DIEM25, et alleuropeisk partiprosjekt, hva vil de?

7
Johan Petter Andresen

Av Johan Petter Andresen

Democracy in Europe Movement 2025 ble formelt stifta i 2016. Den sentrale initiativtakeren er den tidligere finansministeren i Hellas, Yanis Varoufakis. Yanis Varoufakis var uenig med statsminister Tsipras under de avgjørende ukene med forhandlinger mellom Hellas og den såkalte Troikaen (EU-kommisjonen, Det internasjonale pengefondet og Den europeiske sentralbanken) første halvår 2015 og gikk av da det ble klart at Tsipras ville bøye kne for den såkalte Troikaen.

I tida etter har Yanis Varoufakis arbeidet med å bygge opp det han mener må være framtida for venstresida i Europa: et parti som ikke er låst til nasjonalstatstankesettet, et parti som tenker og organiserer på europeisk nivå.


En kortere versjon av denne artikkelen ble publisert i Klassekampen 15. juni 2017


Med seg, har han fått en haug med kjente venstreintellektuelle, blant dem Julian Assange, Noam Chomsky, Slavoj Žižek, Susan George osv.
Se Wikipedia.

Yannis Varoufakis
Yannis Varoufakis på Volksbühne i Berlin

På seminaret i Berlin den 27. og 28. mai 2017 la DIEMs ledelse fram et forslag til et kortsiktig økonomisk program som ikke krever endringer av noen av EUs traktater. Det heter A European New Deal (Navnet er lånt fra den amerikanske politikken som ble gjennomført under den store depresjonen på 1930-tallet). En bør helst være utdanna økonom for å følge med i svingene på utdraget som er på 26 sider (pdf).

Varoufakis understreka på seminaret at måten de lager sitt parti på er å lage en konkret politikk først, for deretter å danne partiet. Det forslaget til økonomisk program som ble lagt fram har vært diskutert i organisasjonen i et år. Det skal endelig vedtas på et møte den 9. september i Brussel. Parallelt med prosessen med den økonomiske politikken starter DIEM25 nå arbeidet med å utvikle det de sjøl beskriver som en ny sosialistisk grunnlov for Europa. Denne skal man bruke litt tid på. Her jobber man altså teoretisk og politisk med å utvikle et helt nytt partiprosjekt som ikke skal likne på noe av det vi kjenner i dag.

Varoufakis påpekte at når man skal ta en politikkavgjørelse for et enkeltland i Europa, overlater man ikke avgjørelsen til medlemmene der. Hele medlemsmassen innbys til å være med i diskusjonen og avgjørelsen tas etter avstemning der alle de 60 000 medlemmene kan delta. På seminaret var det innledere fra Balkan, Polen, Frankrike, Storbritannia og Tyskland. Stormøtet på torsdag kveld samla rundt 1000 betalende som fikk høre appeller fra en lang rekke kjendiser som fortalte hvorfor de støtter et prosjekt for et alternativt EU. Fra Tyskland stilte blant annet Katja Kipping, leder for Die Linke. Det sentrale slagordet er at enten reformeres EU eller vil det gå i oppløsning.

På seminaret forut for stormøtet på torsdagen var det rundt 100 deltakere og på fredag rundt 40 inklusive innledere. Altså ikke noen sterk organisasjon. Medlemskap tegnes på en nettside og kontingenten er frivillig. På seminaret kom det fram at DIEM25 sliter med å få sine medlemmer aktivt med i diskusjonene som foregår i bevegelsen, altså ikke noe særlig annerledes enn de fleste medlemsorganisasjoner. Budsjettet på rundt 100 000 kroner måneden sier DIEMs ledelse dekkes kun av penger fra medlemmer og gaver. Om de har noen «rike onkler» eller støtte fra tenketanker, går ikke dette fram av nettsida.

Mange kjente navn på lista til DIEM25

En ny sentrum-venstre-bevegelse?

