Massemigrasjonen er en villet politikk

49
Immigranter på stranda i den italienske byen Ventimiglia håper på å få komme til Frankrike.

Vestens kriger har ført til at millioner av mennesker flykter og søker det de håper vil bli ei bedre framtid i Europa. Uten krigene, som også Norge deltar aktivt i, ville denne masseflukten ikke ha skjedd. Hvis vi ikke hadde gått i spissen for å ødelegge Libya, ville det ikke ha vært noen desperat masseflukt derfra, og mange tusen menneskeliv ville ha vært spart. Hvis ikke våre allierte, med Norges aktive støtte, hadde støttet de jihadistiske leiehærenes ødeleggelse av Syria, så hadde det heller ikke vært noen masseflukt derfra. Den såkalte flyktningkrisa i Europa er derfor i høyeste grad et produkt av våre egne forbrytelser, ikke for femti eller hundre år siden, men det siste tiåret.

Denne flyktningkrisa har i prinsippene en enkel løsning: Stopp de imperialistiske krigene og ikke start nye. Hjelp de landene som er rammet til å bygge seg opp igjen og sørg for at flyktningene kan vende hjem og bygge landet sitt.

Europarådet anbefaler massemigrasjon

Massemigrasjonen er en annen sak. En grunn til at debatten ofte blir betent og kaotisk er at disse spørsmålene blandes sammen. Massemigrasjonen til Europa er en villet politikk, altså noe våre myndigheter og ledende politikere ønsker. Dette fikk vi på nytt understreket de Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) hadde sin sommersesjon i Strasbourg i slutten av juni 2017. Der ble det understreket at Europarådet ønsker immigrasjon.

Det som lå til grunn for møtets vedtak var en rapport med tittelen Migration as an opportunity for European development utarbeidet av italienske Andrea Rigoni.

«Denne rapporten utfordrer den vanlige misforståelsen om at innvandrere er en trussel mot lokalbefolkningen, da de vil ta jobbene deres og utnytte de sosiale sikkerhetssystemene. Den gir konkrete eksempler på hvordan innvandrere bidrar til økt økonomisk vekst,» heter det i rapportens sammendrag.

Rapporten gir imidlertid ikke mye dokumentasjon som bygger opp om konklusjonen. Det er ikke noe helhetlig tallmateriale i den og ingen kritisk drøfting. Det nærmeste den kommer er disse avsnittene:

11. During the last decade, migrants accounted for a 70% increase in the workforce of Europe. In recent years, they have represented 15% of new entries into strongly growing occupations, such as science, technology, engineering and mathematics. It is expected that the demand for highly skilled workers in Europe by the end of 2020 will increase significantly; up to 13. 5 million people.

12. Many European countries, especially EU members, are experiencing shortage s in the labour force in a number of sectors of the economy, including farming, construction, hospitality, catering, IT, and financial services, which are partially covered by the migrant labour force.

13. Migrants are also more willing to take the jobs which are not attractive to the local population, especially in sectors such as cleaning, catering and domestic work for women, and agricultural work, construction, and semi-skilled jobs in manufacturing for men. In Luxembourg, for example, economic, sectors such as construction, hospitality and catering are totally dependent on the migrant working force. Furthermore, there is a significant contribution of seasonal migrants to the agriculture sector.

Dette er ikke dokumentasjon, dette er ønketekning. Å koble massemigrasjonen fra Afrika med behovet for kvalifiserte folk i IT-sektoren eller finansvesenet er bare søkt. I signore Rigonis hjemland treffer man afrikanerne som tiggere og eventuelt som slavearbeidere under mafiastyre i Sør-Italia. Eller man finner dem i store leire uten noe håp om arbeid.

En undersøkelse som ble gjort i Tyskland i november 2016 viste at bare 13% av de immigrantene som var kommet i 2016 hadde fått seg jobb, og at erfaringstall viser at det tar minst fem år før 50% av dem er i jobb.

Men det er nok som sig. Rigoni skriver at migrantene er mer villige til å ta jobber som ikke er attraktive for den hjemlige befolkninga, for eksempel fordi det er dårlige arbeidsvilkår og lav lønn. At bygningssektoren og serveringsbransjen i finanslandet Luxemburg er overtatt av migranter er heller ikke overraskende. Dette kjenner vi igjen fra Norge, og vi vet at dette betyr usikre kontrakter, dårlig sikkerhet og til dels svært lav lønn.

Stortingspolitiker Kristin Ørmen Johnsen (H), som var en av fem i Stortingets delegasjon til PACE, og hun sier at:

– Det rapporten viser er at lovlig migrasjon og innvandring er en mulighet til å utvikle Europa. Vi må se på migrasjon som noe positivt. Det har vi ikke vært flinke nok til, sier Ørmen Johnsen til ABC Nyheter.

Erstatningsmigrasjon

Og her er vi framme ved det sentrale argumentet for ikke minst europeiske ledere den siste generasjonen. De frykter at folketallet i Europa skal synke og at det skal bli en ubalanse mellom den yrkesaktive befolkninga og alderspensjonistene. Dette har vært sentralt i FN-dokumenter siden 1990-tallet. Og elitens medisin har vært migrasjon, migrasjon i stor skala.

På 1990-tallet ble dette formulert i begrepet replacement migration, erstatningsmigrasjon.

Dette ble tatt opp i FN-rapporten Replacement Migration: Is it a Solution to Declining and Ageing Population? Den ble publisert i mars 2000. Rapporten tar for seg fem scenarier når det gjelder størrelsen på migrasjonen og utviklinga av folkemengden.

Scenario III kalkulerer hvor stor immigrasjonen må være for å holde folketallet konstant. Scenario IV sier hvor stor den må være for å holde aldersgruppe 15-64 konstant. Scenario V beregner hvor stor den må være for at forholdet mellom aldersgruppene 15-64 og over 64 skal holdes konstant.

Demografene kom til ganske enorme tall. Scenario III krever en immigrasjon på 47 millioner til EU fram til 2050, scenario IV 79 millioner og scenario V 674 millioner(!). (Tabell 1, side 2).

Rapporten ble aldri vedtatt, så vidt jeg vet, og den fikk en del kritikk. Blant annet mente økologer at Europas bæreevne ikke er mer enn 300 millioner, og at en stor immigrasjon ville være økologisk skadelig.

Antonio Golini, professor i demografi ved universitetet La Sapienza i Roma sa at land som Italia trenger immigrasjon, men at den ikke må være massiv.

Men om rapporten ikke ble vedtatt, så la den grunnlag for den rådende tenkninga i den politiske og økonomiske eliten i Europa. Og den ligger for eksempel til grunn for EUs samarbeid med Maghreb-landene om migrasjon.

Et forhold rapportene ikke tar opp er hva som skjer med de landene som blir storstilte arbeidskrafteksportører. Hva skjer med hjerneflukt? Hva skjer med deres egen industri og annen produksjon? Og hva skjer med økonomien deres? Dette vil jo antakelig forsterke en kolonistatus som det blir enda vanskeligere å komme ut av. Det berøres ikke.

700.000 slavearbeidere?

Den italienske fagorganisasjonen CGIL har gjennomført en landsomfattende undersøkelse av slavearbeidere og har kommet til at det totalt kan dreie seg om opp mot 700.000 mennesker, hvorav 400.000 utnyttes på denne måten hele tida. De får sultelønninger, 3-4 euro (under 30 kr) i timen og jobber 12-16 timer i døgnet. Så trekkes de hver dag for transport, litt mat og vann, for eksempel 5€ til transport, 3,5€ for et rundstykke og 1,5€ for vann.

