Vaksinefakta: Vaksiner testes og godkjennes med pseudovitenskap

0

I denne tredelte artikkelserien av farmasøyt Sandy Lunøe – presenteres et bredt spekter av kunnskap omkring; hva vaksiner er, hva de inneholder, hvordan de fungerer, og ikke minst bivirkningene de bringer med seg. Lunøe har utdannelse fra Skottland og Norge – med lang erfaring fra arbeide i utviklingsland, på sykehus, samt ved Universitetet i Oslo.

Publisert av Fritt vaksinevalg.

Av Sandy Lunøe.

Del 3: Vaksiner testes og godkjennes med pseudovitenskap

Innholdsfortegnelse:

  • Oppsiktsvekkende fakta omkring godkjenningsprosessen av vaksiner
  • Falsk placebo brukes til godkjenning av vaksiner
  • «Batches»
  • Om bivirkninger: Informasjon i felleskatalogen
  • Langtidsbivirkninger for vaksiner
  • Autoimmune sykdommer
  • Vanskeligheter med å rapportere bivirkninger
  • Selv små mengder med giftige vaksineingredienser kan være helseskadelig

Vaksineprodusenter er meget store farmasøytiske selskaper, hvor produksjonsprosessene for én vaksine kan foregå i forskjellige avdelinger i flere land. Råvarer til produksjon kan også komme fra ulike deler av verden.

Kina og India er også produsenter for det internasjonale vaksinemarkedet. Det er tidvis vanskelig å få kjennskap til hvilke vaksiner som stammer fra amerikanske og europeiske produsenter og hvilke som har opphav i Kina eller India.
(25)

OPPSIKTSVEKKENDE FAKTA OM GODKJENNINGSPROSESSEN FOR VAKSINER:

* Helsemyndigheter er vaksineindustriens forlengete arm.
* Helsemyndigheter stoler på vaksineindustriens egne sikkerhetsstudier.
* Vaksineprodusenter ufører ikke sikkerhetsstudier slik som du tror!
* Vaksineprodusenter kan påvirke FDA (helsemyndigheter, US) for «fast-tracking» av vaksiner (- å kutte ut en del testing for å få dem fortere godkjent)
* Vaksineprodusenter har juridisk immunitet vedrørende vaksineskader.(26)

Det utføres mange kliniske studier før vaksiner godkjennes, men vesentlige undersøkelser mangler.

Vaksiner testes normalt på grupper med utvalgte, friske personer som ikke representerer målgruppene i befolkninger som faktisk vaksineres.

Vaksiner er ikke testet for:
* Bivirkninger i forbindelse med injiserte kvikksølvforbindelser
* Bivirkninger i forbindelse med injiserte aluminiumsalter
* Risiko for infertilitet og hjerneskader i forbindelse med injisert polysorbat
* Skader på fostre i forbindelse med vaksinering av gravide
* Skader på DNA
* Kreftfremkallende egenskaper
* Langtidsbivirkninger. (Det finnes ca 100 autoimmune sykdommer. Noen av disse kan først vise symptomer flere år etter vaksinasjon).
* Interaksjoner mellom ingredienser, spesielt når flere vaksiner gis samtidig

FALSK PLACEBO BRUKES TIL TESTING FOR BIVIRKNINGER

En studie for bivirkninger bør sammenligne en vaksine med en ekte, passiv placebo, f.eks. steril natriumklorid (salt)-oppløsning.

I praksis sammenlignes vaksiner med en falsk placebo – som inneholder aktive stoffer (f.eks. aluminiumforbindelser) som forårsaker bivirkninger.

Differansen mellom vaksinen og en falsk, aktiv placebo er mindre enn når det brukes en ekte, passiv  placebo.
Resultatet gir et mer fordelaktig bivirkningsprofil for vaksinen, hvor det derav gis inntrykk av at vaksinen er tryggere enn den i realiteten er. 

Det ble brukt falsk placebo i forbindelse med det store meningokokkvaksine-eksperimentet i regi av Folkehelseinstituttet (1987-91) som innbefattet 172 000 ungdomsskoleelever og 55 000 militære rektrutter.

Det stilles spørsmål ved om ikke dette er forskningsjuks og det foregår flere rettsaker i utlandet om bruk av falsk placebo.(27)

“BATCHES”

Når vi hører om «batch» og «lot» kan forskjellen illustreres ved at en batch er lik en hel kake, mens en lot er en skive av kaken.
I farmasøytisk produksjon finner man aldri to identiske “batcher” gjeldene testresultater, hverken fysiske, kjemiske eller mikrobiologiske. Dette gjelder alle injeksjoner/vaksiner.