Hvor ligger så DIEM25 i det politiske terrenget? Mitt inntrykk fra seminaret er at de legger seg rundt det som vi kan kalle sosialistiske reformister. Men ser man på hvilke kandidater DIEMs nasjonale komite for Storbritannia foreslår at DIEM25 skal gi støtte til, kan man lure på om bevegelsen heller må sees på som en sentrum-venstrebevegelse. De som DIEM25UK ønsker å støtte er: Mhairi Black fra det skotske nasjonalistpartiet, Nick Klegg og Kelly-Marie Blundell fra Liberaldemokratene, som altså var regjeringspartnere i den konservative Campell-regjeringa, Patrick Harvie fra De grønne i Skottland, Kelvin Hopkins, Rebecca Long Bailey, John McDonnell, Lisa Nandy, og Clive Lewis fra Labour, Louise Irvine fra National Health Action Party, Caroline Lucas fra De grønne med flere. Fra mitt perspektiv, gir en slik innretting inntrykk av den totale forvirring. En sosialdemokratisk bevegelse kan vel ikke mene at det er lurt å støtte Nick Klegg, som altså ligger på linje med Erna Solberg politisk? I skrivende stund er ikke støtten endelig avgjort. Alle medlemmer i hele DIEM25 får anledning til å stemme ja eller nei til lista på 11 navn.

DIEM25 tenker seg at ved å fremme «realistiske» konkrete forslag som fremmes i EU-systemet og i de enkelte land, vil de kunne vinne fram med å omdanne EU til et demokratisk statsapparat med en sosial stat som kontrollerer økonomien. De er uenige med den delen av venstresida i Europa som heller vil kjempe mot EU og danne noe nytt basert på et framtidig samarbeid mellom sjølstendige stater. De ser for seg at ved i framtida å få gjennomslag for en eller flere reformforslag, vil dette endre EUs karakter. DIEM25 kritiserer de delene av venstresida som arbeider for å fjerne EU, enten ved å trekke landet ut av EU eller ved å erklære at EU må oppløses og erstattes av et sosialistisk Europa som et resultat av sosialistiske revolusjoner.

Vil reformere EU

I sin historieframstilling av EU skriver de at EU var et ekstraordinært tiltak som brakte folkene i Europa sammen i fred basert på menneskerettighetene. Dagens EU er de sterkt mot, og de retter harmen mot byråkratene, euroen, nærsynte politikere, naive og inkompetente representanter og eksperter som legger seg flat for storindustrien. Men likevel vil de ikke fjerne euroen, men reformere penge- og finanspolitikken. Kjernen i dagens EU er et narrespill der en svært politisk, hierarkisk ugjennomtrengelig beslutningsprosess framstilles som «upolitisk», «teknisk» og «nøytral».

I stedet for å trekke seg ut av EU – tilbake til nasjonalstaten eller å legge seg flat for Brussels udemokratiske politikk, vil DIEM25 kjempe for en demokratisk bølge. DIEM25 reiser krav om gjennomsiktighet i beslutningsprosessen i EU og varsler mer konkret politikk. Og DIEM25 har planen klar for hvordan det nye EU skal etableres: Som det står på deres nettside (min oversettelse):

«Europas folk har rett til å vurdere unionens framtid og en plikt til å omdanne Europa (i 2025) til et fullverdig demokrati med et suverent parlament som respekterer nasjonal sjølråderett og deling av makt med nasjonale parlamenter, regionale forsamlinger og kommunale råd. For å få til dette må en forsamling av Europas folks representanter bli innkalt. DiEM25 vil arbeide for en grunnlovsforsamling bestående av representanter valgt på transnasjonale lister. I dag, når universiteter søker Brussel for forskningsfinansiering, må de danne allianser på tvers av nasjoner. Tilsvarende bør valg til den grunnlovgivende forsamlingen kreve lister med kandidater fra et flertall av europeiske land. Den grunnlovgivende forsamlingen vil ha fullmakt til å bestemme seg for en framtidig demokratisk grunnlov som erstatter alle eksisterende europeiske traktater innen et tiår.»

