Vil vi ha en sosialistisk fagbevegelse?

41
Olav Boye
Olav Boye

Det er grunn til å hevde at fagbevegelsen har mistet sin politiske kampkraft. Det er en alvorlig situasjon, som i økende grad preger fagbevegelsens manglende evne til å ta de politiske utfordringene. Det gjelder vesentlige faglig-politiske spørsmål som retten til faste jobber med kollektive tariffavtaler, en arbeidsmiljølov, ikke bare for vern, men retten til å utforme sine arbeidsplasser, det vi en gang kalte bedriftsdemokrati, retten til å styre egen arbeidsplass og dens plass i samfunnet.

Hva mener fagbevegelsen om fravær av folkestyre på alle nivå, privatisering av viktige samfunnsoppgaver, økende makt til private finansinstitusjoner og flernasjonale selskaper?
Et flertall i vårt land har ved to anledninger sagt nei til å innordne oss EUs grunnlovsfestede markedsliberalisme og dermed umuligheten av å bevege arbeiderbevegelsen inn på en vei mot sosialisme. I dag er vi mer involvert i EUs reaksjonære politikk, enn det som ble avvist i 1994. Gjennom EØS-avtalen, Schengen-avtalen og en rekke andre avtaler gjennom EFTA er vi i dag en del av EUs politiske prosjekt, stikk i strid med folkeviljen. I en slik situasjon opplever vi at monsterorganisasjonen Felleforbundet, enstemmig går inn for å bevare EØS-avtalen. De stilte riktig nok noen betingelser, men vi vet av erfaringer at slike utspill er meningsløse. Det betyr at det største private fagforbundet i LO har akseptert myten om at det ikke finnes noen alternativer til markedsstyring og fravær av folkestyret.

marcus thrane2
Reidar Aulie: Arbeiderbevegelsens historie, Oslo rådhus, utsnitt

For noen år siden var fagbevegelsen sterkt engasjert i kampen mot atomvåpen. I dag sitter de stille og aksepterer at både rødgrønne og blåblå regjeringer sender norske soldater og bombefly inn i NATOs terrorangrep mot stater som ikke innordner seg USA og EUs markedsliberalistiske og imperialistiske politikk. Flere av våre fremste politikere er utvilsomt krigsforbrytere, på linje med politisk lederskap i USA og EU-statene. I stedet for å sette søkelyset på krigsstaten Norge, mener LO at vårt land må øke bevilgningene til nye bombefly og bevare de militære musikkorpsene. Det er sikkert kjekt med musikkorps når en skal dele ut medaljer til våre ”krigshelter” i NATOs tjeneste. NATO, USA og EU har ennå flere stater som ikke har innordnet seg de nye globale reglene. Det betyr nye bombetokter over uskyldige mennesker, inkludert faglige kamerater i andre land som forsøker å hundre vestlig dominans.. Har dette støtte fra de tusener av fagorganiserte på norske arbeidsplasser?

Energiloven fra 1990 må fjernes og erstattes med en lov som tar hensyn til samfunnets energibehov og ikke minst klimautfordringene. Det er 168 selskaper i vårt land som lever av å levere strøm til husstander og næringsliv. Det er etter krav fra EUs konkurranseregler. Vi i fagbevegelsen må kreve at energiproduksjonen og linjenette kommer tilbake under folkevalgt kontroll. Solenergi blir stadig billigere og må være et satsningsområde, samtidig som vi faser ut den fossile energiproduksjonen, som olje og gass. Når vårt land stenger leveransene av olje og gass til våre naboer i EU, vil disse måtte finne løsninger som er mer miljøvennlige, som solenergi.

