Mer død, mer sykdom, og forskerne «er bekymret»

0

Men hvor leter de etter svar? Hva gjøres med “bekymringen”? Hemali kan ikke se at alle steiner snus like grundig for å finne årsaker til den negative utviklingen.

Av Julia Schreiner Benito.

Overdødelighet, mer kreft, mer utmattelse, mer hjerte- og karsykdom… Forskerne forklarer dette med Covid, sen-Covid, etterslep, aldrende og økt befolkning, økt kolesterol… og hetebølger. Når forskere over hele verden temmelig konsekvent utelater å granske én plausibel teori, forsterker det mistillit til makthavere og polarisering mellom folk.

For første gang på minst 50 år ble det registrert betydelig flere dødsfall enn ventet som følge av hjertesykdom.

Mer hjerte- og karsykdom

Siden begynnelsen av 70-tallet har tallet på de som dør av hjerte- og karsykdommer falt dramatisk i Norge. I 2021 endret det seg: For første gang på minst 50 år ble det registrert betydelig flere dødsfall enn ventet som følge av hjertesykdom.

I 2021 døde det 1280 flere av hjerte- og karsykdom enn ventet i Norge. Også de i aldersgruppen under 70 rammes i større grad enn det den tidligere utviklingen skulle tilsi.


Data fra Smidt Heart Institute Study viser at økningen for hjertesykdom er størst i aldersgruppen 25-44 år.

FHI er vage om årsaker til den plutselige økningen, men uttaler at den ikke kan settes i sammenheng med koronavaksinene:
– Koronavaksinen har ført til bivirkninger som hjertebetennelse, blodpropp og hjertekrampe hos enkelte. Frem til desember 2022 er det i dødsårsaksregisteret bare registrert 51 dødsfall, der bivirkninger av vaksinen er underliggende eller medvirkende årsak til dødsfallet.

“Bekymret”

FHI har ikke klare svar på hvorfor forekomsten av hjerte- og karsykdom øker slik. Til NRK uttaler de i januar 2024:
– Økningen kan ha med covid-19 å gjøre, men det er også flere andre mulige årsaker, særlig endringen til digitale dødsmeldinger, belastninger under pandemien eller dårligere oppfølging i helsetjenesten under pandemien av risikofaktorer for hjertesykdom. Eller det kan være at legene har vurdert feil når de angir at covid-19 ikke hadde noe med dødsfallet å gjøre.

I løpet av 2022 døde det 1870 flere liv enn ventet av hjerte- og karsykdom. Det tilsvarer 22 prosent mer enn beregnet, viser Folkehelseinstituttets dødsårsaksregister.
I 2022 var det 278, 25 prosent, flere dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdommer i gruppen < 70 år enn det som var forventet, basert på en ekstrapolering av dødsratene fra perioden 2010–19.

Det var betydelig flere enn forventet i undergruppene med annen iskemisk hjerte- og karsykdom og hypertensjon. Tilsvarende tegn ser vi i Sverige og Danmark. I England har man også sett flere dødsfall enn forventet i aldersgruppen 25–64 år som er dominert av hjerte- og karsykdommer.

Jeg var bekymret før. Nå er jeg enda mer bekymret.


Lege Jørn Eikemo i Hemalipodden: – Økt sykelighet skyldes ikke nytt virus, men redusert immunforsvar.


Mer utmattelse

– Vi ser en dramatisk økning i antall konsultasjoner for utmattelse. Økningen skjer i alle aldersgrupper. Unntaket er barn i alderen 0–4 år, sier forsker Richard Aubrey White til NRK.

I 2024 er det ventet 155.000 flere legebesøk enn det som var vanlig før 2020. Det tilsvarer en økning på 54 prosent.

– Økningen kom samtidig med omikronvarianten. Etter hver smittebølge kommer det en økning i tallet på pasienter som går til legen fordi de føler seg trette og slappe. Det er en tidsmessig sammenheng, sier White. Videre:
– Flere store studier viser at covid-19 kan gi alvorlige senfølger. Det gjenspeiles i disse tallene.