DIEM25 vil beholde det indre markedet og euroen, men politisere ledelsen av denne og ikke overlate valutapolitikken til markedet. Samtidig vil de avvikle storbedriftenes dominans. Altså, DIEM25 vil ha noe midt mellom kapitalisme og sosialisme. Jeg må innrømme at jeg føler at jeg har hørt det før: Mer regulering av markedet, mer kontroll med pengepolitikken. Altså godt innafor det vi kan kalle en markedsbasert økonomi der internasjonaliserte monopoler kan manøvrere.

Det helt store er altså at Europaparlamentet skal befolkes av alleuropeiske partier som velges av hele det europeiske folket (kun partier som har avdelinger i et flertall av medlemslanda får delta i valget). DIEM25 tenker seg delstater og et desentralisert demokrati.

Spørsmålet er, kan EU bli et demokratisk og sosialistisk prosjekt? Man kan svare ja til dette, hvis man tenker seg at alle folkene i Europa reiser seg samtidig og gjennomfører en revolusjon der folkene får makta og produksjonsmidlene sosialiseres. Men kapitalistiske land utvikler seg ikke likt. Det er forskjellig intensitet i klassekampen i de ulike landa i Europa og den politiske kampen arter seg veldig forskjellig. Jeg har vanskelig for å se for meg at veien fram er gjennom å forsøke å redde EU fra oppløsning. Jeg vil derfor tilhøre dem som vil slåss mot dagens EU og for utmeldinger. Som erstatning for EU vil kampen stå om andre former for internasjonalt samarbeid. Hvordan dette internasjonale samarbeidet vil arte seg vil naturligvis være avhengig av den politiske utviklinga i det enkelte land og utviklinga av internasjonale forhold.

Nasjonal sjølråderett og klassekamp

DIEM25 står i fare for å bli en brems mot de kreftene som slåss i dag for sjølråderett og demokrati og mot EU-dominans. DIEM25 var sterkt for at Storbritannia skulle forbli i EU foran folkeavstemningen der i 2016. Samtidig er det fare for at deler av politikken til DIEM25, som innebærer mer makt til EUs sentrale strukturer, vil kunne misbrukes av monopolborgerskapet i de ulike EU-landa til å fremme sine interesser.

Det er en motsetning som preger den politiske kampen under dagens kapitalismen. På den ene sida sentraliseres og internasjonaliseres både produksjonen og vareomsetningen. For eksempel har nå de 100 største bedriftene i Norge et flertall av de ansatte i utlandet. På den andre sida er disse internasjonaliserte bedriftene helt avhengige av en nasjonalstat for å fremme sine interesser. EU var i bunn og grunn et mellomstatlig samarbeid mellom de største maktene i Europa fram til at Storbritannia valgte å trekke seg ut. Dette mellomstatlige samarbeidet, som uttrykkes ved at det er Rådet som består av regjeringssjefene som er det øverste organet fungerer overstatlig i den forstand at dette samarbeidet brukes til å lage felles retningslinjer som undergraver demokratiet og fagbevegelsen i medlemslanda. Deler av den europeiske eliten prøver å takle denne motsetningen ved å lage et tettere samarbeid med fortsatt euro, mer makt til den europeiske sentralbanken og mer integrert økonomisk politikk. Dette vil ikke løse den økonomiske stagnasjonen som preger hele verden, da stagnasjonen skyldes at motsetningen mellom verdenssamfunnets produksjonsevne og verdenssamfunnets totale kjøpekraftsevne skjerpes. Framover vil derfor pro-EU-krefter nødvendigvis fortsette med den nyliberalistiske politikken (eksempelvis Macron, Merkel), det vil også de borgerlige kreftene som er mot EU (eksempelvis May,).

