I Norge tar menn abort, i Australia lurer Høyesterett på om en mann er en kvinne

0
Tickle til venstre, Grover til høyre

En historisk rettssak er nettopp avsluttet i Høyesterett i Australia, utfallet vil enten bekrefte at kjønn er materiell virkelighet, med kroppslige, observerbare og verifiserbare parametre, eller om kjønn er noe som avgjøres av tanker et menneske har om seg selv. I Norge ble saken avgjort i 2016: Alle og enhver er det kjønnet de hevder at de ‘føler’ seg som, og ved å sende inn et skjema til Skatteetaten får man også papir på det, og en kan endre frem og tilbake så ofte en vil.

Av Kari Angelique Jaquesson

Et selskap med tjenester for kvinner

Australske Sall Grover er grunnlegger og administrerende direktør av Giggle for Girls, en sosial nettverksapp for kvinner, som startet opp i 2020. Plattformens forretningsmodell er å «koble kvinner sammen på en privat og sikker måte til mange forskjellige formål», slik som å finne noen å dele leilighet med, til å knytte bånd over en sosial sak sammen med, eller motta emosjonell støtte. Selskapet bruker kunstig intelligens til ansiktsanalyse for å forsikre seg om at søkere til appen faktisk ér kvinner. Bruksvilkårene er at en bruker må være over 16 år og hunkjønn.

For å sikre at appen forblir ekslusiv for kvinner, krever plattformen at nye brukere sender inn en ‘selfie’ – et bilde av seg selv, som deretter sendes til Kairos, «et ledende AI-selskap for ansiktsgjenkjenning», som «gjenkjenner kvinner». Det utføres deretter en sannsynlighetsberegning etter å ha «sammenlignet det aktuelle bildet med tusenvis av andre bilder,» og Giggles oppgir at appen «kan med 95 prosent sikkerhet gjenkjenne om en person er de facto en kvinne.

Advokaten som representerer Giggles og Grover i rettssaken som akkurat er avsluttet, sa at appens «visjon» var å skape «et lite hjørne av internett hvor kvinner fra hele verden kan ha tilflukt fra menn».

Mann krever adgang til kvinnenes nettverk

Roxanne Tickle, er en mann som hevder at han er en kvinne. Han saksøkte i desember 2022 Giggle for Girls og Sall Grover, for påstått ulovlig diskriminering etter å ha blitt blokkert fra å bruke nettverksappen. Han hevdet at han fikk lov til å bli medlem i Giggle for Girls i februar 2021, men at medlemskapet deretter ble opphevet av Giggle for Girls i september samme år. 
Tickle krever 200.000 dollar i erstatning for påstått diskriminering han mener fant sted da Grover og Giggle utestengte ham fra appen, og fordi de lot være å svare på henvendelsene hans vedrørende dette.

Under rettssaken fremmet Tickles side at han ér en kvinne og begrunnet dette med at han har ‘levd som kvinne’ siden 2017, har fått foretatt det som gjerne kalles ‘kjønnsbekreftende’ kirurgi. Dette innebærer i hans tilfelle kastrasjon, og kosmetisk genital operasjon der penis og testikler blir brukt til å skape en type kanal som skal etterligne vagina, og at han har fått endret status på fødselsattesten til ‘kvinne’. Videre ble det hevdet at ved å handle og bruke dameklær, bruke kvinners fasiliteter og at han har spilt på et hockeylag for kvinner er attest på at han er kvinne.

Bridie Nolan, advokatfullmektig for Grover plukket fra hverandre påstandene om at Roxy Tickle «psykologisk» sett er en kvinne

«Hva er en kvinne, hvis det å tro at man er en kvinne, betyr at man er en kvinne? En kvinne er ikke en tanke. Motpartens advokats sammenfatning av en kvinne er ikke bare dypt krenkende, men absurd – hvordan man kler seg, hvor man handler osv.

