17 180 meldinger om bivirkninger ikke behandlet. Legemiddelverket ønsker neppe å bli à jour.

0

Det later ikke til at Legemiddelverket ønsker å bli à jour med sitt register. Siden vaksineringen startet i 2021, har Legemiddelverket systematisk latt det akkumuleres et etterslep på «behandling» av innmeldte data.

Av Gaute Henriksen, Hemali.

Gaute Henriksen

Når Legemiddelverket, med velsignelse fra FHI og departementet, trenerer informasjonstilgangen, skapes en villet uvitenhet. Den tjener som dekke for å unnlate å terminere nødgodkjenningen av de eksperimentelle injeksjonene. Konsekvens av vaksine kontra konsekvens av sykdom veies ikke i forholdet 1:1. Forholdstallet skal være høyt til fordel for vaksiner for at vi skal tillate at vaksinerte dør eller skades. Denne elefanten løper fritt i regjeringskvartalene.

Stille fra Stortinget

Tross kritikk fra grasrota og løfter og økt kapasitet hos Legemiddelverket, har lite skjedd. 17. august var det 10 000 ubehandlede meldinger om bivirkninger, nå er det 17 180. Og Legemiddelverket får ikke påtrykk fra sine overordnede om å intensivere arbeidet. Legemiddelverkets overordnede får heller ikke påtrykk fra politisk ledelse, og fra Stortinget ytres det ingen kritikk.

Bivirkningsmeldinger uke 41

  • Antall ikke-behandlede meldinger øker for hver uke. (Tall i parentes er uke 40)
  • Antall meldinger om mistenkte bivirkninger: 37 425 (totalt).
  • Antall behandlede meldinger om mistenkte bivirkninger: 20 245 (totalt).
  • 471 (1 271) nye meldinger kom i uke 41.
  • 418 (621) ble ferdigbehandlet samme uke.
  • 17 180 meldinger ikke er behandlet og følgelig ikke med i tabellene.

Fra å være et register over innmeldte vaksineskader, endret det seg til å bli en form for autoritativt diagnoseregister.

Per 18. mai 2021 var det meldt om 155 dødsfall i tidsmessig sammenheng med vaksinering med Comirnaty. Det ble da raskt nedsatt et «ekspertutvalg» som med begrenset mandat gjennomgikk et antall av disse. Ingen obduksjoner ble utført, men gjennomgangen førte til at de innsnevret adgangen til å melde inn dødsfall. Samt korrigerte eldre innmeldinger, og innførte filtrering av innmeldte data. Fra å være et register over innmeldte vaksineskader, endret det seg til å bli en form for autoritativt diagnoseregister. Hvem eller hvordan sensuren gjennomføres opplyses ikke. Normalt skjer diagnostisering lokalt; det er et forlatt stadium her.


hemalis redaktør: – Les dette før du dømmer meg, den uvaksinerte.


Vag bestemmelse om «tidsmessig sammenheng»

Ukerapportene tok tidlig inn en vag bestemmelse om at bivirkninger måtte stå i «tidsmessig sammenheng» med vaksinering. Legemiddelverket har tross flere oppfordringer på sin Facebookside unnlatt å svare på hva dette betyr. Jeg tolker det som en skjønnsmessig vurdering om ønsket, manglende åpenhet. Denne sensuren støttes av de fleste medier.

Metoden er undertrykkende og fascistisk i sin natur.

At FHI og Legemiddelverket har valgt å underlegge dialogen med befolkningen til de sosiale mediers kontroll og sensur, svekker tilliten til disse offentlige myndigheter. Det legger lokk på informasjon, og drøftelse av den magre informasjon som gis. Debatten tvinges dessuten over til de tema som disse mediene promoterer. Metoden er undertrykkende og fascistisk i sin natur.

Revideringer og korrigeringer av tall

Tross svakheter med tallmaterialet, kan vi hente ut noe informasjon, ukerapportene kan ikke trekkes tilbake eller revideres. I motsetning til dødsårsaksregisteret, som gjøres tilgjengelig så seint at materialet kan «kvalitetssikres», er ukerapportenes tall låst ved publisering.

SSBs ukestatistikk over døde viser at tallene hele tiden revideres, og at det kommer korrigeringer av tabellene langt bakover i tid. FHI fører noen korreksjoner en uke bakover i sin ukerapport. I noen tilfeller ser vi at rettelser har vært foretatt ved at siste ukes tall har blitt redusert for å korrigere tidligere «feil» i tallmaterialet. I uke 26 ser vi f.eks. negativt tall for meldinger om alvorlige bivirkninger. Det samme ser vi i uke 7 for mindre alvorlige bivirkninger.

Vi ser altså at bivirkningsmeldingene «saksbehandles».

Vi ser altså at bivirkningsmeldingene «saksbehandles». Det dukker likevel opp underlige avvik i tallmaterialet:
Mens de alvorlige bivirkningene ser ut til å stige jevnt i takt med antallet vaksinedoser, synker antallet vaksinerelaterte dødsfall. Hvis begge sank, kunne vi konkludert at vaksinene motvirker sykdom, skader og død. Den ukjente faktoren er selvsagt behandlingsprotokollene som følges ved Covid-19. De hører vi ingen ting om. Er de endret i Norge? Er de like ved alle sykehus? Hvilke behandlingsmetoder er bannlyst her, til forskjell fra andre land som har gjort andre valg?

Nødgodkjenning på vaklende bein

Nødgodkjenning for markedsføring av legemidler krever at det ikke finnes god, alternativ behandling for å forhindre et visst nivå av sykdomskonsekvens; død eller skade. Konsekvens av vaksine kontra konsekvens av sykdom veies ikke i forholdet 1:1. Forholdstallet skal være høyt til fordel for vaksiner for at vi skal tillate at vaksinerte dør eller skades. Denne elefanten løper fritt i regjeringskvartalene. Tallene viser at vi ikke har forholdsmessighet mellom omfanget av vaksineskade og sykdom.

Men mye prestisje er satt i å satse på at vaksinehesten skal dra lasset. Dessverre er denne hesten død. Helseministeriet må gå dørstokkmila. Nå!

Denne artikkelen ble først publisert av Hemali.

Forrige artikkelMilitærkupp i Sudan – demonstranter drept og skadet
Neste artikkelCOVID-19-pass er «ulogiske» og «må forlates»