Franske arbeidere kjemper mot den franske arbeidslivsloven

Sosialdemokratiet marginaliseres fordi de støtter EU

Venstresidas erfaring er at alle framskritt som er vunnet internasjonalt av arbeiderklassen har blitt vunnet i den enkelte nasjonalstat: 8-timersdagen, 40-timersuka, 37,5-timersuka, stemmeretten, streikeretten, organisasjonsfriheten, velferdsordningene og velferdsstaten er alle hjemla primært i nasjonal lovgivning. Erfaringen er at EU (EØS) brukes til å undergrave det som arbeiderklassen har oppnådd. Derfor rettes harmen i arbeiderklassen mot eliten, inklusive EUs elite. Bevegelser oppstår som retter seg mot EU og mot pro-EU-krefter i de enkelte land. De tradisjonelle sosialdemokratiske partiene fremmer nyliberalismen og forsvarer EU. Derfor marginaliseres de i land etter land. I denne situasjonen har dessverre Syriza, Podemos, Sinn Fein, SNP og and venstresosialdemokratiske partier kommet EU-prosjektet til unnsetning ved at de tviholder på Euroen, det indre markedet med de fire frihetene og EU-medlemskapet og retter seg mot de venstrekreftene som vil trekke enkeltlanda ut av nyliberalismens høyborg, nasjonenes fengsel, det anti-demokratiske eliteprosjektet, fordi de ikke tror at arbeiderklassen evner å etablere en ny samfunnsorden basert på sosialisering av produksjonsmidlene og finansene og folkedemokrati.

Dominert av intelligensiaen

DIEM25 er et resultat av at det finnes krefter i intelligensian i Europa (DIEM25 er dominert av intellektuelle og universitetsmiljø) som fortsatt, mot all erfaring, tror at eliten i Europa vil tillate EU å bli noe annet enn et prosjekt for overklassene. Som vist over, tar DIEM25 feilaktige standpunkter i helt sentrale spørsmål for de europeiske folkene (mot Brexit, for Euro, for Macron, støtte til borgerlige pro-EU krefter i Storbritannia osv). Til tross for gode intensjoner er det mest sannsynlig at DIEM25 vil i beste fall bli en avleder som svekker de venstrekreftene som slåss for sjølråderett og demokrati her og nå under dagens EU. DIEM25 vil gjerne være med og kritisere EU for all verden, men krever av EUs folk at de skal fortsatt være med på ferden.

Når det er sagt, DIEM25 er fullt av folk som ønsker å kjempe for demokrati, mot nyliberalisme i økonomien og mot dagens EU-politikk. Det er derfor mulig for nasjonalstatspartier og organisasjoner å samarbeide med organisasjonen i konkrete saker. I tida fram til møtet i september i Brussel skal DIEM25 ha en intern diskusjon om hvordan de skal forholde seg til nasjonalstatsbaserte partier i forbindelse med valget til EU-parlamentet i 2019. Skal de stille i konkurranse med andre partier eller skal de samarbeide med bestemte partier, eller litt av begge deler? DIEM25 er sjøl fanga midt i spørsmålet: kan den europeiske kampen for sjølråderett og demokrati føres som en overnasjonal kamp, leda av et alleuropeisk parti for et demokratisk Europeiske forente stater? De havner nok ned på at løsningen for venstresida er DIEM25. Det er et feilspor.

 


 

Les også Hva vil Yannis Varoufakis og DIEM25?

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


Kommentarer

 1. Avatar for SHO SHO says:

  Mitt inntrykk er at Yanis Varoufakis har som mål at Tyskland skal hjelpe Hellas (og andre EU-land som sliter) med å komme seg ut av sitt økonomiske uføre. Varoufakis refererer til det som USA tidligere har gjort og gjør i vår tid når det gjelder slikt som Marshallhjelp og pengeoverføringer mellom rike og fattige delstater i USA. Tyskland som EUs mektigste land må påta seg samme type rolle som det USA har gjort. (Men som vi har sett har USA likevel store problemer med utflagging av industri og fattigdom).

  Det hele dreier seg om hva Tyskland egentlig ønsker å gjøre og ikke gjøre. En annen greker Costas Lapavitsas mfl sier at det som skjer i EU er fullstendig avhengig av hva Tyskland ønsker å gjøre og ikke gjøre. Det er tilnærmet umulig å skulle presse Tyskland til å handle mot det som feks den tyske makteliten ønsker. Dessuten er den tyske kansler avhengig av hva tyske velgere mener og ikke hva andre borgere i EU måtte mene.