Begge kjønn kan handle [klær] på begge sider av midtgangen.

Det mer urovekkende og lumske aspektet ved saksøkerens bevis er denne berettigelsen til tilgang til rom der det kvinnelige kjønn oppholder seg, noe som uomtvistelig beviser at søkeren ikke har en kvinnes psykologi.

Samfunnet vårt anerkjenner viktigheten av kjønnssegregerte rom under visse omstendigheter – toaletter for kvinner, sovesaler osv. – for å holde kvinner trygge fra mannlig vold. Det er nettopp disse stedene saksøkeren sier at han oppsøker

Når en kvinne som er biologisk født og forblir alltid slik – enten hun har fått fjernet reproduktive organer eller ikke, enten hun tror hun er en mann eller ikke – går gjennom en mørk park midt på natten, stopper hun ikke opp og tenker: Jeg lurer på hvilken side av Kmart [klesbutikk] denne personen handler fra, har de fått fjernet ansiktshårene, har de fortalt folk på arbeidsplassen om at de er en kvinne eller ikke?

Det gjør hun ikke. Hun stopper ikke ett sekund for å gjøre det.

Hun aner instinktivt det hun oppfatter som en trussel. Hun strammer fingrene rundt nøklene. Hun setter fart.

Hvis en mann virkelig hadde psykologien til en kvinne, ville han visst det og ikke gått inn i rom som bare var for kvinner.

Dette beviser at søkeren mangler psykologien til en kvinne. At saksøkeren ikke er kvinne.»

‘Kjønn er subjektive følelser’ versus ‘Kjønn er materiell virkelighet’

Tickle klaget inn Giggle til den australske menneskerettighetskommisjonen i 2021. Saken vil nå utfordre det som kalles ‘Sex Discrimination Act’ som gjør det ulovlig å diskriminere en person på grunnlag av seksuell legning, kjønnsidentitet eller intersex-status.

Men Giggles hevder at Tickle ble diskriminert på grunn av sitt kjønn, ikke på hans grunn av hans påståtte ‘kjønnsidentitet’, og at appen under loven teller som et «spesielt tiltak» som hjelper til med å «oppnå reell likestilling» mellom menn og kvinner.

Tickle på sin side hevder at både kjønn (sex) og kjønnsidentitet (gender) er sosialt, psykologisk og ikke-binært, og at ‘biologisk kjønn’ er relevant, men ikke bestemmende. 

Det dommen vil avgjøre er definisjonen på kvinne. Utfallet vil være svært viktig for kvinners rett til å ha egne rom og plattformer uten nærvær av menn. Dette er noe man for få år siden ville bejublet, all den tid det har vært anerkjent at kvinner trenger og har rett til slike steder.

Men etter at ‘radikal kjønnsteori’, som hevder at det er påståtte følelser og ikke kropp som avgjør kjønn, har gjort sitt inntog i lovverkene, er det stadig lenger mellom slike steder for kvinner. Blant annet tvinges serveringssteder i Australia, og andre, steder tidligere reservert for lesbiske, nå til å gi adgang til menn. Det er en utbredt oppfatning at menn som imiterer kvinner og endrer sitt ‘papirkjønn’ til ‘kvinne’ er homoseksuelle menn. Dette stemmer ikke. En betydelig andel av menn som i voksen alder setter i gang med dette, er heteroseksuelle menn som hevder at de er ‘lesbiske’.

Radikal kjønnsteori er basert på kroppsdissosiasjon

Norge har en av de mest liberale lovene i verden når det gjelder å endre det som i loven kalles ‘juridisk kjønn’. Enhver borger kan endre kjønn så mange ganger han eller hun ønsker. Dette skjer ved at vedkommende sender inn et skjema til Skatteetaten. Det foretas ikke noen psykologisk undersøkelse eller annen vurdering. Kroppslige endringer er ikke nødvendig. Når en kvinne eller mann bytter sitt ‘juridiske kjønn’ utstedes et nytt personnummer. Om de ombestemmer seg, vil de få enda et nytt personnummer.