Slavearbeidet er organisert som et militært system med sjefer og undersjefer og med sjåfører, tilretteledere og kokker for å få det hele til å fungere. CGIL har beregnet den totale omsetninga til agromafiaen til å ligge rundt 12–17 milliarder euro (90–125 milliarder kroner). Den illegale omsetning av falske industrivarer med merket «Made in Italy» beløper seg til rundt 60 milliarder euro i året.

Camorraen driver et system med slavearbeidere over hele Italia, fra Milano i nord til Calabria og Sicilia i sør. Det dreier seg om landbruksarbeid, søppeldeponering, industriarbeid, prostitusjon – dette er menneskehandel i stor stil. Slavene lever under forhold som ville ha rystet sjøl Charles Dickens eller Jack London. I januar 2010 gikk ei gruppe afrikanske slavearbeidere til spontant opprør i Rosarno-dalen i Calabria. Der lever 2500 migrantarbeidere under elendige forhold og jobber til lønninger de knapt kan leve av. Opprøret ble utløst av at en del italienske ungdommer hadde skutt mot afrikanerne.

Dette er noe helt annet enn det offisielle rosenrøde bildet til Europarådet.

The Business Case for Migration

Migrasjonen er blitt behandlet på flere møter i World Economic Forum, og det er svært entydig hva millliardærklubben mener om dette spørsmålet. På konferansen i 2013 var massemigrasjon et hovedtema og forumets linje ble nedfelt i et dokument som har den talende tittelen The Business Case for Migration.

I konklusjonen sies det:

It is an unexceptionable fact that well-managed migration policies can contribute to national, regional and global economic growth. Migrants at both ends of the skills spectrum can play a role – by doing work that locals are unwilling to do (even during recession), as well as doing work that locals cannot do because they lack the skills. The competitiveness of companies, on which most modern economies depend, can clearly be enhanced by migrants and migration. Restrictive and inflexible government policies put companies at risk of losing out in the global competition for limited skills and can undermine their overall competitiveness. Moreover, migrants are big business – both as entrepreneurs who create work, and as consumers who create demand.

Altså: Kapitalen trenger migrantene, både de som har spesialkompetanse og de som er villige til å gjøre arbeid som den lokale arbeidskrafta ikke er villig til å gjøre. (Retorisk tilføyelse: kanskje uviljen for eksempel kommer av dårlig lønn eller dårlige arbeidsforhold?)

Det er ikke noe oppsiktsvekkende i at milliardærklubben ønsker massemigrasjon. De 1000 største selskapene i verden opererer globalt. For dem er nasjonalstatene gammeldagse hindringer. De ønsker størst mulig tilgang til alle ressurser over alt, når som helst, enten det gjelder råvarer, energi, matjord, vann – eller arbeidskraft. For dem er folk brikker som skal måkes fram og tilbake over jordkloden etter hvor det er mest behov for dem.

Dette er nyliberalisme av den moderne globalistiske typen. En stor ulempe med nasjonalstater, sett fra milliardærenes side, er at de kan sørge for nasjonal, demokratisk kontroll av arbeidsmarkeder, råvarer og ressurser. Dette er uakseptable hindringer sett fra korporasjonenes ståsted.

Migrasjonen og den ”fjerde industrielle revolusjonen”

Behovet for lavkvalifisert arbeidskraft i Europa er dessuten overvurdert. WEF har sjøl skrevet mye om ”den fjerde industrielle revolusjonen”, altså robotiseringa. Den vil erstatte mennesker med roboter ikke bare i de bransjene der de immigrantene som er heldige nok finne jobber i dag, nemlig i bygg- og anlegg, landbruket og tjenestesektoren, men også i høykvalifiserte yrker.

I en rapport fra WEF sies det at 15 utviklede land vil tape over fem millioner jobber innen 2020 på grunn av robotisering.

Det er altså grunn til å frykte at de millionene av immigranter som lokkes til Europa med løfter om ei bedre framtid i beste fall vil ende i fattigdom, i verste fall i slaveri. I enda mindre grad enn i dag vil det være noen jobber til dem.

Krav om en ”slutt på negativ retorikk”

Dette er store spørsmål om hvordan det framtidige Norge og Europa skal se ut. Det burde derfor være grunnlag og behov for en stor, demokratisk og faktabasert diskusjon. Og det er jo spesielt viktig siden flertallet av innbyggerne i EU ikke støtter unionens migrasjonspolitikk. Men så langt har vi ikke hatt noen slik demokratisk diskusjon, og det later til at det skal bli enda vanskeligere i framtida.

Europaparlamentet vedtok en resolusjon som krevde en ”slutt på negativ retorikk”.

Og det virker som enhver kritikk av deres politikk er å regne som ”negativ retorikk”. Dette er merkelig, for hvis de synes de har en god sak, og hvis de synes de har de beste argumentene, så burde de jo ikke frykte en åpen debatt. Det minner meg litt om det debattklimaet jeg møtte i Albania under Enver Hoxha. Da jeg spurte om det fantes noen problemer i landet, fikk jeg beskjed om at ”her er det ingen problemer”. Og de som hevdet det motsatte ble oppfattet som ”utenlandske agenter”.

KampanjeStøtt oss

49 KOMMENTARER

 1. Ja, det ikke bare minner om Hoxas regime, det er det samme. For hvilket politisk syn har de som styrer i EU? Baroso var maoist pg Schultz er venstreradikal globalist. Begge syn hadde som mål å ødelegge vesten. Nå har de langt på vei lykkes. De såkallte høyrefolka som også er EU- tilhengere tenker kun på sin egen lommebok og driter i hva befolkningen synes. Det har de alltid gjort. Da blir Albaniatilstander resultatet.

  • Ja, det har alle mennesker med litt «Bondevett» i behold forstått for lengst – men hva hjelper vel det i dette diktaturet som pågår og intensiveres.

   Her et innlegg om hvrdan England ruineres av immigrasjon. Ikke mange norske politikere har mot til å ta den samme debatten – for det er INGEN Debatt lenger. Det er ikke lenger lov til å si din ærlige mening i vårt samfunn, UTEN at det får alvorlige konsekvenser for den som åpner munnen og har MOT til å si at «Keiseren er uten klær».

   https://www.youtube.com/watch?v=fGC_Jgk5rAk&index=3&list=PLkAVwIupiazkKDYp6SpNS5yPv6-T_6FcV

 2. EN eneste Engelsk Politiker så tydelig inn i fremtiden om hva som ville skje med masse-innvandring av ulike raser og folkeslag. Han ble aldri Statsminister, han sa alltid sin ærlige mening – lot seg ikke dirigere av partipolitikk, globalisering eller vae redd for ikke å bli likt eller gjenvalgt. Englands FREMTID betød mer for ham enn hans egen karriere.

  Hør: RIVERS OF BLOOD

  https://www.youtube.com/watch?v=bz8QfE1wlEM&list=PLkAVwIupiazkKDYp6SpNS5yPv6-T_6FcV&index=6

 3. Bra Steigan.

  Hva sier så Frp-velgerne til å fortsette med en blåblå regjering når både den ene og den andre av høyrepolitikerne i Norge ønsker masseinnvandring? (Bla har Victor Norman sagt noe lignende som det Kristin Ormen Johnsen nå sier).