Fagbevegelsen må kreve en ny arbeidsmiljølov eller lov for arbeidslivet. Det er bare mulig å få et slikt lovverk på linje med kravene fra de fagorganiserte når vi er frigjort fra EUs politikk, hovedsakelig gjennom EØS-avtalen. Her er det ikke snakk om å reversere hva de blåblå har endret de siste årene. Fagbevegelsen må sette seg ned med blanke ark og utforme et lovverk som hundreprosent følger de krav som kommer fra de fagorganiserte. Våre motkrefter NHO og politiske partier som sverger til markedsstyring i stedet fir folkestyret, vil lage politisk spetakkel, men det er bare til fagbevegelsen fordel og et grunnlag for bevisstgjøring av de fagorganiserte. Med andre ord en bra strategi.

LOs ledelse har invitert de fagorganiserte til å komme med forslag til politiske kampsaker som fagbevegelsen skal stille til de politiske partiene i forkant av stortingsvalget i 2017. Her er noen grunnlaggende utfordringer som må settes på den politiske dagsorden:

Norge må si opp EØS-avtalen med umiddelbar virkning, – det vil si et års oppsigelsestid i henhold til avtalen. Vårt forhold til det føderale EU må reguleres med tosidige handelsavtaler.
Fra 1973 til 1993 hadde vårt land handelsavtale med EEC/EU, noe som førte til at vi måtte tilpasse oss EUs rettsakter, det vil si direktiver og forordninger, i strid med folkeviljen. Det er derfor en dårlig løsning å binde oss på nytt til EU gjennom en general handelsavtale, som utvilsomt vil bli diktert av eurokratene i Brussel.

Norge må melde seg ut av NATO, som i dag er en terror- og angrepsallianse for de vestlige kapitalistiske landene, mot stater og folk som ønsker folkestyre og sosialisme, til det beste for egen befolkning og internasjonal solidaritet. Norge må ta initiativ i FN og ellers, for at NATO, med USA og EU-statene, skal betale erstatninger til de land de har drept uskyldige mennesker og ødelagt byer, næringsliv og infrastruktur. De politiske lederne som står ansvarlig for disse alvorlige ugjerninger i vårt land og andre stater, må stilles til ansvar og dømmes for krigsforbrytelser.

Fagbevegelsen må stille krav om sosialisering av finansinstitusjonene. Det vil si at stats-bankene må aktiviseres og bli konkurransedyktige med lavere rente enn de private bankene.
Det vil føre til at de private mister kunder og aksjonærer og dermed få en kraftig redusert rolle i vår økonomi. Det er ingen mening i at norske og utenlandske eierne av de private finansinstitusjonene skal ta ut milliarder i profitt, kapital som skal gå tilbake til samfunnet og til folks beste. Våre pensjoner skal flyttes fra de private finansinstitusjonene og settes inn i Folketrygden, under folkevalgt styring.

Det er sjølsagt en rekke andre politiske utfordringer som fagbevegelsen må sette på dagsorden. La ledelsen i LO får svar på sin innbydelse til politisk debatt. En slik debatt og de forslag som blir lagt fram må ikke være innenfor rammen av EUs politikk, EØS-avtalen eller den såkalte globaliseringen og – for all del ingen aksept av terrororganisasjonen NATO og Norge som en aggressiv krigsstat i EU og USA-imperialismens tjeneste.

La debatten gå fritt. La LOs ledelse få sosialistiske svar på sin innbydelse. Vis all verden at fagbevegelsen er en politisk kamporganisasjon med analyse, mål og strategi

KampanjeStøtt oss

Du kan abonnere på steigan.no her. Det koster ingenting.

Men hvis du vil være med på å opprettholde og styrke vår kritiske og uavhengige journalistikk, kan du også gjøre det:

Vipps: 116916.

Eller du kan betale inn på Mot Dags støttekonto: 9001 30 89050 – eller gå inn på vår betalingsordning.


41 KOMMENTARER

 1. Det er tydelig at noen frykter NATO, siden de kaller den en terrororganisasjon. Jeg lurer på om det er de samme som kaller hellige terrorister, og terrorister hellige, hellige for djevler og djevler for hellige, Gud for djevelen og djevelen for Gud. Disse er psykologiprofessorer og psykologer m/ormeyngel og de er multikriminelle og bruker løgn som metode.