Kjønn angis av personnummeret. Med et ‘kvinnelig’ personnummer har vedkommende alle kvinners kjønnsbaserte rettigheter, og kan for eksempel ikke nektes adgang til krisesentre der forslåtte og voldtatte kvinner søker tilflukt.

Det er hevet over enhver tvil at det er menn, også seksualforbrytere som i dag soner i kvinnefengsler. Året etter at loven åpnet for selvbestemt ‘juridisk kjønn’ steg antall voldtekter ‘begått av kvinne’ voldsomt. Men det er umulig å finne ut hvor mange menn som soner i kvinnefengsler i Norge, fordi de har fått status som ‘kvinne’ angitt i sitt personnummer.

Ved forespørsel til Kriminalomsorgsdirektoratet på hvorfor det er så viktig at straffedømte menn og kvinner soner adskilt var svaret:

“​​Det korte svaret på hvorfor kvinner og menn skal sone adskilt er at det handler om trygghet. Det handler om å sikre at ingen skal utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet, eller utsettes for press om salg av seksuelle tjenester, utnytting, trakassering og vold.  Adskilt soning reduseres faren for det dette.

Det er også kunnskap om kvinnelig innsatte som underbygger behovet for trygghet. Fire av ti straffedømte kvinner har vært utsatt for seksuelle overgrep som barn, og seks av ti innsatte kvinner oppgir at de har vært utsatt for voldtekt som voksen (Amundsen: Kjønnsforskjeller i psykisk helse i norske fengsler, Nordisk Tidsskrift for Helseforskning, nr. 2-2011). Felles aktiviteter og møtepunkter mellom kvinner og menn kan skape utrygghet, især i situasjoner med lav bemanning.  Det vises også til Sivilombudsmannen rapport Kvinner i fengsel, en temarapport om kvinners soningsforhold i Norge, der Sivilombudsmannen er bekymret over at flere kvinner har rapportert om uønsket oppmerksomhet fra mannlige innsatte, og mener at det er en reell risiko for seksuell trakassering og overgrep i slike situasjoner i norske fengsler.”

Statistikk fra Storbritannia tyder på at det er langt høyere forekomst av dommer for seksuelle overgrep blant menn som hevder at de er kvinner, enn blant øvrige mannlige fanger. En rekke av dem bestemmer seg for sitt nye ‘følekjønn’ etter at de har blitt pågrepet og ilagt straff.

En av sakene av dette slaget, som ble internasjonalt kjent er den som kan være årsaken til at tidligere statsminister i Skottland, Nicola Sturgeon gikk av kort tid etter. Hun fikk store problemer da hun skulle argumentere for at en mann, som etter at han ble arrestert for å ha brutalt voldtatt to kvinner, hadde krav på å sone i kvinnefengsel. 

Adam Graham ble arrestert for to brutale voldtekter, men hevdet at han var en kvinne og krevde å få sone i kvinnefengsel.

Mannen hevdet at han de facto var kvinne. Forbrytelsen var altså begått med hans kvinnelige penis. Dette begrepet – kvinnelig penis – ville fått enhver til å bryte ut i latter for kort tid siden, men etter at loven om juridisk kjønn ble vedtatt er det i lovens navn virkelighet.

I 2016 skilte Norge kjønn fra kropp

I 2016 ble kjønn i lovens øyne adskilt fra den materielle, observerbare, verifiserbare virkeligheten, og avgjøres av en subjektiv indre opplevelse påstått opplevd av den enkelte. Det ble ikke gjort noen konsekvensutredning før loven trådte i kraft. 

§ 1.Definisjon
Med juridisk kjønn menes det kjønnet en person er registrert med i folkeregisteret.