  En fremgangsmåte kunne feks være å kaste Tyskland ut av euro-sonen (noe som også har en viss støtte blant tyske velgere). Går Tyskland ut av euro-sonen vil resterende euro-land få en vekslingskurs mot omverden som er bedre tilpasset de økonomiske forholdene i disse land. Men noe slikt som dette vil trolig ikke DIEM25 være med på.

Fortsett diskusjonen på forum.steigan.no

Deltakere

Historisk kommentararkiv

7 KOMMENTARER

 1. Dette er hva Den Akademiske ELITEN ved verdens mest kjente Universiteter og Høyskoler er mest interessert i:
  Total Kontroll over massene Individer, Diplomater, Ledere og Individer over hele kloden.Biologiske våpen, ved hjelp av nano-teknologisk parasitter som vi puster inn og trenger inn i våre kropper og skaper helsemessige problemer av mange forskjellige slag. Dette anvendes for å kontrollere, påvirke adferd, hjernevaske og drepe uønskede individer. Denne forskningen innen nanofibre, transhumanism, Cybernetics, kunstig intelligens , neuro-chips, robots, tanke politi – har aldri tidligere i verdens hostortie vært så omfattende og farlig som nå – og alle disse teknologiene går hånd i hånd for å «forbedre menneskers intelligens og oppnå evig liv» til H+ POST HUMAN. Dette er en internasjonal Inelektutell og kultur- bevegelse som har den fundamentale ønske om å transformere de menneskelige liv ved hjelp av teknologi for å eliminere aldring og forbedre menneskets potensiale. Hva diss psykopater allerede har installert i våre samfunn og i individer har pågått helt siden begynnelsen av 50-tallet og er kommet så langt at vi kan snakke om Orwellianske tilstander – UTEN AT DET HAR FÅTT NEVNEVERDIG OPPMERKSOMHET.

  Disse USYNLIGE VÅPNENE som rettes mot vårt sentralnervesystem er en kombinasjon av Biologisk og Teknologisk natur. Mange merker intet, andre blir syke. Mistanken om at Norge ligger langt foran i denne form for krigøring mot egen befolkning er kunnskapen om at landet var det siste i hele verden som sluttet å lobotomere mennesker. USA og CIA, hjelper til verden over, og det anvedes billioner / trillioner for å oppnå full kontroll av ellers intelligente og kreative mennesker, identifisere deres eventuelle svakheter, skape forvirring blandt topp-ledere under vanskelige avgjørelser – ALT for å øke USA’s fordeler på nær sagt alle områder – spionasje innen forskning, påvirke politiske valg, skape økonomisk kaos. Denne teknologi kan anvendes til å identifisere investisjoner som kan gi enorm avkastning, støtte diverse operasjoner i inn og utland til egen fordel. Identifisere og bedra loyale mennesker og skape selv- initierte selvmord ogmenneskelige draps-maskiner, uten at de selv skjønner hva som foregår. Høyst sannsynlig er hele vår politiske klasse totalt hjernevasket. Vi ser resultatene over hele Europa. Journalister står på TV og gjentar nøyaktig den samme ordlyden og propagandaen i de forskjellige lands TV kanaler. Er man ikke hjernevasket og følger lydig «Programmet» får man ingen jobb og blir tvunget til å leve med sykdom og fattigdom.

  Etter min oppfatning er dette det aller viktigste vi som MENNESKER som ennu kan tenke klart, kan ta fatt i. Teknologi kan anvendes både for Godt og Ondt – og det er mange ekstremt onde mennesker i denne verden, selv om de opererer i det skjulte for å virkeliggjøre SIN VERSJON AV VERDEN. Det hevdes at 1,5 Billioner mennesker er nok – så massedrap i stor skala kan forventes – ikke med tradisjonelle våpen, men med Epedemier, Pandemier og en mengde forskjellige dødelige sykdommer som skal svekke og utrydde enorme menneskemasser – etter planen.