  Lavere fødselstall kan ha sammenheng med dårligere økonomiske forhold for folk flest (i form av slikt som høyere boligpriser, lavere lønninger, nedskjæringer og dårligere trygder). Markedet fungerer og setter alt under press, og spesielt kan det bli ille i krisetider. Og i en globalisert verdensøkonomi som omfatter alle land i hele verden med fri flyt av alt, er det ikke lenger mulig å kunne kontrollere en verdensomspennende krise (dagens gjeldsnivå ligger nå på 327% av verdens BNP og er trolig helt over grensen for en stabil verdensøkonomi). Dette kan snart bli alles krig mot alle, hvor man konkurrerer hverandre til døde.

  Den store flyktningestrømmmen/innvandringen til Sverige har faktisk skapt et økonomisk oppsving i Sverige. De som kommer skal ha bolig. Og tross alt vil mange av flyktningene også skaffe seg jobb. Men så spørs det om mange nok på sikt vil komme seg ut i høyproduktive jobber. Faren er at man havner opp med økt sosial dumping, og det er vel også noe av det høyresiden ønsker seg.

  Etter oljeprisfallet fikk Norge noe som ligner på en boligboble. Investeringene i bolig økte kraftig og overtok i stor grad for fallet i oljeinvesteringene (sammen med økte offentlige investeringer). Det kan være i boligsektoren mesteparten av skattelettelsenen til de rikeste havnet, altså i boligbygging og boligspekulasjon. Det som er skremmende er det skyhøye gjeldsnivået som nå har oppstått i Norge blant vanlige husholdninger. Det kan hende at Norge får en boligboble som kan sprekke (noe som kan bety 10 års ulykke for norsk økonomi). Ca 15% av boligene i Oslo er nå sekundærboliger. Tipper at mange av disse står tomme. Det kan være vanskelig å få solgt disse til markedspris hvis spekulantene nå ønsker å selge seg ut (når prisstigningen flater ut foretar spekulanter såkalt gevinstsikring ved å selge seg ut, noe som altså kan utløse et krakk).

  Det er mulig at slike krakkmuligheter hadde vært mindre hvis boliginvesteringene heller hadde vært drevet av en stor migrasjonsstrøm (slik som i Serige) og ikke gjennom ren boligspekulasjon (slik som i Norge nå, og slik Alan Greenspan gjorde etter at dot-com boblen sprakk).

  Etter 1985 har det vært forbudt for Norges Bank å feks trykke opp penger som så lånes bort (les gis bort) til staten ved en krisesituasjon (feks ved oljeprisfallet). Vhja av disse ekstra penger kan staten stimulere etterspørsel og aktivitet i samfunnet og forhindre et for stort fall i økonomien. Men penger fra oljefondet kan også brukes litt på samme måte som dette, altså til stimulering av økonomien direkte (og ikke gis bort til skattelettelser som ikke fungerer i nedgangstider).

 4. Takk for denne svært nyttige intellektuelle tjenesten, Pål. En slik fyldig, nyansert og faktabasert fremstilling i en nøktern og saklig tone er akkurat hva disse krevende demokratiske diskusjonene har behov for nå.

 5. Uten bombingen av Libya og nøytraliseringen av landets væpnede styrker, hadde nok tapstallene vært som i Syria, med massakrer på sivile/hellige.

  Man glemte visst imidlertid å hive ut psykologer og psykologiprofessorer slik at de kunne fortsette med å lyve og narre grupperinger til å gå løs på hellige.

 6. Den folkevandringen som pågår til Europa nå, er i en klasse for seg selv. Vi er vitne til intet mindre enn en historisk endring av verdensdelen. Og det skjer fort,veldig fort.

  Økonomisk betraktet vil folkevandringen skape klasseskiller som få selv føydaltiden til å fremstå som human. Velferdssamfunnet vil bli demontert, under mottoet om at det dreper nødvendig jobbskaping.

  I tillegg til dette må vi ikke miste av syne at den demografiske endringen også medfører en kulturell, religiøs endring, der islam vil overta der våre liberale, sekulære verdier glipper.

  Dette er oppskriften på hvordan man skaper splittede samfunn, i konstant konflikt med seg selv. Det vi har sett så langt er bare krusninger under et svakt vindpust, i forhold til den storm som ligger der fremme og venter.

  De rike, med sitt korte snevre syn, tror de kan tjene seg enda rikere på folkevandringen. Men hva gjør de den dagen når deres hus er omringet og de fattige horder krever deres rikdommer utlevert?

  • Ten Four du treffer spikeren på hodet, og tar opp alt det som en kastrert, blodfattig arbeiderbevegelese NEKTER å ta opp til seriøs debatt!

   Det ledelsen i de sosialistiske / sosialdemokratiske partiene bedriver er i virkeligheten UNION_BUSTING av en hittil ukjent skala, hvor man ikke angriper bedrifters ansatte, eller hele bransjers ansatte, som Maggie Thatcher og gruvearbeiderne. Nei nå angriper man på nasjonal og til og med regional skala og er i ferd med å skru klokka tilbake til før 1848.

 7. Steigan trakker i dette innlegget over alle grenser. Greit nok at vi i Europa/Vesten har stygge spor der vi har gått til krig mot ulike land. Men å gjøre dette til noe som var planlagt i den hensikt å få flere flyktninger til Vesten, er så langt på jordet at jeg lurer på hva som er i veien med den som kan tenke seg noe sånt. Vi har bare de siste årene tvunget millioner på flukt – og stoppet millioner i nærmeste adkomstland – i Italia, Frankrike etc for de som kommer over Middelhavet, i Tyrkia for de som kommer fra Syria og den veien. Regjeringer kappes åpent om å ta imot færrest mulig – Ungarn verst, Tyskland best – Norge et sted i mellom. I tillegg har vi «gamle» forbrytelser som Afghanistan og Vietnam.
  At Tyskland og noen forskere har funnet ut at det kan være lønnsomt med et begrenset antall flyktninger fordi de forventer lavere lønn, er nok sant – men ærlig talt, vil noen med en så utrolig negativ holdning til landenes regjeringer blitt godtatt som makthavere fra høyeste hold, altså fagforeninger etc i samarbeid med regjering og Storting? .
  Mer vennlig skulle det jo ikke bli når Steigan åpent støtter tanken på at ingen flyktninger skal få komme, på tross av at «vi» er skyldige. Det virker som om han ønsker seg et diktatur der alt skal fungere på den måten han ønsker seg at en regjering skal fungere – og at våre grenser skal stenges fullstendig; at vårt landområde skal være utelukkende for nordmenn – hvordan nå det defineres.
  Et fullstendig isolert land. Jeg grøsser.
  Elisabeth Reehorst

  Siden jeg nå ser at han har fått en hel heiagjeng med seg, ber jeg han stoppe abonnementet mitt.

  • Elisabeth. Jeg skjønner oppriktig talt ikke hvordan du kan lese en slik tolkning ut av mitt innlegg. Hvis du leser det som står der, vil du se at jeg skiller svært markant mellom flyktninger og migranter.
   Det jeg doumenterer er at EU har en politikk for massemigrasjon som bygger på en forestilling om at det trengs millioer av mennesker for å demme opp for ei «demografisk krise» i disse landa. Dette står jo i dokumentene, som du sjøl kan lese. Og når har jeg tatt til orde for at «ingen flyktninger skal få komme»? Aldri. Jeg kjenner deg som en saklig og nøktern debattant, men her synes jeg ikke du lever opp til det. Å tillegge folk meninger de ikke har, er ikke gunstig for noen debatt, og i en så betent sak som dette, aller minst.

