Hvilke planer har WHO – egentlig?

0

Koronasituasjonen er over, men hva med veien videre?

Av Marie Rørvik.

I uke 9 2023 samles et mellomstatlig forhandlingsorgan under WHO sine 194 medlemsland for fjerde gang for å diskutere utkastet til den 76. WHO-forsamlingen, som skal være i Genève 21.-30. mai 2023. Underskriftsdato for produktet skal være i mai 2024. Målet er å utarbeide og forhandle en konvensjon, avtale eller internasjonalt instrument under WHOs statutt for å styrke pandemiforebygging, -beredskap og -håndtering.

Formann i Europarådet, Charles Michel, sa 12.11.2020 at vi må gå videre og lære av erfaringene fra pandemien.

«Vi mener at det er absolutt nødvendig å kunne handle hurtigere og mer koordinert for å sikre at der er medisinsk utstyr til rådighet og at opplysninger kan utveksles raskt slik at vi kan beskytte våre borgere best mulig.»

Oppfordringen til en internasjonal pandemitraktat ble også fremhevet av G7-landene i deres erklæring av 19.2.2021.

Arbeidet så langt kan leses i dokumentet som er datert 1.2.2023 og heter: «Null-utkast til WHO CA+». Link under. Artikkelforfatteren har sett to YouTube–kanaler som har sett med bekymra blikk på dokumentet. Natali og Clayton Morris i Redacted kommenterte det 25. februar. De verste scenariene deres etter å ha sett gjennom de 32 sidene er at WHO vil få mulighet til å

– definere den neste pandemien

– bestemme nedstengninger

– få overvåkningsmakt

– bestemme medisinsk behandling

– gi vaksinemandater

– organisere vaksinedistribusjon

– kreve identitetsdokumentasjon

– rett til redistribusjon av og råderett over jordbruksland og annen eiendom.

Definisjonen på pandemi ble endra i 2010. Julia Schreiner Benito, redaktør i Hemali, skreiv:

WHOs opprinnelige definisjon av en pandemi lød: (1,2)
«… når det dukker opp et nytt influensavirus som befolkningen ikke har immunitet mot, som resulterer i flere, samtidige epidemier over hele verden med enorme antall dødsfall og sykdommer.»
Definisjonen ble endret rett før svineinfluensaen. WHO fjernet kriteriene for alvorlighetsgrad og høy dødelighet, og etterlot definisjonen av en pandemi som «en verdensomspennende epidemi av en sykdom.» (3) Hadde det ikke vært for den endringen, hadde vi altså ikke kalt Covid-19 en pandemi.

Dette arbeidsdokumentet går ut fra den nyeste definisjonen på pandemi, men følgende begreper er ikke definert i kapittel 1, artikkel 1:

e) Patogen med pandemiske potensialer betyr…

g) Én helseovervåking betyr…

h) Infodemisk …
     Betyr det at de vil iverksette en informasjonskampanje og kontrollere all informasjon?

I kapittel 5, artikkel 17 tar de opp det med å takle falsk, misledende informasjon og desinformasjon. Vil WHO i samsvar med nasjonale lover tilrettelegge for og implementere undervisnings– og bevisstgjøringsprogrammer om pandemier, deres effekt ved å informere folket, formidle risiko og håndtere «infodemics» gjennom effektive kanaler, inkl. sosiale medier? Vil de styrke tillit ved å gå imot «desinformasjon» og «falske nyheter»?  Vi kan også spørre: Tillit til hvem og hva?

WHO vil gi statene selvråderett før pandemier, men ikke under. WHOs sentrale rolle foreslås å være ledende og koordinerende myndighet av multilateralt samarbeid innen global helsestyring for å styrke pandemiforebygging, beredskap, respons og gjenoppretting av helsesystemer.

Redacted hadde en kommentar til det om nok kjønnsmangfold blant helsearbeidere. Er det et viktig poeng under kriser? Dersom «likhet» skal gå foran effektivitet, kan det gå slik: En kvinne som hadde traumatiske erfaringer med menn, ville ikke ha en biologisk mann som pleier på sykehuset. De satte inn en mannlig transekvinne i hans sted. Pasienten likte ikke det, så hun måtte forlate sykehuset mens transpersonen fikk bli.