  Selv har jeg forsket på svært mange områder, men er først nylig blitt oppmerksom på DEN USYNLIGE Biologisk/ Microskopiske Teknologi i grensesnittet mellom Biologi og Dødelig / Ruinerende Teknologi.

  Jeg TROR det viktigste for MENNESKER er å vite hvordan vi kan beskytte oss mot disse overgrepene i det skjulte.
  Vi kan anvende samme teknologi til vår egen fordel – og slutte å fungere i 3D. Vi er nødt til å fungere elektro-magnetisk på et høyere nivå. Heldigvis er det forsket meget også på dette feltet, men blitt karakterisert som humbug, kvakksalveri og U-Vitenskapelig – og derfor ikke sant eller anvendelig.

  https://www.youtube.com/watch?v=NOuMcx8p-7Y

  Jeg veedlegger i neste kommentarfelt enda en oversikt over all den Teknologi som anvendes MOT MENNESKER.

 2. Oversikt over all den moderne teknologi som IKKE har til hensikt å hjelpe menneskene til et bedre liv, men å ødelegge, overvåke, manipulere og drepe. ALT USYNLIG o og UTROLIG EFFEKTIVT, dersom man ikke har lært å beskytte seg mo parasitter og andre uønskede krefter som trenger seg inn i våre kropper og nervesystem – uten at vi begriper hva som foregår. OG INGEN SNAKKER OM DET – og antagelig vil kalle dette FAKE. Men patentene er registrert og bevisene er overveldende, selv om de fleste mennesker vil velge å fortsette sine liv som før og STOLE på at STATEN eller «noen» skal redde dem for alle deres problemer. Sannheten er at vi alle er ansvarlige for våre egne liv – og når det er forstått, vet vi hvordan vi beskytter oss mot 3D påvirkning.

  https://www.youtube.com/watch?v=KJiU6284VXw&t=3864s

 3. Hvis man ser bort fra DIEM som et sosialistisk prosjekt: Vil DIEM kunne klare å stabilisere økonomien i dagens EU og redusere arbeidsledigheten og øke velstanden for de fleste av EUs innbyggere? Og kan dette skje uten oppsplitting av EU og/eller opphevelse av euro? Man kan ha inntrykk av at DIEM er et ganske virkelighetsfjernt prosjekt, selv om politikken kanskje kan ha noe for seg i et rest-EU etter oppsplitting eller for grupper av land som forlater EU.

  For å få kontroll over økonomien i EU skulle man tro at det vil være nødvendig å opprette en tollmur rundt hele EU/EØS. Man skal huske på at tollsatsene i WTO er veldig lave og at man for tiden har sterk konkurranse mellom alle land i hele verdensøkonomien. Tyskland har vel nå større eksport til land som ligger uten for EU enn innenfor EU. For Frankrike er det omvendt, der er eksporten til andre EU-land større enn til land utenfor EU. Krisen i Hellas svekker euro-kursen, dette tjener Tyskland mye mer på enn om Hellas skulle være på bedringens vei med økt konsum (Tyskland har altså ingen interesse av å stimulere økonomien i Hellas da det er et lite marked for tysk eksport, men Hellas kan ha rollen som billig turistland).

  EU prosjektet er veldig bakvendt på mange måter.

  Veldig mange av øst-landene i EU har blitt av-industrialisert og er lut lei av å være arbeidskraft-reserve for land vestover i EU. Nå er det innført visumfrihet for folk fra Ukraina (40 millioner desperate mennesker med ekstremt lave lønninger, det gjelder bare turistvisum i 3 måneder, men i praksis kan det bety mye svart arbeid). Dette kan til og med legge nedadgående press på lønnsnivået i land som Polen. EU kan risikere å gå i oppløsning langs flere akser: nord-syd, øst-vest, rik-fattig.

 4. Dette Diem25 passer jo perfekt for den norske «venstresida»,SV og Rødt. Kommer til å få stor oppslutning i Norge.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.