  NATO griper inn for å hindre folkemord begått av de ovenfornevnte og deres sympatisører. NATO har ikke grepet inn i Irak som var en soloprestasjon foretatt av USA og Storbritannia, men flere land sluttet seg til for å beskytte lokalbefolkningen mot terroristene som åpenbarte seg etterhvert.

  • Absolutt! Forfatteren tar også feil når det gjelder solenergi, da Tverberg i sin siste artikkel «Intermittent Renewables Can’t Favorably Transform Grid Electricity» klart viser at selv om solenergi kan installeres uten kostnader vil denne bli for kostbar.

   Videre forutsetter forfatteren at pengene for framtida kan fungere som limet som holder samfunnet sammen. Dessverre vil vårt nåværende pengesystem miste sin verdi, og må erstattes med inngruppa.

   Bankvesenet må avskaffes, vi kan ikke fortsette å låne fra framtida. Vi må kartlegge tilgjengelige økosystemtjenester og forholde oss til disse på en årlig basis.

   Videre ønsker forfatteren mer bedriftsdemokrati, men ser ut til å ville beholde kapitaleierne. Men et ekte bedriftsdemokrati vil si at vi selv eier produksjonsmidlene 100 prosent. Derfor må produksjonen organiseres gjennom inngruppa, hvor hver inngruppe selvorganiserer egen produksjonscelle opp mot overordnede økologiske mål.

   Å ha et todelt arbeidsliv med kapitaleiere på den ene siden og arbeidere på den andre siden skaper et konfliktfylt spenningsnivå som aldri vil kunne alstre ekte arbeidsglede. Dessuten forutsetter kapitalen at profitt er hovedmålet, deretter bærekraft. Bærekraft og samfunnsnytte må være eneste mål.

   Artikkelen stiller ikke spørsmålstegn ved partisystemet og det politiske demokratiet. Partisystemet er en relikvie fra den katolske kirke og virker ekstremt fordummende: http://www.kulturverk.com/2016/05/11/simone-weil-partier-dreper-sannhet-og-rettferdighet/

   Dette må erstattes med et økonomisk demokrati hvor hver produksjonscelle velger sin representant i et nettverksdemokrati.

   EØS og NATO bør vi selvsagt komme oss ut av raskest mulig.

  • Du kan ikke ha en sosialistisk fagbevegelse som er imot innvandring, Emma, for da blir det jo en nasjonalsosialistisk fagbevegelse.

 2. Ære være Boye for sine ønsker om forandring. Men det er vel strengt tatt ikke noe han tror på selv? Når var egentlig LO, eller AP for den saks skyld interessert i den vanlige arbeiders rettigheter.. De er en gjeng med marionetter som er mest opptatt av å slippe å gjøre et ærlig stykke arbeid. Og hvorfor skal man det, når man kan «jobbe» som LO- konsulent, heve styrehonorar og forøvrig ikke gjøre stort. Eller som det ble sagt en plass- tilitsvalgte i dag er enten udugelige eller late..

 3. “When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing – When you see that money is flowing to those who deal, not in goods, but in favors – When you see that men get richer by graft and by pull than by work, and your laws don’t protect you against them, but protect them against you – When you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice – You may know that your society is doomed.”
  Ayn Rand – Atlas Shrugged

  Før vi kan slå fast hvem vi kjemper mot, hva deres mål er, og hvilke midler de benytter, blir det kun til «famling i mørket».

   • Takker for interessant tilbakemelding. Gir meg to assosiasjoner:

    1. Var Ayn Rand del av eliten, og forsøker hun å fortelle oss hva vi kan forvente oss i tiden som kommer?
    2. Bør vi bruke mere tid på bibelen som også har varsler om hva vi har i vente (25-30% av innholdet kan kategoriseres som profetier, hvorav halvparten ennu ikke har inntruffet)?