Svenske Aida Reva tok for seg det samme dokumentet 24.2.23: Hun starta sendingen med å referere til Francis Boyle, professor i internasjonal lov. Til Epoch Times sa han at dersom disse går gjennom, kan Tedros eller hans etterfølger utstede ordrer som kan gå hele veien ned til din fastlege. Legen Maryl Ness har sagt at dersom disse reglene går gjennom slik de nå er utforma, vil hun som lege få beskjed om hva hun kan ha lov til å gi en pasient og hva som er forbudt. Under koronatiden fikk pasienter i bl.a. USA ikke de tradisjonelle virusmedisinene ivermectin og hydroksyklorokin, men remdesivir, som i mange tilfeller førte til nyresvikt og død.

WHO sitt opplegg satser på vaksinering. Det de formulerer som rettferdighet, er mer som forslag til tvang, sier Aida Reva. One Health Surveillance er et konsept som allerede eksisterer i FN, CDC og Verdensbanken og andre globale organisasjoner. Det er å se en felles helsetilstand i hele verden og muligheter til å agere bredere. Klima, rasisme, fiske og CO2 kan inkluderes i helsespørsmål for de som tenker bredere om mennesker og dyr. Alt kan bli en helsekrise dersom WHO ser det som det. Kapittel 5, artikkel 18 har overskriften One Health.

Forslaget innebærer å ivareta menneskerettigheter ved å garantere mennesker i karantene mat og medisinsk behandling og andre nødvendigheter og rettigheter. I Østerrike fikk de bøter for å ikke ta vaksinene. Dette såkalte nullutkastet sier at alle skal behandles likt, så da må alle ta vaksinen for å ikke å forskjellsbehandle vaksinerte og uvaksinerte? Stater har, i følge FN–charteret, suveren rett til å håndtere sin tilnærming til folkehelse, forutsatt at deres aktiviteter innen deres jurisdiksjon eller kontroll ikke påfører skade på egen og andre lands befolkning. Skriver Norge under på denne foreslåtte WHO–avtalen, gir vi da fra oss suvereniteten?

Er det en avtale for én verdensregjering som diskuteres på dette fjerde møtet? spør Aida Reva. Hun har også merka seg kapittel 1, artikkel 1 om definisjoner og termer:

Hva betyr og innebærer pandemisk potensial, og hva menes med én helsetilnærming?

Kapittel 2, artikkel 4: Nullversjonen ledes av rettigheter, visjoner, prinsipper og likhet. Hvordan håndterer medlemslandene sine helsesystemer dersom de ikke fører til helserisiko for egne og andre lands borgere? Hva om uvaksinerte ikke utgjør en helserisiko? Kan nullversjonen føre til at rettighetene våre forsvinner?

Kapittel 3 art. 7 handler om tilgang til teknologi og produksjon. Medlemslandene bestemmer hvordan pandemiprodukter skal distribueres og hvordan oppskalere pandemirelaterte produkter. Verdensbanken har lagt til rette for at landene kan investere i One Health Surveillance.

I de to videoene om dokumentet som jeg har lagt ved nevnes ikke forebyggende helse. Er det noe de har oversett eller kan vi slutte oss til bekymringene om hva nye WHO-bestemmelser kan føre til av tapt frihet? Bill & Melinda Gates Foundation var den nest største bidragsyteren til WHO etter Tyskland i 2020–2021 med 4,55 ganger mer enn Norge. Bill Gates har hatt enorm fortjeneste på å selge sine vaksineaksjer i 2022. Han har også deltatt på øvelse i forkant av at «pandemier» har brutt ut. Vi har sett at WHO i stor grad fått styre nasjonenes håndtering av tilstanden. WHO er ikke et folkevalgt organ. Her er det flere alarmklokker som ringer, så det haster med den offentlige, åpne debatten.

Top WHO contributors

Note: The amounts represent the revenue received by WHO for the period stated and they might differ from the figures in the WHO Budget Portal, as they represent funds available net of programme support costs.

https://apps.who.int/gb/inb/pdf_files/inb4/A_INB4_3-en.pdf

YouTube player
Forrige artikkelTørrår – en bløff?
Neste artikkelUtredningshysteri uten positiv betydning for energipolitikken