Flere forskere “er bekymret”. Leder ved influensasenteret i Bergen professor Rebecca Cox sier til NRK i samme artikkel:
– Jeg var bekymret før. Nå er jeg enda mer bekymret.

Mer kreft


Det var 38.265 nye krefttilfeller i 2022, viser Kreftregisteret. En viss økning er normalt, både fordi vi blir flere og eldre. Kreftregisteret:

“Likevel er denne økningen større enn det vi normalt ser fra år til år. Kreftregisterets vurdering er at den ekstra økningen i hovedsak skyldes et fortsatt etterslep etter pandemien.”

Det var et fall i de aldersjusterte ratene fra 2019 til 2020, men nå har raten gått opp igjen for flere kreftformer.

Færre døde av ikke-smittsomme sykdommer, nå har det snudd

I en artikkel i Tidsskriftet for den norske legeforeningen skriver FHIs seniorforskerne Inger Ariansen og Inger Kristin Larsen 12.2. 2024 om ikke-smittsomme sykdommer:
Vi har hatt en nedgang på 13 prosent i aldersstandardiserte rater i for tidlig død av ikke-smittsomme sykdommer for aldersgruppen 30–69 år i perioden 2015–19. Nå flater dødeligheten ut, viser FHI: I perioden 2019–22 var nedgangen kun 2 prosent.

Overdødelighet

Mye av overdødeligheten i 2022 kan tillegges covid-19, skriver FHI i juni 2023.
– Men overdødeligheten vises også i andre sykdommer enn covid-19, blant annet i økt forekomst av hjerte- og kardødsfall og kreftdødsfall. 

Aarstad 14. mars 2023 i Tidsskriftet Den norske legeforening: Måler FHI overdødeligheten riktig?

“Folkehelseinstituttnotatet hevder videre at overdødelighet i 2022 kan relateres til covid-assosierte dødsfall. Uten å gå inn i en kausalitetsdiskusjon vil jeg imidlertid minne om at europeisk overdødelighet vedvarte i 2022 tross nedgang i covid-assosierte dødsfall.

Det finnes ingen perfekt måte å estimere overdødelighet på, men en bør like fullt tilstrebe så gode beregninger som mulig. To skritt på veien er å regne riktig og benytte fornuftige forutsetninger for referanseperioden, noe jeg ikke kan se at Folkehelseinstituttet har gjort.”

Overdødelighet, data fra Eurostat:

  • Overdødeligheten nådde en tredje topp i april 2021 (20,9 %)
  • Så sank den til 5,7 % i juli 2021
  • I løpet av sommeren 2021 snudde den nedadgående trenden, og økte i september til 12,8 % i referanseperioden.
  • Høst-vinter 2021 var det igjen overdødelighet, EU-rate på 26,6 % i november og 23,7 % i desember 2021.
  • I 2022 holdt overdødeligheten i EU seg på rundt 10 %, med unntak av juli-august og desember 2022.
  • I juli og august var det hetebølger i Europa, en så henholdsvis 58 145 og 52 479 ekstra dødsfall. Overdødeligheten for disse to månedene var uvanlig høy: 17,1 % av gjennomsnittet for samme periode i 2016-2019 for juli og 13,9 % for august.
  • I desember 2022 var overdødeligheten årets høyeste på 20,3 %.
Grafen over viser utviklingen av overdødelighet i aldersgruppen 45-64 år. Kilde: Euromomo.

Rapporterte bivirknger av koronavaksinen

Open VAERS – Vaccine Adverse Event Reporting System er et frivillig rapporteringssystem som estimerer at kun 1 prosent av faktiske bivirkninger fra vaksiner blir rapportert. OpenVAERS er basert i offentlige data herifra. Ca. 2,5 millioner meldinger om bivirkninger fra koronavaksinene er til nå meldt til OpenVAERS.

Systemet til OpenVAERS er designet for enklere søk enn hos medalerts.org eller vaers.hhs.gov.

Rapporterte bivirkninger til OpenVAERS.

Denne artikkelen ble publisert av hemali.

Forrige artikkelBetydningen av Carlson-Putin-intervjuet
Neste artikkelNå vil de ha forbud mot hjemmedyrket mat