    • Å skjelle ut Rand på en slags venstreside-intellektuell blogg er selvfølgelig ikke spesielt originalt, i den grad hun ikke bare blir ignorert. Og det er helt greit og kanskje nødvendig å kjenne til hva Rand og objektivismen står for, uansett hvor man har eget ståsted. Men som filosofisk ledestjerne er hun noe av det mørkeste og kjipeste jeg kan tenke meg, midt i all sin dyrkelse av den rett som springer ut av makt og anledning. Det ligger mye god forakt for det myke og sårbare og mye god fascisme hos Ayn Rand.

     Les henne gjerne, men hvis man forfekter hennes idealer trenger man ikke komme til meg og be om hjelp til noe, eller en matbit om det virkelig skulle knipe en dag. Da får man pent legge seg ned og avlide i verdighet og stillhet, og ikke plage de stolte og levende med den ekle, fattigslige døden sin.

     1. Nei, Ayn Rand VAR eliten. Alle andre er kakerlakker.

     2. Nei.

     • Rands tankegods er viktig for den nyliberale eliten for å rettferdiggjøre seg selv. De ser seg selv som overmennesker og at de derfor fortjener sin makt og rikdom. Uten overmennesket går verden til grunne. Slik de ser det er de lik titaner som bærer verden på sine skuldre.

     • Ja, det sies jo at grunnen til at «Atlas Shrugged» har fått så stor innflytelse på neoliberal tenkning i USA er fordi det er den eneste boka alle i kongressen har lest. 😉

      Et lite apropos er at retorikken og fremstilling av alt man står for som udiskutabelt overlegent helt inn til tilhengernes beinmarg, finner man igjen over hele fjøla, selv om ideologien pr. definisjon forfekter noe annet:

      Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn,
      de som har tålmod og vilje og aldri i livet går hen
      og selger min store tanke, men kjemper til døden for den.

      Gi meg de kolde og kloke, som kjenner min virkelighet.
      Bedre enn mange som sier de tror, trenger jeg noen som vet.
      Intet er mere som skrift i sand enn løfter om kjærlighet.

      Gi meg de bitre og steile, som ikke har frykt i sitt blikk.
      Gi meg de gudløse stolte, som ikke har trang til mystikk,
      men dristig vil skape en himmel efter sin egen skikk.

      Gi meg de brennende hjerter, som aldri gir tapt for tvil,
      som aldri kan kues av mismot og trues av sorger til hvil,
      men møter hver seier, hvert nederlag med det samme usårlige smil.

      Ja gi meg de beste blant dere, og jeg skal gi dere alt.
      Ingen kan vite før seiren er min hvor meget det virkelig gjaldt.
      Kan hende det gjelder å redde vår jord. De beste blant dere er kalt.

      – Ayn Rand. Nei, Rudolf Nilsen, mener jeg. Pokker.

     • «Og det er helt greit og kanskje nødvendig å kjenne til hva Rand og objektivismen står for,»

      Jeg har klart meg uten, og er ikke interessert i hva objektivismen VAR, da det er en del av dette pisset:

      «Libertarianism (better known as American Conservatism v2.0) is a fad political ideology for 13-year-old boys, first year college students, stoners, and white business owners who use the «private property» argument so they don’t have to serve niggers. Libertarians (conservatives/Republicans), more commonly known as Libertards or Lolbertarians, believe that governmental «intrusion» into people’s lives should be limited as much as possible–except when someone breaks into their house, they need a contract enforced, or want a health inspector to check out the local restaurants. Government is just fine in those cases. They also believe roads and civic infrastructure are naturally occurring phenomena.»

     • «Ja, det sies jo at grunnen til at «Atlas Shrugged» har fått så stor innflytelse på neoliberal tenkning i USA er fordi det er den eneste boka alle i kongressen har lest.»