   • Jo, du har flere ganger markert sterkt du også vil ha færrest mulig flyktninger til Norge – og du har aldri tatt deres side (og hvordan er ditt skille mellom flyktning og innvandrer – som nåværende regjerings?). Og at du påstår at de sitatene du har funnet tilsier at flyktningestrømmen til Europa er planlagt, er din ville tolkning – det er så absurd at det må tolkes på en helt annen måte. Det du siterer vil aldri kunne «dokumentere at EU har en politikk for massemigrasjon som bygger på en forestilling om at et trengs millioner av mennesker for å …osv». det er langt fra noen få politikeres uttalelser/vedtak og virkelighetens funksjon. Det er bare å tenke litt logisk av og til.
    Ellers kan jeg jo returnere «rosen» – jeg har også sett på deg som en relativt saklig debattant, men av og til føler jeg at du «bare» vil ha følgere som stryker deg med hårene (minst) – og den påstanden du er kommet med her, er åpenbart en riktig godbit. Bruk kunnskapen din og tankene dine, og du skjønner at påstanden din om planlegging av flyktninge/innvandrerstrømmen er absurd. Hvorfor skulle de da ha brukt Tyrkia som de gjør?
    At det stort sett er «vi» som har skylden, er en annen sak. Det burde da også tvert imot gjøre oss til førstemann i rekken av hjelpere, land som tar imot mange av de vi har fordrevet gjennom krig og sult. Også mange av de du kaller migranter er preget av dette – å skille automatisk er umenneskelig.

    • Elisabeth:
     «du har flere ganger markert sterkt du også vil ha færrest mulig flyktninger til Norge». Stemmer ikke. Jeg har fordømt en politikk som skaper flyktninger og som gir illusjoner om at flyktningeproblemet i verden kan løses etter modellen «10.000 syrere til Norge», når norge samtidig fører en politikk med krig og sanksjoner som driver syrere på flukt.

     «du påstår at de sitatene du har funnet tilsier at flyktningestrømmen til Europa er planlagt». Jeg skriver helt tydelig at dett ikke handler om flyktningene men om migrantene.

     Jeg vet ikke hva det er som gjør at du føler behov for å feilsitere meg på en så grov måte.

     • Du skiller klart mellom flyktninger og migranter – jeg mener at det er svært vanskelig, om ikke umulig – sjøl om en del sjølsagt kan plasseres klart. Beklager hvis jeg har såret deg på det – det var ikke det som var poenget. Poenget var at du med noen enkle henvisninger trekker en slutning som er absurd. Jeg har nå tittet litt mer på dem, og funnet at det er klarere enn jeg trodde – FN har aldri vedtatt noe av det som sto om det i Replacement Migration, at comorraen i Italia kan utnytte emigranter er gammelt nytt – der er det mange afrikanere som sliter med å overleve – eller blir kriminelle. Osv
      Det jeg reagerer på, er at du av disse uttalelsene trekker den konklusjonen at EU med vilje har lagt opp til denne migrasjonen. Det er det som er absurd.(Hvordan du klarer å skille flyktninger og migranter f eks fra Syria lurer jeg jo litt på, men OK. )

     • Det handler ikke om å såre meg. Det handler om debattkultur og saklighet. Du var svært usaklig og viste en dårlig debattkultur. Det er synd, for denne debatten krever saklighet. Jeg sa fx tydelig at FN ikke vedtok replacement migration.
      EU har en rekke programmer som handler om organisert migrasjon. Og EU har, i likhet med WEF et grunnleggende ønske om migrasjon. Jeg kan lenke til ett av programmene, nemig https://ec.europa.eu/europeaid/sectors/migration-and-asylum/migration-and-asylum/thematic-programme_en , men det er mange flere. Argumentasjonen er behovet for arbeidskraft og demografisk krise. Å skille mellom migranter og flyktninger kan være vanskelig, men at mange migranter ikke er flyktninger i ordets rette forstand kan det ikke være tvil om. Lykkes man ikke i å opprettholde skillet, er faren at flyktningevernet forsvinner.

    • «Innvandrere utgjør nå 12 % av befolkningen. Adresseavisens leder 29.4. ønsker flere mennesker velkommen med en av de vanligste feilvurderingene: Vi trenger flere hender til å skape «verdier». Uansett hva man mener om fargerike fellesskap, solidaritet og medmenneskelighet er det er faktum at alle mennesker er netto forbrukere av begrensede ressurser. Mat, klær, bolig, fiber, vann, plass, energi og arealer forbrukes for at et menneske skal leve. Økosystemene må ikke tømmes, de må leve og omsette seg selv for å lage disse ekte verdiene. Dagens økonomi lever sitt eget liv, løsrevet fra virkelighetens ressursregnestykke. Markedsøkonomien er basert på en medfødt positiv følelse, «pengefølelsen», opprinnelig arvet fra lenge før det fantes attraktive byttemidler, da slaktet i treet og veden til vinteren ga overlevelse. Problemet er at menneskelige verdifølelser har kort tidshorisont. Verden har fram til nå i praksis vært uendelig, og vi har derfor ikke arvet bremser som tar opp i seg globale størrelser og grenser. Verdensveggene er kommet svært nær. FNs miljøprogram advarer med større tyngde for hvert år at det går feil vei med verdens natur- og ressursgrunnlag. Jorda er allerede full av folk. I 2050 er det minst 9 milliarder mennesker på jorda. En grønn revolusjon til er ikke mulig. Det er ikke mer brukbart areal igjen på kloden.

     Det er dessverre ingen løsning å flytte en håndfull eller et titalls millioner mennesker til Norge, det vil knapt merkes på verdens lidelser og fattigdom. Det norske samfunnet vil imidlertid dermed bli en del av lidelsen.

     Alle «hendene» skal ha mat, hus, klær og fyring om vinteren. Det kan ikke fyres med utgåtte pengedata. Adressas leder henspeiler på at «hendene» vil gi økt kapital, det som av hele det politiske og økonomiske systemet oppfattes som «verdiskaping», men som i virkeligheten er det stikk motsatte.» – Terje Bongard

     Det er greit å være generøs hvis man sitter midt i smørøyet. De lavere lag av arbeiderklassen merker det imidlertid på kroppen. Elitene kan naturligvis ta seg råd til å vise seg som overskuddsmennesker, på samme vis som alfaparet i araberskriketrost-flokken, som tvangsforer sine undersotter. For de som rammes er dessverre en taperstrategi eneste løsning, noe de generøse gjerne benytter til å underbygge sin grenseløse generøsitet.

     Alt er dessverre atferdsstrategi med utgangspunkt i handikapprinsippet, vi møter oss selv i døra hele tida. Det evinnelige janusansiktet.

     Vi kan imidlertid opprette et fullendt, økonomisk demokrati, og la folket selv bestemme. Inklusive tapertrostene med sin taperstrategi. Å benytte en vinnerstrategi, som generøsitet er, er og blir enklere jo høyere opp på den sosiale rangstigen man kommer, med alfaparet i araberskriketrostflokken som kroneksempel.

     • «Dessverre er grunnlaget for å foreslå bærekraftige samfunn basert på å forstå de medfødte følelsenes bruk og formål, og deres plassering i hjernen. Når dette fornektes blir det bare synsinger igjen.» – Terje Bongard

  • Elisabeth skrev: Men å gjøre dette til noe som var planlagt i den hensikt å få flere flyktninger til Vesten, er så langt på jordet at jeg lurer på hva som er i veien med den som kan tenke seg noe sånt.

   Svar: Kan du ikke heller lure på hva som er i veien med de som bevisst gjennomfører en slik politikk, for bevisene for at dette gjøres er dessverre så altfor mange.

