Du meiner tydeligvis at samar ikkje har rett til å stille noko krav sidan dei ikkje lever på gamlemåten, men har både bilar og mobiltelefonar. Kva krav stiller du til samane for at dei skal ha rett til å forsvare livsgrunnlaget sitt? At dei går tilbake til å kjøre med rein og pulk og leve i naturalhushaldning utan å handle på butikken?
  Du slår fast at «Altakraftverket i sin tid var helt nødvendig i nord». Til og med Gro Harlem Brundtland måtte i ettertid innrømme at utbygginga var unødvendig. Men du veit altså betre!

  • Det var da voldsomt Svein Lund! Er det feigt å være anonym på et forum hvor anonymitet er tillatt? Da må jo i så fall alle de andre med anonyme kallenavn her være feige. Det kan finnes mange gode grunner til å være anonym i nettdebatter, men som skribent kan du ikke være det og takk for det. Som skribent stilles det også større krav til deg enn en som kommenterer, derfor bør du holde deg for god til slike karakteristikker. Det sagt så var min karakteristikk om «pisspreik» uvelvalgte ord som jeg i ettertid ser at jeg burde ha formulert på en helt annen måte.

   Når det gjelder saken om samer så vil jeg bare kort si at utvilsomt har det blitt begått urett mot dem tidligere, men nå ser det ut som det bikker i andre retninga. Finnmarkseiendommen, krav om rett til å eie omtrent alt land og naturressursene i det (inkludert i havet/olje-gass), påstanden om å være «urfolk» på linje med f.eks indianerne i USA, opprettelsen av et «lissom-parlament» som koster norske skattebetalere hundrevis av millioner kr. årlig mm. er ting som mange etniske nordmenn og kanskje særlig de i nord begynner å bli litt leie av. Men det er på siden av saken.

   Når det gjelder dette med utnyttelsen av naturressurser mener jeg samene må ta sin del akkurat som alle andre, eller mener du at alt «samisk land» skal være «hellig» og kun brukes til reindrift mens resten av landet skal utnyttes til fordel for storsamfunnet?

   Du er fra Telemark fylke som jeg, og du vet sikkert like godt som jeg at store naturinngrep har vært gjort gjennom de siste 100 årene særlig ifm. vannkraftutbygging. Rundt 95% av potensialet er bygd ut. Mesteparten av denne strømmen blir «eksportert» til andre deler av landet, særlig det sentrale Østlandet med kraftunderskudd. I det store og det hele har det gått smertefritt og uten de store kontroversene, og det har brakt med seg velstand og industrireisning på mange måter. Finnmark og Lappland er på ingen måte enestående i så måte.

   Likevel, kanskje ukjent for de fleste har det vært noen protester og som delvis blei tatt til følge. Siden du er telemarking kan jeg nevne eksempler fra det fylket. Ifm. Vinje-Tokke utbygginga på slutten 50- og 60-tallet f.eks ønsket NVE å demme opp innsjøen Totak hele 10 meter over naturlig nivå, noe som ville ødelagt mange flotte bygder og kulturlandskap. Dette blei for mye for lokalbefolkninga og NVE tok protestene til følge. Kun 1 m økning i vannstanden og Songavatn som hovedmagasin blei kompromisset som kunne godtas. Også ifm. utbygginga av Møsvatn var det kontroverser og de mest radikale ideene om vannstand ble skrinlagt av NVE. Det finnes nok mange slike dømmer rundt om i landet.

   Poenget mitt med å nevne dette er at historisk sett har NVE og dets eier nåværende Olje- og Energidepartementet (eller «Klimadepartementet» et eller annet som det muligens heter nå) tatt endel protester til følge når de har ansett ulempene større enn nytten. Jeg har ingen problemer med å se at denne vindkraftparken i uberørt mark innebærer langt mindre nytte enn ulemper for å si det på NVE-språk, så jeg håper de tar protester til følge, enten de kommer fra samer og eller andre.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.