      Tenk hvis de heller hadde lest «Det biologiske mennesket»!

      Men det vil de jo ikke, for da hadde de jo fått vite at egentlig er de bare noen oppblåste jålefugler, eller gartnerfugler.

      Mennesket er allikevel unikt, da vi kan velge om vi vil være en atlaskgartner eller en araberskriketrost. Fuglene er enten eller, vi er både og.

      Neoliberal tenkning mener dog at vi alle egentlig er atlasgartnere, og dette er hovedbudskapet til Rand.

      Bongard er hennes motpol, og mener at blir vi alle araberskriketroster får vi det så meget bedre. Eller menneskeskriketroster. Hvor vi skriker om kampen for sannheten.

 4. «Vil vi ha en sosialistisk fagbevegelse?»

  Ja.

  LO har jo alltid vært mer sosiakistisk enn AP.

  Bra utspill, bra krav, bra oppfordrring, Boye. – Stå på !-)

  • Er ikke sosialisme kun et mellomstadium på vei til kommunisme, der middelklassen/akademia avskaffes, for å fremme kommunisme – basert på en vakker illusjon, skapt av en elite, der målet er total kontroll over et moderne feudalsamfunn – a «New World Order»?
   Eller er dette noe jeg har misforstått?

   • Du har misforstått, definitivt. – Sosialisme kommer i mange varianter, med og uten kommunisme (hva en så enn måtte mene med det igjen).

    Det er ikke sånn at alle veier fører til noia. 😉

    • Finnes det veier til sosialisme som ikke fører til at de som bidrar mest til samfunnet ikke over tid får sine inntekter/formuer redusert, til fordel for det flertallet som er avhengig av deres innsats?
     Finnes det løsninger på privateide sentralbanker som ikke straffer denne samme gruppen?
     Er det ikke nettopp dette vi er vitne til i Vestlig Verden i dag?

    • «Det er ikke sånn at alle veier fører til noia.»

     Det sa de på det forrige stedet også. Jeg skjønner nok at det konspireres.

     • Finnes det eksempler på at mangel på mat og andre viktige «essentials» ikke fører til «noia»?
      Hvis ikke, kan ikke da «noia» brukes som del av en nøye planlagt kollaps av det samfunnet vi alle har tatt som gitt, for å skape konsensus om noe helt nytt?

     • Sannheten stanses ofte av anklagen «paranoia», folk sperres inne på psykiatriske institusjoner fordi de vet for mye, med denne anklagen mot seg. Dette gjøres av de som vil at verden skal leve og tro på løgner, skal seire og herske. Folk som tror på løgner og ikke sannheten, mister nemlig kraft fra Gud, og er lettere å manipulere.

     • Hvorfor er Gud og Bibelen til de grader fraværende i våre diskusjoner? Kanskje på tide å ta ta dette spørsmålet opp til nærmere vurdering?
      Johannes 8:32 – King James version: «And you shall know the truth, and the truth shall make you free».

     • Det er kanskje ikke så mange troende som leser Steigan? Sannheten setter oss fri blant annet ved at når vi tror på sannheten og ikke på løgnen, vil Gud øke vår ånd og kraft og gjøre oss i stand til å stå imot løgner og vrangforestillinger, blant annet fra visse deler av helsevesenet.

      Jeg forsaker djevelen og hans vesen, uvesen og helsevesen (fritt etter Bibelen).

     • Hei Dagfinn, du spør:

      «Finnes det eksempler på at mangel på mat og andre viktige «essentials» ikke fører til «noia»?
      Hvis ikke, kan ikke da «noia» brukes som del av en nøye planlagt kollaps av det samfunnet vi alle har tatt som gitt, for å skape konsensus om noe helt nytt?»

      Jo-o, i den begrensede kollapsen de planla kan sikkert noia ha vært et av mange verktøy i kassa.
      I den kollapsen de får hvis ikke du og jeg klarer å snu den, blir noia irrelevant.