Det opereres i områder, hvor f.eks: mengden for et innholdsstoff må være mellom +10% – 10% av mengden som oppgis på etiketten.
En liten andel fra hver batch testes og det konkluderes utifra disse resultatene hvorvidt hele batchen skal godkjennes.

Når det rapporteres om alvorlige vaksinebivirkninger – tilskrives det en «hot batch». Uheldigvis kan hver batch være en hot batch!

OM BIVIRKNINGER: INFORMASJON I FELLESKATALOGEN

I Felleskatalogen finnes det opplysninger om bivirkninger til de enkelte vaksiner, men ikke alle bivirkninger oppgis, og mye sentral informasjon mangler.

Pakningsvedleggene som gjenfinnes i Felleskatalogen er ofte sparsommelige. Informasjonen i de engelskspråklige pakningsvedleggene/«package inserts» er av en mer detaljert karakter.

Pakningsvedleggene for MMR-vaksinene (meslinger-/kusma-/røde hunder-vaksiner) som brukes i Norge finnes i Felleskatalogen og er på noen få sider.
Den engelskspråklige «package insert» er på 11 sider! (28), (29)

LANGTIDSBIVIRKNINGER FOR VAKSINER

Det finnes få opplysninger om langtidsbivirkninger – da vaksiner ikke er testet lenge nok.
Det er minimalt med informasjon om autoimmune sykdommer. Det finnes ca 100 av disse, og de kan først vise symptomer inntil flere år etter vaksinasjoner.
Det opplyses ikke om en vaksine kan forårsake kreft – da vaksiner ikke er testet for kreftfremkallende egenskaper.

Det er også minimalt med informasjon omkring økt risiko for infertilitet.

Det opplyses ikke om potensielt farlige konsekvenser vedrørende injisert fremmed-DNA, som kan øke risiko for genforandringer, kreft mm.

Statistikk om hvor ofte en vaksinebivirkning kan forekomme er sterkt nedtonet. Tallene er basert på informasjon fra vaksineprodusenter – og er ikke nødvendigvis pålitelig. Er en bivirkning betegnet som ”sjelden” kan dette være basert på misvisende statistikk. (30)

Det finnes svært lite, så godt som ingen informasjon om bivirkninger i forbindelse med interaksjoner mellom ingredienser, spesielt når flere vaksiner gis samtidig.

Dersom det forekommer skader der flere vaksiner gis samtidig – kan det være nesten umulig å vite hvilke vaksiner som er årsak. 

Når vi undersøker omkring potensielle bivirkninger til enkelte innholdsstoffer – får vi ikke nødvendigvis et riktig bilde – da substanser kan påvirke hverandre og interaksjoner kan forekomme.

Noen eksempler:
En liten mengde med kvikksølvforbindelse kan være nærmere 100 ganger mer toksisk dersom aluminium er tilstede, også når de er i separate vaksiner som gis innen kort tid etter hverandre.

Både aluminium- og kvikksølvforbindelse var inkludert i meningokokkvaksinen, (også i den falske placeboen) som ble brukt i det store meningokokkvaksine-eksperimentet (1987-91).

Når polysorbat og andre emulgeringsstoffer er tilstede kan dette føre til at blod-hjerne barrieren blir mer gjennomtrengelig, slik at andre vaksineingredienser (f.eks. aluminium- og kvikksølvforbindelser) slipper gjennom barrieren og inn til hjernen, med økt risiko for hjerneskader.

AUTOIMMUNE SYKDOMMER

– Forårsakes av overstimulering av immunsystemet
– Kan forårsakes av infeksjoner og vaksiner
– Jo flere vaksiner jo høyere er risiko

Adjuvanter (f.eks. aluminium, skvalen, mm) kan forårsake autoimmune lidelser .
Noen stoffer kan trygt spises, mens autoimmune lidelser kan bli resultatet dersom de injiseres. Dette kan også skje dersom disse stoffene allerede forekommer naturlig i kroppen.
Kroppen klarer da ikke å tolke forskjell mellom ”seg selv” og fremmedstoffer.  Resultatet kan bli at kroppen danner antistoffer rettet mot kroppens eget vev. Auto-antistoffer angriper normale celler ved en feil. Dette indikerer autoimmune sykdommer.

– Leger kan ha problemer med å finne en link mellom vaksiner og autoimmune sykdommer, da disse kan forekomme opptil flere år etter vaksinasjon. Vaksiner er testet kun i en kort tidsperiode.

– Det er minimal informasjon i pakningsvedlegg omkring risiko for autoimmune sykdommer.

