Tog i Norge: Hindra av ideologisk pølsevev

0
Gjøvikbanen passerer Ensjø mot Oslo. Like ved der NRK skal bygge nytt bygg. Foto: OBB/Politikus

Togproblemene i Norge er et resultat av en forvrengt ekstremistisk kapitalistisk ideologi. Togdriften i Norge er smuldra opp i utallige sjølstendige deler. Det er særlig uheldig i jernbanesystemet der er avhengig av at deler fungerer. Dette er skjedd for at EU-kommisjonens ideologiske tilhengere i Norge skal følge EØS-avtalen?

Av Ove Bengt Berg.

Riksrevisjonens rapport om jernbanen blei lagt fram 30. mai, og bekrefter denne destruktive ideologiske oppsplittinga av jernbanesystemet i Norge.
Og hvorfor kommer to konserndirektører for togdrift fra NRK og journalistikken? Fordi de er vant til å følge i oppsatte spor? 

Dag og Tid nr 24 i år har en veldig god artikkel av Per Anders Todal om toget i Norge: På forsida med tittel På villspor, mens hovedartikkelen har tittel Politiske signalfeil. Todal oppsummerer stoda:

Nokre tal frå rapporten stadfestar miseren: I 2016 var 16 prosent av persontoga i Noreg seinka eller innstilte. I fjor var 24 prosent av persontoga seinka eller innstilte. Tala for godstransport er enda verre: I 2016 var 29 prosent av godstoga seinka eller innstilte, i fjor var talet 38 prosent. Målet om at 90 prosent av avgangane skal vere i rute, har aldri vore lenger unna. Samtidig har løyvingane til jernbanen auka frå 14 milliardar kroner i 2016 til 26 milliardar i år. Vi har fått fleire togavgangar, men stadig mindre presisjon for pengane.

Ekstreme Erna Solberg

Todel mener at rapporten fra Riksrevisjonen kan leses som en hard dom over jernbanereformen fra 2017, «sjølve klimakset for new public management i Noreg». (Det som Jens Stoltenberg på en LO-konferanse påstod han aldri hadde hørt om.) Todal skriver at «reforma til Solberg-regjeringa i 2017 tok oppsplitting ut i det ekstreme». Gjennomført av en mulig kommende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med løfte om at Norge skulle få et bedre togtilbud og bedre vedlikehold av jernbanenettet, og at konkurranseutsettinga skulle spare staten for store beløp. Etterfølgeren, KrF-eren Knut Arild Hareide, forsikra i 2019 om at løftene til Solvik-Olsen skulle bli til virkelighet. Han «forsikra» i følge Todal, at staten kom til å spare 12 milliarder jernbanekroner på ti år. «Jomen sa jeg smør»! Og fortsatt fungerer ikke signalanleggene.

«Medieand» på sosiale medier

Det var i 2019 at det begynte å sirkulere på Facebook og andre steder at det over toget skulle ha gått følgende melding:

«God kveld, dette er togets lokomotivfører som ønsker deg velkommen. Dette toget drives i dag av Vy gruppen AS. Togsettet eies av Norske Tog AS og det vedlikeholdes av Mantena AS. Billetten din kommer fra Entur AS. Automatene om bord er fra Togservice, mens Vy trafikkservice har rengjort toget. Jernbanen vi kjører på, eies av Bane Nor. Den holdes ved like av blant annet Spordrift AS og Baneservice AS».

Dette er jo riktig. Men ikke bare det, denne parodien er rett og slett ikke fullstendig. For som Todal opplyser om må denne tragiske sannferdige karakteristikken må få flere tillegg:

I tillegg til Vy køyrer som kjent også SJ, Go-Ahead og Flytoget persontog i Noreg, medan CargoNet og OnRail køyrer godstog. Så har vi Jernbanetilsynet, som skal passe på at alle selskapa i systemet oppfyller pliktene sine etter lova, medan Jernbanedirektoratet skal samordne jernbanedrifta i Noreg på vegner av Samferdsledepartementet. Og på toppen av systemet finn vi Stortinget, som sit på pengesekken og vedtek om, kor og når det skal satsast på jernbanen.

«Et lappeteppe av liksommarkeder»

Todal viser til Riksrevisjonsrapporten som skriver «Dei økonomiske intensiva bidreg i for liten grad til å førebyggje driftsavvik». Han mener at Riksrevisjonen med det mener at alle aktørene i jernbanesystemet ikke har tilstrekkelig motivasjon til å sikre at toga går til rett tid.

Jan Christensen i Drammen Nei til EU har skrivi om EØS-avtalens betydning for denne oppsplittinga.

«Marknad, liksom»

Rett og slett fordi det ikke er lett å få et markedsprinsipp til å fungere der det ikke er et marked, skriver Todal, og begrunner det med at jernbanesystemet er «eit lappeteppe av liksommarknader». Riksrevisjonen observerer:

«Talet på persontog som staten har kjøpt gjennom trafikkavtalane, har i liten grad vore koordinert med kva som er tilgjengeleg kapasitet i jernbanenettet».

Og:

«Konsekvensen av den svake samordninga er at det ikkje alltid er samsvar mellom talet på persontog som er bestilte i avtalane, og kva det er realistisk å få plass til på jernbanenettet».

Vedlikeholdet svikter

Bevilgningene til jernbanen er dobla sia 2016, samtidig har vedlikeholdsetterslepet økt bare fra 2020 til 2023 med 10 milliarder kroner til 31 milliarder kroner. Politikerne er også mest ivrige på nyinvesteringer framfor vedlikehold.

Noe positivt:

I det omtalte nummeret i Dag og Tid er også en professor ved instituttet for maskinteknikk og produksjon, Nils Olsson, intervjua. Han opplyser at i Oslotunnelen går det nå 24 tog i timen. Noe Olsson mener er en av verdens høyeste utbyttingsgrader, og imponerende.

Fra NRK til jernbanesjefer

Fordi de er gode til å bli styrt av fastlagte spor?

Arne Wam kom som redaktør i NRK til konsernsjef i NSB mellom 2000 og 2001. Tidligere kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen fra 2013 til 2022, blei fra november 2023 ny sjef for Bane NOR. Hva er det med NRK-arbeidet som gjør noen så egna til å styre jernbanen? Fordi tog er så oppdelt og oppflisa, eller fordi journalistikken og jernbanedrift har noe felles: Å følge fastlagte spor?


Denne artikkelen ble publisert av Politikus.

Forrige artikkel20 års vellykka samarbeid med Kina om matsikkerhet
Neste artikkelTerrorister drepte politifolk og sivile i russiske Dagestan