   Elisabeth skrev: At Tyskland og noen forskere har funnet ut at det kan være lønnsomt med et begrenset antall flyktninger fordi de forventer lavere lønn, er nok sant – men ærlig talt, vil noen med en så utrolig negativ holdning til landenes regjeringer blitt godtatt som makthavere fra høyeste hold, altså fagforeninger etc i samarbeid med regjering og Storting?

   Svar: Politikerne har ikke så mye makt som folk flest tror, makten du snakker om finnes på andre hender, og fagforeningene knuses jo til stadighet, en etter en. Og er det noen modige sjeler som protesterer på den uheldige flyktningepolitikken som føres i dag, så skal de rakkes så langt ned i dritten at de aldri klarer å reise seg!

   Elisabeth skrev: Mer vennlig skulle det jo ikke bli når Steigan åpent støtter tanken på at ingen flyktninger skal få komme, på tross av at «vi» er skyldige. Det virker som om han ønsker seg et diktatur der alt skal fungere på den måten han ønsker seg at en regjering skal fungere – og at våre grenser skal stenges fullstendig; at vårt landområde skal være utelukkende for nordmenn – hvordan nå det defineres. Et fullstendig isolert land. Jeg grøsser.

   Svar: Her tillegger du Steigan en rekke meninger som han aldri har gitt uttrykk for. Tror du misforstår artikkelen til Steigan fullstendig, Elisabeth! Hvis du derimot ikke misforstår, bruker du en diskusjonsteknikk som er uredelig.

   • «Og er det noen modige sjeler som protesterer på den uheldige flyktningepolitikken som føres i dag, så skal de rakkes så langt ned i dritten at de aldri klarer å reise seg!»

    Dette er de GENERØSE! Ser de generøse en taper blir de ville i blikket og skal tråkke han/henne så langt ned i søla som mulig, slik at deres supergenerøsitet kan skinne for hele verden og annonsere for deres supreme gener.

    Menneskeharens påfuglhjerne har som hovedoppgave å narre oss til å tro at vi er spesielle og unike.

    Vi benytter oss av tre strategier:

    A: Fremheve oss selv.

    B. Holde andre nede (baksnakking). «Hvem tror du at du er, egentlig?» Janteloven, som vel bør kalles jantefølelsen. Kalles på fagspråket «taperstrategi».

    C. Fremheve andre (framsnakking) for selv å framstå som generøse overskuddsmennesker med gode gener. Kalles i fagspråk «vinnerstrategi».

   • Nye tiltak fra de som driver flyktninge-/immigrasjonspolitikken overfor de som protesterer på den: https://www.nrk.no/urix/sosiale-medier-kan-fa-en-halv-milliard-i-bot-1.13584171

    Hat-tale er en taperstrategi som benyttes av tapere, eller de som befinner seg i de lavere sosiale lag. Vi ser samme strategi hos alle sosiale dyr. De som vedtar disse lovene befinner seg ikke der. I praksis er lovverket ment som en knebling av underklassen, slik at de ikke kan få lettet på trykkokeren. Men trykket blir ikke borte for det, det øker og øker, til det en dag eksploderer.

    Istedenfor disse tullete lovene bør det innføres et fullendt økonomisk demokrati, hvor tapertrostene har samme stemme som alle andre. Da blir hat-tale overflødig. Uten tapere blir ikke taperstrategier attraktivt. Dette er hele poenget ved å organisere en demokratisk produksjon rundt inngruppa. For i inngruppa trives vinnerstrategiene. Slik at vi alle kan få mulighet til å være generøse på likefot!

  • La meg firtelle deg ett par ting fra mitt liv. Jeg stod 15 år i boligkø uten å få bolig. Innvandrere gikk fotbi meg i køen. Jeg måtte bo på gaten.flere ganger har jeg opplevd å bli ranet av innvandrergjenger. De begår svært voldelig kriminalitet. Det virker som om du bor i en boble. At du er skjermet fra virkeligheten. Derfra er det lett å kritisere andre.

 8. Det er en ønsketenkning at migrantene skal kunne løse behov for arbeidskraft, både som Steigan peker på arbeidsviljen er mye lavere enn hva reklamen sier, og fordi vårt samfunn ikke er i stand til å bære de store fødselstallene som følger med, så snart det blir snakk om familieforening – og det blir det etter et par år…..

  De lave fødselstallene i Europa er et resultat av den økonomiske hverdag europas folk lever i. Dersom det hadde vært økonomisk ROM for flere barn, hadde europas kvinner født flere barn, så det er også et resultat av en villet politikk.

  Feministene har snakket dette vekk i 4 tiår og i stedet for å sette søkelyset på livsvilkårene, kastet vekk 40 år med privatisering og personlig-gjøring av debatten, hvor vi stadig får ulidelige skildringer av TIDSKLEMMA, samt hvor irritert man blir over mannfolk….. i stedet for å spørre hvorfor oldemor-generasjonen hadde råd til å være hjemme og stelle hus, mens 1 inntekt var nok til å bygge husbankhus og fø opp en liten familie……

  Det det hele tiden er snakk om er kapitalens utbytting av arbeidskrafta.
  Ettersom det nå kreves minst 2 inntekter for å fø opp en familie, og ettersom 50% av familiene brytes opp (og det er god grunn til å mistenke at økonomisk strev ligger bak og under skilsmissene) i dag, iforhold til 1957, har økonomene et presist mål på dette, UTBYTTINGSGRADEN AV ARBEIDSKRAFTA HAR MER ENN DOBLET SEG PÅ 60 ÅR I VESTEUROPA.

  Da er det å kaste blår i øynene på folk å påstå at det skal løse krisa å importere enda flere, det stikk motsatte kommer til å skje. Den nye arbeidskrafta underminerer lønningene og folks levekår, dermed øker utbyttingsgraden enda mer, problemene øker for ALLE, man blir nødt til å ha 3 jobber for å fø opp en familie eller 2×2 jobber, som i USA, og de nyankomne, som ikke har hatt 3 generasjoner på seg til å bygge seg opp på et akseptabelt nivå, forblir som fattigfolk, et importert Lumpenproletariat, med de sosiale spenninger som følger med.

  Sluttresultatet blir at arbeidsfolks levestandard i europa er rasert, rettigheter har gått tapt, samtidig som en farlig, lutfattig og opprørsk befolkning er etablert midt i Europas storbyer.

    • Din artikkel er et meget viktig bidrag for hvorfor vi trenger en ny parlamentarisme basert på inngruppe-størrelsen! Tusen takk for denne! Skal ved anledning republisere den på egen blogg, med referanse til Dagsavisen. Svært bra du fikk inn denne artikkelen i en riksavis, det er disse tingene vi må få inn i skolen, og vi må opplæres i hvorfor vi handler som vi gjør med bakgrunn i framselekterte følelser.

     Se også mine republiseringer av Trond Andresens relaterte fb-innlegg lenger nede i tråden.

     Innvandring er veldig betent fordi det er en sak hvor det er svært enkelt å framheve seg selv som generøs, i.e. gode gener. Som Andresen sier det:

     «I visse toneangivende grupper i moderne samfunn (ikke minst slike som inneholder folk fra utdanningsmiddelklassen med medie-adgang og -innflytelse) kan man klatre i anerkjennelseshierarkiet ved å framstå “kompromissløst hjertegod”. Denne type oppførsel blir av de som har annen gruppetilhørighet – f.eks. arbeiderklassen, som i større grad berøres negativt av masseinnvandring og hvor den evolusjonært utvikla mistenksomheten også (som hos alle) er til stede – betrakta som posering, som en slags sjølgod vifting med påfuglfjær.»