– Det finnes ca. 100 autoimmune tilstander, inklusiv multippel sklerosis, ME, lupus, diabetes 1, revmatoid artritt, narkolepsi , kreft, Guillain-Barre-Syndrome (GBS), psoriasis, mm.

– Autoimmune tilstander kan påvirke mange kroppsdeler : ledd, muskler, hud, røde blodlegemer, bindevev, hormonproduserende kjertler, mm.

Vi kan ikke vite på forhånd hvem som kan få autoimmune lidelser fra vaksiner. En vaksine kan forårsake en eller flere autoimmune lidelser som kan resultere i et bredt spekter med helseplager.

VANSKELIGHETER MED RAPPORTERING AV BIVIRKNINGER

Vaksinebivirkninger er betydelig underregistrerte. Det kan være mange grunner til dette:

– Informasjon om alle bivirkninger er ikke tilgjengelig.
– Medisinstudenter, leger m.fl. lærer lite om diagnostisering av vaksinebivirkninger.
– Vaksiner testes ikke for langtidsbivirkninger, derfor er mange av disse ukjente. Det inkluderer kreft, autoimmune sykdommer (ca 100), som først viser symptomer inntil flere år etter vaksinasjon.
– Det finnes lite informasjon om bivirkninger som forekommer når flere vaksiner gis samtidig eller innen en kort tidsperiode.
– De samme instanser (helsemyndigheter) både promoverer vaksiner, samt samler inn og behandler bivirkningsstatistikk. Dette kan influere uheldig og føre til nedtoning av bivirkningsstatistikk.
– Det øves press på leger om å la være å rapportere vaksinebivirkninger, for å unngå at befolkningen mister tillit til vaksiner.
–  Hverken helsemyndigheter, produsenter, leger eller andre som administrerer vaksiner er nødvendigvis positive til registrering av bivirkninger, da dette kan forbindes med ansvar for bivirkninger
– Helsemyndigheter, leger m fl kan ha forbindelser med vaksineprodusenter.
– Forsikringsselskapene kan være negative til rapportering av bivirkninger.
– Leger m fl som rapporterer vaksinebivirkninger kan risikere å bli kontaktet av produsenter som stiller kritiske spørsmål, noe som kan oppleves ubehagelig.
– Rapportering av bivirkninger oppfattes ikke som et påbud.
– Leger kan oppfatte rapportering som unødvendig, spesielt når de vet at myndighetene likevel ikke følger opp pasientene.

SELV SMÅ MENGDER MED GIFTIGE VAKSINEINGREDIENSER KAN VÆRE HELSESKADELIG

Det sies ofte når det gjelder vaksiner at mengdene av innholdsstoffer er små og derfor ufarlige, men det er mange faktorer som spiller inn. Selv meget små mengder kan være helsefarlig.

Det er ikke tilstrekkelig å kun vurdere vaksineingredienser enkeltvis når vi tenker på potensielle virkninger. Det kan forekomme interaksjoner mellom innholdsstoffer som injiseres, og stoffer kan påvirke effekten innbyrdes.

Det er kjent at doser med enkelte legemidler, f.eks. hormoner kan være meget små, men de kan allikevel ha sterke farmakologiske virkninger.

Substanser er normalt mer farlig når de injiseres enn når de spises eller drikkes. Hvis vi blir bitt av en giftslange kan dette være livsfarlig, men hvis samme mengde med slangegift drikkes er den adskillig mindre farlig.
Det finnes aluminiumforbindelser i mange vaksiner.  Når de injiseres er det ikke bare mengden med aluminium som må tas i betraktning når det gjelder bivirkninger. Det bør også tas hensyn til mengden med stoffet som er i kroppen fra før («body burden»). Aluminium skilles ikke ut når det er injisert, men akumulerer og kan forbli i hjernevev som da kan forårsake hjerneskader.

Det har vært brukt som argument at HPV-vaksinen Gardasil kun inneholder en liten mengde med aluminiumforbindelser. Mengden er faktisk betydelig da det gis flere injeksjoner. Videre er det ikke logisk å argumentere med at mengden av aluminiumforbindelser er stor nok til å endre og påvirke mottakerens immunsystem, og i samtidighet påstå at mengden er så ubetydelig at den ikke kan forårsake skader.

Aluminiumforbindelser i form av partikler i nanostørrelse kan penetrere blod-hjerne barrieren lettere enn partikler med aluminiumforbindelser i krystallform.

Kvikksølvforbindelser (tiomersal) finnes i vaksiner i multidose-hetteglass. Det finnes ingen nedre grense for når kvikksølv er ufarlig.

Ingen kan vite nøyaktig hvor mye kvikksølvforbindelse (tiomersal) som injiseres fra en multidose vaksine da risting kan være utilstrekkelig mellom hver gang det trekkes en dose. Kvikksølv er tyngre enn vann, synker til bunns og de siste dosene i glasset kan inneholde langt mer kvikksølv enn de første.