§ 2.Rett til å endre juridisk kjønn
Personer som er bosatt i Norge og som opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det vedkommende er registrert med i folkeregisteret, har rett til å få endret sitt juridiske kjønn. Departementet kan gi forskrift om at loven skal gjelde for norske statsborgere bosatt i utlandet.

§ 3.Endring av juridisk kjønn for personer som er satt under vergemål
En person som er satt under vergemål etter vergemålsloven, søker selv om endring av juridisk kjønn.

§ 4.Endring av juridisk kjønn for barn
Barn som har fylt 16 år kan selv søke om endring av juridisk kjønn.
Barn mellom 6 og 16 år må søke om endring av juridisk kjønn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet. Dersom foreldre har felles foreldreansvar, men søknaden fremmes sammen med bare en av dem, kan det juridiske kjønnet likevel endres dersom dette er til barnets beste.
Søknad om endring av juridisk kjønn for barn under 6 år fremmes av den eller de som har foreldreansvar for barnet. Barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter om det saken gjelder, skal informeres og gis mulighet til å uttale seg før søknaden fremmes. Det er et vilkår for endring at barnet har en medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling. Søker må legge frem dokumentasjon på tilstanden fra helsepersonell.

§ 5.Behandlingen av søknader om å endre juridisk kjønn
Søknader om å endre juridisk kjønn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndigheten). Skattekontorets vedtak i sak om endring av juridisk kjønn kan påklages til Statsforvalteren i Oslo og Viken.
Søknader fra barn mellom 6 og 16 år som etter § 4 andre ledd andre punktum fremmes sammen med bare en av dem som har foreldreansvar, behandles av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalterens vedtak kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

§ 6.Rettslige konsekvenser av å endre juridisk kjønn
Det juridiske kjønnet skal legges til grunn ved anvendelsen av andre lover og forskrifter. Fødselskjønnet skal likevel legges til grunn dersom det er nødvendig for å etablere foreldreskap og foreldreansvar etter barneloven. En person som endrer sitt juridiske kjønn, beholder rettigheter og plikter som følge av farskap, morskap eller medmorskap.
Regler som gjelder om eller for en kvinne som føder barn, gjelder på samme måte for en person som føder barn etter å ha endret juridisk kjønn.

Likevel anerkjenner loven at det hele er et påfunn, for lovskriverne lar ikke ‘papirkjønnet’ trumfe naturloven når det gjelder foreldreskap. Det er ennå ikke mulig å lyve på fødselsattesten til et barn. Vel, det er nesten ikke lov. Det fiktive begrepet ’medmor’ er anerkjent av loven.

Det juridiske kjønnet skal legges til grunn ved anvendelsen av andre lover og forskrifter. Fødselskjønnet skal likevel legges til grunn dersom det er nødvendig for å etablere foreldreskap og foreldreansvar etter barneloven. En person som endrer sitt juridiske kjønn, beholder rettigheter og plikter som følge av farskap, morskap eller medmorskap.

Regler som gjelder om eller for en kvinne som føder barn, gjelder på samme måte for en person som føder barn etter å ha endret juridisk kjønn.

I Norge tar også menn, i følge loven, abort

Forrige uke vakte det oppsikt da leder av Bufdir hevdet at “et overveiende flertall av de som tar abort i dag er kvinner.”
Hun er nødt til å si dette. Sier hun at bare kvinner blir gravide, føder, eller tar abort bryter hun loven. Hun diskriminerer de kvinnene som hevder at de er menn, og det er forbudt.

Skjermdump fra NRK

Men i 2019 – før ‘kjønnsidentet’ ble innlemmet som ‘beskyttet kategori’ i straffeloven sa BufDir i en høringsuttalelse:

«Bufdir fraråder en endring av abortloven som, etter direktoratets syn, vil svekke norske kvinners menneskerettigheter uten en mer grunnleggende faglig vurdering enn det som nå foreligger»

Paragraf 185 i Straffeloven, også kalt hatpratparagrafen ble primo 2021 utvidet til også å inkludere «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk». Strafferammen er bøter og/eller fengsel i inntil tre år. 