     • OK. Tar dette som invitasjon til en dans sammen. Hvis du er klar, er jeg med. Du har, så langt jeg er i stand til å vurdere, vist kunnskap, mot og villighet til å stå i mot almen propaganda.

      Men, jeg spør meg, er du villig til «å banne i kjærka»? For min del er jeg er det.
      Selv er jeg Kristen, det vet du. For meg er Darwin og hans «Evolution Theory» en politisk svindel, støttet av Eliten, men ikke grunnet i vitenskapelige fakta.

      Ønsker at du leser følgende bok: «The flipside of evolution»
      https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=The+Flip+Side+of+Evolution+%5BPaperback%5

      Så kan vi eventuelt ta det derfra…

     • Paranoia er en syggdomsdefinisjon som er laget for å hindre og stanse sannheten. Man kan også se på andre syggdomsdefinisjoner med samme mistenksomhet, altså bevisst sykeliggjøring for å ødelegge folks troverdighet.

     • «Jeg forsaker djevelen og hans vesen, uvesen og helsevesen (fritt etter Bibelen).»

      Jævlig bra! Det gjør faen meg jeg óg! Og bankvesen! Og militærvesen!

     • Jeg kom kjørende ned fra Ifjordfjellet mot Kirkenes på motorsykkel en gang. I en sving var det strødd med småstein slik at dekkene mistet grepet, og sykkelen nesten veltet. Tidligere hadde jeg observert at enkelte arbeidere i vegvesenet ikke så langt unna lignet sabotører og satanister, så jeg kan godt tenke meg at det er de som står bak, med professorer som læremestre.

      Jeg var utsatt for det samme da jeg kom kjørende på Jakobsnes mot Ropelv. I en sving gled sykkelen på grus, og like ved sto en ungdom og ventet på å se ulykken, men heldigvis så ble det bare en liten skrens før dekkene fikk feste igjen.

 5. Må vel tilbake til tider der man sperret verft, annleggsplasser som undergraver felleskapets intresser….hvordan i helvette aksepteres det at billig pols arbeidskraft jobber mens faste ansatte er permitert!!!!

  • Svaret er enkelt: Det er del av en agenda, i regi av mennesker vi ikke kjenner navnet på. De har utenlandske pass, og har tatt kontroll på det norske politiske systemet, embedsverket, rettsvesenet, bankvesenet, pressen og folkeopinionen.

   I neste omgang, hvis historien skal være rettesnor: Norge som taper av en eventuell konflikt i Baltiske stater, Ukraina og Syria, i regi av NATO, får vårt Pensjonsfond overføres til BIS, for «å sikre at det ikke blir del av krigserstatning til krigens vinnere». Derfra kommer det aldri tilbake.

   Dette høres sikkert ut som en syk konspirasjonspirasjonsteori. Det er det ikke, det er kun et bevis på at du, som leser, ikke har peiling på hva som har skjedd tidligere i tilsvarende situasjoner.

   • Norske skattebetaler blir dermed sittende skyldig av en gjeld på NOK 650 milliarder, som vi er blitt fortalt er helt nødvendig for å gjennomføre vårt Statsbudsjett. Denne gjelden blir vi neppe kvitt!

   • Det virker som om du beskriver det siste naziriket, det som har psykologiprofessorer, psykologer og også kanskje psykiatere blant sine ledere. Hvert land på kloden, visstnok unntatt Jordan, har styrker tilhørende denne konspirasjonen, der psykologiprofessorer har fått anledning til å bygge opp egne styrker innenfor landenes egne styrker. Når disse enhetene fra alle land slår seg sammen, blir det en kjempestyrke. Heldigvis så er de nå avslørt, og man kan begynnne å sparke og fengsle lederne deres. Vi må regne med at de kan finne på å angripe, f.eks. Norge.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.