  • Selv om noen få egoistiske opportunister mest er opptatt av å belyse sin egen glorie er det er tydelig at mange genuint ønsker og hjelpe, og dette er krefter som det humanitære Norge i større grad må benytte seg av. Ett raskt blikk rundt om i Europa berkrefter at dagens politikk skaper mer problemer og friksjoner, for begge parter, enn hva den evner og løse. Mange tidliger velfungerende samfunnsstrukturer har kollapset totalt, selv om vi foreløpig bare har blitt servert forretten. Å fortsatt ha tro på at denne importen vil være til nytte for noen av partene fremstår også mer naivt for hver dag som går, grafen går stor sett en vei. Norge må derfor bli mye bedre på å tilrettelegge for humanitært misjonsarbeid, og her kan også bistandsmidlene brukes effektivt, direkte til sluttbruker, uten grådige mellommenn. Norge som stat burde i den sammenheng tilrettelegge for både reise og etablering av ideologiske hjelpearbeidere, eller humanitære misjonærer, som er villige til å bosette seg i nærområdene. Dette vil kunne skape oaser av kunnskap, lett tilgjengelig for den utsatte lokalbefolkningen, der kunnskapsbasert hjelp til selvhjelp er stikkordet. Det er ikke pengegaver som hjelper den tredje verden, men en håndsrekning.

 9. Pål Steigan har her tydeligvis satt fingeren på noe som opptar svært mange mennesker.
  Det går også fram av diskusjonen at ståstedet er ulikt hos mange. Derfor også ulike syn.
  Nå kan det etter mitt syn være greit å minne om maskin stormerne. Folk oppfattet maskinene som en trussel mot sine arbeidsplasser og ville ha dem vekk. Noe som egentlig var et forsøk på å stoppe all utvikling. Noe de vel ikke var klar over selv.
  Maskinene har ført til en veldig økning med hensyn til produktivitet. Noe vi alle har nytt godt av. I tillegg har det avskaffet det meste av tungarbeidet.

  Pål Steigan har påvist noe alle ser. (Om de ønsker å se virkeligheten) De amerikansk ledede krigene er i tillegg til et ønske om å beherske verden, en foretnings ide. Kriger krever våpen og gir automatisk et stort marked for nettopp våpen. Videre gir krigene muligheter for plyndring av andre lands resurser.
  Når land legges i ruiner får folk store problemer med å skaffe seg de mest grunnleggende nødvendigheter for livet.
  Klima krisa fører i tillegg til at det blir umulig å bruke naturen til selvforsyning av mat. Nord Afrika er eksempel på det.
  Syria er også utsatt for naturødeleggelser som følge av klima endringene. Bønder hadde ikke annen mulighet enn å flytte inn til byene i forsøk på å skaffe seg utkomme.
  Men det er krigen som er hovedårsaken til flyktning strømmen.

  Fru Merkel er nok ingen engel som tar hensyn til sine medmennesker. Hun har i likhet med sine norske kolleger ikke hatt stor problemer med å støtte opp om Imperiets ødeleggende politikk. At denne politikken har kostet landet dyrt har etterhvert lagt et press på henne. De første spirene til protester har begynt å vise seg.
  Det kan vel ikke være noen tvil om at Tysklands åpne grenser for en million flyktninger var en villet politikk!
  Den beste og vel også eneste politikken som kan få folk til å bli i sine hjemland er slutt på krigene. Dermed ikke sagt at vi ikke skal ønske en viss tilvekst til befolkningen velkommen.
  Men ikke en på en slik måte at vi tapper andre land for utdannede folk de trenger selv.

  Nesten medlemskapet i EU, noe det norske folk har stemt nei til to ganger, er et godt eksempel på hva en ikke regulert innvandring fører til. Arbeidslivet undergraves. Det er bare millionærene slik som formannen i AP som tjener på dette.
  Dette er en villet politikk!
  Pål Steigan har et velbegrunnet syn på dette. Takk og lov at vi har folk som ham!

  • Nå bombet man Libya, og unngikk at Ghadaffi’s styrker massakrerte sivilbefolkningen, men likevel fikk man masseflukt. Så bombet man ikke Assads styrker, men Assad bombet sivilbefolkningen som igjen førte til masseflukt.

   Det ser ut som om det første tilfellet førte til færrest sivile tap.

   Hadde man klart å holde psykologiprofessorene og klonene og deres negative innflytelse deres ute av Libya og Syria, da hadde nok de menneskelige tap blitt adskillig mindre, og grupperinger hadde kanskje inngått fredsavtaler istedenfor å slakte hverandre.

   Psykologer og deres klonende professorer reiser nemlig rundt i verden for å skape konflikter og kriger slik at de får sjansen til å slakte hellige og innføre fred for de som tilber dem, djevelen og Dyret.

    • USA-NATO? Neida, jeg tror at psykologer med klonende professorer står bak alt som førte til opptøyer rundt Middelhavet, men de forsøker selvfølgelig å få verden til å tro at USA-NATO to bak.

     Antipsykotisk medisin fungerer ikke på den måten som du beskriver. Den er noe som psykologer med klonende professorer tilsetter kaffen og andre ting, for å gjøre folk psykotiske. Folk mister gjerne håret av den «antipsykotiske» «medisinen» som tilsettes kaffen.

 10. «Også i det grenseløse Euroland gjelder derfor mottoet i Bertolt Brechts og Kurt Weills Tolvskillingsopera: «Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral». Innenfor tolkningshorisonten til en viss type europeisk intellektualitet derimot, innebærer globalisering og folkevandringer nye modernitetsskyv – de driver frem en bedre verden med større individuell frihet bak ryggen til de sosiale taperne med sine økonomiske bekymringer.

  I en kommentar til den store flyktningdebatten mellom Terje Tvedt og Thomas Hylland Eriksen skrev filosofiprofessor ved NTNU, Helge Høibraaten, på sin Facebookside at vi er vitne til hvordan utviklingen skaper nye vitale individer, som visstnok lever som epikureiske guder i frie verdener av vennskap mellom de ulike kulturene de inngår i. Den sterkeste agenten for denne moderne identiteten er angivelig den europeiske liberalismen.

  Ifølge myten var Europa en fønikisk prinsesse som Zevs — i skikkelsen til en hvit okse – bortførte til Kreta. Om Zevs skriver den romerske dikteren Ovid: Zevs er aldri plump, fordi han ikke er opptatt av å holde på sin verdighet og opphøyde status. Det samme kan ikke sies om den liberale intellektuelle og politiske eliten, som i våre dager har bemektiget seg Europa.

  Utfordret av en høyrepopulisme som spiller på fremmedfrykten til alle de som opplever å ha fått sine eksistensbetingelser forverret som følge av liberalisering og globalisering, er et av elitens mest høyverdige mål å løsrive velferdsrettigheter fra statsborgerskapet. De skal isteden gis status som universelle menneskerettigheter.