Christina Ellingsen, daværende leder av den norske avdelingen av WDI – Women’s Declaration International advarte om konsekvensene av dette i sitt høringsinnlegg. I likhet med loven om selvbestemt juridisk kjønn ble heller ikke dette lovtillegget konsekvensutredet.

Det vakte internasjonal oppmerksomhet da Ellingsen ble utsatt for to politiavhør i tilsammen ni timer etter at Christina Jentoft, rådgiver i kjønnsmangfold i foreningen FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold – en av de som har benyttet seg av muligheten til å skifte kjønn på papiret, politianmeldte Ellingsen for «hatytringer». Jentoft anmeldte mange ytringer fra Ellingsen, også en som ble fremmet under programmet ‘Debatten‘ på NRK der de to deltok. Jentoft hevder å være lesbisk og mor. Ellingsen parerte: «Du er mann, du kan ikke være mor, det er diskriminerende mot kvinner». Jentoft er far til et barn, men sa «Det er er mange menn som blir gravide. På samme måte som jeg kan være mamma.»
Norske massemedier omtalte ikke saken. Ellingsen gjorde oppmerksom på at denne inkluderingen i lovteksten de facto gjeninnførte blasfemiloven. For det ér kun en tro at kjønn ikke er knyttet til kropp, og kjettere tåles ikke. 

Tidligere lød det:

«Blasfemi foreligger dersom noen i ord eller handling offentlig forhåner eller på en krenkende eller sårende måte viser ringeakt for en trosbekjennelse som er tillatt i Norge eller for  lovlige trossamfunns troslærdommer eller gudsdyrkelse. Med trosbekjennelse menes religiøse trossannheter og alt som anses religiøst hellig eller dyrebart innen det aktuelle trossamfunn.
Overtredelse av straffeloven § 142 kan straffes med bøter eller fengsel i  inntil seks måneder.»

Å si til en mann at han ikke er en kvinne har strafferamme opp til tre år. Det å beskrive materiell virkelighet er altså ansett å være «verre» enn å spotte noens gud eller religion.

Skulle for eksempel Bjørnar Moxnes bestemme seg for et comeback i politikken, kunne han rett og slett beholde skjegget, men likevel stille på kvinnelisten i Rødt. Det er ukjent om strafferegister følger med på det nye personnummeret, så kanskje han kunne fått startet med blanke ark.

Rød Ungdom i Trondheim i 8.mars 2020. Fra Rod Ungdoms Facebookprofil 𝘛𝘌𝘙𝘍 står for ‘tr𝘢𝘯𝘴𝘦𝘬𝘴𝘬𝘭𝘶𝘥𝘦𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦 f𝘦𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵’, altså kvinner som vet at kvinner er hunkjønn.

Rød Ungdom gikk i tog på den internasjonale kvinnedagen i 2020 der de støttet ‘følekjønn’ og truet de som ikke tror. Om en mener at menn som sier så er kvinner, vil man også støtte idéen om at kvinner som sier de er menn, ér det, også som gravide.

Rød ungdom vil utvilsomt støtte et eventuelt «nytt» kjønn på Moxnes, og ingen i det øvrige politikerkartellet ville kunne si ham i mot om han gjør comeback som ‘kvinne’, da ville de gjøre seg skyldig i diskriminering på bakgrunn av hans påståtte ‘kjønnsidentitet’ og hatytring og risikere tre års fengsel og bot.

Ja, slik er Norge 2024, og også store deler av den vestlige verden.

Dommen fra Høyesterett i Australia ventes avsagt om tre til seks måneder.
Forrige artikkelSekshundre milliarder skudd
Neste artikkelStortinget vil gi Ukraina 1,7 millioner kroner hver time, døgnet rundt i fem år