Dersom kvikksølvforbindelser forekommer i samme vaksine som aluminiumforbindelser – forsterkes den toksiske effekten av kvikksølvet. Stoffene bør derfor ikke forekomme i samme vaksine.  Dessverre ble denne kombinasjonen brukt i et gigantisk meningokokkvaksineneksperimenet på nesten en kvart million norske skolebarn og rekrutter på 80- og 90-tallet.

Mange vaksiner inneholder emulgeringsmidler, f.eks. polysorbat. Disse stoffene kan påvirke virkningen av andre stoffer fordi de forårsaker økt permeabilitet i blod-hjerne barrieren, slik at stoffene trenger gjennom barrieren og inn i hjernen, noe som igjen øker risiko for hjerneskader og hjernesykdommer.

REFERANSER

1) https://www.medicalnewstoday.com/releases/242403.php
2) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/1884314/
3) https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_vaccine_ingredients
4) http://vaccineimpact.com/2015/new-fetal-cell-line-from-live-abortion-emerges-for-vaccine-production/?fbclid=IwAR3nA4xN-IxaB602CL10ku3nm6nlorWqb1YkpvrFPry_1fCaaS28dc9FrGk
5) http://www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri123.htm
6) https://childrenshealthdefense.org/research_category/aluminum/
7) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19004564
8) http://www.thinktwice.com/aluminum.pdf
9) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22470463?dopt=Abstract
10) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12086312?dopt=Abstract
11) https://www.versusarthritis.org/about-arthritis/conditions/antiphospholipid-syndrome/
12) https://childrenshealthdefense.org/known-culprits/mercury/thimerosal-history/mercury-is-not-safe-in-any-form-debunking-the-myths-about-thimerosal-safety/
13) https://www.medicalnewstoday.com/articles/320563.php
14) https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/substances/formaldehyde/formaldehyde-fact-sheet
15) https://vactruth.com/2011/08/23/vaccine-ingredients-non-ionic-surfactants-tween-80-triton-x-100-nonoxynol-9/
16) https://vaccinechoicecanada.com/health-risks/anaphylaxis-allergies-asthma/polysorbate-80-risks-2/
17) http://informedcitizensagainstvaccination.blogspot.com/2009/11/polysorbate-80-aka-tween-80-allows.html
18) http://informedcitizensagainstvaccination.blogspot.com/2009/11/animal-products-contaminants-in.html
19) https://vactruth.com/2012/01/21/fly-in-my-vaccine-soup/
20) http://www.newswithviews.com/Tenpenny/sherri123.htm
21) http://www.ageofautism.com/2010/06/vaccine-contamination-a-threat-to-human-health.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+ageofautism+%28AGE+OF+AUTISM%29&utm_content=Yahoo%21+Mail
22) https://sanevax.org/sane-vax-inc-announces-the-discovery-of-viral-hpv-dna-contaminant-in-gardasil/
23)  https://www.corvelva.it/it/speciale-corvelva/vaccinegate-en/what-did-we-find-in-the-mmrv-priorix-tetra-vaccine.html?fbclid=IwAR0h2OzMvnd0sYz3rmQuF7fL9Qpv7oFSuEKfpmA0Duc5zNv7Pu2POonGusc
24) https://vactruth.com/2013/08/05/doctor-vaccine-ingredients/
25) https://thevaccinereaction.org/2016/04/should-we-be-concerned-about-vaccines-made-in-china?fbclid=lwAR1j3iVyXWPsG_EluB8xPz5V8Od34lr18TmaxWuXK2H9p6tRf2EQU
26) https://www.jeremyrhammond.com/wp-content/uploads/2018/06/FDA-Vaccine-Approval-Process.pdf
27) https://childrenshealthdefense.org/news/court-hears-gardasil-science-and-moves-forward/?utm_source=mailchimp&fbclid=IwAR0p5Zo9FTBmdg7uPmPD-m8oaJ1914m3Ed-pa2Nl8lLGUET0q6g74uDgL1s
28) https://www.felleskatalogen.no/medisin/priorix-glaxosmithkline-562991
29) https://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf
30) https://vactruth.com/?s=GBS

Forrige artikkelUnder lupen – Klassekampens Libya-dekning
Neste artikkel«Den tause våren 2024»: Ny metastudie om insekter og elektromagnetisk stråling
Skribent er en betegnelse vi bruker i databasen på alle som ikke er registrert der som forfattere. I de aller fleste tilfelle vil du finne forfatterens navn i artikkelen.