  I bestrebelsen etter å overskride velferdsstatsnasjonalisme, angripes paradoksalt nok det liberale grunnlaget for velferdsstaten. Når suverene borgere blir brukt som rene midler for å tilfredsstille behovene til verdens fattige og forfulgte, ser vi konturene av et nytt enevelde ikledd gevantene til en postnasjonal menneskerettighetsjuss.»
  Dette skrev jeg i en kronikk sist sommer, og sendte den til de store riksmediene, deriblant Morgenbladet og Klassekampen. Ingen var interessert i å trykke den. Det gjorde derimot Bergens Tidende!
  https://www.bt.no/btmeninger/kronikk/Globaliseringens-tapere-320684b.html

  • En forunderlig artikkel i dagen mediavirkelighet, som rører ved realitetene og kjernen i vår samfunnsutvikling. Her ser vi Tverbergs budskap om hvordan tiltagende ressursknapphet i en endelig verden innenfor et kapitalistisk system må føre til stadig større forskjeller. Samtidig ser vi en dypere atferdsbiologisk forståelse bak, en forståelse Tverberg mangler, men som har mulighet til å få vår sivilisasjon tilbake på sporet ved å frigjøre oss fra vekstmekanismene.

   Artikkelen til Røgeberg går på tvers av det rådende paradigmets virkelighetsforståelse, derfor takk til BT som tok den inn. Våre politiske ledere kan vi ikke forvente noe av: https://steigan.no/2017/06/29/ti-grunner-til-at-du-kan-stole-pa-at-vare-politiske-ledere-ikke-vil-berge-klimaet-og-miljoet/

   Godt å se at det finnes flere som ser sammenhengene, og som klarer å få disse belyst i media på en forbilledlig måte!

  • Ps! Innenfor IGD (InnGruppe-Demokrati) vil den viktigste velferdsretten være å tilhøre ei inngruppe innenfor et økonomisk demokrati, hvor din stemme teller like mye som alle andres, og hvor man demokratisk avgjør velferdsrettighetene innenfor sin nasjonalstat.

   Velferdsrettighetene skal avgjøres av folket, ikke elitene: http://www.kulturverk.com/2015/07/22/lommedemokratiet/

   Med denne demokratimodellen vil hat-tale forsvinne som dugg for solen. Så hvorfor støtter da ikke de som frykter hat-tale denne demokratimodellen? Å få den utredet koster kun litt i overkant av 50 millioner kroner, kun ei lita bot for litt hat-tale med de nye tyske lovene.

   • En ting til, med IGD trenger vi ikke lenger frykte den tikkende bomba demografiutviklingen utgjør innenfor vekstkapitalismen. Her vil de eldre utgjøre en ressurs, ikke en byrde. Eldre lever stadig lengre med bedre helse, og jo eldre man blir dess klokere og snillere blir man:

    «Increasingly, it appears that the meaning of late life centers on social relationships and caring for and being cared for by others, Levenson said. Evolution seems to have tuned our nervous systems in ways that are optimal for these kinds of interpersonal and compassionate activities as we age.»

    – Emotional intelligence peaks as we enter our 60s, research suggests: https://www.sciencedaily.com/releases/2010/12/101216142534.htm

    • Innenfor kapitalismen defineres menneskets verdi kun som produsent og konsument. Innenfor IGD er det derimot sosiale relasjoner og evnen til å bry seg om andre, som blir toneangivende. De eldre vil derfor her utgjøre den viktigste ressursen som relasjonsbyggere og opprettholdere av inngruppenes stabilitet. Dette kaller jeg en verdig alderdom!

     Vi har da ikke lenger ei demografikrise. Tvert imot, for de eldre vil innenfor IGD utgjøre samfunnets ryggrad.

 11. Et par gode innlegg av Trond Andresen:

  *Godhetskappløp i evolusjonspsykologisk lys*

  «Med jevne mellomrom dukker det opp diskusjonstråder her og der om «rasisme kontra medmenneskelighet», for eksempel i debatter om flykninger og migrasjon. La meg peke på et forskningsfelt i rivende utvikling, som jeg mener har betydning for dette: evolusjonspsykologien.

  Det er i korthet å anvende Darwins forklaringsmåte ikke bare på våre indre organer fra halsen og ned, slik disse har utvikla seg, men også på hjernen vår: hvilke innebygde mentale tilbøyeligheter var gunstige for å få etterkommere som overlevde og igjen kunne få etterkommere?

  Jeg plukker fra en engelsk powerpoint, siden jeg ikke har den på norsk:
  _________

  First, for balance, some nice traits: empathy, loyalty, self-sacrifice, caring for children, curiosity, sociality, cooperativity. All contributed to having surviving descendants that could have further descendants.

  BUT:

  aggression, selfishness, narcissism (we want to be noticed), greed, climbing strategies (suck up to the alphas, dump on your rivals), intrigues, herd mentality, hostility towards outgroups, suspiciousness, need to be right at any cost, territorialism, manipulativeness. … >>
  __________

  Så la oss betrakte «hostility towards outgroups, suspiciousness» = «skepsis til ‘de andre’, mistenksomhet»:

  De som ikke var skeptiske nok til ‘de andre’, eller noe for tillitsfulle, fikk i steinalderen av forståelige årsaker litt for ofte ikke anledning til å føre sitt arvemateriale videre. I motsetning til de mer mistenksomme.

  Vi mennesker har med andre ord i noen grad (jeg snakker hele tida om gjennomsniitt her, individer er jo forskjellige så la oss slippe den stråmannen) fått «avlet fram» disse egenskapene – denne mentale bagasjen – gjennom naturlig utvalg.

  I stedet for å moralisere over dem, bør man erkjenne at de er der i større eller mindre grad. Bare da kan man begrense skadelige utslag av dem.

  Dessuten er det også slik at vi har fram-avlet en mental tilbøyelighet til å snyte og lure andre hvis vi kan slippe unna med det – den kunsten var også gunstig å beherske for å føre slekta videre i en steinaldersetting. Og når naturgitt mistenksomhet på den ene sida konfronteres med falskspill på den andre sida, så uteblir idyllen.

  Som om dette ikke er nok, er vi også utrusta med en mental tilbøyelighet til å søke oppmerksomhet og anerkjennelse i egen gruppe (det var også gunstig for videreføring av egne gener hvis man lyktes). Moderne samfunn består av at et utall grupper, og hver av oss har gjerne tilhørighet til mange forskjellige slike.

  I visse toneangivende grupper i moderne samfunn (ikke minst slike som inneholder folk fra utdanningsmiddelklassen med medie-adgang og -innflytelse) kan man klatre i anerkjennelseshierarkiet ved å framstå «kompromissløst hjertegod». Denne type oppførsel blir av de som har annen gruppetilhørighet – f.eks. arbeiderklassen, som i større grad berøres negativt av masseinnvandring og hvor den evolusjonært utvikla mistenksomheten også (som hos alle) er til stede – betrakta som posering, som en slags sjølgod vifting med påfuglfjær.

  Min egen vurdering er at dette i noen grad er riktig.

  Oppsummeringsvis. Diskutér «rasisme» og fremmedskepsis med mindre moralistisk hyperventilering, og med mer forståelse av betydninga av våre innebygde mentale tilbøyeligheter. Med økt innsikt i slike vil vi paradoksalt nok kunne oppføre oss bedre mot «de andre».»

  https://www.facebook.com/notes/trond-andresen/godhetskappl%C3%B8p-i-evolusjonspsykologisk-lys/10155652189520177

  En kort kommentar til av Andresen:

  «Min reaksjon: Det moderne mediesamfunn, og spesielt etter ankomsten av sosiale medier, gir en uovertruffen anledning for den enkelte til å demonstrere sin hjertegodhet for tusener.

  Dette er en innebygget psykologisk tilbøyelighet i mennesket, selektert for av evolusjonen. Å framstå som generøs og omsorgsfull i flokken tiltrakk seg partnere, og økte sannsynligheten for å få etterkommere.

  Det samme gjorde egeninnsats for å bli lagt merke til. De som var lite synlige i flokken, fikk i mindre grad etterkommere.

