Et forståelig strømprisforslag – som ikke kan hindres av EØS/ACER

0
Av Trond Andresen, dr.philos

Innledningsvis, en viktig presisering: Jeg vil ha Norge ut av ACER og EØS. Vi skal ha frihet til styre eget land uten å måtte bøye oss for pålegg fra Brussel-imperiet. Når det er sagt, ser jeg ingen sannsynlig mulighet for at dette skjer på mange år. Så lenge storkoalisjonen AP/H med V, MDG og Frp på slep har flertall, vil Norge fortsette å være svinebundet av EU – i mange år.

Men da blir det viktig å finne ut om det kan gjøres grep som faktisk ikke bryter med EØS/ACER. Her presenteres et slikt løsningsforslag.

Strømpris er ekstremt komplisert. Kan det gjøres enkelt?

Ja!

– Alle strømkunder i Norge (husholdninger, borettslag, bønder, all annen næringsvirksomhet) betaler samtlige kWt de bruker etter følgende oppskrift:
 
Leverandøren beregner og oppgir gjennomsnittsprisen pr. kWt de kjøpte fra strømbørsen Nord Pool i siste måned. La oss – for eksemplets skyld – si at den var 120 øre. La oss for utregningas skyld si at Stortinget har satt en makspris på 50 øre (kunne vært 35 slik Rødt vil, men 50 øre er det vanskeligere å argumentere mot). Strømleverandøren lager en omregningsfaktor

50/120 = 0, 417

Denne ganges så med den egentlige regninga. La oss si at den egentlige regninga er 5.000 NOK. Kunden betaler da bare 0,417 x 5.000 = 2083 NOK. Dette er den eneste regninga kunden får. Du trenger ikke tenke mer på dette. Resten betales av staten til strømleverandøren, som har sendt regning også dit.

Staten har råd til å gjøre noe slikt: Offentlig eide bedrifter (produksjon, nett) + strømrelaterte skatter og avgifter gir flere titalls milliarder i ekstrainntekt per år. Statens ekstrainntekt på strøm er en ekstrem økning i skatt på vanlige mennesker og bedrifter. Den bør sjølsagt opphøre.

Hver av oss betaler ifølge mitt forslag altså som om alle kWt vi bruker, koster maks 50 øre. Staten gjør opp resten for alle de norske strømkunder – husholdninger, bønder, bedrifter. Sagt på en annen måte: Staten gir hver av oss en del av vårt strømforbruk ved å kjøpe det av leverandørene, til markedspris. Verken EU, EØS eller ACER forbyr en stat å kjøpe strøm til markedspris og gi den til innbyggerne. Staten kjøper strømmen til markedspris via Nord Pool, i fri konkurranse med andre kjøpere, også i utlandet. Da er det ikke noe regelbrudd med det gjeldende systemet.

Man kan sammenligne med skole, omsorg, helse og vei: dette blir i hovedsak betalt av det offentlige – via et spleiselag over skatteseddelen. Tilsvarende kan da Stortinget bestemme at det meste av strømmen leveres «gratis» betalt av dette skattefinansierte spleiselaget.  Strøm kan betraktes som felles infrastruktur – og et like viktig gode som for eksempel vei, vann, kollektivtrafikk og barnehager. Hvor vi betaler noe, men mesteparten betales av skatteinntekter.

Det trengs ingen «forhandlinger» med EU. Dette er enkelt. Politikerne kan ikke prøve seg med hvor «komplisert» ting er. Det er en realiserbar ikke-avtalestridig løsning som (nesten) bringer oss tilbake til normale strømutgifter, slik de var i alle år fram til ca. midten av 2021.

Nå til to motargumenter som bør tas alvorlig:

«Vil vi ikke gå tom for strøm når vi eksporterer så mye, og ditt forslag vil vel i tillegg føre til mer strømbruk innenlands?»

Svar på det første: dette er dekket i EØS-loven del II som omhandler det frie varebytte, der artikkel 25 b) sier

«en alvorlig mangel på eller fare for alvorlig mangel på en vare som har avgjørende betydning for den eksporterende avtalepart, og når de situasjoner som er nevnt ovenfor, fører til eller sannsynligvis vil føre til betydelige vanskeligheter for den eksporterende avtalepart, kan denne avtalepart treffe egnede tiltak i samsvar med de fremgangsmåter som er fastsatt i artikkel 113.»

Artikkel 113 instruerer om at det er en viss varslingstid før man kan gjennomføre tiltakene og at man må drøfte disse med motparten, naturligvis slik at de ikke kommer helt overaskende på land man handler med.

Det kommer klart fram at alvorlig mangel, og til og med bare en fare for kommende alvorlig mangel på en viktig vare, er nok til at et land kan vedta tiltak som hindrer eksport. Vi kan altså begrense eksporten med hjemmel i EØS-avtalen!

Så til svar på det andre: «… ditt forslag vil vel i tillegg føre til noe mer strømbruk innenlands?»

I årene før 2021 da vi hadde slike rimelige priser som jeg argumenterer for, har vi likevel produsert nok til å dekke innenlandsk forbruk. Derfor vil ikke strømforbruket øke mye hvis prisene settes omtrent tilbake der de var før 2021.

Og ønsker man en viss margin, er det bare å slutte med elektrifisering av sokkelen pluss Melkøya – helt unødvendige kosmetiske påfunn som bare flytter CO2-utslipp utenlands, uten å gjøre noen global forskjell. Da sparer vi over 15 TW som kan brukes på land. Man kan også forby meningsløs strømbruk til «utvinning» av «kryptovaluta».

Oppsummering: det som trengs kan uten videre gjøres NÅ. Det står «bare» på viljen hos politikerne. Men dem kan man presse på grunnlag av forslaget og argumentene som er framlagt her. Da er man ikke avhengig av å vente til AP, H, V, Frp og MDG kommer i mindretall på Tinget.

Forrige artikkelØstlig og vestlig tenkning
Neste artikkelNYT: Skolestengningene antakelig den største skaden som er påført undervisninga i USA