  Så, gjennom titusener av generasjoner, de fleste av dem som jegere og sankere, har vi med oss en del interessant psykologisk bagasje,

  Denne bagasjen, kombinert med at alle nå kan få vist seg fram for svært mange via sosiale medier, utgjør en umåtelig fristelse for noen.»

  • «Norway.s State Broadcaster sets radical Quota: 1 in 3 new Employees must be NONE-WHITE by 2021».

   Ikke merkelig at Pål Steigan ligger i strid med Rikskringkastingen.

   Dette fant jeg i denne videoen som viser at NORGE er et Foregangsland i CULTUR MARXISME . Å TRO noe annet er total ignorans av det som pågår av de såkalte «GOOD PEOPLE» – Helping, and Helping Fremmede raser. HVEM er da den egentlige Rasist? Dette har blitt en INDUSTRI, og har ikke lenger med normal menneskelighet og godhet å gjøre, som bevissst / ubevisst går inn for å utrydde seg selv og sin egen rase og kultur. Spør man disse fremmede, vil de svare at de er meget stolt av SIN KULTUR, og vil overføre den til sine barn og barnebarn. Vi i Europa, skal skamme oss over å være HVITE, ha Blondt hår og blå eller grønne øyene, men vi skal tvinges til å elske alle andre, uansett…
   Hvor sykt er ikke dette.

   Ta en titt på videoen om Kultur Marxisme og Den Akademiske Eliten i Europa og HVOR UENDELIG ENSIDIG og TRANGSYNT de har vært og fremdeles er. Det er like sinnsvakt som å kun ha en HALV HJERNE, lobotomert bort. Det er derfor vi skal slippe fremmede inn i våre hjem, slik at DE kan ta over det vi har jobbet for hele livet. Men hva gjør vel ikke mennesker for PENGER, når STATEN betaler DEM for å propagandere denne politikken, som vil ende i katastrofe for oss alle – for Det er også et ØKONOMISK Spørsmål, som Sosionomer ikke skjønner noe av, da det er så utolig lett å BRUKE ANDRES PENGER, for å fremme Sine egene EGOISTISKE DRØMMER om en VIDUNDERLIG VERDEN HVOR ALLE SKAL BLI LIKE….ENSPORET som DEM SELV.

   https://www.youtube.com/watch?v=bt0unJRVY28&list=PLkAVwIupiazkKDYp6SpNS5yPv6-T_6FcV&index=15

  • Jeg har fulgt situasjonen i Sverige i drøyt ti år nå. Ikke akkurat forskning, men har holdt meg litt oppdatert på rapporter fra svensk politi og helsevesen, samt hva disse rapporterer. Antallet «utsatte bostedsområder» er nå oppe i 61. Dette er områder hvor svenske myndigheter har lite eller ingen kontroll. Nytter ikke å etterforske mord der. Svensk politi og helsevesen skriker etter hjelp, og situasjonen begynner å bli skummel. Utviklingen er derimot gjenstand for liten diskusjon, men det har de siste to årene skjedd en liten endring. Sverige er nok det første landet i Europa som vil få alvorlige problemer med en fullstendig kulturkræsj.

 12. Kan jeg som hvit, blond og blåøyd dra til Saudi Arabia eller et annnet Muslimsk land og være MULTIKULTURELL, Lesbisk Transvetitt? Tror jeg ville blitt utvist og nektet fremtidig innreise øyeblikkelig.

 13. Tyskland og Frankrike har nå besluttet å danne en Superstat innen EU og fullstendig ta ledelsen – da hele konstruksjonen ser ut til å falle ifra hverandre – spesielt fra Øst- Europeiske Stater, som nekter å bli tvunget til å «redde Afrike og sorte» – for derved å undergrave Europas Hvite rase., og Europeisk Kultur.

  Den tidligere Engelske Ambassadør i Berlin, Paul Leever, har skrevet en bok «BERLIN RULES» om det morderne Tyskland, som gir en unik innsikt basert på Tyskalnds historie, og hvordan denne fremdeles har enorm inflytelse for fremtiden med 1 million som ble ønsket velkommen inn i landet av landets, og all protest fra tyskere selv ble hardt slått ned på. Paul Lever påstår at Tyskland kun utøver sin enorme styrke, for å beskytte den tyske økonomien (Bankene og Big Business) som gir dem en meget innflytelse rolle ikke bare i EU men i hele verden. Utover dette Økonomiske Mål – eksisterer det INGEN VISJON ELLER HENSIKT FOR FREMTIDEN FOR DET TYSKE FOLK. Dette er en Økonomisk Politikk ført av BARNLØSE LEDERE: Hva som kommer etter oss, er uinteressant og er ikke vår business.

  RT opplyste i dag om den Nye Avtalen i mellom Tyskland og Frankrike.

  Gerald Celentes forutsigelse for Verdens nære Fremtid – bør alle Europere lytte oppmerksomt til, selv om innholdet ikke likes – for SANNHETEN er alltid tung å ta innover seg. Det som kommer angår oss alle – selv om Main-stream Media knapt nevner det og forskjønner situasjonen – slik at vi alle skal «bli tatt på sengen». Da Tyske soldater masjerte inn i Paris, var landets befolkning mer opptatt av fotball. Og i Norge, hadde landets forsvarsminister puttet alle advarsler han hadde mottatt i god tid på forhånd ned i skuffen – og lukket den igjen.

  https://www.youtube.com/watch?v=Uh6TLIpH2sU&t=108s

 14. Fra Ove Bengt Berg:
  Steigan er klar på å skille mellom migrasjon og flyktninger. Men når en skal vurdere innvandringens gunstige eller ugunstoge forhold i Norge, mener jeg det er umulig å holde på et sånt skille. Det er i dag 167 000 innvandrere i Norge med bakgrunn som flyktninger, det er et betydelig antall som har stor innvirkning i samfunnet. Jeg mener derfor at også flyktninger må sees på som innvandrere, som dem som har fått opphold på grunn av asyl. Slik regner også både norsk og svensk statistisk byrå flyktningene som. Både retten til å komme som asylant og flyktning til Norge må opprettholdes, men i dag misbrukes disse to ordningene som reine innvandringsordninger. Jeg har skrivi et blogginnlegg der jeg utdyper dette mer for dem som er interesserte, http://www.politikus.no/2017/07/masseinnvandringa-er-en-villet-politikk.html. Dessverre kan jeg ikke delta i en eventuell videre debatt her på en dag eller to.

  • Folk som vil gjøre det lovlig å voldta, kan man returnere til opprinnelseslandet. Norske politikere som vil gjøre voldtekt lovlig, bør man sparke ut av politikken. De er nemlig en slags djeveldyrkere.

 15. Arbeidsinnvandring er jo nødvendig om europeiske familier ikke gidder å få fler enn 1.1 til 1.8 barn hver. Alt tyder på at de optimistiske forventningene til hvordan migrasjon skal løse europas velferdsutfordringer mot 2040-50 vil slå fullstendig feil. Alt tyder på at det bare kommer til å belaste systemet mye mer enn forventet, da opptill 80% aldri kommer i arbeide, og dem som jobber tjener i snitt kun 40% av gjennomsnitt lønn. Kulturkollisjoner vil i tillegg skape ytterlige utfordringer som har potensial til å destabilisere store områder av europa. Sentralafrika og andre konfliktområder gir ingen løsning. Da er det bedre å se til de mer intelligente samfunn som feks Japan, (som har samme type utfordring med forgubbing) at vi skal klare oss selv, uten flyktningimport.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.